Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KALBOS POLITIKOS 2023–2030 METŲ GAIRIŲ

 

2023 m.     d. Nr.      

 

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Valstybinės kalbos politikos 2023–2030 metų gaires (pridedama).

 

2 straipsnis.

1. Pavesti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai informuoti ministerijas ir kitas valstybės įstaigas apie aktualias jų sričiai Valstybinės kalbos politikos 2023–2030 metų gairių nuostatas.

2. Pavesti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, ministerijoms ir kitoms valstybės įstaigoms vykdant funkcijas ir sudarant strateginius veiklos planus pagal kompetenciją atsižvelgti į Valstybinės kalbos politikos 2023–2030 metų gairių nuostatas.

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

Teikia

 

Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas                                           Artūras Žukauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2023 m.        d. nutarimu Nr.

 

VALSTYBINĖS KALBOS POLITIKOS 2023–2030 METŲ GAIRĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GAIRIŲ PASKIRTIS

 

1. Valstybinės kalbos politikos 2023–2030 metų gairėmis (toliau – Gairės) nustatomi pagrindiniai aštuonerių metų valstybinės kalbos politikos principai, tikslai, uždaviniai, galimi jų sprendimo būdai ir kalbos būklės pažangos kriterijai. Gairės – strateginis dokumentas: į jį atsižvelgiama rengiant įstatymų projektus ir plėtros planus, susijusius su lietuvių kalba ir kultūra, taip pat numatant biudžeto lėšas jiems įgyvendinti. Gairės parengtos siekiant išsaugoti kalbinę ir kultūrinę Lietuvos piliečių tapatybę kaip pagrindinę demokratinės visuomenės raidos sąlygą, laiduojančią visavertį jų dalyvavimą Lietuvos ir Europos Sąjungos politiniame, socialiniame bei kultūriniame gyvenime.

2. Rengiant Gaires ypatingomis tarptautinės politikos sąlygomis – Ukrainai kovojant dėl valstybės vientisumo, akcentuojama vienijamoji valstybinės kalbos funkcija. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, Lietuvos valstybę kuria pilietinė tauta: ją sudaro visi Lietuvos piliečiai nepriklausomai nuo tautybės. Svarbiausiu Lietuvos piliečius vienijančiu veiksniu laikant lietuvių kalbą ir kultūrą, formuojami tikslai ir uždaviniai, kuriais siekiama, kad ši kalba atitiktų visus viešosios kalbinės komunikacijos poreikius ir užtikrintų sklandų valstybės ir visuomenės bendravimą.

3. Šiose gairėse pabrėžiama būtinybė skirti ypatingą dėmesį visaverčiam lietuvių kalbos vartojimui skaitmeninėje terpėje: viešosioms paslaugoms teikti, kalbos duomenims kaupti ir apdoroti, dirbtiniu intelektu grįstoms technologijoms kurti. Žinių visuomenės plėtra neatsiejama nuo valstybinės kalbos informacinėse technologijose – tai užtikrina lygias visų Lietuvos piliečių galimybes dalyvauti politiniame, socialiniame bei kultūriniame gyvenime.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Bendrinė (standartinė) lietuvių kalba – istoriškai, politiškai ir kultūriškai susaistytos Lietuvos visuomenės ir lietuviakalbės išeivijos vartojama, kuriama, valstybės mastu kryptingai tvarkoma ir kodifikuojama kalbos atmaina, skirta viešojo gyvenimo reikmėms.

5. Valstybinė kalba – kalba, privaloma valstybės oficialiajame ir viešajame gyvenime nepriklausomai nuo piliečių tautybės, o toks jos statusas įteisintas įstatymais.

6. Kalbos korpusas (kalbos sistema) – kalbos sandaros elementų ir jų tarpusavio santykių visuma, kintanti priklausomai nuo kalbos raidos, visuomenės pokyčių ar numatant kalbai naujų funkcijų.

7. Kalbos politika – idėjų, įstatymų, reglamentų, taisyklių ir praktinės veiklos visuma, skirta valstybės numatytiems kalbos ir jos vartojimo pokyčiams pasiekti ar išlaikyti status quo.

8. Kalbos politikos strategija – kalbos politikos įgyvendinimo planas su suformuluotais tikslais, apibrėžtais uždaviniais ir numatytomis priemonėmis pasirinktai kalbos politikai įgyvendinti.

9. Kalbos planavimas – išankstinio plano sudarymas numatant, kokias kalbos funkcijas plėtoti, diegti naujų ir kokių atsisakyti, kokius nustatyti tarpusavio santykius tarp jau vartojamų ar dar siekiamų vartoti kalbų, kokių pakitimų daryti kalbos raiškoje, kaip organizuoti kalbos ar kalbų mokymą ir mokymąsi. Kalbos planavimas yra valdžios organų prerogatyva, nes jo įgyvendinimas susijęs su įstatymų bazės reguliavimu ir valstybės finansavimu, tačiau inicijuoti pokyčius gali ir įstaigos, organizacijos bei pavieniai asmenys.

10. Kalbos planavimą sudaro:

10.1. kalbos statuso planavimas – poveikio kalbos vartojimo būdui siekis, orientuotas į kalbos funkcijų reglamentavimą visuomenėje, įstatymais apibrėžiant kalbos oficialumą ir nustatant jo įgyvendinimo eigą;

10.2. kalbos korpuso planavimas – poveikio viešajam kalbos vartojimui reguliavimas, numatant sprendimus dėl gramatikos, žodyno, tarties, rašybos ir skyrybos standartizavimo, t. y. jų normų parinkimo (norminimo) ir kodifikavimo (įteisinimo);

10.3. kalbos mokymo planavimas – būdų, kaip palengvinti ar padaryti patrauklesnį kalbos mokymą, paieška, reglamentavimas ir įgyvendinimas;

10.4. kalbos prestižo, arba kalbos įvaizdžio, planavimas – palankių nuostatų, būtinų siekiant ilgalaikės kalbos planavimo sėkmės, kūrimas.

11. Kalbos kanonas – autoritetingų mokslo ir kultūros lauko dalyvių, visų pirma kalbininkų, atrenkamas ir nuolat atnaujinamas kalbos vartojimo taisyklių, kalbos vertinimo principų ir galiojančių normų rinkinys, kodifikuojamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir pripažįstamas kaip pagrindas įgyjant bendrąjį išsilavinimą.

12. Skaitmeniniai kalbos ištekliai – susisteminti skaitmeniniai rašytinės ir sakytinės kalbos duomenys (žodynai, bazės, kartotekos, archyvai, tekstynai, terminynai, garsynai ir panašūs duomenynai), naudojami mokslo ir švietimo tikslais, taip pat kalbos technologijoms kurti ir jomis grindžiamoms paslaugoms diegti.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

GAIRIŲ RYŠYS SU VALSTYBĖS DOKUMENTAIS IR STRATEGINIAIS PLĖTROS PLANAIS

 

13. Gairės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimais, aiškinančiais valstybinės kalbos statuso sampratą ir taikymą, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu ir kitais valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančiais teisės aktais.

14. Svarbiausios Gairių nuostatos ir principai atitinka pagrindinius strateginius valstybės dokumentus ir juose keliamus tikslus bei uždavinius:

14.1. Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, patvirtintą Vyriausybės 2021 m., numatantį skatinti visuomenės kalbinį sąmoningumą ir juo grindžiamą nacionalinę savivertę – stiprinti lietuvių kalbos ir jos tarmių vertės suvokimą (2.2 programos projektas, 2.3.1);

14.2. 2021–2030 metų nacionalinį pažangos planą, patvirtintą Vyriausybės 2020 m., numatantį 3 strateginį tikslą – didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams; 4 strateginį tikslą – stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą – ir pažangos uždavinius (3 ir 4 strateginis tikslas ir uždaviniai);

14.3. Lietuvos kultūros politikos strategiją, patvirtintą Vyriausybės 2019 m., keliančią 4 strateginį tikslą – kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę nacionalinei pažangai ir siekiančią išsaugoti lietuvių kalbą kaip tapatybės pagrindą ir nematerialųjį kultūros paveldą, o valstybinę kalbos politiką – įpareigojančią tenkinti visuomenės socialinės, nacionalinės ir kultūrinės vienybės poreikį (4 strateginis tikslas, 35; 1 uždavinys, 36.4);

14.4. 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programą, patvirtintą Vyriausybės 2021 m., įvertinančią globalizacijos iššūkius kalbiniam tapatumui ir kalbos gyvybingumui skaitmeninėje terpėje, numatančią priemones numatytoms problemoms spręsti (6 problema, 4.7 uždavinys; 7 problema, 7.1 ir 7.2 priežastis);

14.5. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos „Tūkstantmečio mokyklų“ programą iki 2030 m., patvirtintą ministro 2022 m., įpareigojančią nuolat didinti dalį mokinių, pasiekiančių bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį (II skyrius, 11; V skyrius, 20.4.1);

14.6. Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2030 metų gaires, patvirtintas Seimo 2020 m., numatančias užtikrinti nuolatinę kalbos technologijų ir duomenų infrastruktūrų plėtrą aktualiausiomis kryptimis (III skyrius, 3.1.4–39). Šių gairių įgyvendinimo stebėseną pavesta atlikti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

GAIRIŲ VIZIJA

 

15. Gairės kartu su jų įgyvendinimo priemonių planu, paremtu teisinėmis, organizacinėmis ir finansinėmis priemonėmis, sudarytų sąlygas valstybinei kalbai sėkmingai funkcionuoti visose Lietuvos viešojo gyvenimo srityse.

16. Valstybinės kalbos politika turės vienijamąjį poveikį visiems Lietuvos piliečiams ir įvairioms visuomenės grupėms, tarp jų tautinėms mažumoms, imigrantams ar reemigrantams.

17. Gairių ir jų įgyvendinimo priemonių plano rezultatai:

17.1. valstybinė kalba, atitinkanti visus valstybės ir visuomenės kalbinės komunikacijos poreikius, išliks visiems priimtina viešojo bendravimo kalba;

17.2. bendrinė kalba, atvira informacinių technologijų plėtrai ir pajėgi tobulėti, bus lygiavertė kitoms Europos Sąjungos kalboms skaitmeninėje terpėje;

17.3. bendrinė kalba, skaitmeninėje terpėje įgavusi neribotų galimybių funkcionuoti visose viešojo gyvenimo srityse, konkuruodama su globaliąja anglų kalba, išlaikys stilistinę ir funkcinę įvairovę.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ILGALAIKIAI VALSTYBINĖS KALBOS POLITIKOS TIKSLAI

 

18. Užtikrinti, kad valstybinė kalba išliktų valstybės gyvybingumo, vertybinio pagrindo, pilietinės tapatybės ir tvarios kultūrinės erdvės garantu.

19. Siekti, kad visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai mokėtų valstybinę kalbą ir galėtų ja visavertiškai bendrauti.

20. Pasiekti, kad valstybinė kalba būtų oficiali priemonė keistis informacija visose viešojo gyvenimo srityse.

21. Užtikrinti bendrinės lietuvių kalbos kokybės išsaugojimą ir jos raiškos galimybių plėtotę.

22. Pasiekti, kad bendrinė lietuvių kalba būtų atvira kalbos technologijų plėtrai ir taptų lygiaverte kitoms Europos Sąjungos kalboms skaitmeninėje terpėje.

23. Apsaugoti lietuvių kalbos duomenis kaip nematerialųjį kultūros paveldą nuo išnykimo, visų pirma skaitmeninio, garantuojant jų palaikymą skaitmeninėje terpėje.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PAGRINDINIAI VALSTYBINĖS KALBOS POLITIKOS UŽDAVINIAI

24. Ankstesnėse valstybinės kalbos politikos 2003–2008, 2009–2013, 2018–2022 metų gairėse keitėsi kai kurios nuostatos ir principai, tačiau išliko pagrindiniai uždaviniai, kurie aktualūs ir 2023–2030 metų gairėms:

24.1. užtikrinti valstybinės kalbos vartojimą valstybinėse ir savivaldybių įstaigose;

24.2. užtikrinti galimybę mokytis lietuvių kalbos ir lietuvių kalba visais švietimo sistemos lygmenimis;

24.3. skatinti lietuvių kalbos mokymą(si) užsienyje;

24.4. palaikyti nenutrūkstamą bendrinės kalbos standartinimo procesą;

24.5. užtikrinti bendrinės kalbos modernumą, atsinaujinimą ir išteklių gausinimą;

24.6. rinkti, kaupti, skaitmeninti, patikimai saugoti ir skleisti visuomenėje lietuvių kalbos paveldą;

24.7. skatinti tarmių vartojimą kaip gyvąjį lietuvių kalbos paveldą;

24.8. stiprinti valstybinės kalbos prestižą.

25. Išlaikant šiuos tradicinius uždavinius, 2023–2030 metų gairėse aktualinami dar tokie uždaviniai:

25.1. įtvirtinti lietuvių kalbą žinių visuomenėje užtikrinant visavertį vartojimą skaitmeninėje terpėje;

25.2. plėsti galimybę naudotis lietuviška arba sulietuvinta programine ir technine įranga visose valstybės institucijose ir įstaigose bei viešosios prieigos vietose;

25.3. lietuvių kalbos mokymo turiniu ir būdais gerinti tarptautinius moksleivių raštingumo reitingus;

25.4. sudaryti valstybinės kalbos kompleksinio nuotolinio mokymo(si), žinių patikros ir sertifikavimo galimybę, priemonių kūrimą ir sklaidą Lietuvoje bei užsienyje;

25.5. kelti lietuvių kalbos prestižą švietimo sistemoje, ypatingą dėmesį skiriant patriotiškumui ugdyti, pilietinėms vertybėms formuoti ir palaikyti.

26. Vertinant 2018–2022 metų gairėse iškeltų uždavinių įgyvendinimą konstatuotina, kad:

26.1. kalbos statuso srityje buvo numatytas teisinės bazės, reglamentuojančios valstybinės kalbos funkcionavimą ir priežiūrą, atnaujinimas, visaverčio valstybinės kalbos funkcionavimo visose viešojo vartojimo srityse užtikrinimas, lietuvių mokslo kalbos plėtros skatinimas teisinėmis bei finansinėmis priemonėmis, bet šie uždaviniai nebuvo išspręsti, todėl persikėlė į ateinančio etapo Gaires;

26.2. kalbos prestižo srities uždavinius sekėsi spręsti geriau: buvo vykdomi visi, nors ir nevienodai sėkmingai. Iš pavykusių darbų minėtini glaudesni valstybinės kalbos politiką vykdančių institucijų ryšiai su visuomene, pagerinę tarpusavio supratimą ir pasitikėjimą;

26.3. iš įgyvendintų kalbos korpuso srities uždavinių minėtinas didesnis kalbos duomenų skaitmeninimo lygis, terminijos tvarkybos progresas, reikšmingi poslinkiai norminant rašybą, skyrybą ir tartį, tačiau dėl nepalankių mokslo darbų vertinimo ir finansavimo principų per lėtai rengiamas „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“, aklavietėje liko mokslinės gramatikos rengimas;

26.4. kalbos mokymo srityje nepakankamai sprendžiama problema dėl prastų lietuvių kalbos mokymo(si) rezultatų, ypač nelietuviškose mokyklose. Klostosi nepalañkios lietuvių kaip dėstomosios kalbos padėties aukštojo mokslo sistemoje ir mokslo kalbos raidos sąlygos.

 

II SKYRIUS

VALSTYBINĖS KALBOS STATUSO PLANAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TEISINĖ VALSTYBINĖS KALBOS BAZĖ

 

27. Teisiniai valstybinės kalbos politikos pagrindai, įgalinantys vartoti lietuvių kalbą visose viešojo gyvenimo srityse, suformuoti nuo 1992 m., priėmus Lietuvos Respublikos Konstituciją ir jos I skirsnio 14 straipsniu suteikus jai konstitucinį statusą: „Valstybinė kalba – lietuvių kalba.“

28. Valstybinės kalbos statuso turinys atskleistas ir sukonkretintas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimuose ir sprendimuose (1999, 2004, 2006, 2007, 2009, 2014, 2020) įtvirtinant, kad valstybinė kalba:

28.1. užtikrina suvereniteto raišką, valstybės vientisumą ir nedalomumą;

28.2. saugo pilietinės tautos tapatybę;

28.3. integruoja pilietinę tautą;

28.4. įgalina efektyvų valstybės ir savivaldybių įstaigų funkcionavimą;

28.5. yra svarbi piliečių lygiateisiškumo sąlyga.

29. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas numato, kaip vartojant valstybinę kalbą užtikrinti sklandų Lietuvos ir užsienio valstybių bendravimą su fiziniais bei juridiniais asmenimis, todėl:

29.1. apibrėžia tas viešojo gyvenimo sritis, kuriose privaloma vartoti valstybinę kalbą, bet nevaržo tautinėms mažumoms priklausančių piliečių konstitucinės teisės puoselėti savo kalbą ir kultūrą;

29.2. pateikia įpareigojimus dėl valstybinės kalbos mokymosi ir mokėjimo;

29.3. kelia kalbos taisyklingumo reikalavimus;

29.4. nustato kalbos vartojimo ir jos kokybės priežiūros institucijas.

30. Kalbos vartojimo ir jos kokybės priežiūros institucijų funkcijos apibrėžiamos atskirais įstatymais:

30.1. Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymas nustato funkcijas formuoti valstybinės kalbos globos kryptis bei uždavinius ir aprobuoti kalbos normas;

30.2. Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymas nustato funkciją kontroliuoti Valstybinės kalbos įstatymo vykdymą;

30.3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato funkciją kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą savivaldybėse.

31. Privalomą lietuvių kalbos vartojimą ir jos kokybę įvairiose viešojo gyvenimo srityse reglamentuoja ir kiti įstatymai, iš jų svarbiausi šie:

31.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;

31.2. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas;

31.3. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;

31.4. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

31.5. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

32. Lietuvai 2004 m. įstojus į Europos Sąjungą (ES), lietuvių kalba tapo viena iš oficialiųjų jos kalbų. Pagal ES sutartį, kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę kreiptis į ES institucijas (Europos Parlamentą, Europos Komisiją ir kt.) lietuvių kalba ir ja gauti atsakymą; Europos Sąjungos dokumentai verčiami į lietuvių kalbą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SPRĘSTINOS PROBLEMOS (GRĖSMĖS, RIZIKOS VEIKSNIAI)

 

33. Keičiantis Lietuvos visuomenės poreikiams ir vykstant integracijos procesams Europos Sąjungoje, kinta nemažai teisės normų, reglamentuojančių piliečių pareigas ir teises, todėl aktualėja poreikis nuolat atnaujinti teisinius valstybinės kalbos politikos pagrindus.

34. Teikiant svarstyti ir priimant naujus valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančius įstatymus ir jų pataisas, ne visada teisės normomis ir teisės technika užtikrinamas:

34.1. konstitucinis valstybinės kalbos statusas ir jos apsauga;

34.2. dėl valstybinės kalbos mokėjimo sėkminga tautinių mažumų integracija į valstybės gyvenimą, garantuojant teisę vartoti savo kalbą bei išlaikyti kultūrinį savitumą;

34.3. galimybė mokytis lietuvių kalbos ir lietuvių kalba visais švietimo sistemos lygmenimis;

34.4. pagrindiniai reikalavimai bendrinės kalbos taisyklingumui ir galimybės moderniai jos raidai;

34.5. priimamų įstatymų sistemiškumas ir dermė su jau galiojančiais įstatymais, poįstatyminiais aktais ir strateginiais valstybės dokumentais;

34.6. teisinio nihilizmo dėl privalomojo valstybinės kalbos vartojimo įstatymų apibrėžtose viešosiose srityse netoleravimas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

UŽDAVINIAI

 

35. Pirmiausia parengti ir priimti pagrindinį valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojantį Valstybinės kalbos konstitucinį įstatymą. Kadangi jis priskiriamas konstitucinių įstatymų kategorijai, tai juo reikia siekti:

35.1. apibrėžti esminius valstybinės kalbos vartojimo viešajame gyvenime principus;

35.2. nustatyti svarbiausias valstybinės kalbos apsaugos priemones.

36. Priėmus visas valstybinės kalbos sritis reglamentuojantį Valstybinės kalbos konstitucinį įstatymą, parengti jį sukonkretinančius išvestinius įstatymus ir sistemiškai atnaujinti visą teisinę bazę išlaikant pagrindinį principą: nesiaurinti valstybinės kalbos vartojimo sričių.

37. Prieš priimant valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančius įstatymus ar pataisas, įvertinti teikiamų naujovių poveikį lietuvių kalbos sistemai, vartojimo tradicijai ir savitumui.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

UŽ VALSTYBINĖS KALBOS POLITIKOS VYKDYMĄ ATSAKINGOS INSTITUCIJOS

 

38. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsnį, skelbiantį, kad lietuvių kalba yra valstybinė, atsakomybė už šios konstitucinės normos įgyvendinimą detalizuojama Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme:

38.1. už šio įstatymo nuostatų tiesioginį vykdymą atsakingi institucijų, įstaigų, įmonių, tarnybų bei organizacijų vadovai (24 str.);

38.2. valstybinės kalbos globos kryptis ir uždavinius nustato ir kalbos normas aprobuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija (20 str.);

38.3. šio įstatymo vykdymą kontroliuoja Valstybinė kalbos inspekcija (27 str.).

39. Remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (7 str., 13), valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė savivaldybėse perduota savivaldybių kalbos tvarkytojams.

40. Valstybinė lietuvių kalbos komisija nuolat vykdo 4 užduotis, susijusias ir su valstybinės kalbos statuso bei prestižo palaikymu, ir su jos kokybės saugojimu:

40.1. nustato kalbos tvarkybos kryptis, sprendžia norminimo ir kodifikavimo klausimus:

40.1.1. teikia rekomendacijas dėl svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis, rūpinasi tarmių išsaugojimu, aprobuoja normines vietovardžių formas, tvirtina tradicinius lietuviškus etninių žemių vietovardžius ir nustato jų vartojimo tvarką;

40.1.2. tvarko Terminų banką ir derina probleminius ES teisės aktų terminus, vertina terminų standartų terminų straipsnius, terminų žodynus;

40.1.3. inicijuoja, aprobuoja ir administruoja norminamuosius ir pagalbinius lietuvių kalbos žodynus, gramatikas, žinynus;

40.1.4. inicijuoja, koordinuoja ir administruoja lietuvių kalbos tyrimų ir stebėsenos projektus;

40.1.5. vertina ir tvirtina norminamuosius kalbos veikalus (žodynus, žinynus, vadovus, vadovėlius);

40.2. tobulina teisinę ir administracinę valstybinės kalbos apsaugą:

40.2.1. teikia siūlymus, ekspertines išvadas ir teisės aktų projektus Seimui ir Vyriausybei dėl valstybinės kalbos statuso įgyvendinimo politikos;

40.2.2. rengia ir tvirtina visuomenei privalomus valstybinės kalbos taisyklingumą garantuojančius teisės aktus (nutarimus);

40.3. rūpinasi valstybinės kalbos mokymu ir viešosios kalbos kultūros ugdymu:

40.3.1. konsultuoja visuomenę kalbos klausimais;

40.3.2. teikia ekspertines išvadas raštu kalbos klausimais;

40.3.3. stiprina lietuvių kalbos prestižą organizuodama:

40.3.3.1. kalbinį visuomenės švietimą per paskaitas, diskusijas, internetines laidas ir kitais būdais;

40.3.3.2. kalbos paveldo, tarmių, etninių vietovardžių ir raštijos paminklų rinkimą, kaupimą, skaitmeninimą, sklaidą ir populiarinimą;

40.3.3.3. lietuvybės palaikymą svetur;

40.4. remia klasikinės ir taikomosios kalbotyros darbus:

40.4.1. inicijuoja, koordinuoja ir administruoja programas, skirtas valstybinės kalbos tyrimams, plėtrai ir palaikymui:

40.4.1.1. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą (2022–2028), patvirtintą nutarimu Nr. N-2 (164) (2018);

40.4.1.2. Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programą (2020–2024), patvirtintą nutarimu Nr. N-5 (188) (2021);

40.4.1.3. Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programą (2020–2024), patvirtintą nutarimu Nr. N-5 (175) (2019);

40.4.2. remia naujomis technologijomis grįstus kalbos diegimo elektroninėje erdvėje darbus;

40.5. sėkmingai vykdo Terminų banko kūrimą ir nuolatinę priežiūrą, jai priskirtą Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymu.

41. Valstybinė kalbos inspekcija vykdo Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos inspekcijos įstatymo numatytas funkcijas, susijusias su valstybinės kalbos statuso palaikymu ir kalbos kokybės saugojimu:

41.1. nagrinėja jos įgaliojimų sričiai priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas;

41.2. pagal savo įgaliojimus nagrinėja skundus ir prašymus;

41.3. konsultuoja valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų įstaigų kalbos tvarkytojus;

41.4. imasi priemonių, kad būtų išvengta Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo pažeidimų.

42. Kultūros ir kitos ministerijos pagal kompetenciją prisideda prie kalbos politikos įgyvendinimo.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SPRĘSTINOS PROBLEMOS (GRĖSMĖS, RIZIKOS VEIKSNIAI)

 

43. Dėl žmogiškųjų išteklių ir finansų trūkumo vėluoja kai kurių kalbos lygmenų (leksikos, gramatikos) norminamasis darbas. Ne mažiau svarbi tų normų sklaida ir visuomenės priėmimas, taigi skirtinas didesnis dėmesys normų diegimui jau mokykloje, pasitelktinos modernesnės sklaidos priemonės.

44. Siekiant numatyti ilgalaikės valstybinės kalbos politikos poveikį valstybei, visiems piliečiams ir atitinkamoms visuomenės grupėms, tarp jų tautinėms mažumoms, imigrantams, reemigrantams, nepakankamai atsižvelgiama į kalbos vartojimo tendencijas, veiksiančias visuomenės gyvenimą.

45. Vis dar operatyviai ir kvalifikuotai neįvertinamas politinių sprendimų poveikis lietuvių kalbai ir jos vartotojams, kai kurie nutarimai, įstatymai ir pataisos priimamos nenustačius teikiamų naujovių įtakos lietuvių kalbos sistemai, vartojimo tradicijai ir savitumui.

46. Bendrinės kalbos norminimas ir funkcionavimas vis labiau ima priklausyti nuo informacinių technologijų pažangos. Stiprėjant šių technologijų įtakai, tos kalbos, kurios nespės jų įvaldyti, bus pasmerktos skaitmeniniam sunykimui ar net išnykimui, todėl dėmesys informacinėms technologijoms turi būti vienas iš pagrindinių kalbos politikos uždavinių: strategija turi būti orientuojama į galimybes jomis pasinaudoti ir pritaikyti įvairiems visuomenės poreikiams bei viešosioms paslaugoms.

47. Valstybinė lietuvių kalbos komisija negali sėkmingiau veikti kaip kalbos politikos įgyvendinimo organizatorė dėl nepakankamo jos vykdomų programų finansavimo.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

UŽDAVINIAI

 

48. Atsižvelgdama į kintančius visuomenės poreikius, Valstybinė lietuvių kalbos komisija turi nuolat atnaujinti kalbos tvarkybos principus ir kodifikacijos kriterijus.

49. Kad būtų sėkmingiau įgyvendinama kalbos normų sklaida, Valstybinė lietuvių kalbos komisija turi aktyviau dalyvauti švietimo procese, ypač šiomis kryptimis:

49.1. atnaujinant laikmetį atliepiantį lietuvių kalbos kanoną;

49.2. tobulinant lietuvių kalbos mokymo turinį;

49.3. didinant elektroninių mokymo(si) priemonių ir įrankių arsenalą;

49.4. atnaujinant kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymo aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose programas.

50. Kad būtų įvertintas poveikis valstybei, piliečiams ir atitinkamoms visuomenės grupėms, tarp jų tautinėms mažumoms, imigrantams ar reemigrantams, ir numatytos kalbos vartojimo tendencijos, reikia organizuoti nuolatinę visuomenės nuomonės stebėseną aktualiais klausimais. Valstybinė lietuvių kalbos komisija, siekdama dialogo su visuomene, turi skatinti tokius visuomenės nuomonės tyrimus:

50.1. dėl valstybinės kalbos vartojimo ir reguliavimo;

50.2. dėl kalbinio kraštovaizdžio formavimo: kalbos pasirinkimo viešiesiems užrašams, geografinių pavadinimų iškaboms;

50.3. dėl žemosios leksikos toleravimo žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose;

50.4. dėl tautybei, rasei, lyčiai jautrios kalbos reglamentavimo.

51. Siekiant nustatyti politinių sprendimų įtaką kalbai ir jos vartotojams, reikia:

51.1. prieš priimant nutarimus, įstatymus, pataisas, operatyviai ir kvalifikuotai įvertinti jų poveikį lietuvių kalbos sistemai, vartojimo tradicijai ir savitumui;

51.2. informuoti priimančias institucijas ir visuomenę apie galimą siūlomų naujovių poveikį;

51.3. taikyti įvairesnes bendravimo su visuomene formas, kad ji veikliau įsitrauktų į kalbos vertinamąjį ir kuriamąjį darbą.

52. Kadangi informacinių technologijų pažanga daro vis didesnę įtaką ir kalbai, ir visuomenei, tai Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir kitos institucijos, siekdamos pritaikyti jas visuomenės poreikiams, turi nuolat skatinti ilgalaikius su informacinėmis technologijomis susijusius procesus: didžiųjų kalbos duomenų kaupimą, apdorojimą ir dirbtiniu intelektu grįstų kalbos technologijų kūrimą.

53. Kad Valstybinė lietuvių kalbos komisija galėtų užtikrinti jos vykdomų programų tęstinumą, šiai veiklai vykdyti strateginiuose valstybės planuose reikia numatyti poreikius užtikrinantį finansavimą.

54. Už valstybinės kalbos vartojimo ir jos taisyklingumo priežiūrą atsakinga Valstybinės kalbos inspekcija bei savivaldybės turi:

54.1. aktyviau kontroliuoti ir konsultuoti siekdami užtikrinti, kad viešieji užrašai būtų rašomi valstybine kalba (išskyrus įstatymų numatytas išimtis), nekuriamos naujos išimtys ir nesiaurinamos valstybinės kalbos vartojimo sritys;

54.2. taikyti lankstesnes kontrolines ir prevencines priemones žiniasklaidos kalbos taisyklingumui palaikyti;

54.3. nuolat teikti konsultacijas ir skatinti visuomenę viešojoje komunikacijoje laikytis bendrinės kalbos normų.

 

III SKYRIUS

VALSTYBINĖS KALBOS KORPUSO PLANAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KALBOS KORPUSO PLANAVIMĄ VYKDANČIOS INSTITUCIJOS

 

55. Kalbos korpuso planavimas yra visų kalbos lygmenų – fonetikos, morfologijos, sintaksės ir leksikos, ypač terminijos, norminimas ir kodifikavimas, t. y. kryptingas bendrinės kalbos normų nustatymas ir įteisinimas. Viešosios informacijos, administravimo, mokymo ir mokslo kalbos pagrindas yra bendrinė kalba, todėl ji turi būti pajėgi užtikrinti sklandžią kalbinę valstybės, savivaldos institucijų ir visuomenės komunikaciją.

56. Kad būtų užtikrinta šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkanti kalba ir jos naudingumas kultūros, mokslo, verslo srityse, kalbos korpusas nuolat plėtojamas – tiek palaikomos esamos bendrinės kalbos normos, tiek įtraukiama naujovių. Kalbos formoms įvertinti ir vartosenai reguliuoti rengiamos norminamosios priemonės: žinynai, žodynai, gramatikos, terminų bankai ir kt. Atnaujinant kalbos korpusą, remiamasi kalbos duomenų sankaupomis: tekstynais, garsynais, duomenynais ir kt. Kodifikavimą užtikrina tam įgaliojimus turinti Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

57. Kalbos korpuso kuriamąjį ir palaikomąjį darbą Lietuvoje nuolat vykdo institucijos, turinčios ilgalaikę patirtį norminant bendrinę kalbą, kuriant norminamuosius veikalus ir kaupiant kalbos išteklius: Lietuvių kalbos institutas (LKI), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Vilniaus universitetas (VU) ir kt.

58. Programas darbams vykdyti dažniausiai rengia Valstybinė lietuvių kalbos komisija (apie jos programas žr. 40.4.1.1–3) ir Lietuvos mokslo taryba, dabar vykdanti Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Mokslo ir kitos institucijos aktyviai dalyvauja programose, remiamose Europos Sąjungos lėšomis, palaiko tarptautines organizacijas ir iniciatyvas, darančias poveikį lietuvių kalbai (EFNIL, LT-Innovate, ELRC, CLARIN ERIC, ELG, CEF, HLP, EOSC, FAIR ir kt.).

59. Lietuvos mokslo institucijos nuo 2017 m. vykdė keletą projektų, susijusių su naujomis kalbos technologijomis: VU – „Lietuvių šneka valdomų paslaugų plėtra“ (LIEPA-2), VDU ir KTU – „Lietuvių kalbos teksto sintaksinės-semantinės analizės informacinės sistemos viešųjų paslaugų vystymas“ („Semantika-2“), VU – „Mašininio vertimo sistemų ir lokalizavimo paslaugų tobulinimas ir plėtra“, VU – „Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos plėtra“ („Raštija 2“) ir LKI – „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra“ („E. kalba“). Tai tęstiniai projektai, vykdyti mokslo institucijų kartu su verslo įmonėmis, remti iš ES fondų investicijų veiksmų programos lėšų. 2020–2022 m. VDU vykdytas projektas „Dvikalbis automatinis terminų atpažinimas“ (DVITAS), kurio rezultatas – dvikalbiai (anglų–lietuvių kalbų) kibernetinio saugumo srities tekstynai: lygiagretusis ir palyginamasis. VDU įgyvendinant projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“, kuriamos mokomosios priemonės. Lietuvių kalbai išlikti skaitmeninėje terpėje svarbus ES finansuojamas 2021–2022 m. projektas „Europos kalbų lygybė“ (ELE), kurio tikslas – parengti programą, kuri būtų strateginė mokslinių tyrimų, inovacijų ir jų įgyvendinimo darbotvarkė bei aiškus veiksmų planas, kaip iki 2030 m. pasiekti skaitmeninę Europos kalbų lygybę.

60. Kelios institucijos – Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Valstybinė kalbos inspekcija, Lietuvių kalbos institutas – ir savivaldybių kalbos tvarkytojai teikia konsultacijas norminės kalbos vartojimo klausimais (ir raštu, ir žodžiu). Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Lietuvių kalbos institutas turi konsultacijų bankus. Kalbos komisijos Konsultacijų bankas nuolat pildomas, atnaujinamas, reaguojama į lankytojų atsiliepimus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KALBOS NORMINAMIEJI VEIKALAI

 

61. Kalbos normoms nustatyti ir vartosenai reguliuoti priimta nutarimų ir parengta įvairių norminamųjų priemonių: žinynų, žodynų, gramatikų, terminų bankų:

61.1. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2021 m. gruodžio 16 d. priėmė protokolinį nutarimą Nr. PN-18 (k-26) „Dėl pagrindinių bendrinės lietuvių kalbos tarties normų“, pasukdama tarties ir kirčiavimo normų liberalizavimo kryptimi.

61.2. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2019 m. patvirtino naujas lietuvių kalbos skyrybos taisykles, o 2020 m. jų pagrindu parengtas ir išleistas žinynas „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“.

61.3. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2022 m. patvirtino rašybos žinyną „Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai, patarimai“, 2022 m. žinynas išleistas.

61.4. LKI lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje „E. kalba“ skelbiami bendrinės kalbos rekomendacijų rinkiniai. Duomenų bazėje „Kalbos patarimai“ pateikiami susisteminti kelių laikotarpių rekomendacijų šaltiniai: 1985 m. „Kalbos praktikos patarimai“; 1997 m. „Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas“; 2002–2013 m. „Kalbos patarimų“ serija. Tai svarbiausia bendrinės kalbos rekomendacijų sankaupa, turinti didelę reikšmę nustatant ir diegiant kalbos normas. Tai gali būti etalonas, su kuriuo lygintini kiti vartosenos faktai.

61.5. Kirčiavimui ir tarčiai stabilizuoti internete skelbiamas VDU parengtas „Lietuvių kalbos tarties žodynas“ ir programa, kirčiuojanti lietuvišką tekstą: „Kirčiuoklis“, „Kirčiuoklė“, taip pat „Mokomoji tarties ir kirčiavimo programa“. Šios programos naudingos viešosios sakytinės kalbos vartotojams ir besimokantiems lietuvių kalbos.

61.6. Dabartinės lietuvių kalbos gramatinei sandarai aprašyti ir svarbiausioms žodžių, jų formų ir sakinių sudarymo bei vartojimo normoms apibrėžti 2019 m. VU išleista mokomoji „Praktinė lietuvių kalbos gramatika“. VDU sukurta „Lietuvių kalbos morfemikos duomenų bazė“, „Morfologinis anotatorius“, „Morfologiškai anotuotas tekstynas MATAS“, „Sintaksiškai anotuotas tekstynas ALKSNIS“.

61.7. Leksikos normas teikia „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“, leidžiamas tradiciniais ir elektroniniais leidimais: 2021 m. paskelbtas 8-asis pataisytas ir papildytas leidimas bei elektroninė versija USB atmintuke; nuo 2011 m. žodynas skelbiamas internete, versija atnaujinta 2021 m.

61.8. Keletą dešimtmečių LKI rengiamas „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“, jis nuo 2013 m. dalimis skelbiamas internete. Šis žodynas atspindi šiuolaikinę leksiką ir taisyklingą bendrinės kalbos žodžių vartoseną. Rengiant žodyną, atsižvelgiama į kintančią kalbos padėtį, žinių visuomenės poreikius, prestižinės kalbos vartojimo sritis, naujausius tyrimų bei norminimo rezultatus, vartotojų nuomonę.

61.9. „E. kalboje“ sukurtas „Žodžių prasmių tinklas“ ir tokios naujos elektroninės paslaugos: „Paieška Žodžių prasmių tinkle“, „E. sąvokos“, „E. rinkodara“, „Žodžių darybos vedlys“ ir kt.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KALBOS IŠTEKLIAI

 

62. Planuojant kalbos korpusą, remiamasi kalbos duomenų sankaupomis: žodynais, įvairaus pobūdžio tekstynais ir duomenynais:

62.1. Nuo 2005 m. internete prieinamas „Lietuvių kalbos žodynas“ (20 tomų), jo versija atnaujinta 2021 m., sukurta naujų paieškos galimybių. LKI lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje „E. kalba“ skelbiama ir šio žodyno kartoteka bei papildymai.

62.2. LKI kuriamas ir nuolat pildomas „Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas“, iš kurio matyti naujausi lietuvių kalbos leksikos vartojimo pokyčiai ir polinkiai. Tai ne tik patogus išteklius kalbos normintojams ir vartotojams, bet ir daug galimybių teikianti priemonė korpusui įvairiais lygmenimis atnaujinti. Bendrinei kalbai tinkama leksika iš jo keliama į „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“. Paskutinių dešimtmečių viešosios rašytinės kalbos naujoves atspindi „Naujųjų skolinių duomenų bazė“: ja remiantis galima vertinti skolinių vartosenos polinkius.

62.3. Visuotinai pripažinti kalbos duomenų šaltiniai yra tekstynai: iš jų minėtinas VDU „Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas“, „Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas“, „Sakytinės kalbos įrašų bazė“ ir „Mokomasis lietuvių kalbos tekstynas“, VU „Lietuvių mokslo kalbos tekstynas“. Tai visuma skaitmeninių tekstų, aprūpintų specialia programine įranga, tinkamų kalbinei, filologinei, sociologinei ir kitokiai kalbos vienetų vartosenos analizei, taip pat mokomiesiems tikslams. VDU kuriamos lietuvių kalbos mokomosios priemonės: mokomasis tekstynas, mokinių tekstynas, morfologiškai anotuotas tekstynas, leksikonas, tarties žodynas (su transkribuokliu ir garsynu), kirčiuoklis.

62.4. VU kuriamas lietuvių šnekos garsynas LIEPA – fonetiškai reprezentatyvi lietuvių šnekos duomenų bazė, pritaikyta šnekos technologijų moksliniams tyrimams ir konstravimo darbams bei elektroninėms paslaugoms. Sukurtos 7 paslaugos vartotojams: tartuvas, naršytuvas, pažintuvas, valdytuvas, ieškotuvas, pagalbininkas, lietuvių šnekos sintezatorius, taip pat 5 infrastruktūros paslaugos, iš jų 3 programinės įrangos: elektroninio teksto skaitytuvas, interneto puslapių atidarymas balsu ir lietuvių šnekos atpažinimo variklis; sukurtas garsynas ir balso įrašų laboratorija.

62.5. LKI informacinėje sistemoje „E. kalba“ skelbiami leidiniai, parengti anksčiau išleistų žodynų pagrindu ar sudaryti nauji. Ši sistema dabar apima 19 žodynų. Be jau minėtų, joje dar yra „Sinonimų žodynas“, „Antonimų žodynas“, „Frazeologijos žodynas“, „Palyginimų žodynas“, „Sisteminis lietuvių kalbos žodynas“. „E. kalboje“ pateikta ir 10 dvikalbių žodynų.

62.6. Lietuvos vietovardžiams kaip nematerialiajam kultūros paveldui skleisti ir saugoti LKI leidžiamas „Lietuvos vietovardžių žodynas“ (2021 m. išleistas 4-as tomas), „E. kalboje“ kuriama „Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė“. Numatyta, kad ši bazė apims Lietuvos savivaldybių lingvistinius-geografinius duomenis, juos susies su tiksliomis koordinatėmis žemėlapyje, parodys šių objektų fiksavimą istoriniuose šaltiniuose, kilmę ir kitas ypatybes, pateiks garsinės ir vaizdinės informacijos.

62.7. Kalbos komisijos svetainė „Pasaulio vietovardžiai“ – tai užsienio vietovardžių duomenų bazė, kurios pagrindas – suskaitmenintas penkiatomis žodynas „Pasaulio vietovardžiai“, apimantis visus žemynus ir vandenynus, iš viso apie 180 tūkst. vietovardžių straipsnių: autentiškos ir sulietuvintos jų formos. Galima objektų pavadinimų peržiūra pagal šalis, objekto rūšį, paieška pagal vietovardį ar jo dalį.

62.8. LKI sukurta „Pavardžių duomenų bazė“, skirta mokslo tiriamosioms ir taikomosioms reikmėms.

62.9. Sukurta Kalbos komisijos svetainė „Piliečių vardai“, jos pagrindas – Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas, pateikiama mokslinė, teisinė, publicistinė informacija apie asmenvardžius. Sąvadas toliau pildomas Gyventojų registro duomenimis, vardai aprašomi, vertinami normos aspektu.

62.10. LKI kuriama „Tarmių archyvo duomenų bazė“. Joje pateikiama informacijos apie dviejų tipų – garso ir rankraščių – duomenis. Sukurtas duomenų bazės modelis „Tarmynas“. Suskaitmeninta archyvinė ir naujai surinkta tarmių medžiaga kaupiama ir nagrinėjama geoerdvinės analizės bei vietovės intelekto technologijomis. Kalbinė medžiaga pildoma sociokultūriniais ir socioekonominiais duomenimis. „Tarmynas“ skirtas ne tik medžiagai kaupti ir saugoti, bet ir tarmių stebėsenai vykdyti bei lietuvių kalbos variantiškumui tirti. Nuolat rengiami ir leidžiami tarmių tekstų rinkiniai bei žodynai, remiami daugiausia Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.

62.11. LKI kuriama „Senųjų lietuviškų raštų duomenų bazė“, kurioje skelbiami suskaitmeninti XVI–XIX a. lituanistikos šaltiniai (tekstai ir išvestiniai kūriniai). Internetinius leidinius sudaro dokumentinis perrašas, žodžių formų konkordancijos (tiesioginė ir atvirkštinė), indeksai; nuolat tobulinama paieškų sistema.

62.12. Sėkmingai veikia Terminų bankas, jį tvarko ir pildo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, remdamasi Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymu.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SPRĘSTINOS PROBLEMOS (GRĖSMĖS, RIZIKOS VEIKSNIAI)

 

63. Globalizacijos sąlygomis stiprėja kitų kalbų ir kultūrų poveikis, todėl greitai kinta ir niveliuojasi tiek lietuvių kalba, tiek kultūra. Tam didelę įtaką daro ir didėjantis visuomenės mobilumas bei technologinė pažanga. Bendrinė kalba turi prisitaikyti prie globalios civilizacijos ir atitikti šiuolaikinės visuomenės poreikius, todėl turi būti nuolat užtikrinamas kalbos sistemos atsinaujinimas spartinant naujovių palaikomąją bei kalbos norminamąją veiklą.

64. Bendrinės kalbos normos turi būti veiksmingai įtvirtinamos viešojoje vartosenoje – tiek rašytinėje, tiek sakytinėje kalboje. Tam reikia efektyvios strategijos ir patikimų priemonių: norminamųjų veikalų bei nuolatinių konsultacijų.

65. Parengti kokybiškų norminamųjų veikalų negalima be fundamentinių teorinių darbų. Tokių darbų, ypač skirtų dabartinės kalbos gramatinės sandaros analizei, paremtai naujausiais tekstynų duomenimis, vis dar rengiama per mažai.

66. Strateginiuose valstybės dokumentuose, keliančiuose nacionalinės pažangos tikslus ir uždavinius, nepakankamai atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatas dėl lituanistikos prioriteto, o Vyriausybės 2012 m. patvirtintos „Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 metų kryptys“ neatnaujinamos, todėl neužtikrinamas Lietuvos valstybei strateginę reikšmę turinčių lituanistikos darbų palaikymas:

66.1. teoriniai ir taikomieji kalbos tyrimai;

66.2. bendrinės kalbos norminamųjų veikalų rengimas ir skelbimas (tiek tradicinėmis, tiek elektroninėmis formomis);

66.3. fundamentinių kalbos ir kalbotyros šaltinių leidyba;

66.4. skaitmeninių kalbos išteklių kaupimas, priežiūra ir plėtra;

66.5. priemonės lituanistikos tyrimams ir studijoms aktyvinti.

67. Norminamiesiems veikalams – žodynams, žinynams, gramatikoms – rengti nepalanki dabartinė mokslo produkcijos vertinimo strategija, lemianti ir mokslininkų kvalifikacinius reikalavimus, ir mokslo institucijų finansavimą. Šių veikalų įvertis, palyginti su kitais mokslo darbais, ypač priskiriamais tarptautinių kategorijai, yra per mažas, todėl juos rengti nenaudinga nei institucijoms (dėl finansavimo), nei patiems mokslininkams (dėl galimybių pretenduoti į aukštesnes pareigybes). Dėl šių priežasčių daug metų stringa tokie darbai:

67.1. kalbos korpusui itin svarbus „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“, pateikiantis realiai funkcionuojančią leksiką ir taisyklingą bendrinės kalbos žodžių vartoseną, atitinkančią žinių visuomenės ir prestižinės kalbos vartotojų poreikius, rašomas su pertrūkiais, prie jo dirba per mažai mokslo darbuotojų;

67.2. atnaujintina 1994 m. autorių kolektyvo išleista „Dabartinės lietuvių kalbos gramatika“ (kol kas kartojami šiek tiek pataisyti ir papildyti jos leidimai).

68. Kalbos ištekliams kaupti ir tęstinumui užtikrinti nepakanka projektinio finansavimo: projektams pasibaigus, neretai sustoja ir tolesnė išteklių priežiūra bei plėtra.

69. Esant per lėtam lietuvių kalbos įsitvirtinimui skaitmeninėje terpėje, iškyla pavojus skaitmeniniam kalbos išnykimui. Skaitmeninės terpės galimybės palengvinti informacijos ir viešųjų paslaugų pasiekiamumą yra didžiulės, o negebėjimas jomis naudotis gresia socialine kai kurių visuomenės sluoksnių atskirtimi. Jei nedidės valstybinės kalbos funkcionalumas šioje terpėje, tai mažės ir socialinis prestižas, lemiantis naudingumą bei motyvaciją visavertiškai ją vartoti. Lietuvių kalbai palaikyti skaitmeninėje terpėje vis dar trūksta:

69.1. veiksmingo šios srities veiklos koordinavimo;

69.2. nuolatinio mokslinių ir techninių infrastruktūrų palaikymo;

69.3. ne tik informacines technologijas, bet ir lietuvių kalbos specifiką išmanančių specialistų rengimo.

70. Veržli informacinių technologijų plėtra žymi kokybiškai naują žinių visuomenės etapą, kuriame itin svarbu nuolat kaupti ir atnaujinti:

70.1. bendruosius kalbos duomenis (tekstynus, dažninius sąrašus, žodynus, garsynus, ontologijas ir kt.), taip pat kalbos technologijoms kurti reikalingus mišriuosius duomenis, apimančius bendrojo pobūdžio ir specialiąsias sritis;

70.2. mokomuosius kalbos duomenis ir išteklius (specialiai mašininiam mokymuisi parengtus tekstynus, garsynus, įterptinius vektorių modelius, skaitmeninius sakytinės ir rašytinės kalbos modelius, auksinius standartus ir kt.), taip pat mišriuosius duomenis, apimančius bendrojo pobūdžio ir specialiąsias sritis, todėl svarbius dirbtinio intelekto technologijų taikymui bei informacinių technologijų sprendiniams.

71. Vienas svarbiausių rizikos veiksnių, keliančių grėsmę lietuvių kalbai visavertiškai funkcionuoti viešojoje erdvėje, ypač viešuosiuose užrašuose, yra dažnėjantis kitų kalbų (dažniausiai anglų, rusų) vartojimas.

72. Dėl mokslo darbų rašymo kitomis kalbomis neplėtojama lietuviška įvairių mokslo sričių terminija.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

UŽDAVINIAI

 

73. Kad neatsirastų atotrūkio tarp kalbos normų ir jos raidos, visų kalbos lygmenų norminimas ir kodifikavimas turi vykti nenutrūkstamai, todėl svarbu vykdyti tokius uždavinius:

73.1. atlikti nuolatinę kalbos stebėseną ir vartosenos tyrimus, būtinus norminant ir įdiegiant priimtiniausias kalbos normas;

73.2. tobulinti kodifikavimo strategiją;

73.3. taisyklingos kalbos normas įtvirtinti vykdant bendrąją kalbos, ypač rašytinės, priežiūrą ir teikiant konsultacijas vartosenos klausimais;

73.4. remiantis nuolat atnaujinamais kalbos ištekliais, tirti raidos dėsningumus ir numatyti būdus kalbai turtinti bei moderninti.

74. Kad bendrinės kalbos normos būtų sėkmingai įtvirtinamos viešojoje vartosenoje, būtina:

74.1. užtikrinti norminamųjų lietuvių kalbos žinynų, žodynų ir duomenų bazių rengimą, prieinamumą ir palaikymą elektroninėje terpėje;

74.2. aiškinti visuomenei bendrinės kalbos, kaip pagrindinės kalbos atmainos, privalumus, ir skatinti vartoti ją visose viešojo gyvenimo srityse;

74.3. švietimo sistemoje aktyviau naudotis skaitmeninėmis kalbos analizavimo, balso atpažinimo, vertimo, koregavimo, lokalizavimo priemonėmis.

75. Kad būtų parengta kokybiškų norminamųjų veikalų, reikia rengti daugiau teorinių, ypač skirtų dabartinės kalbos gramatinės sandaros analizei, ir parašyti šiuolaikinę gramatiką.

76. Siekiant įgyvendinti įstatymų ir nutarimų numatytą lituanistikos prioritetą, reikia užtikrinti strateginę reikšmę Lietuvos valstybei turinčių lituanistikos tiriamųjų bei taikomųjų darbų palaikymą:

76.1. teorinius ir taikomuosius kalbos tyrimus;

76.2. bendrinės kalbos norminamųjų veikalų rengimą ir skelbimą (tiek tradicinėmis, tiek elektroninėmis formomis);

76.3. fundamentinių kalbos ir kalbotyros šaltinių leidybą;

76.4. skaitmeninių kalbos išteklių kaupimą, priežiūrą ir plėtrą;

76.5. efektyvias priemones lituanistikos tyrimams ir studijoms aktyvinti.

77. Kadangi norminamiesiems veikalams – žodynams, žinynams, gramatikoms – rengti sąlygos nėra palankios, tai reikia:

77.1. keisti mokslo darbų ir mokslininkų kvalifikacijos vertinimo sistemą bei mokslo institucijų finansavimą: taškų ir balų skyrimą sieti su lituanistikos prioritetu ir taip garantuoti sąlygas norminamiesiems darbams rengti.

78. Užtikrinti ne tik projektinę, bet ir nuolatinę finansinę paramą kalbos išteklių kaupimui bei sklaidai, numatyti koordinuojančias ir administruojančias institucijas, kad būtų galima nepertraukiamai vykdyti tokią veiklą:

78.1. kaupti ir teikti visuomenei patikimus ir pakartotinai pritaikomus kalbos išteklius (žodynus, tekstynus, duomenų bazes) – tiek pirminius, tiek apdorotus kalbos technologijomis;

78.2. kurti ir tobulinti kalbos analizės priemones (morfologinių požymių nustatymo ir generavimo, rašybos tikrinimo ir kt.);

78.3. diegti internetines kalbos paslaugas (mašininio vertimo, korektūros, kirčiuoklės, teksto anotavimo, šnekos atpažinimo bei sintezavimo, paieškų tekstynuose ir kt.) lokalizuojant kompiuterines programas ir įrankius;

78.4. kurti modernias ir patrauklias internetines prieigas užtikrinant nuolatinę jų priežiūrą ir informacijos sklaidą;

78.5. kurti ir plėtoti kalbos technologijų saugojimo ir dalijimosi infrastruktūrą;

78.6. užtikrinti tinkamą kalbos technologijų įrankių ir sprendinių patentavimą bei licencijavimą;

78.7. skatinti glaudesnį mokslo ir viešojo sektoriaus bei mokslo ir verslo bendradarbiavimą, kad viešųjų ir komercinių paslaugų teikėjai būtų suinteresuoti veiksmų planu ir priemonėmis, sudarančiomis palankias sąlygas kalbos technologijoms kurti ir diegti.

79. Kad stiprėtų valstybinės kalbos funkcionalumas skaitmeninėje terpėje ir visuomenei būtų lengviau pasiekiama informacija bei viešosios paslaugos, reikia:

79.1. veiksmingiau koordinuoti lietuvių kalbos įdiegimą;

79.2. nenutrūkstamai palaikyti mokslines ir technines infrastruktūras;

79.3. rengti ne tik informacines technologijas, bet ir lietuvių kalbos specifiką išmanančius specialistus.

80. Kadangi vienas svarbiausių rizikos veiksnių, keliančių grėsmę lietuvių kalbai visavertiškai funkcionuoti viešojoje erdvėje (viešuosiuose užrašuose), yra vis dažnėjantis kitų kalbų (dažniausiai anglų, rusų) vartojimas; dėl mokslo darbų rašymo kitomis kalbomis neplėtojama lietuviška įvairių mokslo sričių terminija, tai reikia:

80.1. ypatingą dėmesį skirti terminams sisteminti, asmenvardžiams sudaryti ir oficialiai vartoti;

80.2. vykdyti nuolatinę kalbinio kraštovaizdžio stebėseną ir priežiūrą;

80.3. parengti programą, kaip į mokslo sritį grąžinti lietuvių kalbą ir skatinti jos raidą:

80.3.1. numatyti teisines, organizacines ir finansines priemones, kurios padėtų išlaikyti balansą tarp mokslo rezultatų skelbimo lietuvių ir kitomis kalbomis, ypač anglų;

80.3.2. išlaikyti aukštą lietuvių kalba leidžiamų mokslo publikacijų standartą ir siekti jų referavimo tarptautinėse duomenų bazėse;

80.3.3. užtikrinti, kad publikacijų lietuvių kalba vertinimas nebūtų diskriminacinis kalbos atžvilgiu: jas vertinti ne pagal formalius kalbos ir skelbimo vietos kriterijus, o pagal tyrimų originalumą, naujumą ir svarbą tiriamajai krypčiai;

80.3.4. skatinti mokslo populiarinamąją veiklą lietuvių kalba.

 

IV SKYRIUS

VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMO PLANAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

 

Teisė mokytis valstybine kalba Lietuvoje

 

81. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įtvirtinta:

81.1. vienas iš švietimo tikslų – užtikrinti valstybinės kalbos mokėjimą (3 str., 1);

81.2. mokymas valstybine kalba ir valstybinės kalbos mokymasis kiekvienam piliečiui ir užsieniečiui, turinčiam teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (30 str., 1);

81.3. sąlygų asmens brandžiai tautinei savimonei ir pasaulėžiūrai formuotis laidavimas perteikiant tautinės kultūros pagrindus ir taip garantuojant tautos ir krašto kultūros tęstinumą bei tapatybės išsaugojimą (3 str., 4);

81.4. kad visos bendrąjį ugdymą teikiančios mokyklos turi užtikrinti valstybinės kalbos mokėjimą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas bendrąsias programas (30 str., 7); nuo 2017 m. dirbama pagal bendrą „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą“, iš jos mokiniai laiko privalomąjį valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;

81.5. prievolė organizuoti ugdymą valstybine ar iš dalies valstybine kalba pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (7 str., 3).

82. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme dėstomoji kalba tose mokyklose nėra reglamentuota.

83. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas nurodo, kad:

83.1. studijos grindžiamos lituanistikos prioriteto principu (3 str., 2,8);

83.2. valstybė teikia prioritetą lituanistikos tyrimams ir studijoms, sprendžiantiems esminius tautos tapatybės išsaugojimo, stiprinimo Lietuvoje ir užsienyje bei jos raidos uždavinius. Mokslo ir studijų institucijos, dalyvaujančios įgyvendinant šį prioritetą, laikomos vykdančiomis ypatingos nacionalinės svarbos veiklą (3 str., 3);

83.3. švietimo, mokslo ir sporto ministras nustato pagrindines aukštojo mokslo tarptautiškumo, lituanistikos (baltistikos) plėtros užsienyje skatinimo kryptis, prioritetus ir priemones (3 str., 4).

84. Daugelyje aukštųjų mokyklų dėstomi kalbos kultūros ir specialybės kalbos kursai, kurių bendrąją programą 2014 m. atnaujino ir patvirtino Valstybinė lietuvių kalbos komisija protokoliniu nutarimu „Dėl specialybės kalbos programos pakeitimo“. Kursai finansuojami iš valstybinės programos, kurią koordinuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

 

Teisė ir pareiga mokytis valstybinės kalbos Lietuvoje

 

85. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įtvirtinta, kad jei bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokykloje, kurios nuostatuose (įstatuose), atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinių pageidavimą, įteisintas mokymas tautinės mažumos kalbos arba mokymas tautinės mažumos kalba, tai:

85.1. lietuvių kalbos dalykas yra sudedamoji ugdymo programos dalis ir jos mokymui skiriama ne mažiau laiko kaip gimtosios kalbos mokymui (30 str., 2);

85.2. ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programose ne mažiau kaip po 5 valandas per savaitę skiriama ugdymui lietuvių kalba (30 str., 2,1);

85.3. pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos vykdomos dvikalbio ugdymo būdu: tautinės mažumos kalba ir lietuvių kalba;

85.4. lietuvių kalba pradinio ugdymo programose mokoma integruotai, o pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoje – per tas pamokas, kai einamos ugdymo programos temos yra iš Lietuvos istorijos ir geografijos, pasaulio pažinimo, pilietiškumo pagrindų (30 str., 2,2).

86. Tradiciškai gausiai tautinių mažumų gyvenamuose rajonų centruose ir gyvenamosiose vietovėse, kuriose veikia kelios valstybine ir tautinių mažumų kalbomis mokymą vykdančios mokyklos arba viena valstybine ir tautinės mažumos kalba mokymą vykdanti mokykla, kuriose yra po vieną skirtingų mokymosi kalbų vienuoliktų klasių komplektą, jų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas) turi užtikrinti, kad vidurinio ugdymo programa bent vienoje mokykloje (bent vienoje klasėje) būtų įgyvendinama valstybine kalba (išskyrus gimtąją kalbą) (30 str., 8).

 

Lituanistinis švietimas užsienyje

 

87. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme įtvirtinta, kad:

87.1. valstybė finansuoja ir kitaip skatina užsieniečius, kurie mokosi lietuvių kalbos ar studijuoja lietuvių kalbą ir kultūrą (25 str., 2);

87.2. lituanistinio švietimo užsienyje paskirtis – padėti išmokti lietuvių kalbą ir ją išlaikyti, išsaugoti tautinį tapatumą, supažindinti su Lietuvos valstybės istorija, kultūra, paveldu ir sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba (25 str., 1);

87.3. švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka:

87.3.1. sudaromos galimybės užsienio lietuviams mokytis lietuvių kalba Lietuvos mokyklose (25 str., 3);

87.3.2. institucija organizuoja užsienio lietuvių ir užsieniečių lietuvių kalbos pasiekimų vertinimą nustatant lietuvių kalbos mokėjimo lygį, jei lietuvių kalbos mokėjimo lygis nėra patvirtintas pažymėjimu, gautu iš pagal įstatymą registruotos lituanistinės mokyklos, ar pažymėjimu, patvirtinančiu lietuvių kalbos mokėjimą pagal A1–B2 lygį (25 str., 4).

 

Prievolė tinkamu lygiu mokėti valstybinę kalbą

 

88. Vyriausybės patvirtintas Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašas (2021) reglamentuoja:

88.1. valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir lietuvių kalbos mokėjimo lygių taikymo tvarką:

88.1.1. lietuvių kalbos mokėjimo lygiai taikomi užsienio lietuviams ir užsieniečiams, siekiantiems, kad jų lietuvių kalbos žinios būtų įvertintos ir įteisintos;

88.1.2. valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos skirtos asmens valstybinės kalbos mokėjimui įvertinti.

89. Valstybinės kalbos egzaminą laiko kandidatai, norintys gauti nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, taip pat siekiantys įgyti Lietuvos pilietybę (Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 18 str., 1,3; 19 str., 1,2; 19 str., 3,3).

 

Galimybė mokytis lietuvių (valstybine) gestų kalba

 

90. Kurtiesiems ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromos sąlygos mokytis gimtosios (gestų) kalbos (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 30 str., 6).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SPRĘSTINOS PROBLEMOS (GRĖSMĖS, RIZIKOS VEIKSNIAI)

 

Mokyklos lietuvių ugdomąja kalba

 

91. Penkiolikmečiams reikalingas žinias ir įgūdžius sėkmingai dalyvauti visuomenės gyvenime vertinantys tarptautiniai PISA (angl. Programme for International Student Assessment) tyrimai (paskutinis – 2018 m.) rodo vis prastėjančius Lietuvos moksleivių pasiekimus, stinga reguliarių tyrimų, analizuojančių moksleivių lietuvių kalbos raštingumo lygį.

92. Bendrojo lavinimo mokykloms skirta lietuvių kalbos mokymo metodika ir priemonės per mažai pritaikytos mokymui skaitmeninėje erdvėje.

93. Nuotolinio lietuvių kalbos mokymo patirtis rodo, kad skaitmeninėmis lietuvių kalbos mokymo priemonėmis noriai naudojamasi, tačiau:

93.1. turimos priemonės laikytinos epizodinėmis visų lietuvių kalbos mokymo programų aprėpties aspektu;

93.2. kai kurios priemonės yra trūktinos tiek programos reikalavimų, tiek skaitmeninio raštingumo aspektu;

93.3. neužtikrinamas tokių priemonių palaikymas.

94. Daugėjant mokyklinio amžiaus imigrantų ir reemigrantų vaikų, vis aktualesnis tampa jų teisės mokytis valstybine kalba ar valstybinės kalbos realizavimas.

95. Pasikeitus tarmių, regioninių ir miesto kalbos atmainų vartojimo privačiajame ir viešajame gyvenime tendencijoms ir sąsajų su bendrine kalba vertinimui visuomenės akyse, išryškėjo šio reiškinio pripažinimo stoka, traktavimo vienpusiškumas bendrojo lavinimo mokymo programoje.

 

Mokyklos ne lietuvių ugdomąja kalba

 

96. Tarptautiniai PISA (angl. Programme for International Student Assessment) tyrimai (paskutinis – 2018 m.) rodo vis prastėjančius Lietuvos moksleivių pasiekimus, o mokyklų ne lietuvių ugdomąja kalba rezultatai vidutiniškai dar prastesni nei penkiolikmečių, lankančių mokyklas lietuvių ugdomąja kalba; stinga reguliarių tyrimų, analizuojančių moksleivių lietuvių kalbos raštingumo lygį.

97. Valstybinės kalbos (ir lietuvių literatūros) mokoma visose ne lietuvių ugdomąja kalba bendrojo lavinimo mokyklose, tačiau Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo sąlyga (30 str., 2) valstybinės kalbos mokyti ne daugiau nei gimtosios yra keistina, nes nepakankamai išmokstama lietuvių kalbos.

98. Mokyklose tautinių mažumų (lenkų, rusų, vokiečių ir baltarusių) ugdomosiomis kalbomis pagrindinis ugdymas vyksta ne valstybine kalba ir iš nelietuviškų vadovėlių, todėl neišmokstama arba nepakankamai išmokstama lietuviškos terminijos.

 

Profesinės mokyklos

 

99. Vienintelėje švietimo sistemos pakopoje – profesinio mokymo – niekaip nereglamentuojama mokymo kalba ir valstybinės kalbos mokymas, neužtikrinamas profesijos lietuviškos terminijos įsisavinimas.

 

Aukštosios mokyklos

 

100. Aštuonioliktosios Vyriausybės programoje (4 str.) numatyta, kad studijų kokybė yra prioritetas visais aukštojo mokslo lygmenimis. Valstybės auditas nustatė (2021), kad siekti kokybės trukdo studijų tarptautiškumo plėtros stygius. Vienas iš tarptautiškumo rodiklių yra programų, dėstomų aukštosiose mokyklose užsienio kalba, pasirinkimas, reiškiantis dėstymo lietuvių kalba atsisakymą tarptautiškumo naudai.

101. Valstybinė lietuvių kalbos komisija koordinuoja ir administruoja kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymo aukštosiose mokyklose finansavimą, kuriuo kiekviena aukštoji mokykla naudojasi savaip, kartais nutoldama nuo programos tikslų.

 

Lituanistinis švietimas

 

102. Gausėjant emigrantų iš Lietuvos, didėja lietuvių kalbos mokymo(si) užsienyje poreikis, lietuvių bendruomenės užsienyje tęsia lietuviškų mokyklų, kursų, klasių ir darželių veiklą, steigia naujus, bet jiems stinga tinkamų mokymo priemonių etnokultūros ir istorijos pamokų turiniui užtikrinti.

103. Užsienyje atsidūrę mokyklinio amžiaus vaikai patenka į tų šalių mokyklas, dėl to neretai apribojamos šeimos galimybės grįžti į Lietuvą net ir susidarius atitinkamoms sąlygoms, nes mokymo programos įvairiose šalyse gerokai skiriasi, vaikai neišmoksta lietuviškos terminijos, neretai tai lemia apsisprendimą, ypač jaunimo, nebegrįžti į Lietuvą:

103.1. stokojama informacijos, kaip palaikyti lietuvybę ir išlaikyti tapatybę, neretai su vaikais kalbama gyvenamosios šalies kalba;

103.2. trūksta populiarių leidinių apie dvikalbystės ar daugiakalbystės naudą, todėl lietuvių kalbos vartojimas mąžta.

104. Lietuviškų mokyklų, kursų, klasių ir darželių lankymas neretai kelia problemų ne tik dėl tėvų laiko stokos, bet ir dėl didelių atstumų.

105. Lituanistinių mokyklų, darželių bei klubų vadovams stinga profesinių mokymų, kaip profesionaliai dirbti su kolektyvu, motyvuoti ir įtraukti į veiklą tėvus bei bendruomenę.

 

Darbas ir pilietybė

 

106. Suaktyvėjus imigracijai, padidėjo lietuvių kalbos mokymo kursų poreikis, neretai jų ieško atvykėliai, menkai tesiorientuojantys Lietuvos administracinėje sandaroje ir nerandantys reikiamos informacijos. Valstybės remiami kursai nepatenkina esamo poreikio, trūksta bendros poreikio analizės ir tarpinstitucinio šių klausimų koordinavimo.

 

Gestų kalba. Garsinės priemonės akliesiems ir silpnaregiams

 

107. 1996 m. kurčiųjų gestų kalba Lietuvoje pripažinta gimtąja lietuvių gestų kalba, kurtieji mokosi tiek specialiosiose, tiek ir įprastose bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose, tačiau įstatymiškai dar nėra reglamentuotas kurčiųjų mokymasis bendrojo lavinimo mokyklose, nepakankamai parengta metodika, pasigendama mokytojų parengimo.

108. Akliesiems ir silpnaregiams siekiant dirbti skaitmeninėje terpėje, reikalingos garsinės lietuviškai bendraujančios priemonės.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

UŽDAVINIAI

 

Mokyklos lietuvių ugdomąja kalba

 

109. Bendromis atsakingų įstaigų pastangomis tobulinti lietuvių kalbos mokymo turinį ir formą, kad atitiktų ateities žmogaus poreikius, taip pat organizuoti reguliarius lietuvių kalbos raštingumo tyrimus.

110. Kurti lietuvių kalbos ir kitų dalykų mokymo programas bei įrankius labiau integruojant skaitmeninį mokymą, ugdyti skaitmeninio raštingumo kompetenciją lietuviškų tekstų vaizdinio ir garsinio kūrimo, koregavimo, redagavimo, lokalizavimo, vertimo srityse.

111. Sudaryti galimybes mokyklinio amžiaus imigrantų tėvams ir globėjams pageidaujant mokyti jų vaikus mokyklose lietuvių ugdomąja kalba; siekiant šio tikslo tobulinti reemigrantų vaikams skirtą „Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2) programą“ ir parengti analogišką imigrantų vaikams.

112. Bendrojo lavinimo lietuvių kalbos mokymo programoje keisti supažindinimo su lietuvių tarmėmis principus ir metodiką, siekiant perteikti tautinės ir etninės kultūros pagrindus ir taip laiduojant sąlygas brandžiai tautinei savimonei bei pasaulėžiūrai formuotis.

 

Mokyklos ne lietuvių ugdomąja kalba

 

113. Bendromis atsakingų įstaigų pastangomis tobulinti lietuvių kalbos mokymo turinį ir formą, kad atitiktų ateities žmogaus poreikius, ir taikyti lietuvių kalbos kanoną kaip pagrindą šios kalbos mokymo programoms rengti, taip pat organizuoti reguliarius lietuvių kalbos raštingumo tyrimus.

114. Keisti įstatymu numatytą valstybinės kalbos mokymosi laiko ribojimą, kuris vertintinas kaip sąlygų mokytis valstybinės kalbos bloginimas.

115. Kadangi lietuviškos terminijos nežinojimas daro žalą tokių mokyklų abiturientams stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir siekiant įsitvirtinti šalies darbo rinkoje, per visas pamokas mokyti lietuviškos terminijos.

 

Profesinės mokyklos

 

116. Pakeisti įstatymą, kad būtų užtikrinama teisė įgyti profesinį išsilavinimą valstybine kalba ir galimybė įvaldyti ir skleisti lietuvišką profesijos terminiją.

 

Aukštosios mokyklos

 

117. Siekiant tarptautinio mokymo programos aspekto, užtikrinti lietuvių kalbos išsaugojimą kaip pagrindinės dėstomosios ir mokslo kalbos aukštosiose mokyklose šiais būdais:

117.1. papildomo valstybinio finansavimo balansavimu;

117.2. kuriant, tobulinant ir diegiant lietuviškus skaitmeninius vertimo ir redagavimo įrankius;

117.3. rengiant dvikalbius ir daugiakalbius mokslo kalbos tekstynus;

117.4. skatinant kitomis kalbomis vartojamų terminų vertimą į lietuvių kalbą ir jų įtraukimą į Terminų banką;

117.5. siekiant atnaujinti specialybės kalbos dėstymo aukštosiose mokyklose koncepciją, didelį dėmesį skirti lietuviškos terminijos kūrimui ir sklaidai.

 

Lituanistinis švietimas

 

118. Lietuvos valstybė yra įsipareigojusi palaikyti lituanistinę veiklą užsienyje, todėl ypač aktualu užsienio lietuviams rengti ir siųsti mokymo priemones; organizuoti lituanistinius kursus mokiniams ir mokytojams Lietuvoje.

119. Lituanistines mokyklas dažniausiai lanko vaikai iki 12 metų. Reiktų pasirūpinti jaunuoliams patrauklia lietuvių kalbos mokymosi forma, rengti motyvacinius kursus ar diskusijas, bendradarbiaujant su Lietuvos mokslo institucijomis (pvz., Vilniaus ar Kauno universitetų studentais).

120. Rengiant mokymo priemones yra būtina bendradarbiauti su bendruomenių švietimo tarybų pirmininkais ir (ar) lituanistinių mokyklų vadovais.

121. Rekomenduoti parengti lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo testus vaikams, turintiems specialiųjų poreikių. Rengiant tokius testus taip pat bendradarbiauti su bendruomenių švietimo tarybų pirmininkais ir (ar) lituanistinių mokyklų vadovais.

122. Būtina sudaryti sąlygas ir įstatymiškai reglamentuoti:

122.1. nuotolinį visavertišką mokymąsi Lietuvos mokyklose ir galimybę įgyti išsilavinimą liudijantį dokumentą;

122.2. galimybę mokytis lietuviškai tik atskirų dalykų, pagrindinį išsilavinimą įgyjant kitur.

123. Pandemijos meto patirtis atskleidė nuotolinio mokymo perspektyvumą. Nors jis negali atstoti kontaktinio bendravimo, bet labai pravartus lituanistinio švietimo būdas, ypač retai lietuvių gyvenamose ar smarkiai nutolusiose vietovėse, todėl būtina rengti tinkamas nuotolinio mokymo priemones, rūpintis jų palaikymu ir sklaida.

 

 

Darbas ir pilietybė

 

124. Tobulinti informacijos pateikimą viešumoje:

124.1. informuoti apie lietuvių kalbos mokymo kursus, kategorijų suteikimo ir kalbos mokėjimo lygių nustatymo egzaminus (vietą ir laiką);

124.2. pristatyti nuotolinio lietuvių kalbos mokymo(si) galimybes.

125. Koordinuotai analizuoti lietuvių kalbos kursų užsieniečiams poreikį ir pagal jį plėsti kursų pasiūlą.

 

Gestų kalba. Garsinė informacija akliesiems

 

126. Padėti kurtiesiems integruotis į visuomenę:

126.1. įstatymais užtikrinti kurčiųjų mokymo(si) sąlygas;

126.2. išplėtoti sisteminį gestų kalbos mokymą(si) ir studijas;

126.3. kurti, tobulinti ir diegti kurčiųjų mokymo(si) priemones;

126.4. rekomenduoti visose mokyklose naudoti bazinius gestų kalbos ženklus, taip mažinant atskirtį tarp specialiuosius poreikius turinčių ir jų neturinčių grupių bei siekiant geresnės integracijos ir įtraukiojo ugdymo sklaidos;

126.5. rengti kvalifikuotus gestų kalbos vertėjus;

126.6. plėsti žiniasklaidos paslaugas gestų kalba;

126.7. užtikrinti elektroninių technologijų prieinamumą valstybine kalba kurtiesiems ir neprigirdintiems.

127. Padėti akliesiems ir silpnaregiams integruotis į visuomenę, kurti ir tobulinti garsinę prieigą prie skaitmeninių priemonių, plėsti Brailio raštu rengiamų leidinių asortimentą ir tobulinti jo atranką.

128. Siekti užtikrinti garsinio turinio (garsinių knygų ir pan.) kalbos kokybę: tarties raiškumą ir taisyklingumą, norminį kirčiavimą, tinkamas intonacijas; tobulinti aklųjų ir silpnaregių prieigos prie tokių leidinių galimybes; plėsti garsinio vaizdavimo paslaugas kino ir TV industrijose.

 

V SKYRIUS

VALSTYBINĖS KALBOS PRESTIŽO PLANAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRESTIŽO REIKŠMĖ VISUOMENEI

 

129. Valstybinės kalbos prestižas yra nuo jos funkcijų aprėpties priklausanti galios visuomenėje atstojamoji: kuo daugiau funkcijų kalba atlieka, tuo ji prestižiškesnė visuomenės akyse. Nuo prestižo priklauso santykis tarp valstybinės kalbos ir kitų vartojamų kalbų.

130. Valstybinės kalbos prestižo būklę rodo:

130.1. jos pasirinkimo dažnumas;

130.2. funkcijoms atlikti reikalingų priemonių, paprastai specialiosios leksikos (terminų), pakankamumas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SPRĘSTINOS PROBLEMOS (GRĖSMĖS, RIZIKOS VEIKSNIAI)

 

131. Kai kuriose mokslo ir technologijų srityse, siekiant tarptautiškumo ir dėl to vis mažiau vartojant lietuvių kalbą (ar jos visai nevartojant), mažėja jos prestižas, nekuriami ir nediegiami lietuviški terminai, todėl:

131.1. ilgainiui dėl naujausios terminijos stygiaus negalės būti tęsiamas visavertis mokslo tiriamasis ir taikomasis darbas lietuvių kalba;

131.2. taps neįmanomas aukštasis mokslas (ar tam tikros jo sritys) lietuvių kalba;

131.3. neišverstai ar neadaptuotai leksikai patenkant į viešumą, plis makaronizmai ir vertalai.

132. Daugėja situacijų, kai tiek oficialiu, tiek neoficialiu lygmeniu pasirenkama anglų, o ne lietuvių kalba, ir tai atspindi didėjantį anglų kalbos naudingumą ir mažėjantį valstybinės kalbos prestižą visuomenėje:

132.1. sociolingvistiniai tyrimai rodo, kad Lietuvoje nėra tiesioginės sąsajos tarp išsilavinimo ir bendrinės kalbos vartojimo, daliai visuomenės atrodo, kad bendrinė kalba oficialiojoje komunikacijoje nėra būtina, todėl patogesne, o dėl to ir prestižiškesne vis dažniau tampa anglų kalba;

132.2. kalbinis kraštovaizdis, kurį sudaro viešieji užrašai – reklamos, iškabos, meniu ir kt. – yra visuomenės kalbų rinkimosi išraiška, atspindinti vyraujančią kalbų hierarchiją: tai, kad nemažai šios srities užrašų yra ne lietuvių, o anglų kalba (arba šalia lietuvių būtinai ir anglų kalba), rodo, kad daugiau pagarbos rodoma ne lietuvių, o anglų kalbai.

133. Kalbos prestižas labai priklauso nuo valdžios atstovų vartojamos kalbos, nes visuomenė sąmoningai ar nesąmoningai į ją orientuojasi. Lietuvos valdžios institucijų viešoji kalba ne tik ne visada atitinka bendrinę kalbą, bet pasitaiko dvikalbystės arba perėjimo į nevalstybinę kalbą atvejų, taip demonstruojant valstybinės kalbos antraeiliškumą ar subordinaciją.

134. Valdžios atstovai ne visuomet užtikrina valstybinės kalbos vartojimą viešuosiuose renginiuose, susirašinėjant, bendraujant su nevalstybinėmis organizacijomis ir kt.

135. Kalbos standarto raidos kryptį atspindi jaunimo kalba, o jaunimas kartais būna nelinkęs vartoti bendrinę lietuvių kalbą.

136. Šiuo metu pasireiškia tarmių ir regioninių kalbos atmainų atgimimas, keičiasi dar neseniai vyravęs požiūris į jas kaip į bendrinės kalbos priešpriešą; nors nevienodai, bet visoje Lietuvoje atgimstančios tarmės ir regioninės kalbos atmainos ima funkcionuoti kasdieniame bendruomenių gyvenime, įgyja didesnį ar mažesnį vadinamąjį slaptąjį prestižą, t. y. vertinamos tik tam tikroje teritorijoje ir tik tam tikros visuomenės dalies.

137. Daug išnykusių senųjų vietovardžių sukaupta ir kaupiama Lietuvių kalbos instituto Lietuvos geoinformacinėje duomenų bazėje, jie integruojami su VĮ Registrų centro interaktyviu žemėlapiu REGIA, bet šių vietovardžių įprasminimo ir grąžinimo darbai vykdomi per lėtai.

138. Nuo 2003 m. sudaryta galimybė asmens dokumentuose pasirinkti tradicines ar modernias lietuviškas moterų pavardžių formas, bet visuomenei dar stinga informacijos apie pavardžių formavimosi istoriją ir rinkimosi galimybes.

139. Žiniasklaidos įtaka kalbai visada buvo ir yra didžiulė, bet dabar keičiasi visuomenės santykiai su žiniasklaida, įsivyrauja bendravimas atskiruose socialiniuose burbuluose, išsitrina takoskyra tarp viešojo ir privataus bendravimo, randasi naujų kalbos perdavimo formų ir sutartinių ženklų, todėl žiniasklaidos poveikis bendrinei kalbai kinta, bet nemažėja. Nors yra galimybių naudotis moderniomis skaitmeninėmis koregavimo, redagavimo, vertimo programomis bei programėlėmis, žiniasklaidoje daugėja elementarių klaidų.

140. Lituanistinės veiklos užsienyje palaikymas įgyja naujų formų ir naujų tikslų, nes atsirado naujas segmentas – veikla su ketinančiais reemigruoti, todėl ypač aktualios tokių šeimų vaikų galimybės mokytis Lietuvoje.

141. Pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek užsienyje viešumoje kyla diskusijų dėl tautybei, rasei, lyčiai jautrios kalbos reglamentavimo, žemosios leksikos toleravimo žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

UŽDAVINIAI

 

142. Kadangi mokslo ir technologijų srityse daugėja atvejų, kai valstybinė kalba nevartojama ir nekuriami nauji terminai, todėl, siekiant išlaikyti jos prestižą, būtina:

142.1. koreguoti mokslo ir aukštojo mokslo valstybinio finansavimo principus, kad būtų palaikoma valstybinė kalba;

142.2. organizuoti naujų terminų kūrimą ir traukimą į Terminų banką.

143. Kadangi visuomenė neretai tiek oficialiu, tiek neoficialiu lygmeniu pasirenka anglų, o ne lietuvių kalbą, todėl:

143.1. siekiant kelti bendrinės kalbos prestižą, būtina gerinti jos kokybę skaitmeninėje erdvėje, nes kuo aukštesnį išsilavinimą įgyja žmonės, tuo labiau jie naudojasi elektroninėmis priemonėmis – įvairiomis programėlėmis, balso atpažinimo, teksto koregavimo, redagavimo ir vertimo įrankiais, nuo kurių kokybiškumo ir galimybių priklauso lietuvių kalbos, kaip komunikavimo priemonės skaitmeninėje erdvėje, vertinimas;

143.2. kadangi viešiesiems užrašams įtakos turi gerosios praktikos sklaida, ypač sėkmingų lietuviškų pavadinimų viešinimas, tai į įvairių lygių lietuvių kalbos mokymo programas reikia įtraukti užduočių kurti tokius pavadinimus, tęsti ir plėsti tam skirtų konkursų organizavimą;

143.3. kadangi kalbiniame kraštovaizdyje yra labai daug nelietuviškų arba hibridinių elementų, tai savivaldybių kalbos tvarkytojai turi daugiau bendrauti su visuomene aiškindamiesi, kam skiriami vieni ar kiti viešieji užrašai, ir teikdami pasiūlymus dėl užrašų lietuvių kalba.

144. Kadangi valdžios atstovų viešoji kalba ne visada atitinka bendrinės kalbos standartą, tai paskaitomis, pokalbiais žiniasklaidoje ir kitais būdais reikia daryti poveikį jų kalbai.

145. Bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos mokymo programose turėtų būti daugiau užduočių, susijusių su šiuolaikinio gyvenimo realijomis.

146. Rengti tarmių dienas mokyklų, miestelių, regionų ir visos Lietuvos mastu; skelbti konkrečios tarmės metus; organizuoti viktorinas, konkursus, protmūšius, viešas diskusijas ir kitaip skatinti domėjimąsi lietuvių tarmėmis; rengti ir leisti leidinius, knygas, rinkinius apie tarmes, tarp jų ir parašytus tarmiškai; tęsti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vykdomos Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos finansuojamus su tarmėmis susijusius darbus.

147. Išnykusių vietovardžių įamžinimas skatintinas ir tęstinas dar platesniu mastu, siekiant juos įtraukti į interaktyvius žemėlapius, tokius kaip REGIA, turistinius žemėlapius ir rodykles; skatinti vietos gyventojų, ypač moksleivių, kraštotyros veiklą įprasminant išnykusius vietovardžius; dalyvauti viešajame gyventojų ir savivaldybių dialoge įprasminant ir paženklinant vietovardžių iškabas ir rodykles.

148. Palaikytina vieša visuomenės diskusija su kalbos specialistais moterų pavardžių klausimu; parengtina populiarinimo leidinių, laidų televizijoje ir socialinėje žiniasklaidoje apie pavardžių formavimosi istoriją ir pasirinkimo galimybes.

149. Kadangi pakitusi žiniasklaidos forma daro poveikį ir kalbai, tai įgyvendintina praktika atskirti sritis, kuriose turi būti vartojama bendrinė kalba, žiniasklaida skatintina naudotis moderniomis skaitmeninėmis koregavimo, redagavimo, vertimo programomis ir programėlėmis, kad būtų išvengiama elementarių klaidų.

150. Kadangi viena iš paveikiausių kitos šalies kalbos mokymo(si) formų yra kalbos kursai, tai būtina plėsti jų tinklą, sudaryti daugiau galimybių mokytis lietuvių kalbos Lietuvoje, taikyti nuotolinį mokymą, gausinti mokymo(si) medžiagą, rengti naujų priemonių. Rekomenduojama sukurti skaitmeninių lietuvių kalbos programų, tinkamų dvikalbėms šeimoms, gyvenančioms užsienyje. Tai suteiktų geresnes galimybes mokytis lietuvių kalbos savarankiškai ar su mokytoju, formuotų teigiamą požiūrį į lietuvių kalbą bei skatintų platesnį jos vartojimą ir didintų prestižą.

151. Palaikytina vieša diskusija radijo ir televizijos laidose, socialinėje žiniasklaidoje visais visuomenę dominančiais su kalba susijusiais klausimais, tarp jų ir aštresniais, tokiais kaip tautybei, rasei, lyčiai jautrios kalbos reglamentavimas, žemosios leksikos toleravimas žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

 

VI SKYRIUS

VALSTYBINĖS KALBOS BŪKLĖS PAŽANGOS KRITERIJAI, RODANTYS VALSTYBINĖS KALBOS POLITIKOS VYKDYMO VEIKSMINGUMĄ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KALBOS STATUSAS

 

152. Teisinės bazės, reglamentuojančios valstybinės kalbos funkcionavimą ir nustatančios santykius su kitomis kalbomis, atnaujinimas.

153. Priežiūros mechanizmo tobulinimas.

154. Sklaidos skaitmeninėje terpėje pažanga.

155. Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimo sėkmingumas tarptautiškumo politikos sąlygomis.

156. Valstybinės kalbos vartotojų skaičiaus dinamika (įskaitant kitakalbius Lietuvos Respublikos piliečius, reemigrantus ir imigrantus).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KALBOS KORPUSAS

 

157. Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra lituanistikos prioriteto įgyvendinimo aspektu.

158. Bendrinės kalbos stebėsenos ir kodifikacijos sąsajų daugėjimas.

159. Lietuvių kalbos išteklių gausėjimas ir prieinamumo didėjimas.

160. Bendrinės kalbos kokybės gerėjimas viešojoje vartosenoje.

161. Lietuvių kalbos vartojimo įrankių skaitmeninėje terpėje gausėjimas.

162. Kalbos specialistų kvalifikacijos augimas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KALBOS MOKYMAS(IS)

 

163. Lietuvių kalbos mokymo(si) prieinamumo dinamika.

164. Lietuvių kalbos mokymo(si) rezultatų gerėjimas švietimo sistemoje.

165. Visuomenės lituanistinio švietimo plėtra.

166. Lietuvių kalbos mokymo(si) nuotoliniu būdu tobulėjimas.

167. Lietuvių kalbos mokymo(si) pasiekimų vertinimo ir sertifikavimo tobulėjimas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KALBOS PRESTIŽAS

 

168. Lietuvių kalbos prestižo Lietuvoje didėjimas.

169. Kalbos priežiūros institucijų prestižo stiprėjimas.

170. Kalbinio kraštovaizdžio lietuviškėjimas.

171. Lietuvių kalbos pasirinkimo dažnėjimas viešajame gyvenime.