Prienai

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Projektas                                                                                            

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PRIENŲ R. NAUJOSIOS ŪTOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2020 m. gegužės 20 d. Nr. T1-131

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  19 punktu ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 180 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba                     n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

Savivaldybės meras