Projektas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-69

 

2021 m.                  d. Nr.         

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. SV-S-12 „Dėl įstatymų projektų išvadų“ 3 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-69 (toliau – Įstatymo projektas), tačiau pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui jį tobulinti pagal šias pastabas ir pasiūlymus:

1.1. Siekiant išvengti skirtingų Įstatymo projekte siūlomų nuostatų „iki mokslo metų pabaigos, kuriais jiems sukanka 21 metai“ (Įstatymo projekto 1 straipsnio 1 dalis) ir „iki 21 metų imtinai“ (Įstatymo projekto 1 straipsnio 2 dalis) interpretacijų dėl neaiškaus pastarosios nuostatos „iki 21 metų imtinai“ turinio ir atsižvelgiant į Įstatymo projektu deklaruotą siekį mokiniams, turintiems labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaryti galimybes mokytis iki mokslo metų pabaigos, kuriais jiems sukanka 21 metai, siūlytina patikslinti Įstatymo projekto 1 straipsnio 2 dalimi keičiamo Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalį, kad šiems mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) iki mokslo metų pabaigos taip pat būtų užtikrinamas koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, ir ją išdėstyti taip:

8. Vaikams ir asmenims iki 21 metų, o šio straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju iki mokslo metų pabaigos, imtinai, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir ugdomiems (mokomiems) pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, pirminio profesinio mokymo programas, ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiama švietimo pagalba, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos švietimo, mokslo ir sporto ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

1.2. Pritarus Įstatymo projektu teikiamam pasiūlymui, be Įstatymo projektu keičiamo Švietimo įstatymo 14 straipsnio, taip pat reikėtų keisti Švietimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalį, 23 straipsnio 3 dalį bei Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 39 punkto nuostatas, susijusias su mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymu ir koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimu iki 21 metų amžiaus.

2. Atkreiptinas dėmesys, kad, priėmus Įstatymo projektą, jam įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų papildomai nereikės, nes pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1516 „Dėl Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos patvirtinimo“, savivaldybėms skiriama mokymo ir ūkio lėšų suma einamiesiems metams apskaičiuojama pagal mokinių skaičių praėjusių metų rugsėjo 1 dieną (mokymo lėšos perskirstomos pagal mokinių skaičių einamųjų metų rugsėjo 1 dieną).

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                             

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras