Prienai

 

 

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

Projektas

 

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL Prienų RAJONO SAVIVALDYBĖS tarybos 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. t3-73 „DĖL Prienų RAJONO SAVIVALDYBĖS tarybos  komitetų SUDARYMO, Jų narių skaičiaus ir KOMITETŲ įgaliojimų nustatymo“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. (1.3)-T1-292

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1, 2 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. T3-73 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, jų narių skaičiaus ir komitetų įgaliojimų nustatymo“:

1.  Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2. Sveikatos ir socialinių reikalų – 6 nariai;“.

2.  Pakeisti 1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.4. Bendruomenių ir kaimo reikalų – 6 nariai;“.

 

 

Savivaldybės meras