Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KOMPENSACIJŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJAMS,

NUKENTĖJUSIEMS NUO 1991 M. SAUSIO 11–13 D. IR PO TO VYKDYTOS SSRS AGRESIJOS, BEI JŲ ŠEIMOMS ĮSTATYMO NR.  I-954

3 STRAIPSNIO 1 DALIES PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

 

2018 m.               d. Nr.

Vilnius

 

1    straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies papildymas

1.   Papildyti 3 straipsnio 1 dalį, išdėstant taip:

 

1.   Nepriklausomybės gynėjai, laidojami valstybės biudžeto lėšomis, juos laidojančiam asmeniui skiriant 40 bazinių socialinių išmokų dydžio laidojimo išlaidų kompensaciją, jeigu jie atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1)   pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

2)   pripažinti sunkiai ar apysunkiai sužalotais, ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 m. nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tačiau nėra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais.

 

2    straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1.   Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                                                    Gintarė Skaistė

 

Sergejus Jovaiša