Projektas

 

PRIENŲ RAJONO savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI VYKDYTI SAVIVALDYBĖS TARYBOS PAPRASTAJAI KOMPETENCIJAI PRISKIRTĄ ĮGALIOJIMĄ

 

2021 m. kovo  d. Nr. T1-

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 81 punktu ir 7 dalimi, Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-298 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 88 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba                         n u s p r e n d ž i a:

Pavesti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtą įgaliojimą – priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras