Projektas Nr. XIIIP-1352(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS KONTROLĖS IR VIDAUS AUDITO ĮSTATYMO NR. IX-1253

2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                             d.  Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnį 8 dalimi:

8. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Finansų kontrolės tikslai ir veikimas

1. Finansų kontrolės, kaip vidaus kontrolės sistemos dalies, tikslas – užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybių turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo, viešojo juridinio asmens sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus.

2. Viešojo juridinio asmens vadovas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka sukuria ir prižiūri finansų kontrolės veikimą viešajame juridiniame asmenyje bei patvirtina viešojo juridinio asmens finansų kontrolės taisykles.

3. Finansų kontrolė viešajame juridiniame asmenyje atliekama atsižvelgiant į jo vadovo patvirtintas finansų kontrolės taisykles, viešojo juridinio asmens veiklos ypatumus, apskaitos ir informacinę sistemą bei turto apsaugos būklę.

4. Už finansų kontrolę atsako viešojo juridinio asmens vadovo paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai. Kai viešojo juridinio asmens apskaitą centralizuotai tvarko biudžetinė įstaiga, paskirta vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, už finansų kontrolę atsakingi asmenys paskiriami Vyriausybės nustatyta tvarka.

5. Siekdami užtikrinti patikimą finansų valdymą ir apskaitą bei tinkamą atskaitomybę, visi viešojo juridinio asmens padaliniai privalo laikytis viešojo juridinio asmens patvirtintų finansų kontrolės taisyklių.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. birželio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2018 m. gegužės 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Audito komiteto vardu

Komiteto pirmininkė                                                                          Ingrida Šimonytė