Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO NR. IX-1675 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m.             d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Papildyti 8 straipsnį 9 dalimi:

 

9. Jeigu bent vienam socialinės rizikos šeimoje gyvenančių asmenų nustatytas vidutinis (nuo 1,5 promilės iki 2,5 promilės) ar sunkus (nuo 2,5 promilės ir daugiau) neblaivumo (girtumo) laipsnis socialinė pašalpa gali būti teikiama tik šiomis sąlygomis:

1) socialinės pašalpos mokėjimas yra nutraukiamas iki tol, kol asmuo pasitikrins ar neserga alkoholizmu ir socialiniam darbuotojui pateiks gydytojo pasirašytą medicininę pažymą;

2) jeigu gydytojas nustato, kad asmuo neserga alkoholizmu, socialinės pašalpos mokėjimas atnaujinamas;

3) jeigu gydytojas nustato, kad asmuo serga alkoholizmu, socialinė pašalpa jam yra teikiama tik nepinigine forma ir ne ilgiau kaip du mėnesius. Dviejų mėnesių laikotarpis suteikiamas pradėti gydymąsi nuo alkoholizmo. Jeigu gydymasis per du mėnesius nepradedamas, socialinės pašalpos mokėjimas tęsiamas tik nepinigine forma. Šeimą kuruojantis socialinis darbuotojas turi užtikrinti, kad nepinigine forma gauta parama pasiektų šeimoje augančius vaikus ir ji nebūtų naudojama alkoholio ar kitų svaigiųjų medžiagų įsigijimui.

4) jeigu asmuo, sergantis alkoholizmu, per du mėnesius nuo medicininės pažymos apie ligą pristatymo socialiniam darbuotojui pradeda gydytis ir socialiniam darbuotojui pateikia tai įrodantį dokumentą, socialinė pašalpa jam vieną mėnesį dar mokama nepinigine forma, o vėliau, pradedant antruoju mėnesiu, jei asmuo tęsia gydymąsi, atnaujinamas socialinės pašalpos mokėjimas pinigine forma.

5) asmuo, sergantis alkoholizmu, privalo pagal nustatytą tvarką reguliariai pateikti dokumentus, įrodančius, jog tęsia gydymą nuo alkoholizmo, ir gydytojo pažymą apie jo ligos gydymo pažangą. Jeigu gydymąsi pagrindžiantys dokumentai nėra reguliariai pateikiami, tada socialinė pašalpa teikiama tik nepinigine forma“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliota institucija iki 2018 m. sausio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Kubilius