Projektas Nr. TSP-262

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ PAGAL LIETUVOS KAIMO

PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ

 

2019 m. spalio  d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-485, „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų pateiktoms paraiškoms patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. kvietimą teikti projektinius pasiūlymus  Panevėžio regiono projektų sąrašui sudaryti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                                 n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad Kupiškio rajono savivaldybės administracija įgyvendintų projektą „Kupiškio rajono Žaidelių kaimo apšvietimo inžinerinių tinklų plėtra“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

2. Užtikrinti, kad Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis bus finansuojama ne mažiau kaip 20 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas finansuoti projekto išlaidas padengti Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės  mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo

skyriaus vedėjas

 

Arūnas Valintėlis

 

Projektas suderintas DVS