Projektas Nr. XIVP-122(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

UŽIMTUMO ĮSTATYMO NR. XII-2470 38, 41, 42 IR 481 STRAIPSNIŲ pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

21. Darbdaviams, kurie vykdė profesinį mokymą pameistrystės forma ir kurie nurodyti šio straipsnio 2 dalyje, iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbimo dienos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu, kai darbdavys asmenims, įdarbintiems pagal pameistrystės darbo sutartį, paskelbia prastovą Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, subsidijos darbo užmokesčiui šio straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka mokėjimas sustabdomas ir nuo prastovos paskelbimo dienos pradedama mokėti subsidija darbo užmokesčiui šio įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nurodyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 41 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

21. Darbdaviams, dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbtos prastovos metu išlaikantiems darbo vietas, šio įstatymo 25 straipsnio 14 punkte nurodytiems užimtiems asmenims mokama subsidija darbo užmokesčiui nuo kiekvienam prastovoje esančiam užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas procentais nuo užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris negali būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis, ir sudaro 100 procentų apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžiai. Jeigu užimtam asmeniui prastova Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas proporcingai darbdavio paskelbtam užimto asmens prastovos laikui. Darbdaviai, kuriems buvo mokama subsidija darbo užmokesčiui šio įstatymo 25 straipsnio 14 punkte nurodytiems užimtiems asmenims, turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.

2. Pakeisti 41 straipsnio 42 dalį ir ją išdėstyti taip:

42. Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) nustačius, kad užimtas asmuo, kurio darbdaviui buvo paskirta ir mokama šio straipsnio 21 dalyje nustatyta subsidija darbo užmokesčiui, vykdo (vykdė) darbo funkcijas jam Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbtos prastovos metu, darbdavys ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos privalo grąžinti visą iki šio pažeidimo nustatymo dienos jam išmokėtą šio straipsnio 21 dalyje nurodytos subsidijos darbo užmokesčiui sumą, gautą už darbuotoją, dėl kurio buvo nustatytas pažeidimas.“

3. Pakeisti 41 straipsnio 51 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) kai, atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba suėjus bent vieno iš jų paskelbimo terminui, praėjo vienas mėnuo arba kai darbdavys atšaukia Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju užimtam asmeniui paskelbtą prastovą ar sueina jos paskelbimo terminas;“.

4. Pakeisti 41 straipsnio 51 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) Valstybinei darbo inspekcijai nustačius, kad užimtas asmuo, kurio darbdaviui paskirta ir mokama šio straipsnio 21 dalyje nustatyta subsidija darbo užmokesčiui, vykdo darbo funkcijas jam Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbtos prastovos metu;“.

5. Papildyti 41 straipsnio 51 dalį 5 punktu:

5) pasibaigus darbo sutarčiai su darbuotoju, už kurį mokama subsidija darbo užmokesčiui.

 

3 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnio 3 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) kol tęsiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas ir užimtam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova, šio įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nustatytu atveju, ir suėjus vienam mėnesiui po Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino atšaukimo arba bent vieno iš jų paskelbimo termino suėjimo, jeigu užimtam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova, šio įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nustatytu atveju.“

 

4 straipsnis. 481 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 481 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

481 straipsnis. Darbo paieškos išmoka

1. Teisę gauti darbo paieškos išmoką turi visas šias sąlygas atitinkantis Užimtumo tarnyboje įsiregistravęs asmuo:

1) asmeniui suteiktas bedarbio statusas;

2) bedarbis kreipimosi dėl darbo paieškos išmokos į Užimtumo tarnybą ir sprendimo dėl šios išmokos skyrimo priėmimo metu nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;

3) asmens darbo sutartis ar darbo santykiams prilyginti teisiniai santykiai pasibaigė Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino metu;

4) asmuo neturi teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmokos ar jos mokėjimo laikotarpis asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą metu yra pasibaigęs.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas atitinkantiems asmenims skiriama ir mokama 33 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios tą mėnesį, už kurį mokama darbo paieškos išmoka, dydžio darbo paieškos išmoka.

3. Darbo paieškos išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį. Jeigu darbo paieškos išmokos mokėjimo terminas trumpesnis negu kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos darbo paieškos išmokos dydis proporcingai mažinamas.

4. Šiame straipsnyje nustatytos darbo paieškos išmokos mokėjimas sustabdomas laikotarpiui, kurį asmeniui šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais sustabdytas bedarbio statusas.

5. Šiame straipsnyje nustatytos darbo paieškos išmokos mokėjimas nutraukiamas, kai:

1) atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba suėjus bent vieno iš jų paskelbimo terminui, praėjo vienas mėnuo;

2) asmuo nebeatitinka šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytos sąlygos darbo paieškos išmokai skirti ir mokėti;

3) asmuo pateikia Užimtumo tarnybai prašymą nutraukti darbo paieškos išmokos mokėjimą.

6. Darbo paieškos išmokas skiria, moka, jų mokėjimą sustabdo, atnaujina, nutraukia Užimtumo tarnyba. Užimtumo tarnyba priima sprendimą dėl:

1) darbo paieškos išmokos skyrimo – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą dienos, darbo paieškos išmoką paskiriant nuo asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą dienos;

2) darbo paieškos išmokos mokėjimo sustabdymo – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aplinkybės, nurodytos šio straipsnio 4 dalyje, atsiradimo dienos, darbo paieškos išmokos mokėjimą sustabdant nuo šio straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės atsiradimo dienos;

3) darbo paieškos išmokos mokėjimo atnaujinimo – per 5 darbo dienas nuo aplinkybės, nurodytos šio straipsnio 4 dalyje, išnykimo dienos, darbo paieškos išmokos mokėjimą atnaujinant nuo šio straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės išnykimo dienos;

4) darbo paieškos išmokos mokėjimo nutraukimo – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo bent vienos iš aplinkybių, nurodytų šio straipsnio 5 dalyje, atsiradimo dienos.

7. Kreipimosi dėl darbo paieškos išmokos, šios išmokos skyrimo ir mokėjimo tvarka nustatyta Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintuose Darbo paieškos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant 2021 m. sausio mėnesio ir vėlesnių mėnesių subsidijos darbo užmokesčiui dydį ir darbo paieškos išmokos dydį. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis už visą mėnesio darbo laiką negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas 2021 m. taikomas minimaliosios mėnesinės algos dydis.

4. Šio įstatymo 2 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nurodyta nuostata, kad užimtam asmeniui priskaičiuotas darbo užmokestis negali būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis, netaikoma, jeigu darbo užmokestis padidėjo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto 2021 m. taikomo minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

5. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos be atskirų asmenų prašymų peržiūri iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos priimtus sprendimus dėl darbo paieškos išmokos skyrimo asmenims, kurie turėjo teisę į darbo paieškos išmoką 2020 m. gruodžio 31 d., ir jei asmenys atitinka šio įstatymo nustatytas darbo paieškos išmokos skyrimo sąlygas, ši išmoka jiems mokama vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis.

6. Prašymai dėl darbo paieškos išmokos skyrimo, dėl kurių iki šio įstatymo įsigaliojimo nebuvo priimti sprendimai, baigiami nagrinėti, sprendimai dėl darbo paieškos išmokos skyrimo priimami ir darbo paieškos išmoka mokama vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                              

 

 

 

 

 

Teikia

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

Komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė