Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 344, 345 IR 346 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.       d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 344 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo 344 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vykdydami šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytas pareigas, transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai turi užtikrinti ne mažiau kaip vienos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vietos, ne mažiau kaip 80% savivaldybių, buvimą ir organizuoti  priimtų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimą, kad būtų įvykdytos Vyriausybės nustatytos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo užduotis. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato, mažiausią pakartotinio naudojimo, naudojimo ir (ar) perdirbimo procentą (pagal surinktų eksploatuoti netinkamos transporto priemonių vidutinį svorį), kuri privalo įvykdyti gamintojai ir (ar) importuotojai bei reikalavimus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vietoms.“

2. Pakeisti Įstatymo 344 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojai privalo tvarkyti eksploatuoti netinkamas transporto priemones pagal atliekų tvarkymo prioritetus aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu, taikydami eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo geriausiai prieinamus gamybos būdus ir užtikrinti, kad būtų įvykdytos Vyriausybės nustatytos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo užduotis. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato, mažiausią pakartotinio naudojimo, naudojimo ir (ar) perdirbimo procentą (pagal surinktų eksploatuoti netinkamos transporto priemonių vidutinį svorį), kurį privalo įvykdyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojai.“

3. Papildyti Įstatymo 344 straipsnį nauja 10 dalimi:

10. Transporto priemonių platintojams draudžiama platinti transporto priemones, kurių gamintojas ir (ar) importuotojas nėra įsiregistravę aplinkos ministro nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 345 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 345 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Siekdama įvykdyti šio Įstatymo 344 straipsnio 1 dalyje transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, Organizacija privalo:

1) sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo, visuomenės informavimo ir švietimo. Sutartyse turi būti nurodyta eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo tvarka savivaldybės teritorijoje, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vieta (-os), visuomenės informavimo ir švietimo tvarka.

2) sudaryti sutartis su pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką Organizacijos išrinktais eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkėjais dėl šio įstatymo 344 straipsnio 3 dalyje nurodytų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vietų eksploatavimo, jose priimtų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių vežimo, paruošimo naudoti ir panaudojimo. Šiose sutartyse turi būti numatyta apmokėjimo už eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą (perdirbimą) tvarka ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka.

3) sudaryti sutartis su visais to pageidaujančiais eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojais dėl Lietuvoje susidariusių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo metu susidariusių neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo. Šiose sutartyse turi būti numatyta atliekų surinkimo ir finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka. Organizacija organizuoja ir finansuoja visų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo metu susidariusių neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų tvarkymą, atsižvelgiant į užimamą rinkos dalį.

4) šios dalies 3 punkte nurodytas išlaidas turi finansuoti proporcingai jos dalyvių ir jai organizuoti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą sutartiniais pagrindais pavedusių gamintojų ir importuotojų užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal šių gamintojų ir importuotojų, ir dalyvių deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektų transporto priemonių kiekį vienetais.“

 

 

 

 

 

 

3 straipsnis. 346 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 346 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vykdydami šio Įstatymo 344 straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas, aplinkos ministro nustatyta tvarka užsiregistravę individualiai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai privalo:

1) sudaryti sutartis su visomis savivaldybėmis dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo, visuomenės informavimo ir švietimo. Sutartyse turi būti nurodyta eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo tvarka savivaldybės teritorijoje, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vieta (-os), visuomenės informavimo ir švietimo tvarka.

2) sudaryti sutartis eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkėjais dėl šio įstatymo 344 straipsnio 3 dalyje nurodytų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vietų eksploatavimo, jose priimtų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių vežimo, paruošimo naudoti ir panaudojimo. Šiose sutartyse turi būti numatyta apmokėjimo už eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą (perdirbimą) tvarka ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka.

3) sudaryti sutartis su visais to pageidaujančiais eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojais dėl Lietuvoje susidariusių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo metu susidariusių neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo. Šiose sutartyse turi būti numatyta atliekų surinkimo ir finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka. Gamintojai ir (ar) importuotojai organizuoja ir finansuoja visų, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo metu susidariusių neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų tvarkymą, atsižvelgiant į užimamą rinkos dalį.

4) aplinkos ministro nustatyta tvarka kiekvienais metais pateikti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą.

5) šios dalies 3 punkte nurodytas išlaidas turi finansuoti proporcingai jo užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal gamintojo ir (ar) importuotojo deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektų transporto priemonių kiekį vienetais.“

 

 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2020 m. rugsėjo 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

 

Seimo nariai: 

Virginija Vingrienė

Kęstutis Bacvinka

Petras Nevulis

Paulius Saudargas

Artūras Skardžius

Juozas Imbrasas

Simonas Gentvilas

Aistė Gedvilienė