projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FISKALINĖS SUTARTIES ĮGYVENDINIMO

KONSTITUCINIO ĮSTATYMO NR. XII-1289 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2021 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kiekvienas valdžios sektoriui priskiriamas biudžetas, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, valstybės biudžetą ir biudžetus, kurių planuojami asignavimai, neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, turi būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad, sprendžiant pagal to biudžeto struktūrinį balanso rodiklį, apskaičiuotą kaupiamuoju principu, neįskaičius nuosavų arba pasiskolintų lėšų investicijoms į projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, kitos tarptautinės finansinės paramos arba valstybės biudžeto lėšomis, kurie skirti prisitaikyti prie klimato kaitos, ją švelninti, taip pat skaitmeninti viešąjį sektorių ar ekonomiką,  jis būtų perteklinis arba subalansuotas.

2.  Pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kiekvienas valdžios sektoriui priskiriamas biudžetas, kurio planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, turi būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad to biudžeto asignavimai, neįskaičius nuosavų arba pasiskolintų lėšų investicijoms į projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, kitos tarptautinės finansinės paramos arba valstybės biudžeto lėšomis, kurie skirti prisitaikyti prie klimato kaitos, ją švelninti, taip pat skaitmeninti viešąjį sektorių ar ekonomiką, neviršytų jo pajamų, išskyrus metus, kuriais pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos viešai paskelbtą ekonominės raidos scenarijų, dėl kurio tvirtinimo kontrolės institucija paskelbė savo išvadą, numatomas neigiamas produkcijos atotrūkis nuo potencialo. Pastaruoju atveju šiame punkte nurodyti asignavimai negali viršyti pajamų daugiau kaip 1,5 procento.

 

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio  1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas