Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. [email protected].

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

 

Pagal adresatų sąrašą

 

 

 

 

Nr. R2-

 

 

 

DĖL 2021 M. GRUODŽIO 23 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO NR. XIV-875 ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi 2021 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787  2, 112, 12, 28, 30, 301, 302, 351 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 straipsniais, septintuoju1 ir septintuoju2 skirsniais įstatymo Nr. XIV-875 (toliau – Pakeitimo įstatymas) 4 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 251 straipsnio 1 dalies 1, 3, 5 ir 7 punktais ir 19 straipsnio 2 dalimi, parengė Pakeitimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektus:

-   Tarybos nutarimo „Dėl Atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas Nr. 1);

-   Tarybos nutarimo „Dėl Regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas Nr. 2);

-   Tarybos nutarimo „Dėl Po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas Nr. 3);

-   Tarybos nutarimo „Dėl Komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas Nr. 4).

Nutarimo projektų tikslas – įgyvendinti Pakeitimo įstatymu priimtus Įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama reguliuoti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodarą, o Taryba įgaliojama nustatyti viršutinę atliekų deginimo vienos tonos įkainio ribą ir komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos regioninę kainą.

Nutarimo projektuose numatyta:

-   patvirtinti reikalavimus atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimui ir sąnaudų paskirstymui (Nutarimo projektas Nr. 1);

-   patvirtinti investicijų vertinimo ir derinimo tvarką, paremtą skaidrumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais bei investicijų efektyvumo, atsipirkimo laikotarpio ir pagrįstumo vertinimo kriterijais (Nutarimo projektas Nr. 2);

-   patvirtinti taisykles, pagal kurias nustatoma po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai netinkančių energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinė riba (Nutarimo projektas Nr. 3);

-   patvirtinti taisykles, pagal kurias nustatoma komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos regioninė kaina (Nutarimo projektas Nr. 4).

Nutarimų projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje  (toliau – TAIS) ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt.

Taryba, vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, prašo pastabas ir pasiūlymus Nutarimų projektams pateikti iki 2022 m. lapkričio 4 d. elektroniniu paštu [email protected] arba per TAIS, o neturint tokios galimybės – paštu, adresu Verkių g. 25C-1, LT-03219 Vilnius arba faksu (8 5) 213 5270. Per nurodytą terminą negavę pastabų ir pasiūlymų, laikysime, kad pastabų ir pasiūlymų dėl Nutarimų projektų neturite.

Nutarimo projektus parengė Tarybos Atliekų reguliavimo skyriaus vedėjas Raimondas Balčiūnas, el. p. raimondas.balciunas@vert.lt ir Atliekų reguliavimo skyriaus vyr. specialistė Viktorija Kondratavičiūtė, el. p. [email protected].

PRIDEDAMA:

1.  Tarybos nutarimo „Dėl Atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ projektas, 14 lapų, ir priedai Excel formatu;

2.  Tarybos nutarimo „Dėl Regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas, 32 lapai;

3.  Tarybos nutarimo „Dėl Po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ projektas, 17 lapų, ir priedai Excel formatu;

4.  Tarybos nutarimo „Dėl Komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ projektas, 23 lapai, ir priedai Excel formatu;

5.  Tarybos 2022 m. spalio 11 d. Antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. R5-154, 10 lapų;

6.  Tarybos 2022 m. spalio 11 d. Antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. R5-155, 9 lapai;

7.  Tarybos 2022 m. spalio 11 d. Antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. R5-156, 8 lapai;

8.  Tarybos 2022 m. spalio 11 d. Antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. R5-157, 10 lapų.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                        Renatas Pocius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Kondratavičiūtė, tel. 8 (660) 82229, el. p. [email protected]

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-     -

rašto Nr. R2-           adresatų sąrašas

 

1.   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

2.   Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai

3.   Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai

4.   Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai

5.   Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai

6.   Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

7.   Aplinkos apsaugos agentūrai

8.   Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

9.   Lietuvos savivaldybių asociacijai

10. Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai

11. UAB „VAATC“

12. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui

13. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui

14. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui

15. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui

16. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui

17. UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centrui

18. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui

19. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui

20. UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui

21. UAB Vilniaus kogeneracinei jėgainei

22. UAB Kauno kogeneracinei jėgainei

23. UAB Gren Klaipėda