Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 6 D. SPRENDIMO NR. T-167 DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VERSLO SUBJEKTŲ MOKYMO IR JAUNIMO VERSLUMO SKATINIMO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI, SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2023 m.                               d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 10 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymu Nr. XIV-1378, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. T-167 „Dėl lėšų, skirtų Šiaulių miesto savivaldybės verslo subjektų mokymo ir jaunimo verslumo skatinimo programoms įgyvendinti, skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas):

1.1. Sprendimo 2 punktą išdėstyti taip:

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės merą patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės verslo subjektų mokymo ir jaunimo verslumo skatinimo programoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus.“.

1.2. Pakeisti Lėšų, skirtų Šiaulių miesto savivaldybės verslo subjektų mokymo ir jaunimo verslumo skatinimo programoms įgyvendinti, skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Sprendimo 1 punktu:

1.2.1. 1 punktą išdėstyti taip:

1. Lėšų, skirtų įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės verslo subjektų mokymo ir jaunimo verslumo skatinimo programas (toliau – Programos), naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja  Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų, skirtų Šiaulių miesto savivaldybės verslo subjektų mokymui, informavimui, konsultavimui bei jaunimo verslumo skatinimui skyrimo, naudojimo ir atsakomybės tvarką.“;

1.2.2. 2 punktą išdėstyti taip:

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu, 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginiu plėtros planu, Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginiu veiklos planu, kitais norminiais teisės aktais.“.

1.2.3. 3 punktą išdėstyti taip:

3. Programų finansavimo tikslas – remti ir skatinti verslumą Šiaulių miesto savivaldybėje.“.

1.2.4. 4 punktą išdėstyti taip:

4. Programos įgyvendinamos pagal patvirtintą priemonių planą. Einamųjų metų priemonių planą tvirtina Savivaldybės meras.“.

1.2.5. 5 punktą išdėstyti taip:

5. Programų priemonių vykdytojai atrenkami konkurso būdu. Konkurso programų priemonių vykdytojams atrinkti (toliau – Konkursas) nuostatus, Konkurso vykdymo komisiją ir Konkurso laimėtojus tvirtina Savivaldybės meras savo potvarkiu. Vienas Konkursą laimėjęs priemonės vykdytojas gali vykdyti kelias priemones.“.

1.2.6. 6 punktą išdėstyti taip:

6. Priemonių planą rengia, Konkursus organizuoja ir skelbia Savivaldybės interneto svetainėje – Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyrius (toliau – Ekonomikos ir investicijų skyrius).“.

1.2.7. 10 punktą iki dvitaškio išdėstyti taip:

10. Programoms skirtomis lėšomis priemones įgyvendinti gali Konkurso būdu atrinkti priemonių vykdytojai, kurie:“.

1.2.8. 11 punktą išdėstyti taip:

11. Savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus su Konkursą laimėjusiais priemonių vykdytojais sudaro Programoms įgyvendinti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis), kurios formą tvirtina Savivaldybės meras savo potvarkiu.“.

1.2.9. 24 punktą pripažinti netekusiu galios.

1.2.10. buvusius 25 ir 26 punktus laikyti atitinkamai 24 ir 25 punktais.

 

 

 

Savivaldybės meras