Projektas

2014-02-17  Nr. TR-122

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

     

SPRENDIMAS

 

 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-759 „DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

............................................. Nr. ...........

 

 

Kaunas

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-759 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pripažinti netekusiu galios 65 punktą.

2. Pakeisti 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

66. Sprendimą dėl nuomos sutarties atnaujinimo priima Savivaldybės taryba.“

3. Pakeisti 69 punktą ir jį išdėstyti taip:

69. Kauno miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl nuomos sutarties atnaujinimo ir nustačius atnaujinamos sutarties sąlygas, Turto skyrius ar Savivaldybės turto patikėtinis, kontroliuojantis nuomos sutarties vykdymą, per nuomos sutartyje numatytą terminą (jei sutartyje terminas nėra numatytas – ne vėliau nei likus mėnesiui iki nuomos sutarties pabaigos) informuoja nuomininką apie galimybę nuomos sutartį atnaujinti ir pasirašytinai supažindina su atnaujinamos sutarties sąlygomis.

Jei nuomininko netenkina atnaujinamos sutarties sąlygos, nuomos sutarties galiojimas pasibaigia pasibaigus jos terminui.“

 

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Andrius Kupčinskas