Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-395 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                    d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi,  2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymu Nr. XIV-1378, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisykles, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-395 „Dėl Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 4.83 straipsnio 3 dalį vykdomos Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – Šiaulių miestas) esančių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – patalpų savininkai) bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų, Civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų administratorių (toliau visi – valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės tvarką.“;

1.2. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Priežiūros ir kontrolės vykdytoju Savivaldybės mero potvarkiu paskiriamas Savivaldybės administracijos padalinys arba ne mažiau kaip du valstybės tarnautojai (atsižvelgiama į savivaldybės teritorijoje veikiančių valdytojų ir jų valdomų daugiabučių namų skaičių) (toliau – kontrolierius).“;

1.3. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Planinis patikrinimas atliekamas pagal Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintą metinį Planinių valdytojų veiklos patikrinimų planą (toliau – Planas). Plano projektą, nurodydamas objektyvius kriterijus ir rizikos veiksnius, pagal kuriuos buvo atrinkti valdytojai, kurių veiklą planuojama tikrinti, numatomų patikrinimų pradžios ir pabaigos terminus parengia kontrolierius. Valdytojų, kurių veiklą planuojama tikrinti, atrankos kriterijų ir rizikos veiksnių (pavyzdžiui, valdytojo veikla netikrinta 5 metus; praėjusiais arba einamaisiais metais valdytojo veikloje buvo nustatyta teisės aktų nustatytų pažeidimų; praėjusiais arba einamaisiais metais dėl valdytojo veiklos buvo gauti 3 ir daugiau skundų ir pan.) sąrašą tvirtina Savivaldybės meras potvarkiu.“;

1.4. pakeisti 8 punkto nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

8. Planas Savivaldybės mero potvarkiu gali būti pakeistas:“;

1.5. pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Planinio patikrinimo trukmė – ne ilgiau kaip 3 mėnesiai. Kontrolieriaus motyvuotu prašymu, šis terminas Savivaldybės mero potvarkiu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Į planinio patikrinimo laiką neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį valdytojas vėlavo pateikti paaiškinimus ir prašomus pateikti dokumentus.“;

1.6. pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas Savivaldybei gavus patalpų savininko skundą ar kilus pagrįstiems įtarimams dėl valdytojo veiksmų ar neveikimo, kurie gali prieštarauti teisės aktų, reglamentuojančių jo veiklą, nuostatoms, taip pat siekiant patikrinti, ar buvo pašalinti ankstesnio valdytojo veiklos patikrinimo metu nustatyti trūkumai. Neplanuotas patikrinimas pradedamas Savivaldybės mero ar jo, teisės aktų numatytais atvejais, įgalioto asmens motyvuotu sprendimu.“;

1.7. pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Neplaninio patikrinimo trukmė – ne ilgiau kaip 3 mėnesiai. Kontrolieriaus motyvuotu prašymu, šis terminas Savivaldybės mero sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Į neplaninio patikrinimo laiką neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį valdytojas vėlavo pateikti paaiškinimus ir prašomus pateikti dokumentus.“;

1.8. pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Savivaldybės mero ar jo, teisės aktų numatytais atvejais, įgalioto asmens, taip pat kontrolieriaus veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 1.1 papunktį ir 3 punktą, įsigalioja nuo 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 20232027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

 

Savivaldybės meras