PROJEKTAS

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-325 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-39 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2016 m. gruodžio 22 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-235„Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, 212.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

212.1. Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija, kas mėnesį gali būti skiriama ne didesnė kaip 0,5 0,3 MMA (minimalios mėnesinės algos) išmoka (toliau – išmoka) atsiskaitytinai;“.

2. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas

 

Saulius Dugnas