Projektas

 

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS reguliavimo Taryba

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2019 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. O3E-230 „DĖL ENERGETIKOS OBJEKTŲ, ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMO IR ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.               d. Nr. O3E-

Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus 2019 m.     d. pažymą Nr. O5E-  „Dėl  “, Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimą Nr. O3E-230 „Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

 

NUTARIMAS

DĖL ENERGETIKOS OBJEKTŲ, ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMO IR ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsniu bei Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus 2019 m. birželio 26 d. pažymą Nr. O5E-188 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų projektų“, Taryba nutaria:

Patvirtinti Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarką (pridedama).

2. Pakeisti nurodytuoju nutarimu patvirtintą Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarką:

2.1. pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Į patikrinimų planą planiniams patikrinimams įtraukiami Tarybos atrinkti, daugiabučiai namai, kuriems užpildytos daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų atitikties nustatytiems reikalavimams deklaracijos, ne mažiau kaip 1 proc. nuo einamaisiais metais pateiktų deklaracijų skaičiaus ir kurių šilumos suvartojimas (kWh/m2/DNLx100) per paskutinius tris metus didžiausias (pagal deklaracijos ir/ar šilumos tiekėjo duomenis), , taip pat daugiabučiai namai, kuriems turėjo būti užpildytos deklaracijos, bet jos nebuvo užpildytos ir pateiktos Tarybai, taip pat daugiabučiai namai, dėl kurių  šildymo ir karšto vandens sistemų  gauta pagrįstų skundų dėl netinkamo patalpų šildymo ir nustatytos temperatūros karšto vandens tiekimo neužtikrinimo.

2.2. pakeiti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Tarybos įgaliotas darbuotojas, vykdamas tikrinti energetikos objektų ir įrenginių, vartotojų energetikos įrenginių ir atlikti energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros patikrinimus, privalo turėti Tarybos teritorinio skyriaus vedėjo arba Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjo pavedimą pagal Tarybos 2 priede pateiktą pavyzdį ir Tarybos įgalioto darbuotojo tarnybinį pažymėjimą. Tarybos teritorinio skyriaus vedėjui, Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjui pavedimą tikrinti energetikos objektus ir įrenginius, vartotojų energetikos įrenginius ir atlikti energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros patikrinimus, surašo Tarybos pirmininkas.“

2.3. 26 punktą laikyti 25 punktu.

2.4. pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Patikrinus energetikos objektus ir įrenginius ir (ar) energetikos objektų statinius surašomas energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas. Patikrinimo aktą pasirašo Tarybos įgaliotas darbuotojas atlikęs patikrinimą ir energetikos objekto ar įrenginio, kurio patikrinimas atliktas, savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas atstovas išskyrus atvejus, kai energetikos objekto ar įrenginio savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas atstovas Tarybos įgaliotam darbuotojui atliekant patikrinimą nedalyvauja ar atsisako dalyvauti. Energetikos objekto ar įrenginio savininkui (valdytojas) ar jo įgaliotam atstovui nedalyvaujant, atsisakius dalyvauti Tarybos įgaliotam darbuotojui atliekant patikrinimą ar atsisakius pasirašyti patikrinimo aktą, apie tai pažymima patikrinimo akte. Prireikus surašomi privalomi vykdyti nurodymai pagal Tvarkos 3 priedą (toliau – nurodymas). Į nurodymą, kuris turi būti suderintas su Tarybos įgalioto darbuotojo tiesioginiu vadovu, įrašomi patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir trūkumai. Nurodyme išvardijami saugaus eksploatavimo, patikimumo pažeidimai, energijos ir energijos išteklių neefektyvaus vartojimo, gamybos arba tiekimo faktai, energetikos objektų statinių naudojimo pažeidimai, nurodoma, kurie teisės aktų punktai pažeisti, ir nustatomi pažeidimų pašalinimo terminai.“

2.5. papildyti nauju 27 punktu:

27.Nustatant pažeidimų pašalinimo terminus, vadovaujamasi šiais pažeidimų pašalinimo terminais:

27.1. pažeidimai dėl energetikos įmonėje darbuotojų, atsakingų už visų įrenginių ir statinių būklę bei saugų eksploatavimą, ir asmenų, atsakingų už vartotojų energetikos ūkį, nepaskyrimo ar šių darbuotojų darbo, pasibaigus energetikos darbuotojų pažymėjimo galiojimo terminui – ne daugiau kaip 20 darbo dienų;

27.2. pažeidimai dėl netinkamai tvarkomos dokumentacijos, energetikos darbuotojų atestavimo, pareiginių instrukcijų, energetikos įrenginių energetikos įrenginių eksploatavimo ir žymėjimo – nuo 1 iki 2 mėnesių, priklausomai nuo pažeidimų sudėtingumo ir apimties;

27.3. pažeidimai, kuriems pašalinti reikia atlikti smulkius remonto darbus – nuo 2 iki 4 mėnesių, priklausomai nuo pažeidimų sudėtingumo ir apimties;

27.4. pažeidimai, kuriems pašalinti reikia atlikti remonto darbus stabdant įrenginius – nuo 4 mėnesių iki 1 metų, priklausomai nuo pažeidimų sudėtingumo ir apimties, bei kai darbams atlikti reikia skelbti konkursus.“

2.6. papildyti 271 punktu:

271. Tarybos darbuotojas gali nustatyti ilgesnius, nei šios Tvarkos 27 punkte įtvirtinti, nurodymų vykdymo terminus, kai dėl objektyvių aplinkybių reikalingas ilgesnis privalomajame nurodyme nustatyto reikalavimo įgyvendinimas (pvz., siekiant pašalinti pažeidimą derinamas arba vykdomas investicinis planas, pažeidimo pašalinimas numatytas turto remonto, priežiūros, eksploatavimo plane ir kt.).“

2.7. papildyti 272 punktu:

272. Nurodymo įvykdymo terminas gali būti pratęstas Tarybos pirmininko sprendimu asmens, kuriam duotas privalomas nurodymas, rašytiniu prašymu, jeigu jis dėl objektyvių priežasčių negali laiku įvykdyti šio nurodymo.“

 

2.8. pripažinti netekusiu galios 1 priedą.

2.9. pakeisti 3 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                            


 

Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir

vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir

energetikos objektų naudojimo priežiūros tvarkos

3 priedas

 

(Nurodymo formos pavyzdys)

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NURODYMAS

 

20 __ m. ___________ d. Nr. _____

 

__________________________

(sudarymo vieta)

Kam ____________________________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) pavadinimas, vadovo (jo įgalioto atstovo) pareigos ar fizinio asmens, vardas, pavardė, tel. Nr.)

________________________________________________________________________________

Aš, _____________________________________________________________________________

                       (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioto darbuotojo vardas, pavardė)

dalyvaujant ______________________________________________________________________

                                 (įmonės (įstaigos) ar fizinio asmens atstovų pareigos, vardai, pavardės)

patikrinau elektros, šilumos, kurui naudojamų dujų, naftos ir jos produktų tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo, gamybos ir naudojimo įrenginių patikimumą, efektyvumą ir techninę saugą, naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sukaupimo, energetikos objektų statinių naudojimo

priežiūrą (kas nereikalinga, išbraukti): __________________________________________________

                                                                            (įmonės (įstaigos) pavadinimas, adresas)

________________________________________________________________________________

 

Įrengtoji galia (energijos vartotojui įrengtoji/generavimo šaltinio):

šilumos ____/____ MW;

elektros ____/____ MW.

Suvartota/pagaminta/ persiųsta energijos:

(kas nereikalinga, išbraukti)

šilumos _____/_____/_____ kWh/metus;

elektros _____/_____/_____ kWh/metus.

Naudojamo kuro rūšis: ________________.

Kuro talpyklų (požeminės, antžeminės) kiekis ______ vnt. ir talpyklų tūris ____________ m3.

Paskutinio patikrinimo data ir surašyto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymo Nr.

________________________________________________________________________________

Patikrinimo metu veikė šie pagrindiniai energetikos įrenginiai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsniu ir Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 21 punktu, nurodau pašalinti šiuos išvardytus pažeidimus nurodytais terminais:

 

Eil. Nr.

Saugaus eksploatavimo, patikimumo pažeidimai ir energijos (elektros, šilumos, dujų, naudojamų kurui bei naftos ir jos produktų) neefektyvaus vartojimo, gamybos arba tiekimo, naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sukaupimo, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros faktai, nurodant teisės akto pavadinimą

Teisės akto, nurodyto 2-ame stulpelyje, punktas

Įvykdymo terminas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apie  nurodyme išvardintų pažeidimų pašalinimą pranešti raštu žemiau nurodytu adresu.

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgaliotas darbuotojas

 

__________________                                         ________________________

        (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioto darbuotojo buveinė ir kontaktiniai

duomenys:_______________________________________________________________________

                                                             (adresas, tel. Nr., faksas, el. paštas)

 

Patikrinime dalyvavo tikrinamos įmonės (įstaigos) atstovai:

 

__________________                       ________________________

           (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

__________________                       ________________________

           (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

__________________                       ________________________

           (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

Nurodymą gavau:

 

______________________________________         _____________              ________________

(įmonės (įstaigos) vadovo arba jo įgalioto atstovo pareigos)                               (parašas)           (vardas, pavardė, data)

______________