Projektas

                                                                                                                         2020 m.                    d.

                                                                                                                         Nr. TP-

                                                                                                                 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

dėl DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS RASEINIŲ R. Viduklės SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJOJE PATVIRTINIMO

 

2020 m.               d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos nuostatų, patvirtintų Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. (1.1) TS-253 „Dėl Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo“, 7.6 papunkčiu, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. TS-144 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ 1.2 papunkčiu, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje  – 96,63.

2. Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. TS-303 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos  patvirtinimo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras