Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 3, 12, 15, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 67, 68 IR 71 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnyba – savivaldybės administracijos direktoriui pavaldus, savivaldybės merui atskaitingas savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, įsteigtas savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ar kitų savivaldybės viešųjų juridinių asmenų vidaus auditui atlikti.“

 

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Savivaldybės tarybos nariui, kuris reglamento nustatyta tvarka atstovauja savivaldybei už savivaldybės ribų, savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka komandiruotės išlaidas. Sprendimą dėl savivaldybės tarybos nario komandiruotės priima savivaldybės taryba.“

 

3 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio 2 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) sprendimų dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo priėmimas mero teikimu;“.

2. Pakeisti 15 straipsnio 2 dalies 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19) savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos nustatymas, išskyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose;“.

 

4 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) siūlo savivaldybės tarybai skelbti konkursą į savivaldybės kontrolieriaus pareigas ar skirti savivaldybės kontrolierių antrai kadencijai be konkurso Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka, siūlo savivaldybės tarybai skatinti savivaldybės kontrolierių už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, siūlo savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;“.

 

5 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Papildyti 21 straipsnį 9 dalimi:

9. Savivaldybės tarybos komitetų sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai (laikoma, kad balsai pasiskirstė po lygiai tada, kai balsų už gauta tiek pat, kiek prieš ir susilaikiusių kartu sudėjus), balsuojama dar kartą reglamento nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 22 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Savivaldybės tarybos sprendimu arba mero siūlymui pritarus savivaldybės tarybos sprendimu, išskyrus Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją, gali būti sudaromos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos.

2.   Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.“

3.   Pakeisti 22 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Savivaldybės tarybos sudaromos komisijos pirmininku tarybos sprendimu gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta šio įstatymo 11 straipsnyje, tarybos narys. Komisijos pirmininkas, išskyrus Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką, komisijos narių siūlymu komisijos sprendimu nesuėjus terminui netenka savo įgaliojimų, jeigu jis neatitinka šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Jeigu šiame įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų įgaliojimai nutrūksta nesuėjus terminui, per 2 mėnesius nuo jų įgaliojimų nutrūkimo dienos šio įstatymo nustatyta tvarka turi būti paskirti nauji šiame įstatyme nustatytų komisijų pirmininkai.“

4.   Papildyti 22 straipsnį nauja 10 dalimi:

10. Savivaldybės tarybos komisijų sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai (laikoma, kad balsai pasiskirstė po lygiai tada, kai balsų už gauta tiek pat, kiek prieš ir susilaikiusių kartu sudėjus), balsuojama dar kartą komisijos nuostatų nustatyta tvarka.“

5.   Buvusią 22 straipsnio 10 dalį laikyti 11 dalimi.

 

7 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Papildyti 25 straipsnį 8 dalimi ir ją išdėstyti taip:

8. Meras privalo nusišalinti nuo bet kokių klausimų ir sprendimų, keliančių ar galinčių kelti jam interesų konfliktą, svarstymo, rengimo ar priėmimo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

8 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 27 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą;“.

2.   Pakeisti 27 straipsnio 2 dalies 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23) suteikia savivaldybės administracijos direktoriui ir vicemerui atostogas, siunčia administracijos direktorių ir vicemerą į komandiruotes;“.

3. Papildyti 27 straipsnį 4 dalimi:

4. Meras įgaliojimų vykdymui gali pasitelkti savivaldybės administraciją.“

 

9 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Meras turi teisę į 22 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas. Merui už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą, kaip jis apibrėžiamas Valstybės tarnybos įstatyme, suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos. Meras priima potvarkius dėl atostogų jam suteikimo. Atostogų metu meras neina mero pareigų.“

 

10 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 30 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) meras dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo, nusišalinimo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai neina savo pareigų;“.

2. Pakeisti 30 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Merą pavaduojantis vicemeras vykdo visus šiame įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus mero įgaliojimus, išskyrus nustatytuosius šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5, 7, 12, 13, 15, 19, 20 ir 21 punktuose. Vicemerui pavaduojant merą, šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 12, 13 ir 15 punktuose nustatytus mero įgaliojimus vykdo savivaldybės taryba, o šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus – laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys.“

3. Papildyti 30 straipsnį 7 dalimi:

7. Jeigu vicemeras nėra paskirtas arba vicemeras dėl pateisinamų priežasčių laikinai negali pavaduoti mero, merą šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais pavaduoja savivaldybės administracijos direktorius. Merą pavaduojantis savivaldybės administracijos direktorius vykdo visus šiame įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus mero įgaliojimus, išskyrus nustatytuosius šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5, 7, 12, 13, 15, 19, 20 ir 21 punktuose. Savivaldybės administracijos direktoriui pavaduojant merą, šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 12, 13 ir 15 punktuose nustatytus mero įgaliojimus vykdo savivaldybės taryba, o šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus – laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys.“

 

11 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Meras savivaldybės tarybai teikia kandidatūrą į vicemero pareigas. Jeigu savivaldybės taryba du kartus iš eilės nepritaria teikiamai kandidatūrai į vicemero pareigas arba arba šio klausimo nesvarsto, meras turi teisę savo sprendimu savivaldybės tarybai teiktą kandidatą paskirti vicemeru. Jeigu meras savivaldybės tarybai teikė skirtingų asmenų kandidatūras į vicemero pareigas, meras turi teisę savo sprendimu vicemeru paskirti pasirinktinai vieną iš savivaldybės tarybai teiktų kandidatų į vicemero pareigas.“

 

12 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 33 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus, merą, kiek mero veikla susijusi su savivaldybės tarybos posėdžiais, aptarnauja, rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir vertina savivaldybės tarybos sprendimų projektų atitiktį šiame įstatyme ir reglamente nustatytiems reikalavimams savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius (-iai). Padėti jam (jiems) atlikti priskirtas funkcijas jis (jie) gali pasitelkti savivaldybės administraciją.“

2. Pakeisti 33 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, savivaldybės institucijų sprendimų projektus;“

3. Pakeisti 33 straipsnio 3 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) reglamento nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo projekto registravimo dienos, pateikia išvadas dėl savivaldybės tarybos sprendimo projekto, išskyrus šios dalies 5 punkte nurodytus spendimų projektus. Jeigu savivaldybės tarybos sprendimo projektas didelės apimties, administracijos direktoriaus įsakymu išvadų pateikimo terminas vieną kartą gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų;“.

 

13 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnybos rekomendaciją dėl seniūnijos – biudžetinės įstaigos – steigimo tikslingumo, įvertinus seniūnijos teikiamų ar numatomų teikti viešųjų paslaugų kiekį, mastą ir kokybę, kiek bus tenkinami gyvenamųjų vietovių bendruomenių viešieji interesai;“.

 

14 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 67 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) atlieka išorės finansinį, atitikties ir veiklos auditą bei vertinimus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse;“.

2. Papildyti 67 straipsnio 1 dalį nauju 7 punktu:

7) rengia ir savivaldybės tarybai teikia išvadą dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos ir jos administravimo lėšų panaudojimo ataskaitos;“.

3. Buvusius 67 straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktus laikyti atitinkamai 8 ir 9 punktais.

4. Pakeisti 67 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu arba šio įstatymo nustatytu atveju be konkurso ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vienu iš pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas konkurso komisijos narių skiriamas savivaldybių kontrolierius vienijančios asociacijos atstovas. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse patirtį. Jeigu savivaldybės kontrolieriaus pirmosios kadencijos Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą Kontrolės komitetas įvertina teigiamai, savivaldybės kontrolierius gali būti skiriamas antrai kadencijai be konkurso.“

5. Pakeisti 67 straipsnio 9 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) leidžia įsakymus, organizuoja savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą, sprendžia su juo pačiu susijusius einamuosius vidaus administravimo klausimus;“.

6. Pakeisti 67 straipsnio 9 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) sudaro savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą, jį pateikia Kontrolės komitetui, su šio plano projektu supažindina savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnybą; kiekvienais metais iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas; prireikus patvirtintą savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;“.

6.   Pakeisti 67 straipsnio 9 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) finansinio, atitikties ir veiklos audito ar vertinimo metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;“.

7. Pakeisti 67 straipsnio 10 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) finansinio, atitikties ir veiklos audito metu turi teisę įeiti į audituojamo subjekto patalpas, gauti visus auditui atlikti reikalingus dokumentus ir prisijungimus informacinių sistemų, gauti iš audituojamo subjekto darbuotojų reikiamus rašytinius paaiškinimus, pasitelkti ekspertų (specialistų), turinčių reikiamų žinių patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti, elektroninių ryšių tinklais neatlygintinai gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, valstybės informacinių sistemų ir registrų duomenis ir informaciją, reikalingus veiklai vykdyti;“.

8. Pakeisti 67 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Atlikdama auditą, savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba turi teisę pasinaudoti savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnybos atliktų auditų ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolės vertinimui atlikti, jeigu audito subjektas ir tikslai sutampa, taip pat turi teisę susipažinti su atliktų kitų išorės auditų savivaldybės įstaigose ir įmonėse dokumentais.“

9. Pakeisti 67 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba veiklos plane numatytam išorės finansiniam, atitikties ir veiklos auditui ar vertinimui atlikti ir (ar) atliktam auditui peržiūrėti gali bendradarbiavimo sutarčių pagrindu pasitelkti kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.“

 

15 straipsnis. 68 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 68 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

68 straipsnis. Savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnyba“.

2.   Pakeisti 68 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnybą (toliau – vidaus audito tarnyba) įsteigia savivaldybės taryba, tvirtindama savivaldybės administracijos struktūrą.“

3. Pakeisti 68 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Vidaus audito tarnyba savo funkcijas įgyvendina atlikdama vidaus auditus ir jų rezultatų pagrindu formuluodama rekomendacijas. Vidaus auditoriai atlikto audito ataskaitas pateikia merui ir audituotų subjektų vadovams. Meras ir audituotų subjektų vadovai turi priimti sprendimus dėl vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo. Be to, atliktų vidaus auditų ataskaitos gali būti teikiamos savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, kai jie raštu to prašo.“

 

16 straipsnis. 71 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 71 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

71 straipsnis. Savivaldybės institucijų teisės aktų paskelbimas, įsigaliojimas, sustabdymas, panaikinimas ir apskundimas

1. Savivaldybės institucijų norminiai teisės aktai oficialiai skelbiami ir įsigalioja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

2. Savivaldybės institucijų teisės taikymo aktai, kuriuos skelbti Teisės aktų registre privaloma pagal teisės aktus, oficialiai skelbiami Teisės aktų registre ir įsigalioja Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

3. Savivaldybės institucijų teisės taikymo aktai, jeigu jie oficialiai neskelbtini Teisės aktų registre, įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

4. Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba. Kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti pagal kompetenciją savivaldybės taryba. Meras ar kiti savivaldybės viešojo administravimo subjektai savo priimtus teisės aktus gali sustabdyti ir juos pakeisti ar panaikinti. Savivaldybės administracijos direktoriaus pagal kompetenciją priimtus teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti jis pats arba meras.

5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyti subjektai, panaikinę kito savivaldybės viešojo administravimo subjekto teisės aktą, prireikus perduoda klausimą iš naujo nagrinėti tam pačiam viešojo administravimo subjektui, kurio teisės aktas panaikintas, arba patys jį išnagrinėja ir priima tuo klausimu teisės aktą, arba pripažįsta, kad tokio teisės akto priimti nereikia.“

 

17 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 4 ir 14 straipsnius, įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.

2.   Šio įstatymo 4 ir 14 straipsniai įsigalioja 2024 m. sausio 2 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas