Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 1.125, 6.2281, 6.22812, 6.22814, 6.363, 6.364, 6.419 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO BEI KODEKSO PAPILDYMO 6.22817, 6.22818, 6.22819, 6.22820, 6.22821, 6.22822, 6.22823, 6.22824, 6.3501, 6.3641, 6.3642, 6.3643 IR 6.3644 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1.125 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1.125 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo.“

2. Pakeisti 1.125 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Sutrumpintas dvejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl prekių, paslaugų ar skaitmeninio turinio trūkumų (netinkamos kokybės). Sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, tarp jų ir reikalavimams atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos.“

 

2 straipsnis. 6.2281 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.2281 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6. 2281 straipsnis. Vartojimo sutarties samprata ir kitos sąvokos

1. Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą.

2. Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

3. Verslininkas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padalinys, savo prekybos, verslo, amato arba profesijos tikslais siekiantys sudaryti ar sudarantys sutartis, įskaitant asmenis, veikiančius verslininko vardu arba jo naudai. Juridinis asmuo gali būti laikomas verslininku neatsižvelgiant į jo dalyvių teisinę formą.

4. Prekė:

1) materialus kilnojamasis daiktas;

2) elektros energija, vanduo ir gamtinės dujos, jeigu parduodamas ribotas jų tūris arba nustatytas kiekis;

3) materialus kilnojamasis daiktas, į kurį įtrauktas skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga arba kuris yra su skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga susietas taip, kad be jų negalėtų atlikti savo funkcijų (toliau – skaitmeninių elementų turinti prekė).

5. Skaitmeninis turinys – tai skaitmenine forma sukurti ir pateikti duomenys.

6. Skaitmeninė paslauga – tai:

1) paslauga, kuria vartotojui sudaromos sąlygos skaitmenine forma kurti, tvarkyti, saugoti duomenis arba turėti prieigą prie jų;

2) paslauga, kuria sudaromos sąlygos skaitmenine forma dalytis duomenimis, kuriuos įkėlė arba sukūrė vartotojas ar kiti tos paslaugos naudotojai, arba atlikti kitus sąveikos su tais duomenimis veiksmus.

7. Funkcionalumas – skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos gebėjimas atlikti funkcijas pagal paskirtį.

8. Integravimas – skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos susiejimas su vartotojo skaitmeninės aplinkos komponentais ir įtraukimas į juos, kad būtų galima skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą naudoti laikantis nustatytų atitikties reikalavimų.

9. Sąveikumas – skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos gebėjimas veikti su kita aparatine ar programine įranga nei ta, su kuria tos pačios rūšies skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos paprastai yra naudojami.

10. Skaitmeninė aplinka – aparatinė įranga, programinė įranga ir bet koks tinklo ryšys, naudojami vartotojo prieigai prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos arba naudojimuisi jais.

11. Skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos kaina – pinigai arba skaitmeninis jų vertės atitikmuo už pateiktus skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą.

12. Suderinamumas – skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos gebėjimas veikti su aparatine ar programine įranga, su kuria tos pačios rūšies skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos yra paprastai naudojami, nesant būtinybės keisti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos.“

 

3 straipsnis. 6.22812 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6.22812 straipsnio pavadinimą:

6.22812 straipsnis. Vartotojų teisės atsisakyti vartojimo sutarčių dėl skaitmeninio turinio teikimo ypatumai“.

2. Pripažinti netekusiomis galios 6.22812 straipsnio 1 ir 2 dalis.

 

4 straipsnis. 6.22814 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.22814 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kokybės garantija negali suvaržyti vartotojo teisių, nustatytų šio kodekso 6.3641 straipsnyje.“

 

5 straipsnis. Kodekso XVIII1 skyriaus papildymas 6.22817 straipsniu

Papildyti Kodekso XVIII1 skyrių 6.22817 straipsniu:

6.22817 straipsnis. Vartojimo sutartys dėl skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo

1. Šio kodekso 6.22817 – 6.22824 straipsnių nuostatos taikomos sutartims, pagal kurias verslininkas teikia arba įsipareigoja teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą vartotojui, o vartotojas sumoka ar įsipareigoja sumokėti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos kainą. Šių straipsnių nuostatos taikomos ir tada, kai skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga yra kuriami pagal vartotojo nurodymus.

2. Taip pat šio kodekso 6.22817 – 6.22824 straipsnių nuostatos taikomos atvejais, kai verslininkas teikia arba įsipareigoja vartotojui teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, o vartotojas verslininkui pateikia arba įsipareigoja pateikti asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai tuos duomenis verslininkas tvarko tik siekdamas teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą arba užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą ir netvarko tų duomenų jokiu kitu tikslu.

3. Šio kodekso 6.22817 – 6.22824 straipsnių nuostatos taip pat taikomos fizinėms laikmenoms, kurios naudojamos tik kaip skaitmeninio turinio pateikimo forma, išskyrus šio kodekso 6.22818 straipsnį ir 6.22822 straipsnio 1–3 dalis.

4. Šio kodekso 6.22817 – 6.22824 straipsnių nuostatos netaikomos skaitmeniniam turiniui ir skaitmeninėms paslaugoms, kurie yra įtraukti į skaitmeninių elementų turinčias prekes arba su jomis susieti ir teikiami kartu su šiomis prekėmis pagal tą pačią pirkimo–pardavimo sutartį, neatsižvelgiant į tai, ar skaitmeninį turinį arba skaitmeninę paslaugą teikia pardavėjas ar kitas asmuo. Kilus abejonių, ar į prekę įtraukto arba su ja susieto skaitmeninio turinio ar į prekę įtrauktos arba su ja susietos skaitmeninės paslaugos teikimas yra sudedamoji pirkimo–pardavimo sutarties dalis, laikoma, kad pirkimo–pardavimo sutartis apima jų teikimą.

5. Šio kodekso 6.22817 – 6.22824 straipsnių nuostatos netaikomos sutartims dėl:

1) paslaugų, kurios nėra skaitmeninės paslaugos, teikimo, nors verslininkas naudoja skaitmenines formas ar priemones paslaugos rezultatui sukurti, pateikti arba perduoti vartotojui;

2) elektroninių ryšių paslaugų, išskyrus su numeriu nesiejamas asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme;

3) sveikatos priežiūros paslaugų;

4) azartinių lošimų, tai yra paslaugų, apimančių turtinės vertės statymus azartiniuose lošimuose, įskaitant paslaugas, kurioms reikalingi tam tikri įgūdžiai, kai sandoriai sudaromi elektroninėmis priemonėmis ar bet kokia kita technologine priemone, kuri sudaro palankesnes komunikacijos sąlygas, ir individualiu vartotojo prašymu;

5) finansinių paslaugų teikimo pagal nuotolinę sutartį;

6) verslininko pagal laisvo naudojimo ir atvirojo kodo licenciją siūlomos programinės įrangos, kai vartotojas nemoka skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos kainos, o jo pateiktus asmens duomenis verslininkas tvarko tik siekdamas pagerinti tos programinės įrangos saugumą, suderinamumą ar sąveikumą;

7) skaitmeninio turinio teikimo, jei jis teikiamas visuomenei kitu – ne transliacijos signalu per pasirodymą ar renginį, pavyzdžiui, skaitmeninėmis kinematografijos projekcijomis;

8) skaitmeninio turinio, kurį pateikė viešojo sektoriaus institucijos pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą.

6. Jeigu pagal tą pačią vartojimo sutartį teikiami skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos ir kitos paslaugos arba parduodama prekė, šio kodekso 6.22817 – 6.22824 straipsnių nuostatos taikomos tik sutarties daliai dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo.

7. Jeigu kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytos kitokios nei šio kodekso 6.22817 – 6.22824 straipsniuose normos, šių straipsnių normos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja asmens duomenų apsaugą reglamentuojančioms normoms.“

 

6 straipsnis. Kodekso XVIII1 skyriaus papildymas 6.22818 straipsniu

Papildyti Kodekso XVIII1 skyrių 6.22818 straipsniu:

6.22818 straipsnis. Skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas

1. Verslininkas skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą turi teikti vartotojui nedelsdamas po sutarties sudarymo, nebent sutarties šalys susitaria kitaip.

2. Verslininko pareiga pateikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą vartotojui yra įvykdyta, kai:

1) vartotojui arba vartotojo tuo tikslu pasirinktam fiziniam ar virtualiam įrenginiui pateikiami ar padaromi prieinami skaitmeninis turinys ar bet kokios priemonės, tinkamos prieigai prie skaitmeninio turinio gauti arba jiems atsisiųsti;

2) vartotojui arba vartotojo tuo tikslu pasirinktam fiziniam ar virtualiam įrenginiui yra suteikta prieiga prie skaitmeninės paslaugos.“

 

7 straipsnis. Kodekso XVIII1 skyriaus papildymas 6.22819 straipsniu

Papildyti Kodekso XVIII1 skyrių 6.22819 straipsniu:

6.22819 straipsnis. Skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų kokybės reikalavimai

1. Verslininkas privalo teikti vartotojui skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, atitinkančius šio straipsnio nustatytus reikalavimus.

2. Skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga turi atitikti visus šiuos reikalavimus, jeigu jie yra taikytini:

1) atitikti aprašymą, kiekį ir kokybę bei turėti funkcionalumo, suderinamumo, sąveikumo ir kitų savybių, kaip numatyta sutartyje;

2) atitikti konkrečią paskirtį, dėl kurios vartotojui reikia šio turinio ar paslaugos, apie kurią vartotojas pranešė verslininkui vėliausiai tada, kai buvo sudaroma sutartis, ir dėl kurios verslininkas sutiko;

3) būti pateikti kartu su visais priedais, instrukcijomis, įskaitant įdiegimo instrukcijas, ir pagalba vartotojui, kaip numatyta sutartyje;

4) atnaujinami, kaip numatyta sutartyje.

3. Skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga taip pat turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

1) atitikti paskirtį, kuria tos pačios rūšies skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos paprastai naudojami, atsižvelgiant į taikomas teisės normas, techninius standartus arba jei jų nėra, – į elgesio kodeksus;

2) atitikti kiekį ir turėti tokių kokybės bei veikimo savybių, įskaitant savybes, susijusias su funkcionalumu, suderinamumu, prieinamumu, nuoseklumu ir saugumu, kokiomis paprastai pasižymi tokios pat rūšies skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos ir kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgiant į skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pobūdį ir į bet kokius verslininko ar kitų asmenų, dalyvavusių tiekimo grandinėje, arba jų vardu pateiktus viešus pareiškimus, visų pirma, reklamuojant turinį ar paslaugas arba juos ženklinant, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus;

3) jeigu taikytina, turi būti pateikti kartu su visais priedais ir instrukcijomis, kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis gauti;

4) atitikti verslininko iki sutarties sudarymo pateiktas skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos bandomąsias arba demonstracines versijas.

4. Šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyti vieši pareiškimai verslininko neįpareigoja, jeigu jis įrodo, kad yra viena iš šių sąlygų:

1) verslininkas nežinojo ir dėl pagrįstos priežasties negalėjo žinoti apie viešą pareiškimą;

2) iki sutarties sudarymo momento viešas pareiškimas buvo pataisytas tokiu pat ar panašiu būdu, kokiu buvo pateiktas;

3) viešas pareiškimas negalėjo turėti įtakos vartotojo sprendimui įsigyti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą.

5. Verslininkas turi užtikrinti, kad vartotojas būtų informuotas apie naujinius, įskaitant saugumo naujinius, kurie yra būtini siekiant užtikrinti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos tinkamą kokybę, ir kad šie naujiniai vartotojui būtų teikiami tokiu laikotarpiu:

1) kurį pagal sutartį turi būti teikiamas skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga, kai sutartyje numatytas nuolatinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas tam tikru laikotarpiu;

2) kokio vartotojas gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgiant į skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos rūšį ir paskirtį bei sutarties aplinkybes ir pobūdį, kai sutartyje numatyti vienkartinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo veiksmas ar atskirų teikimo veiksmų seka.

6. Jeigu vartotojas per protingą terminą neįdiegia verslininko pagal šio straipsnio 5 dalį pateiktų naujinių, verslininkas nėra atsakingas už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos trūkumus, kuriuos lemia tik naujinio neįdiegimas, esant šioms sąlygoms:

1) verslininkas informavo vartotoją apie naujinio prieinamumą ir pasekmes jo neįdiegus;

2) vartotojas neįdiegia naujinio arba jį įdiegia netinkamai ne dėl vartotojui pateiktų netikslių įdiegimo instrukcijų.

7. Jeigu sutartyje numatytas nuolatinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas tam tikrą laikotarpį, verslininkas yra atsakingas už jų tinkamą teikimą šiuo laikotarpiu.

8. Jei sudarant sutartį vartotojas buvo aiškiai informuotas apie tai, kad konkreti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos savybė neatitinka šio straipsnio 3, 4 ar 5 dalyje nustatytų reikalavimų, ir vartotojas, sudarydamas sutartį, aiškiai ir atskirai su tuo sutiko, laikoma, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga yra tinkamos kokybės.

9. Jeigu sutarties šalys nesusitaria kitaip, turi būti pateikta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos naujausia versija, kuri prieinama sutarties sudarymo momentu.

10. Verslininkas yra atsakingas už trūkumus, atsiradusius dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos netinkamo integravimo į vartotojo skaitmeninę aplinką, jeigu:

1) skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos integravimą atliko verslininkas arba jis už tai yra atsakingas;

2) skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos integravimą turėjo atlikti vartotojas ir netinkamas integravimas buvo atliktas dėl netikslių instrukcijų, kurias pateikė verslininkas.

11. Jeigu dėl kitų asmenų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų teisių pažeidimo panaikinama ar apribojama vartotojo galimybė naudotis skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga, vartotojas gali ginti savo teises pagal šio kodekso 6.22822 straipsnio 4–9 dalis.“

 

8 straipsnis. Kodekso XVIII1 skyriaus papildymas 6.22820 straipsniu

Papildyti Kodekso XVIII1 skyrių 6.22820 straipsniu:

6.22820 straipsnis. Garantija pagal įstatymą

1. Verslininkas yra atsakingas vartotojui, jeigu skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas neatitinka šio kodekso 6.22818 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

2. Jeigu sutartyje numatyti vienkartinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo veiksmas ar atskirų teikimo veiksmų seka, verslininkas yra atsakingas už bet kokią skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktį šio kodekso 6.22819 straipsnyje nurodytiems reikalavimams, kuri buvo skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pateikimo metu ir paaiškėjo ne vėliau kaip per dvejus metus nuo to momento.

3. Jeigu sutartyje numatytas nuolatinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas tam tikrą laikotarpį, verslininkas yra atsakingas už bet kokią skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktį šio kodekso 6.22819 straipsnyje nurodytiems reikalavimams, kuri atsirado ar paaiškėjo sutartyje numatytu skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo laikotarpiu.“

 

9 straipsnis. Kodekso XVIII1 skyriaus papildymas 6.22821 straipsniu

Papildyti Kodekso XVIII1 skyrių 6.22821 straipsniu:

6.22821 straipsnis. Pareiga įrodyti

1. Pareiga įrodyti, kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga buvo pateikti laikantis šio kodekso 6.22818 straipsnio, tenka verslininkui.

2. Jeigu sutartyje numatyti vienkartinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo veiksmas ar atskirų teikimo veiksmų seka ir per vienus metus nuo skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pateikimo momento paaiškėja jų netinkama kokybė, pareiga įrodyti, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga jų pateikimo metu atitiko kokybės reikalavimus, tenka verslininkui.

3. Jeigu sutartyje numatytas nuolatinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas tam tikrą laikotarpį ir per jį paaiškėja skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos netinkama kokybė, pareiga įrodyti, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga atitinka kokybės reikalavimus šiuo sutartyje numatytu laikotarpiu, tenka verslininkui.

4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos, jeigu verslininkas įrodo, kad vartotojo skaitmeninė aplinka yra nesuderinama su skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos techniniais reikalavimais, ir jei jis aiškiai ir suprantamai informavo vartotoją apie tokius reikalavimus iki sutarties sudarymo.

5. Vartotojas turi bendradarbiauti su verslininku tiek, kiek tai pagrįstai įmanoma ir būtina, siekiant išsiaiškinti, ar skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos trūkumo, paaiškėjusio šio kodekso 6.22820 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytu laikotarpiu, priežastis yra susijusi su vartotojo skaitmenine aplinka. Vartotojo pareiga bendradarbiauti apima bendradarbiavimą tik techniškai prieinamomis priemonėmis, dėl kurių vartotojas patiria mažiausiai suvaržymų. Jeigu vartotojas nebendradarbiauja, o verslininkas iki sutarties sudarymo aiškiai ir suprantamai jį informavo apie tokį reikalavimą, pareiga įrodyti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos netinkamą kokybę tenka vartotojui.“

 

10 straipsnis. Kodekso XVIII1 skyriaus papildymas 6.22822 straipsniu

Papildyti Kodekso XVIII1 skyrių 6.22822 straipsniu:

6.22822 straipsnis. Vartotojo teisės skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neteikimo ar jų netinkamos kokybės atvejais

1. Jeigu verslininkas neįvykdo savo pareigos teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą pagal šio kodekso 6.22818 straipsnį, vartotojas pateikia verslininkui reikalavimą teikti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą. Jeigu pateikus reikalavimą verslininkas neteikia skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos nedelsdamas ar per sutarties šalių aiškiai sutartą papildomą terminą, vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma ir vartotojas turi teisę nedelsdamas vienašališkai nutraukti sutartį, jei:

1) verslininkas pareiškė arba, atsižvelgiant į aplinkybes, yra aišku, kad jis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neteiks;

2) vartotojas ir verslininkas susitarė arba, atsižvelgiant į su sutarties sudarymu susijusias aplinkybes, yra aišku, kad skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas per sutartyje nustatytą terminą turi esminę reikšmę vartotojui, o verslininkas per nustatytą terminą jų neteikė.

3. Jeigu vartotojas nutraukia sutartį pagal šio straipsnio 1 ar 2 dalį, taikomas šio kodekso 6.22823 straipsnis.

4. Jeigu skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga yra netinkamos kokybės, vartotojas pagal šio straipsnio nustatytas sąlygas turi teisę į tai, kad skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo trūkumai būtų ištaisyti, sumažinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos kaina arba vienašališkai nutraukta sutartis.

5. Vartotojas turi teisę į skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo trūkumų ištaisymą, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma įvykdyti arba jei dėl to verslininkas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:

1) skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos vertę, jeigu nebūtų trūkumų;

2) trūkumų reikšmingumą.

6. Verslininkas privalo ištaisyti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos trūkumus šiomis sąlygomis:

1) per protingą terminą nuo momento, kai vartotojas informavo verslininką apie trūkumus;

2) nemokamai;

3) nesukeldamas vartotojui didelių nepatogumų, atsižvelgiant į skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pobūdį ir paskirtį, dėl kurios vartotojui reikalingi skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga.

7. Vartotojas turi teisę į tai, kad būtų sumažinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos kaina, jeigu skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga teikiami ją sumokėjus, arba teisę į vienašališką sutarties nutraukimą bet kuriuo iš šių atvejų:

1) neįmanoma ištaisyti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos trūkumų arba dėl to verslininkas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes;

2) verslininkas neištaisė skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos trūkumų pagal šio straipsnio 6 dalį;

3) skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos trūkumų atsirado po to, kai verslininkas bandė užtikrinti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos tinkamą kokybę;

4) trūkumas yra esminis;

5) verslininkas pareiškė arba iš aplinkybių yra aišku, kad jis neištaisys skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos trūkumų per protingą terminą arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui.

8. Skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos kainos sumažinimas turi būti proporcingas vartotojui teikiamų skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos vertės sumažėjimui, palyginti su skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos verte, kurią jie turėtų, jei būtų tinkamos kokybės. Tais atvejais, kai sutartyje numatytas nuolatinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas tam tikrą laikotarpį ir vartotojas moka skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos kainą, ji sumažinama už laikotarpį, kurį nebuvo užtikrinta skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos tinkama kokybė.

9. Vartotojas turi teisę nutraukti sutartį, kurioje numatyta jo pareiga sumokėti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos kainą už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimą, tik tuo atveju, jeigu trūkumas nėra nedidelis. Pareiga įrodyti, kad trūkumas yra nedidelis, tenka verslininkui.

10. Vartotojas turi teisę sustabdyti skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos kainos ar jos dalies mokėjimą, iki verslininkas ištaisys skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos trūkumus.“

 

11 straipsnis. Kodekso XVIII1 skyriaus papildymas 6.22823 straipsniu

Papildyti Kodekso XVIII1 skyrių 6.22823 straipsniu:

6.22823 straipsnis. Sutarties nutraukimas

1. Šis straipsnis taikomas, jeigu vartotojas nutraukia sutartį pagal šio kodekso 6.22822 straipsnio 1, 2 ar 7 dalį arba 6.22824 straipsnį.

2. Vartotojas įgyvendina savo teisę nutraukti sutartį pateikdamas verslininkui pareiškimą, kuriame išreiškiamas jo sprendimas nutraukti sutartį.

3. Nutraukus sutartį, verslininkas turi grąžinti vartotojui visas jo pagal sutartį sumokėtas sumas. Kai sutartyje numatytas skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas tam tikrą laikotarpį ir vartotojas moka skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos kainą, jeigu iki sutarties nutraukimo skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga tam tikrą laikotarpį buvo teikiami tinkamos kokybės, verslininkas vartotojui turi grąžinti sumokėtos kainos dalį, proporcingą laikotarpiui, kurį skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga buvo netinkamos kokybės, ir kitą vartotojo iš anksto sumokėtos kainos dalį už likusį sutarties, jeigu ji nebūtų buvusi nutraukta, laikotarpį.

4. Nutraukus sutartį, verslininkas turi laikytis įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų vartotojo asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

5. Verslininkas turi nenaudoti bet kokio skaitmeninio turinio, kurį pateikė ar sukūrė vartotojas, naudodamas verslininko pateiktą skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, ir kuris nėra laikomas asmens duomenimis, išskyrus atvejus, kai toks turinys:

1) negali būti panaudotas kitoje aplinkoje nei verslininko suteikti skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga;

2) susijęs tik su vartotojo veikla naudojantis verslininko suteiktais skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga;

3) buvo susietas su kitais duomenimis ir negali būti atsietas arba atsiejimas sukeltų neproporcingų išlaidų;

4) buvo sukurtas vartotojo kartu su kitais asmenimis ir kiti vartotojai gali toliau naudotis turiniu.

6. Verslininkas, gavęs vartotojo prašymą, turi padaryti prieinamą vartotojui skaitmeninį turinį, kurį pateikė ar sukūrė vartotojas, naudodamas verslininko teikiamus skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, ir kuris nėra laikomas asmens duomenimis, išskyrus šio straipsnio 5 dalies
1–3 punktuose numatytus atvejus. Vartotojas turi teisę atgauti tą skaitmeninį turinį nemokamai, verslininkui nesudarant kliūčių, per protingą terminą ir įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu.

7. Nutraukus sutartį, verslininkas turi teisę apriboti galimybę vartotojui toliau naudotis skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga, nebesuteikdamas vartotojui prieigos prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos, deaktyvuodamas vartotojo paskyrą ar kitu būdu.

8. Nutraukus sutartį, vartotojas turi nesinaudoti skaitmeniniu turiniu ar skaitmenine paslauga ir nesuteikti galimybės jais naudotis kitiems asmenims.

9. Jeigu skaitmeninis turinys buvo pateiktas fizinėje laikmenoje, vartotojas, gavęs verslininko prašymą, turi nedelsdamas grąžinti fizinę laikmeną verslininkui. Grąžinimo išlaidos tenka verslininkui. Verslininkas turi teisę pateikti prašymą grąžinti fizinę laikmeną per 14 dienų nuo tos dienos, kai verslininkas gavo vartotojo sprendimą nutraukti sutartį.

10. Vartotojas neturi mokėti už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos naudojimą laikotarpiu iki sutarties nutraukimo, kuriuo skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga buvo netinkamos kokybės.

11. Verslininkas turi grąžinti vartotojui sumą dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos kainos sumažinimo arba sutarties nutraukimo pagal šį straipsnį ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią verslininkas buvo informuotas apie vartotojo sprendimą reikalauti sumažinti kainą arba nutraukti sutartį.

12. Grąžinti vartotojui visas sumokėtas sumas verslininkas turi tokiu pačiu mokėjimo būdu, kokį naudojo vartotojas, mokėdamas už skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, nebent vartotojas aiškiai sutinka dėl kitokio būdo ir dėl to jis nepatiria jokių papildomų išlaidų.

13. Draudžiama verslininkui reikalauti iš vartotojo bet kokio užmokesčio už vartotojo sumokėtų sumų grąžinimą.“

 

12 straipsnis. Kodekso XVIII1 skyriaus papildymas 6.22824 straipsniu

Papildyti Kodekso XVIII1 skyrių 6.22824 straipsniu:

6.22824 straipsnis. Skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pakeitimas

1. Jeigu sutartyje numatyta, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga turi būti teikiami ar padaromi prieinami vartotojui tam tikrą laikotarpį, verslininkas turi teisę pakeisti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą daugiau, nei tai yra būtina skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos tinkamai kokybei užtikrinti, jeigu yra visos šios sąlygos:

1) sutartyje leidžiama tai daryti ir yra nurodyta pagrįsta tokio pakeitimo priežastis;

2) toks pakeitimas nesukelia papildomų išlaidų vartotojui;

3) vartotojui aiškiai ir suprantamai pranešama apie pakeitimą;

4) šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais vartotojui patvarioje laikmenoje pakankamai iš anksto suteikiama informacija apie pakeitimo ypatybes ir laiką bei apie jo teisę nutraukti sutartį pagal šio straipsnio 2 dalį arba apie teisę išlaikyti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą be pakeitimų pagal šio straipsnio 3 dalį.

2. Vartotojas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos pakeitimas daro neigiamą poveikį jo prieigai prie skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos arba naudojimuisi jais, išskyrus atvejus, kai neigiamas poveikis yra nedidelis. Tokiu atveju vartotojas turi teisę nutraukti sutartį per 30 dienų nuo informacijos gavimo dienos arba nuo to momento, kai buvo pakeisti skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga, atsižvelgiant į tai, kas įvyko vėliau, ir nepatirti išlaidų. Vartotojui nutraukus sutartį, taikomas šio kodekso 6.22823 straipsnis.

3. Šio straipsnio 2 dalis netaikoma, jeigu verslininkas suteikia vartotojui galimybę nepatiriant papildomų išlaidų išlaikyti nepakeistą skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą ir yra užtikrinama skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos tinkama kokybė.

4. Šis straipsnis netaikomas tais atvejais, kai pagal tą pačią vartojimo sutartį teikiami skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga ir interneto prieigos paslauga arba su numeriu siejama asmenų tarpusavio ryšių paslauga.“

 

 

13 straipsnis. Kodekso papildymas 6.3501 straipsniu

Papildyti Kodeksą 6.3501 straipsniu:

6.3501 straipsnis. Taikymo ribos

1. Šio skirsnio nuostatos taikomos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims, įskaitant sutartis dėl prekių, kurios turi būti pagamintos.

2. Šio skirsnio nuostatos netaikomos sutartims dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo, išskyrus skaitmeninį turinį ir skaitmenines paslaugas, kurie atitinka šias sąlygas:

1) yra įtraukti į skaitmeninių elementų turinčią prekę arba su ja susieti taip, kad nesant skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos ši prekė negalėtų atlikti savo funkcijų;

2) teikiami kartu su skaitmeninių elementų turinčia preke pagal tą pačią pirkimo–pardavimo sutartį, neatsižvelgiant į tai, ar skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą teikia pardavėjas ar kitas asmuo. Kilus abejonių, ar į prekę įtraukto arba su ja susieto skaitmeninio turinio ar į prekę įtrauktos arba su ja susietos skaitmeninės paslaugos teikimas yra sudedamoji pirkimo–pardavimo sutarties dalis, laikoma, kad pirkimo–pardavimo sutartis apima tą skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą.

3. Šio skirsnio nuostatos netaikomos:

1) fizinėms laikmenoms, naudojamoms tik kaip skaitmeninio turinio perteikimo priemonė;

2) prekėms, kurios realizuojamos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka vykdymo procese, ir esant kitoms įstatymų nustatytoms išimtims;

3) naudotų prekių pirkimui–pardavimui viešajame aukcione;

4) gyvų gyvūnų pirkimui–pardavimui.

4. Šiame skyriuje:

1) funkcionalumas – prekių gebėjimas atlikti funkcijas pagal paskirtį;

2) suderinamumas – prekių gebėjimas veikti su aparatine ar programine įranga, su kuria tos pačios rūšies prekės yra paprastai naudojamos, nesant būtinybės keisti prekių, aparatinės ar programinės įrangos;

3) sąveikumas – prekių gebėjimas veikti su kita aparatine ar programine įranga nei ta, su kuria tos pačios rūšies prekės yra paprastai naudojamos;

4) patvarumas – prekių, kai jos naudojamos įprastai, gebėjimas išlaikyti savo reikalingas funkcijas ir veikimo savybes.“

 

14 straipsnis. 6.363 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.363 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6.363 straipsnis. Prekių kokybės reikalavimai

1. Pardavėjas privalo pristatyti vartotojui prekes, atitinkančias šio straipsnio nustatytus reikalavimus.

2. Prekės turi atitikti visus šiuos reikalavimus, jeigu jie yra taikytini:

1) atitikti aprašymą, rūšį, kiekį ir kokybę bei turėti funkcionalumo, suderinamumo, sąveikumo ir kitų savybių, kaip numatyta pirkimo–pardavimo sutartyje;

2) atitikti bet kokią konkrečią paskirtį, dėl kurios vartotojui reikia šių prekių, apie kurią vartotojas pranešė pardavėjui vėliausiai pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir dėl kurios pardavėjas sutiko;

3) būti pristatytos su visais priedais ir instrukcijomis, įskaitant įdiegimo instrukcijas, kaip numatyta pirkimo–pardavimo sutartyje;

4) būti tiekiamos su naujiniais, kaip numatyta pirkimo–pardavimo sutartyje.

3. Prekės taip pat turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

1) atitikti paskirtį, dėl kurios tos rūšies prekės būtų paprastai naudojamos, atsižvelgiant į taikomas teisės normas, techninius standartus arba jei jų nėra, – į elgesio kodeksus;

2) kai taikytina, būti tokios kokybės kaip pavyzdys ar modelis, kurį pardavėjas vartotojui pateikė iki sutarties sudarymo, ir atitikti tokio pavyzdžio ar modelio aprašymą;

3) kai taikytina, būti pristatytos kartu su tokiais priedais, įskaitant pakuotę, įdiegimo ar kitas instrukcijas, kokių vartotojas gali pagrįstai tikėtis gauti;

4) atitikti kiekį ir turėti tokių savybių, įskaitant savybes, susijusias su patvarumu, funkcionalumu, suderinamumu ir saugumu, bei ypatybių, kuriomis paprastai pasižymi tokios pat rūšies prekės ir kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgiant į prekių pobūdį ir į bet kokius pardavėjo arba kitų asmenų, įskaitant gamintoją, arba jų vardu pateiktus viešus pareiškimus, visų pirma, prekes reklamuojant ar jas ženklinant.

4. Šio straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodyti vieši pareiškimai pardavėjo neįpareigoja, jeigu jis įrodo, kad yra viena iš šių sąlygų:

1) pardavėjas nežinojo ir dėl pagrįstos priežasties negalėjo žinoti apie viešą pareiškimą;

2) iki sutarties sudarymo momento viešas pareiškimas buvo pataisytas tokiu pat ar panašiu būdu, kokiu buvo pateiktas;

3) viešas pareiškimas negalėjo turėti įtakos vartotojo sprendimui įsigyti prekę.

5. Skaitmeninių elementų turinčių prekių pardavėjas turi užtikrinti, kad vartotojas būtų informuotas apie naujinius, įskaitant su saugumu susijusius naujinius, kurie yra būtini siekiant užtikrinti tų prekių tinkamą kokybę, ir kad šie naujiniai būtų teikiami:

1) tokį laikotarpį, kokio vartotojas gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgiant į prekės rūšį ir paskirtį, skaitmeninius elementus bei sutarties aplinkybes ir pobūdį, kai pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas vienkartinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo veiksmas;

2) per šio kodekso 6.364 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį, kai pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas nuolatinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas tam tikrą laikotarpį.

6. Jeigu vartotojas per protingą terminą neįdiegia pagal šio straipsnio 5 dalį pateiktų naujinių, pardavėjas nėra atsakingas už trūkumus, kuriuos lemia tik naujinio neįdiegimas, jeigu:

1) pardavėjas informavo vartotoją apie naujinio prieinamumą ir pasekmes jo neįdiegus;

2) vartotojas neįdiegia naujinio arba jį įdiegia netinkamai ne dėl vartotojui pateiktų netikslių įdiegimo instrukcijų.

7. Jeigu sudarant pirkimo–pardavimo sutartį vartotojas buvo aiškiai informuotas apie tai, kad konkreti prekės savybė neatitinka šio straipsnio 3 ar 5 dalyje nustatytų reikalavimų, ir jis, sudarydamas tokią sutartį, aiškiai ir atskirai su tuo sutiko, laikoma, kad prekė yra tinkamos kokybės.

8. Pardavėjas yra atsakingas už trūkumus, atsiradusius dėl netinkamo prekių įdiegimo (instaliavimo, įrengimo ar montavimo), jeigu:

1) įdiegimas yra sudedamoji pirkimo–pardavimo sutarties dalis ir jį atliko pardavėjas arba jis už tai yra atsakingas;

2) įdiegimą turėjo atlikti vartotojas ir tai buvo padaryta netinkamai dėl netikslių įdiegimo instrukcijų, kurias pateikė pardavėjas, o netinkamo įdiegimo dėl skaitmeninių elementų turinčių prekių atveju – pardavėjas ar skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikėjas.

9. Jeigu dėl kitų asmenų intelektinės nuosavybės ar kitų teisių pažeidimo panaikinama ar apribojama vartotojo galimybė naudotis preke, vartotojas gali ginti savo teises pagal šio kodekso 6.3641 straipsnį.

 

15 straipsnis. 6.364 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.364 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6.364 straipsnis. Garantija pagal įstatymą

1. Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokį prekių, įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes, kokybės reikalavimų neatitikimą, esantį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusį ne vėliau kaip per dvejus metus nuo jos pristatymo (garantija pagal įstatymą).

2. Jeigu skaitmeninių elementų turinčios prekės pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas nuolatinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas tam tikrą laikotarpį, pardavėjas yra atsakingas už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos trūkumus, kurių atsiranda ar kurie paaiškėja per dvejus metus nuo skaitmeninių elementų turinčios prekės pristatymo. Jeigu sutartyje numatytas ilgiau nei dvejus metus trunkantis nuolatinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas, pardavėjas yra atsakingas už skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos trūkumus, kurių atsiranda ar kurie paaiškėja šiuo sutartyje numatytu skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo laikotarpiu.

3. Pardavėjas ir vartotojas gali susitarti dėl trumpesnio pardavėjo atsakomybės už naudotas prekes termino, nei nurodyta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, tačiau jis negali būti trumpesnis nei vieni metai.

4. Prekės, įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes, trūkumas, kuris paaiškėja per vienus metus nuo jos pristatymo, laikomas buvusiu pristatant prekę, nebent pardavėjas įrodo kitaip arba jei tai nesuderinama su prekės pobūdžiu arba trūkumo pobūdžiu.

5. Jeigu skaitmeninių elementų turinčios prekės pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas nuolatinis skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas tam tikrą laikotarpį, pareiga įrodyti, kad skaitmeninis turinys arba skaitmeninė paslauga yra tinkamos kokybės šio straipsnio 2 dalyje nurodytu laikotarpiu, tenka pardavėjui, jeigu trūkumas paaiškėja šiuo laikotarpiu.“

 

16 straipsnis. Kodekso papildymas 6.3641 straipsniu

Papildyti Kodeksą 6.3641 straipsniu:

6.3641 straipsnis. Vartotojo teisės, kai prekės yra netinkamos kokybės

1. Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, vartotojas pagal šio straipsnio nustatytas sąlygas turi teisę į tai, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta kaina, arba turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį.

2. Kad būtų užtikrinta prekės tinkama kokybė, vartotojas turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai tokio reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su kito reikalavimo įgyvendinimu, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:

1) prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų;

2) prekės trūkumo reikšmingumą;

3) tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų vartotojui.

3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti užtikrinti tinkamą prekės kokybę, jeigu jos neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jei dėl to jis patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant nurodytas šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose.

4. Vartotojas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį pagal šio kodekso 6.3643 straipsnį, jeigu:

1) pardavėjas neatliko prekės pataisymo ar pakeitimo arba neatliko pataisymo ar pakeitimo pagal šio kodekso 6.3642 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus, arba pardavėjas atsisakė užtikrinti prekės tinkamą kokybę pagal šio straipsnio 3 dalį;

2) trūkumas atsirado, nors pardavėjas bandė pašalinti prekės trūkumą;

3) trūkumas yra esminis;

4) pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis neužtikrins prekės tinkamos kokybės per protingą terminą arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui.

5. Vartotojas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis. Pareiga įrodyti, kad trūkumas yra nedidelis, tenka pardavėjui.

6. Vartotojas turi teisę sustabdyti likusios prekės kainos ar jos dalies mokėjimą, iki pardavėjas įvykdys šiame skirsnyje jam nustatytas pareigas.

7. Vartotojas turi teisę į žalos, atsiradusios dėl prekės netinkamos kokybės, atlyginimą.

8. Vartotojas, siekdamas įgyvendinti šiame straipsnyje nustatytas teises, privalo pranešti pardavėjui apie prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo tos dienos, kai vartotojas ją aptiko. Pareiga įrodyti, kad vartotojas praleido šį terminą, tenka pardavėjui.“

 

17 straipsnis. Kodekso papildymas 6.3642 straipsniu

Papildyti Kodeksą 6.3642 straipsniu:

6.3642 straipsnis. Prekės pataisymas ar pakeitimas

1. Pardavėjas turi pareigą užtikrinti, kad prekės pataisymas ar pakeitimas vykdomas šiomis sąlygomis:

1) nemokamai – netaikant mokesčių už prekei pataisyti ar pakeisti būtinas išlaidas, įskaitant išlaidas už pašto, vežimo paslaugas, už darbą ar medžiagas;

2) per protingą terminą nuo momento, kai vartotojas informavo pardavėją apie netinkamą kokybę;

3) nesukeliant vartotojui didelių nepatogumų, atsižvelgiant į prekės pobūdį ir paskirtį, dėl kurios prekė reikalinga vartotojui.

2. Vartotojas grąžina prekę pardavėjui, kai atliekamas prekės pataisymas ar pakeitimas. Prekės grąžinimo išlaidos tenka pardavėjui.

3. Jeigu iki paaiškėjant trūkumui prekė buvo tinkamai įdiegta (instaliuota, įrengta ar įmontuota), atsižvelgiant į jos pobūdį ir paskirtį, pardavėjo pareiga pataisyti ar pakeisti prekę apima ir prekės pašalinimą bei pataisytos ar pakeistos prekės įdiegimą arba išlaidų už tokios prekės pašalinimą ir įdiegimą padengimą.

4. Pardavėjas neturi teisės reikalauti iš vartotojo sumokėti už įprastą pakeistos prekės naudojimą laikotarpiu, iki ji bus pakeista.“

 

18 straipsnis. Kodekso papildymas 6.3643 straipsniu

Papildyti Kodeksą 6.3643 straipsniu:

6.3643 straipsnis. Kainos sumažinimas ir pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimas

1. Kainos sumažinimas turi būti proporcingas vartotojo gautos prekės vertės sumažėjimui, palyginti su verte, kurią prekė turėtų, jei nebūtų trūkumų.

2. Vartotojas įgyvendina savo teisę nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, pateikdamas pardavėjui pareiškimą, kuriame išreiškia savo sprendimą nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį.

3. Kai trūkumai paaiškėja tik dėl dalies pagal pirkimo–pardavimo sutartį pristatytų prekių ir yra šio kodekso 6.3641 straipsnyje nurodytas pagrindas nutraukti sutartį, vartotojas turi teisę nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį tik dėl tų prekių, taip pat dėl kitų kartu įgytų prekių, jeigu negalima pagrįstai tikėtis, kad jis pasiliks tik tinkamos kokybės prekes.

4. Vartotojui nutraukus pirkimo–pardavimo sutartį:

1) vartotojas turi grąžinti pardavėjui prekę pardavėjo sąskaita;

2) pardavėjas, gavęs prekę arba vartotojo pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, turi grąžinti vartotojui už prekę sumokėtą kainą ne vėliau kaip per 14 dienų.“

 

19 straipsnis. Kodekso papildymas 6.3644 straipsniu

Papildyti Kodeksą 6.3644 straipsniu:

6.3644 straipsnis. Prekės kokybės garantijos (komercinės garantijos) ypatumai

1. Prekės kokybės garantija (komercinė garantija) – pardavėjo arba gamintojo (garanto) įsipareigojimas vartotojui, papildomas prekės garantijai pagal įstatymą, grąžinti sumokėtą kainą ar pakeisti, pataisyti prekes ar teikti jų priežiūros paslaugas, jeigu prekės neatitinka kokybės garantijos dokumente arba reklamoje, paskelbtoje sudarant sutartį arba iki jos sudarymo, išdėstytų sąlygų ar kitų reikalavimų, nesusijusių su nustatytaisiais šio kodekso 6.363 straipsnyje. Šiame straipsnyje gamintoju laikomas prekių gamintojas, prekių importuotojas į Europos Sąjungą ar bet koks asmuo, ant prekių nurodantis savo pavadinimą, prekės ženklą ar kitą skiriamąjį ženklą.

2. Prekės kokybės garantija įpareigoja garantą pagal sąlygas, kurios nustatytos kokybės garantijos dokumente ir susijusioje reklamoje, paskelbtoje sudarant sutartį arba iki jos sudarymo. Jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, kai gamintojas suteikia vartotojui kokybės garantiją dėl prekės patvarumo tam tikru laikotarpiu, gamintojas yra tiesiogiai atsakingas vartotojui už prekės pataisymą arba pakeitimą pagal šio kodekso 6.3642 straipsnį visą tokios garantijos galiojimo laikotarpį. Gamintojas kokybės garantijos dėl prekės patvarumo dokumente gali vartotojui siūlyti palankesnes sąlygas.

3. Jeigu kokybės garantijos dokumente nustatytos sąlygos vartotojui yra ne tokios palankios nei nurodytosios susijusioje reklamoje, taikomos reklamoje nurodytos sąlygos, išskyrus atvejus, kai iki sutarties sudarymo reklama buvo ištaisyta tokiu pačiu ar panašiu būdu, kokiu buvo paskelbta.

4. Kokybės garantijos dokumentas turi būti pateikiamas vartotojui patvarioje laikmenoje ne vėliau kaip pristatant prekes. Kokybės garantijos dokumentas turi būti pateikiamas aiškia ir suprantama kalba. Jame turi būti nurodyta visa ši informacija:

1) aiškus pareiškimas, kad prekei esant netinkamos kokybės vartotojas pagal įstatymą turi teisę reikalauti iš pardavėjo nemokamų teisių gynimo priemonių ir kad prekės kokybės garantija nedaro poveikio toms teisių gynimo priemonėms;

2) garanto pavadinimas ir adresas;

3) procedūra, kurios turi laikytis vartotojas, kad būtų užtikrintas prekės kokybės garantijos įvykdymas;

4) prekė, kuriai taikoma kokybės garantija;

5) prekės kokybės garantijos sąlygos.

5. Vartotojas turi teisę reikalauti taikyti prekės kokybės garantiją, neatsižvelgiant į tai, kad ji suteikta pažeidžiant šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus.“

 

20 straipsnis. 6.419 straipsnio pakeitimas

Papildyti 6.419 straipsnį 6 dalimi:

6. Kai sutartį, įvykus viešajam aukcionui dėl naudotos prekės, sudaro verslininkas ir vartotojas, vartotojui turi būti lengvai prieinama aiški ir išsami informacija, kad šiai sutarčiai netaikomos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių ypatumus reglamentuojančios normos.“

 

21 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

Pakeisti Kodekso priedą ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais su pakeitimais, padarytais 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES.

2. 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/6/EB dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas.

3. 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/122/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių aspektais.

4. 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, su pakeitimais, padarytais 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2302.

5. 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB.

6. 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/943 dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto jų gavimo, naudojimo ir atskleidimo.

7. 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų.

8. 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/770 dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų.

9. 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB bei panaikinama Direktyva 1999/44/EB.“

 

22 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos taikomos sutartims, sudarytoms įsigaliojus šiam įstatymui, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus.

3. Šio įstatymo 5–11 straipsniai taikomi skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimui, kuris atliekamas nuo 2022 m. sausio 1 d.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas