Projektas Nr. XIVP-2591(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. I-552 70¹ STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 70¹ straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 70¹ straipsnio 2 dalies 7 punktą ir išdėstyti taip:

7) prižiūri, kaip ūkio subjektai laikosi Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo, Alkoholio kontrolės įstatymo, Pluoštinių kanapių  įstatymo;“.

2. Papildyti 70¹ straipsnį 3 dalimi:

3. Vykdydamas jam pavestas priežiūros funkcijas, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas turi teisę atlikti kontrolinius pirkimus, nepateikęs ūkio subjektui sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopijos,  neatlygintinai imti ir tirti prekių, produkcijos, žaliavų ar kitų medžiagų mėginius ar pavyzdžius.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. rugpjūčio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2023 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo Sveikatos reikalų komiteto vardu 

Komiteto pirmininkas                                                                                     Antanas Matulas