Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 69 STRAIPSNIO 1 dalies PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                 d. Nr.           

Vilnius

 

1 straipsnis. 69 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 69 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Besimokantiems profesinio mokymo įstaigose pagal pagrindinio ugdymo II dalies,  profesinio mokymo programas ar jų modulius mokiniams, stipendijos ar materialinės paramos skyrimą nustato Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas arba Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas ir  Vidaus reikalų statutas.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. sausio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas           

 

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                                  Liudas Jonaitis