Projektas XIIP-4138(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO NR. IX-216 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO Nr. XII-1962 10 straipsnio pakeitimo

 

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                            d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas