Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS TARNYBOS STATUTO 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, ii skyriaus antrojo skirsnio, 25, 28, 55, 59, 66 straipSnių PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                               d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Statuto paskirtis

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas (toliau – Statutas) nustato vidaus tarnybos principus, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų statusą, priėmimą į tarnybą ir atleidimą iš tarnybos, priėmimą į statutines profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigas ir mokymąsi jose, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atsakomybę, skatinimą, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, profesinių sąjungų veiklos statutinėse įstaigose ypatumus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas statutinėse įstaigose ypatumus.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kursantas asmuo, kuris mokosi statutinėje profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigoje ir yra pasirašęs stojimo į vidaus tarnybą sutartį.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Statutinė įstaiga – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, teisingumo ir finansų ministrų valdymo sričių viešasis juridinis asmuo, kurio vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnyba organizuojama statutiniais pagrindais. Prie statutinių įstaigų priskiriamos vidaus reikalų bei teisingumo ministrų valdymo srityse veikiančios profesinio mokymo įstaigos (toliau – statutinė profesinio mokymo įstaiga) ir aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigos.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) statutinės profesinio ir aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigos – vidaus reikalų profesinio ir aukštojo mokslo mokymo įstaigos.

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio statuto priede nurodytų 11, 12, 13, 14 ir 15 pareigybių grupių pareigybėms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta IV lygio kvalifikacija pagal profesinio mokymo programas, 8, 9 ir 10 pareigybių grupių pareigybėms – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis ar jam lygiavertis išsilavinimas, iki 2009 metų įgytas aukštesnysis išsilavinimas arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 pareigybių grupių pareigybėms – aukštasis universitetinis arba jam lygiavertis išsilavinimas. Kitus papildomus reikalavimus, taikomus pretenduojant eiti pareigūnų pareigybes, nustato ministras, kurio valdymo sričiai priskirta statutinė įstaiga, (toliau – ministras), ar jo įgalioti centrinių statutinių įstaigų vadovai.“

 

5 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Didžiausią leistiną pareigūnų pareigybių skaičių statutinėse įstaigose tvirtina ministras, atsižvelgdamas į centrinių statutinių įstaigų poreikius ir neviršydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus jo valdymo sričiai priskirtose įstaigose.“

2. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pareigūnų pareigybių statutinėse įstaigose poreikio nustatymo metodiką tvirtina ministras.“

 

6 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pretenduojantys į vidaus tarnybą vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose asmenys taip pat turi būti baigę vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinę profesinio  ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų)  mokymo įstaigą, ar šioje įstaigoje įgiję IV lygio kvalifikaciją pagal profesinio mokymo programą, ar kitą Lietuvos aukštąją mokyklą (toliau – kita švietimo įstaiga) ministro nustatyta tvarka išduotu siuntimu arba vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinės profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursus.“

2. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ministras ar jo įgalioti centrinių statutinių įstaigų vadovai gali nustatyti papildomų reikalavimų, taikomų asmenims, pageidaujantiems mokytis statutinėje profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigoje ar kitoje švietimo įstaigoje arba pretenduojantiems tarnauti tam tikruose statutinių įstaigų padaliniuose. Šie papildomi reikalavimai siejami su asmens intelektiniais, fiziniais ir praktiniais gebėjimais, moraliniu ir psichologiniu tinkamumu vidaus tarnybai ar tinkamumu eiti pareigas tam tikruose statutinių įstaigų padaliniuose.“

 

7 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Asmenų tikrinimas ir siuntimų išdavimas

1. Asmuo, pageidaujantis mokytis statutinėje profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų)  mokymo įstaigoje ar įvadinio mokymo kursuose, turi kreiptis dėl siuntimo į statutinę profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų)  mokymo įstaigą ar įvadinio mokymo kursus išdavimo, o asmuo, pageidaujantis mokytis kitoje švietimo įstaigoje, – dėl siuntimo į kitą švietimo įstaigą išdavimo. Asmenims siuntimai į įvadinio mokymo kursus išduodami atrankos būdu. Šios atrankos tvarką ir šioje dalyje nurodytų siuntimų išdavimo tvarką nustato ministras.

2. Asmens, pageidaujančio mokytis statutinėje profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigoje, įvadinio mokymo kursuose ar kitoje švietimo įstaigoje, tikrinimas vyksta taip:

1) Centrinė medicinos ekspertizės komisija patikrina šio asmens sveikatą ir pateikia išvadą dėl jo sveikatos būklės ir psichologinio tinkamumo vidaus tarnybai;

2) ministro nustatyta tvarka asmuo tikrinamas valstybės informacinėse sistemose ir registruose (prireikus – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);

3) statutinės įstaigos prašymu Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas pateikia informaciją dėl šio statuto 10 straipsnyje nurodytų aplinkybių buvimo;

4) kai yra nustatytų šio statuto 8 straipsnio 3 dalyje nurodytų papildomų reikalavimų, ministro ar jo įgaliotų centrinių statutinių įstaigų vadovų nustatyta tvarka tikrinama, ar asmuo atitinka papildomus reikalavimus;

5) asmens bendrasis fizinis pasirengimas tikrinamas atitinkamai atrankos į statutines profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigas metu, atrankos dėl siuntimo į įvadinio mokymo kursus išdavimo metu arba siuntimo į kitą švietimo įstaigą išdavimo metu.

3. Nustačius, kad asmuo, pageidaujantis mokytis statutinėje profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigoje, įvadinio mokymo kursuose, ar kitoje švietimo įstaigoje, atitinka šio statuto 8 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6 punktuose ir 3 dalyje nustatytus reikalavimus ir nėra šio statuto 16 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 6 ir 7 punktuose nurodytų aplinkybių, šiam asmeniui:

1) turinčiam ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, – išduodamas siuntimas dalyvauti atrankoje į statutinę profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų)  mokymo įstaigą;

2) turinčiam aukštąjį universitetinį, aukštąjį koleginį ar jiems lygiavertį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, – išduodamas siuntimas į įvadinio mokymo kursus;

3) pageidaujančiam mokytis kitoje švietimo įstaigoje, – atsižvelgiant į ministro nustatytą pareigūnų rengimo pagal ministro valdymo srities statutinėms įstaigoms reikalingas studijų programas kitose švietimo įstaigose poreikį, išduodamas siuntimas stoti į kitą švietimo įstaigą.

4. Atitiktis šio statuto 8 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytam reikalavimui įvertinama per 60 darbo dienų nuo Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvados, kad asmuo tinkamas vidaus tarnybai, gavimo statutinėje įstaigoje dienos.“

 

8 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis. Priėmimas į statutines profesinio ir/arba aukšto mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigas

1. Į statutinę profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigą šios įstaigos vadovo įsakymu priimami ir į šios įstaigos kursantų sąrašus įrašomi asmenys:

1) ministro nustatyta tvarka išduotu siuntimu dalyvavę statutinės profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigos atliekamoje atrankoje, jos metu atrinkti mokytis šioje įstaigoje ir pasirašę stojimo į vidaus tarnybą sutartį;

2) turintys aukštąjį universitetinį, aukštąjį koleginį ar jiems lygiavertį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, nusiųsti į įvadinio mokymo kursus ir pasirašę stojimo į vidaus tarnybą sutartį.

2. Asmenų priėmimo į statutines profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigas tvarką nustato ministras.

3. Į statutinę profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigą draudžiama priimti asmenį, kuris neatitinka šio statuto 8 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose nustatytų reikalavimų ir kai yra šio statuto 16 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 6 ir 7 punktuose nurodytų aplinkybių.

4. Jeigu šio statuto 16 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 6 ar 7 punkte nurodytos aplinkybės paaiškėjo ar atsirado po asmens priėmimo į statutinę profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigą, jis iš statutinės profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų)  mokymo įstaigos pašalinamas ir išbraukiamas iš jos kursantų sąrašų.“

 

9 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Stojimo į vidaus tarnybą sutartis

1. Stojimo į vidaus tarnybą sutartis yra Lietuvos Respublikos piliečio, statutinės profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigos ar kitos švietimo įstaigos ir centrinės statutinės įstaigos rašytinis susitarimas, kuriuo kursantas įsipareigoja laikytis šiame statute ir kituose teisės aktuose kursantams nustatytų reikalavimų, atlikti jam pavestas pareigas, o asmuo, nusiųstas mokytis į kitą švietimo įstaigą, – laikytis šios įstaigos nustatytų reikalavimų, statutinė profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaiga ar kita švietimo įstaiga įsipareigoja sudaryti tinkamas mokymosi sąlygas, o centrinė statutinė įstaiga įsipareigoja užtikrinti, kad baigęs statutinę profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigą kursantas ar kitą švietimo įstaigą baigęs asmuo bus paskirtas į jo išsilavinimą ir profesiją atitinkančias pareigas statutinėje įstaigoje, jam bus sudarytos tinkamos tarnybos sąlygos, užtikrintos šiame statute ir kituose įstatymuose nustatytos pareigūnų teisės ir socialinės garantijos.

2. Kai statutinės profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigos funkcijas atlieka centrinė statutinė įstaiga, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta sutartis sudaroma tarp Lietuvos Respublikos piliečio ir centrinės statutinės įstaigos.

3. Privalomos stojimo į vidaus tarnybą sutarties sąlygos yra:

1) sudarant stojimo į vidaus tarnybą sutartį su asmeniu, nusiųstu į kitą švietimo įstaigą, – šio asmens įsipareigojimas mokytis, baigus mokymąsi ištarnauti vidaus tarnyboje ne mažiau kaip 5 metus, o jeigu jis bus pašalintas iš kitos švietimo įstaigos arba baigęs mokymąsi atsisakys tarnauti vidaus tarnyboje, arba paaiškėjus šio statuto 16 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 6 ar 7 punkte nustatytoms aplinkybėms su juo bus nutraukta stojimo į vidaus tarnybą sutartis, arba nebus priimtas į vidaus tarnybą, arba bus atleistas iš vidaus tarnybos jo paties prašymu ar dėl jo kaltės anksčiau, – atlyginti centrinei statutinei įstaigai su jo mokymu susijusias išlaidas proporcingai neištarnautam vidaus tarnyboje laikui;

2) sudarant stojimo į vidaus tarnybą sutartį su asmeniu, atrankos į statutinę profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigą metu atrinktu mokytis šioje įstaigoje, – šio asmens įsipareigojimas mokytis, baigus mokymąsi ištarnauti vidaus tarnyboje ne mažiau kaip 4 metus, o jeigu jis bus pašalintas iš statutinės profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų)  mokymo įstaigos arba baigęs mokymąsi atsisakys tarnauti vidaus tarnyboje, arba paaiškėjus šio statuto 16 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 6 ar 7 punkte nustatytoms aplinkybėms nebus priimtas į vidaus tarnybą, arba bus atleistas iš vidaus tarnybos jo paties prašymu ar dėl jo kaltės anksčiau, – atlyginti statutinei profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigai su jo mokymu susijusias išlaidas proporcingai neištarnautam vidaus tarnyboje laikui;“

3) sudarant stojimo į vidaus tarnybą sutartį su asmeniu, nusiųstu į įvadinio mokymo kursus, – šio asmens įsipareigojimas mokytis, baigus mokymąsi ištarnauti vidaus tarnyboje ne mažiau kaip 3 metus, o jeigu jis bus pašalintas iš įvadinio mokymo kursų arba baigęs mokymąsi atsisakys tarnauti vidaus tarnyboje, arba paaiškėjus šio statuto 16 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 6 ar 7 punkte nustatytoms aplinkybėms nebus priimtas į vidaus tarnybą, arba bus atleistas iš vidaus tarnybos jo paties prašymu ar dėl jo kaltės anksčiau, – atlyginti statutinei profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų)  mokymo įstaigai su jo mokymu susijusias išlaidas proporcingai neištarnautam vidaus tarnyboje laikui.

4. Stojimo į vidaus tarnybą sutarčių sudarymo ir šio straipsnio 3 dalyje nustatytų privalomų stojimo į vidaus tarnybą sutarties sąlygų vykdymo kontrolės tvarką, taip pat standartines stojimo į vidaus tarnybą sutarties sąlygas nustato vidaus reikalų ministras, suderinęs su teisingumo ir finansų ministrais.

5. Šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytas su mokymu susijusias išlaidas sudaro šio statuto 18 straipsnio 7 dalyje nurodyta studijų kaina.

6. Šio straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytos su mokymu susijusios išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta statutinių profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigų mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui metodika.“

 

10 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 14 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Priėmimas į vidaus tarnybą.“

2. Pakeisti 14 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Baigęs statutinę profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigą, kitą švietimo įstaigą ar įvadinio mokymo kursus asmuo per 10 darbo dienų nuo jų baigimą patvirtinančio dokumento išdavimo dienos turi atvykti į centrinę statutinę įstaigą, su kuria buvo sudaręs stojimo į vidaus tarnybą sutartį. Centrinės statutinės įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, jei kituose įstatymuose nenustatyta kitaip, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo asmens atvykimo privalo įsakymu paskirti asmenį į pareigas konkrečioje statutinėje įstaigoje.“

 

11 straipsnis. II skyriaus antrojo skirsnio pakeitimas

Pakeisti II skyriaus antrąjį skirsnį ir jį išdėstyti taip:

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PAREIGŪNŲ RENGIMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

18 straipsnis. Pareigūnų rengimas

1. Pareigūnų rengimas vyksta statutinėse profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigose. Ministro nustatyta tvarka išduotu siuntimu būsimi pareigūnai rengiami ir kitose švietimo įstaigose.

2. Statutinės profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigos yra ministrui arba centrinių statutinių įstaigų vadovams pavaldžios įstaigos, kuriose vyksta kursantų ir pareigūnų profesinis ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymas ir pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas.

3. Asmenys, turintys aukštąjį universitetinį, aukštąjį koleginį ar jiems lygiavertį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir profesijas, įgytas ne vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse profesinio mokymo įstaigose, ir siekiantys tarnauti vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose, turi baigti įvadinio mokymo kursus (išskyrus asmenis, baigusius statutinę aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigą ar kitas švietimo įstaigas ministro nustatyta tvarka išduotu siuntimu) vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėje profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų)  mokymo įstaigoje.

4. Pareigūnų rengimo statutinėse profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigose poreikį ir pareigūnų rengimo pagal finansų, teisingumo ir vidaus reikalų ministrų valdymo sričių statutinėms įstaigoms reikalingas studijų programas kitose švietimo įstaigose poreikį nustato atitinkamai finansų, teisingumo ir vidaus reikalų ministrai pagal valdymo sritis.

5. Pareigūnų rengimas statutinėse profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigose finansuojamas atitinkamai iš ministerijai arba centrinei statutinei įstaigai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų.

6. Ministerija arba centrinė statutinė įstaiga turi teisę apmokėti studijų kainą asmenims, kurie, gavę ministro nustatyta tvarka išduotą siuntimą ir sudarę stojimo į vidaus tarnybą sutartį, Lietuvos aukštosiose mokyklose valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuoja pagal vidaus tarnybos sistemai reikalingas studijų programas. Apmokėjimo už šias studijas atvejus, sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

7. Vyriausybės nustatytomis sąlygomis ir tvarka ministerija arba centrinė statutinė įstaiga turi teisę iš joms tam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų teikti Vyriausybės nustatyto dydžio paramą asmenims, kurie ministro nustatyta tvarka išduotu siuntimu mokosi Lietuvos aukštosiose mokyklose ir yra sudarę stojimo į vidaus tarnybą sutartį.

8. Pareigūnų neformaliojo profesinio, ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo ir įvadinio mokymo kursų programas tvirtina centrinės statutinės įstaigos vadovas.

 

19 straipsnis. Statutinės profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų)  mokymo įstaigos ir kursantai

1. Statutinės profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų)  mokymo įstaigos yra ministrui arba centrinių statutinių įstaigų vadovams pavaldžios įstaigos, kuriose vyksta kursantų ir pareigūnų profesinis ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymas ir jų kvalifikacijos tobulinimas.

2. Pareigūnų profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų)  mokymo užduotis ir reikalavimus centrinių statutinių įstaigų vadovų teikimu tvirtina ministras. Pareigūnų profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo užduotis ir reikalavimus ministras gali pavesti nustatyti centrinių statutinių įstaigų vadovams.

3. Į statutines profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigas priimami vidurinį išsilavinimą turintys asmenys, atitinkantys priėmimo į šias įstaigas sąlygas.

4. Kursantų statusas, mokymosi sąlygos ir tvarka nustatomi statutinių profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų) mokymo įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose. Kursantai centrinės statutinės įstaigos vadovo nustatytomis sąlygomis ir tvarka gali būti pasitelkiami statutinių įstaigų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytoms funkcijoms atlikti.

5. Kiekvienam kursantui sudaroma kursanto asmens byla. Kursanto asmens bylos turinį nustato ministras.

6. Kursantams, statutinėje profesinio mokymo įstaigoje baigusiems formaliojo profesinio mokymo programą, organizuojamas kompetencijų vertinimas Profesinio mokymo įstatymo nustatyta tvarka.

7. Aukštojo mokslo (koleginės studijos) statutinėje mokymo įstaigoje tiek, kiek nereglamentuota šiame statute, organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu.

 

20 straipsnis. Pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas

1. Pareigūnai privalo nuolat tobulinti kvalifikaciją. Pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo tvarką nustato ministras ar jo įgaliotas centrinės statutinės įstaigos vadovas.

2. Pareigūnai privalo atitikti fizinio pasirengimo reikalavimus. Pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus ir pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo tvarką nustato vidaus reikalų ministras, suderinęs su finansų ir teisingumo ministrais. Ministras ar jo įgalioti centrinių statutinių įstaigų vadovai pareigūnams gali nustatyti papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas tam tikruose statutinių įstaigų padaliniuose, ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarką.

3. Pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo programas tvirtina centrinės statutinės įstaigos vadovas.

4. Pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas finansuojamas iš centrinei statutinei įstaigai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų.“

 

12 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vidaus tarnybos laipsniai suteikiami Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Vadovybės apsaugos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos, Kalėjimų departamento, Muitinės departamento ir šioms centrinėms statutinėms įstaigoms pavaldžių statutinių įstaigų ir statutinių profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų)  mokymo įstaigų pareigūnams.“

 

13 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį  5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Į centrinėms statutinėms įstaigoms pavaldžių statutinių įstaigų ir statutinių profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų)  mokymo įstaigų vadovų ir vadovų pavaduotojų, statutinių įstaigų struktūrinių padalinių vadovų pareigas pareigūnai skiriami tik atrankos būdu, išskyrus šio statuto 29 straipsnio 4 dalyje, 30 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 31 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 32 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytus atvejus.

 

14 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 55 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) mokymosi statutinėse profesinio ir/arba aukštojo mokslo (koleginių studijų)  mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo ir karo mokyklose laiką. Mokymosi tokiose pat kitų valstybių mokyklose laikas gali būti įskaitytas į vidaus tarnybos stažą Vyriausybės nustatyta tvarka. Į vidaus tarnybos stažą taip pat įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose mokyklose laiko, jeigu jas baigę asmenys per 3 mėnesius raštu pareiškė valią stoti į vidaus tarnybą, pailginant šį 3 mėnesių laikotarpį ligos, nėštumo ir gimdymo bei tėvystės atostogų, taip pat būtinosios tarnybos kariuomenėje ar dalyvavimo kariniuose mokymuose trukme;“.

 

 

15 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 59 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Kursanto mirties, sužalojimo, susižalojimo arba sveikatos sutrikdymo per profesinį ar aukštojo mokslo (koleginių studijų), ar įvadinį mokymą atvejais kompensacijos mokamos šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytomis sąlygomis ir tvarka, išskyrus tai, kad kompensacijų dydis apskaičiuojamas pagal įvykio metu buvusią Vyriausybės nustatytą minimaliąją mėnesinę algą.“

2. Pakeisti 59 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Ar pareigūno mirtis, susižalojimas, sužalojimas arba sveikatos sutrikdymas yra susiję su tarnybinių pareigų atlikimu ar pareigūno statusu, o kursanto mirtis, susižalojimas, sužalojimas arba sveikatos sutrikdymas – su profesiniu ar aukštojo mokslo (koleginių studijų) ar įvadiniu mokymu, ar tarnybinių pareigų atlikimas, profesinis ar aukštojo mokslo (koleginių studijų) ar įvadinis mokymas yra susiję su didesniu pavojumi ar didesne rizika pareigūno ar kursanto gyvybei ar sveikatai, taip pat kompensacijos dydis lengvo sveikatos sutrikdymo atvejais nustatoma vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, suderinta su finansų ir teisingumo ministrais.“

3. Pakeisti 59 straipsnio 7 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) pareigūno mirties, sužalojimo, susižalojimo ar sveikatos sutrikdymo priežastis buvo su tarnybinių pareigų atlikimu nesusijęs jo neblaivumas ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, o kursanto mirties, sužalojimo, susižalojimo ar sveikatos sutrikdymo priežastis buvo nesusijusi su jo profesiniu ar aukštojo mokslo (koleginių studijų)  ar įvadiniu mokymu;“.

4. Pakeisti 59 straipsnio 7 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) pareigūno ar kursanto sveikata sutriko ar jis mirė dėl ligos ir tai nesusiję su pareigūno tarnybinių pareigų atlikimu arba kursanto profesiniu ar aukštojo mokslo (koleginių studijų)  ar įvadiniu mokymu;“.

 

16 straipsnis. 66 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 66 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos, taip pat nelaimingų atsitikimų profesinio ar aukštojo mokslo (koleginių studijų) ar įvadinio mokymo metu bei profesinių ligų tyrimo ir apskaitos tvarką nustato vidaus reikalų ministras, suderinęs su finansų ir teisingumo ministrais.“

 

17straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos iki 2022 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

Teikia:                   

Seimo nariai