Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SLAUGOS PRAKTIKOS IR AKUŠERIJOS PRAKTIKOS
ĮSTATYMo Nr. IX-413 1, 2, 3, 5, 9, 11, 111, 12, 13, 14, 15 straipsnių pakeitimO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 16 STRAIPSNIU

                                                                    ĮSTATYMAS

 

2018 m                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato bendrosios praktikos slaugytojų, išplėstinės praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos įgijimą, praktikos sąlygas, teises, pareigas ir atsakomybę, slaugos praktikos ir akušerijos praktikos valdymą.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 2 straipsnio 62 dalį ir ją išdėstyti taip:

62. Išplėstinės  praktikos  slaugytojas  –  bendrosios  praktikos slaugytojas,  šio  įstatymo nustatyta tvarka įgijęs išplėstinės praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Slaugos specializacija – papildomos sveikatos apsaugos ministro nustatytos specializuotos slaugos srities bendrosios praktikos slaugytojo arba išplėstinės praktikos slaugytojo, arba akušerio kompetencijos turėjimas.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojų, išplėstinės  praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos ir slaugos specializacijos įgijimas ir kompetencijos nustatymas

1.   Bendrosios   praktikos   slaugytojo   ar  akušerio  profesinė kvalifikacija  įgyjama  aukštojoje  mokykloje  baigus  slaugos ar akušerijos  studijų  programas.  Išplėstinės praktikos slaugytojo profesinė   kvalifikacija   įgyjama  baigus  medicinos  gydytojus rengiančiame universitete slaugos magistrantūros studijų programą ir išlaikius kvalifikacinį egzaminą.

2.   Slaugos  specializaciją  aukštojoje  mokykloje     įgyja bendrosios   praktikos   slaugytojai  arba   akušeriai,     baigę pasirinktos specializuotos slaugos srities neformaliojo  švietimo programą.  Specializuotų slaugos sričių sąrašą ir   specializuotų slaugos  sričių  neformaliojo  švietimo  programų    reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras.

3. Bendrosios praktikos slaugytojų, išplėstinės praktikos slaugytojų ir akušerių kompetenciją nustato sveikatos apsaugos ministras.“

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3.   Užsienio  valstybėse  išduoti  dokumentai,  teikiami Licencijavimo institucijai, turi būti legalizuoti ar  patvirtinti pažyma  (Apostille), išskyrus Lietuvos Respublikos  tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus  atvejus. Šie dokumentai turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio asmens parašu.“

 

5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris, kuris yra kitos valstybės narės pilietis,  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nustatyta tvarka, turi teisę teikti laikinas ar vienkartines slaugos ar akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje ir neturėdamas licencijos.“

 

6 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Papildyti 11 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

6) pagal kompetenciją teikti medikamentinę pagalbą skubiosios medicinos pagalbos atvejais, esant gyvybei pavojingoms būklėms, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

7 straipsnis. 111 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 111 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Išplėstinės  praktikos slaugytojas turi ir kitų   teisių, nustatytų kituose išplėstinės praktikos slaugytojo veiklą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.“

 

8 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 12 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) skirti ir išrašyti medicinos pagalbos priemones sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, vaistus (vaistinius preparatus), kurių sąrašą ir šių vaistų (vaistinių preparatų) skyrimo sąlygas nustato sveikatos apsaugos ministras;“.

2. Papildyti 12 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

6) sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka teikti gimdyvei gimdymo priežiūros paslaugas namuose, kai nėra didelės rizikos nėštumo veiksnių, kurių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras.“

3. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Akušeris turi ir kitų teisių, nustatytų kituose akušerių veiklą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.“

 

9 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2)  versdamasis slaugos praktika laikytis šiame įstatyme nustatytų reikalavimų;“.

2. Pakeisti 13 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) teikti  informaciją  apie  paciento  sveikatą;“.

3. Pakeisti 13 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) pranešti teisėsaugos  ir kitoms valstybės institucijoms apie sužalotus  ar smurtą  patyrusius  asmenis,  kuriems dėl  nusikalstamos veikos galėjo būti padaryta žala;“.

4. Pripažinti netekusiu galios 13 straipsnio 11 punktą.

 

10 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 14 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) versdamasis akušerijos praktika laikytis šiame įstatyme nustatytų reikalavimų;“.

2. Pakeisti 14 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7)  teikti  informaciją  apie  paciento  sveikatą;“.

3. Pakeisti 14 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) pranešti teisėsaugos  ir kitoms valstybės institucijoms apie sužalotus  ar smurtą  patyrusius  asmenis,  kuriems dėl  nusikalstamos veikos galėjo būti padaryta žala;“.

4. Pripažinti netekusiu galios 14 straipsnio 11 punktą.

 

11 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojo, išplėstinės praktikos slaugytojo ir akušerio profesinės kompetencijos vertinimas ir atsakomybė

1. Bendrosios praktikos slaugytojo, išplėstinės praktikos slaugytojo ar akušerio profesinę kompetenciją vertina ir slaugos ar akušerijos praktikos klaidas nustato Profesinės kompetencijos vertinimo komisija, vadovaudamasi sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos aprašu.

2. Bendrosios praktikos slaugytojas, išplėstinės praktikos slaugytojas ar akušeris už profesinių pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“

 

12 straipsnis. Įstatymo papildymas 16 straipsniu

Papildyti Įstatymą 16 straipsniu:

16 straipsnis. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje slaugos ir (ar) akušerijos paslaugas, privalo būti slaugos praktikos ir (ar) akušerijos praktikos valdymo funkcijas įstaigoje atliekantis slaugos administratorius.

2.  Slaugos administratoriumi gali būti asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo arba išplėstinės praktikos slaugytojo ar akušerio profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licenciją.

3. Slaugos administratoriaus atliekamas  slaugos praktikos ir (ar) akušerijos praktikos valdymo funkcijas ir jų įgyvendinimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.“

 

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2. Sveikatos apsaugos ministras iki 2018 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas