Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 2.87 STRAIPSNIO pakeitimo

įstatymas

 

2016 m.                   d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2.87 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.87 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Juridinio asmens organo narys gali sudaryti sandorį su juridiniu asmeniu, kurio organo narys jis yra. Apie tokį sandorį jis privalo nedelsdamas pranešti kitiems juridinio asmens organams šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka arba juridinio asmens dalyviams, jei juridinio asmens steigimo dokumentai ar atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojantys įstatymai aiškiai nenustato kitos informavimo tvarkos.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia:

 

 

 

Seimo narys V.Sinkevičius