Projektas

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

Nutarimas

DĖL UAB GET BALTIC PREKYBOS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOJE REGLAMENTO DERINIMO

 

2017 m. gruodžio     d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 38 straipsniu, Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-293 „Dėl Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo“, 26 punktu bei atsižvelgdama į UAB GET Baltic 2017 m. lapkričio 11 d. raštą Nr. 1711-03, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus
2017 m. gruodžio   d. pažymą Nr. O5E-   „
Dėl UAB GET Baltic Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo“, Komisija n u t a r i a:

1.   Derinti UAB GET Baltic Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentą (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2017 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. O3E-273 „Dėl UAB GET Baltic Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo“.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                             

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2017 m. gruodžio    d. nutarimu Nr. O3E-   

 

 

 

PREKYBOS GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOJE REGLAMENTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Turinys

 

1.    BENDROSIOS NUOSTATOS............................................................................................................... 3

1.1.     Įvadas......................................................................................................................................... 3

1.2.     Reglamento paskirtis................................................................................................................. 3

1.3.     Apibrėžimai ir sąvokos............................................................................................................... 3

2.    PREKYBOS NUOSTATOS................................................................................................................... 6

2.1.     Prekybos Biržoje principai.......................................................................................................... 6

2.2.     Dalyviai....................................................................................................................................... 7

2.3.     Biržos prekybos produktai.......................................................................................................... 9

2.4.     Prekybos tvarkaraštis................................................................................................................. 9

2.5.     Pavedimų teikimas................................................................................................................... 10

2.6.     Sandorių sudarymas................................................................................................................. 11

2.7.     EPS sutrikimai, prekybos klaidos.............................................................................................. 12

2.8.     Rinkos formuotojo veikimo Biržoje principai........................................................................... 13

3.    ATSISKAITYMAS.............................................................................................................................. 14

3.1.     Taikomi įkainiai........................................................................................................................ 14

3.2.     Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas..................................................................................... 14

3.3.     Atsiskaitymo tvarka.................................................................................................................. 17

4.    ŠALIŲ TEISĖS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ........................................................................ 19

5.    PREKYBOS BIRŽOJE PRIEŽIŪRA...................................................................................................... 20

6.    KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJOS SKELBIMAS........................................................................... 20

7.    KITOS SĄLYGOS............................................................................................................................... 21

7.1.     Nenugalimos jėgos aplinkybės (Force majeure)...................................................................... 21

7.2.     Dokumentų pakeitimai, nutraukimai, atšaukimai................................................................... 21

8.    GINČŲ SPRENDIMAS...................................................................................................................... 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1.   Įvadas

 

1.1.1.   UAB GET Baltic pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir pagal rinkos operatoriaus licenciją veikianti bendrovė, kuri organizuoja prekybą fiziniais gamtinių dujų produktais ir suteikia galimybę biržos dalyviams naudotis biržos elektronine prekybos sistema Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

1.1.2.   UAB GET Baltic suteikia galimybę įsigyti gamtines dujas prekybos aikštelėse esančiose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje su fiziniu pristatymu.

1.1.3.   UAB GET Baltic organizuojamoje gamtinių dujų biržoje sudaro galimybę įsigyti gamtinių dujų produktus kartu su susietojo pajėgumų paskirstymo būdu priskirtais tarpvalstybiniais pajėgumais perdavimo sistemų sujungimo taškuose. Šiuo metu vykdant prekybą dienos prieš parą (angl. day-ahead) produktu pavedimas pirkti ir (ar) parduoti gamtines dujas atvaizduojamas visose trijose Baltijos šalyse

 

1.2.   Reglamento paskirtis

 

1.2.1.   UAB GET Baltic prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas (toliau – Reglamentas) yra skirtas nustatyti UAB GET Baltic gamtinių dujų biržos (toliau – Birža) veikimo principus ir prekybos Biržoje taisykles, pavedimų pirkti ir parduoti gamtines dujas pateikimo bei atsiskaitymo tvarką, Biržos dalyvių, jais ketinančių tapti asmenų ir gamtinių dujų rinkos operatoriaus (toliau – Operatorius) teises ir pareigas veikiant Biržoje.

1.2.2.   Šiuo Reglamentu vadovaujasi Operatorius, Biržos dalyviais ketinantys tapti asmenys ir Biržos dalyviai, perkantys ir (ar) parduodantys, ketinantys ateityje pirkti ir (ar) parduoti gamtines dujas Biržoje.

1.2.3.   Reglamentas parengtas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. spalio 25 d. reglamentu (EB) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (toliau – REMIT reglamentas), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-293 (toliau – Taisyklės) bei Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklėmis (toliau – Priežiūros taisyklės), patvirtintomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-450.

1.2.4.   Reglamentas parengtas Operatoriaus ir suderintas su Komisija, vadovaujantis taikomų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

1.3.   Apibrėžimai ir sąvokos

 

1.3.1.   Atsiskaitymas – procesas, kuriam įvykus, viena šalis panaikina turimą piniginį įsipareigojimą kitai šaliai už suteiktas paslaugas bei Biržoje įsigytus ar parduotus produktus.

1.3.2.   Avansinis mokėjimas (toliau – Avansas) – Biržos dalyvio iš anksto į Operatoriaus nurodytą sąskaitą pervedama piniginė suma, skirta atsiskaityti už įsigyjamus ar planuojamus įsigyti produktus Biržoje, Operatoriaus suteiktas paslaugas bei netesybų užskaitymui.

1.3.3.   Balansavimo sąlygos – nuostatos, kurios numatytos perdavimo sistemos operatoriaus ir Biržos dalyvio sudarytoje gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartyje arba balansavimo sutartyje, dėl į perdavimo sistemą pristatomo ir iš perdavimo sistemos paimamo gamtinių dujų kiekio išlyginimo.  

1.3.4.   Banko garantija – dokumentas, kuriuo bankas besąlygiškai įsipareigoja sumokėti garantijos gavėjui tam tikrą pinigų sumą pagal jo pirmą reikalavimą (angl. First demand guarantee).

1.3.5.   Biržos dalyvis (toliau – Dalyvis) – asmuo turintis Dalyvio statusą, perkantis ir (ar) parduodantis produktus Biržoje šiame Reglamente nustatyta tvarka bei sąlygomis.

1.3.6.   Biržos paslaugų įkainiai – su Komisija suderinti įkainiai už Biržos teikiamas paslaugas.

1.3.7.   Dalyvio identifikaciniai duomenys (toliau – Identifikaciniai duomenys) – unikalūs kodai, reikalingi Dalyviams jų duomenų saugumui užtikrinti ir veiksmams Biržoje atlikti.

1.3.8.   Dalyvio statusasasmens sudariusio Dalyvio sutartį su operatoriumi ir įtraukto Dalyvių registrą, teisė, leidžianti Dalyviui prekiauti Biržoje, t. y. atlikti pirkimo ir (ar) pardavimo pavedimus bei sudaryti sandorius, naudotis kitomis Biržos teikiamomis galimybėmis, įgyjant teises ir prisiimant pareigas, numatytas šiame Reglamente.

1.3.9.   Dalyvių elgsenos monitoringas – sistemingas stebėjimo procesas, apimantis Dalyvių veiksmų ir elgesio vertinimą, prekybos duomenų analizavimą.

1.3.10. Dalyvių registras – Operatoriaus interneto tinklalapyje www.getbaltic.com viešai publikuojamas Dalyvių sąrašas.

1.3.11. Darbo dienabet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio, kuomet dirba Lietuvos bankas (centrinis bankas).

1.3.12. Dienos prieš parą (angl. day-ahead) produktas – Biržoje Dalyviams siūlomas gamtinių dujų įsigijimo/pardavimo būdas, kai susietojo pajėgumo paskirstymo būdu, esant laisviems pajėgumams pavedimas pirkti ir (ar) parduoti atvaizduojamas visose prekybos aikštelėse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje). Nesant laisvų pajėgumų, dienos prieš parą produktu, prekiaujama tik toje prekybos aikštelėje, kurioje teikiamas pavedimas pirkti ir (ar) parduoti.     

1.3.13. Elektroninė prekybos sistema (toliau – EPS) – sistema, susidedanti iš techninės, programinės bei ryšių įrangos, skirta prekybai Biržoje vykdyti.

1.3.14. EPS sutrikimas – bet koks EPS sudarančios techninės, programinės ar ryšio įrangos gedimas ar netinkamas veikimas, dėl kurio EPS gali būti nepasiekiama arba apribojamos galimybės sklandžiai atlikti prekybos Biržoje operacijas ar kitus veiksmus.

1.3.15. Gamtinių dujų birža (toliau – Birža) – prekybos gamtinėmis dujomis sistema, organizuojama Operatoriaus, pagal šiame Reglamente nustatytas sąlygas ir tvarką.

1.3.16. Gamtinių dujų biržos dalyvio sutartis (toliau – Dalyvio sutartis) – Operatoriaus ir asmens, atitinkančio Reglamento 2.2.2 papunktyje nustatytus reikalavimus, sudarytas sandoris, suteikiantis asmeniui Dalyvio statusą.

1.3.17. Gamtinių dujų pristatymo laikotarpis (toliau – pristatymo laikotarpis) – vienos dujų paros laikotarpis, kuris prasideda tos dienos 7.00 val. ir baigiasi kitos dienos 7.00 val. (žiemos laiku naudojamas EET (angl.  Eastern European Time) laikas, vasaros laiku naudojamas EEST (angl. Eastern European Summer Time) laikas).

1.3.18. Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonė (toliau – Užtikrinimo priemonė) – Dalyvio Operatoriaus naudai teikiamas užtikrinimas, skirtas užtikrinti Dalyvio esamų ir būsimų įsipareigojimų, kylančių iš pirkimo sandorių Biržoje, įvykdymą.

1.3.19. Klaidingas sandoris – įvykęs produkto pirkimas ar pardavimas Biržoje, neatitinkantis Dalyvio pavedime pateiktų kriterijų ir (ar) prieštaraujantis šio Reglamento nuostatoms.

1.3.20. Laisvi pajėgumai – nepaskirstyti tarpvalstybiniai (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) gamtinių dujų perdavimo sistemų sujungimo taškų pajėgumai, kuriuos gamtinių dujų perdavimų sistemų operatoriai perdavė paskirstyti biržai susietojo pajėgumų paskirstymo būdu.

1.3.21. Mokėjimų įskaitymo dokumentas – Operatoriaus pateiktas dokumentas, kurio pagrindu nustatomas Dalyvio mokėtinų ir gautinų sumų skirtumas bei įvykdomas priešpriešinių mokėjimų užskaitymas tarp Operatoriaus ir Dalyvio.

1.3.22. Nepertraukiamos prekybos metodas – prekybos metodas, kai Birža, gavusi naują pavedimą, iš karto patikrina ar yra kitas jį atitinkantis pavedimas tarp anksčiau gautų pavedimų ir, jei toks pavedimas atrandamas – iškarto įvykdomas sandoris, jei ne – pavedimas įrašomas į pavedimų sąrašą.

1.3.23. Susietojo pajėgumų paskirstymo būdas (angl. Implicit Capacity Allocation Method) – kai Dalyvio gamtinių dujų biržoje įsigytam gamtinių dujų kiekiui kartu priskiriami ir laisvi pajėgumai sujungimo taškuose tarp Lietuvos ir Latvijos bei Latvijos ir Estijos gamtinių dujų perdavimo sistemų, kurių priskyrimą organizuoja Operatorius.

1.3.24. Pavedimas – pavedimas parduoti arba pavedimas pirkti.

1.3.25. Pavedimas parduoti – Dalyvio pateiktas nurodymas atlikti produkto pardavimą Biržoje.

1.3.26. Pavedimas pirkti – Dalyvio pateiktas nurodymas atlikti produkto pirkimą Biržoje.

1.3.27. Pavedimo kaina – eurais už MWh (megavatvalandę) išreikšta maksimali pirkimo ar minimali pardavimo kaina šimtųjų dalių tikslumu, už kurią Dalyvis siekia pirkti ar parduoti produktą, EPS nurodoma be PVM.

1.3.28. Pavedimo kiekis – energijos vienetais – MWh (megavatvalandėmis), vienetų tikslumu, išreikštas maksimalus produkto kiekis, kurį Dalyvis siekia įsigyti ar parduoti Biržoje.

1.3.29. Pavedimo realizavimas – baigtinis procesas, kuriuo, pagal Dalyvio pateiktą pavedimą, įvykdomas sandoris.

1.3.30. Perdavimo sistemos operatoriusasmuo, atliekantis perdavimo funkciją ir atsakingas už perdavimo sistemos eksploatavimą bei techninės priežiūros užtikrinimą ir prireikus už jos plėtrą konkrečioje teritorijoje ir tam tikrais atvejais – už jos sujungimą su kitomis sistemomis bei už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas pagrįstai dujų transportavimo paklausai patenkinti. Perdavimo sistemos operatoriaus sąvoka vartojama Reglamente reiškia visus tris Lietuvos, Latvijos ir Estijos gamtinių dujų perdavimo sistemų operatorius, ir kartu kiekvieną atskirai, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

1.3.31. Praėjusi para – para, einanti prieš einamąją parą.

1.3.32. Prekybos Biržoje sesija (toliau – Prekybos sesija) – laikotarpis, per kurį yra teikiami pavedimai bei vykdomi sandoriai.

1.3.33. Produktas – Biržos prekyboje pagal pristatymo laikotarpį siūlomi fiziniai gamtinių dujų įsigijimo/pardavimo būdai, kurie yra aprašyti šiame Reglamente ir (ar) Biržos internetiniame tinklalapyje.

1.3.34. Prekybos aikštelė – Biržos prekybos zona vienoje iš Baltijos šalių: Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje.

1.3.35. Prekybos limitas eurais išreikštas apribojimas, ribojantis Dalyvio galimybę teikti pavedimus pirkti Biržoje.

1.3.36. Prekybos sesijos rezultataiprekybos Biržoje rezultatai, kurių pagrindu gali būti teikiamos sąskaitos už parduotas ir (ar) nupirktas gamtines dujas, pateikiami prekybos dieną po prekybos sesijos uždarymo ir prekybos rezultatų ataskaitos suformavimo per Reglamente nustatytą terminą.

1.3.37. Rinkos formuotojas – biržos Dalyvis atitinkantis Reglamento 2.8.2 papunktyje nustatytus kriterijus, kuris pagal Rinkos formuotojo sutartį sudarytą su Operatoriumi prisiima įsipareigojimus teikti atitinkamo dydžio ir nustatytu periodiškumu pavedimus pirkti ir parduoti į EPS, siekdamas sudaryti sandorį ir palaikyti Biržos likvidumą.

1.3.38. Rinkos formuotojo sutartis – rašytinis susitarimas tarp Rinkos formuotojo ir Rinkos operatoriaus, kuriuo nustatomos Rinkos formuotojo ir Rinkos operatoriaus teisės ir pareigos, pavedimų pirkti ir parduoti tvarka vykdant Rinkos formuotojo funkcijas, atsiskaitymo tvarka, Produktai, kuriems taikomos Rinkos formuotojo funkcijos ir kitos Rinkos formuotojo veikimo sąlygos.

1.3.39. Rinkos operatorius (Operatorius) – gamtinių dujų rinkos operatorius UAB GET Baltic, organizuojantis prekybą fiziniais gamtinių dujų produktais gamtinių dujų biržoje ir turintis šios veiklos licenciją.

1.3.40. Sandorio vertė – piniginės išraiškos suma, išreikšta – eurais, apskaičiuota kaip sandorio produkto kiekio ir kainos sandauga, įskaičiuojant gamtinių dujų transportavimo kainą (jei taikoma).

1.3.41. Sandoris – susitarimas pirkti-parduoti produktą, tarp Dalyvių, pagal pateiktus pavedimus pirkti ir parduoti produktus Biržoje, pagal juose nurodytas sąlygas ir Reglamente nustatytą tvarką.

1.3.42. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Reglamento
1.2.3 papunktyje išvardintuose teisės aktuose
.

 

2.    PREKYBOS NUOSTATOS

 

2.1.   Prekybos Biržoje principai

 

2.1.1.   Dalyviai Biržoje teikia pavedimus pirkti ir (ar) parduoti produktus, kuriais prekiaujama Biržoje. Susiformavus atitinkamai Dalyvių pavedimų porai, įvyksta sandoris.

2.1.2.   Prekyba Biržoje vyksta nepertraukiamos prekybos metodu.

2.1.3.   Prekiauti Biržoje gali tik Dalyvio statusą turintys asmenys.

2.1.4.   Biržoje veikia Rinkos formuotojas ar keli Rinkos formuotojai, atliekantys Rinkos formuotojo funkcijas pagal sudarytą Rinkos formuotojo sutartį.

2.1.5.   Pavedimai pirkti ir (ar) parduoti teikiami anonimiškai, tai reiškia, kad Dalyviams nėra teikiama ir negali būti prieinama informacija apie su juo sandorį Biržoje sudariusį kitą Dalyvį.

2.1.6.   Dalyvių teikiami pavedimai apibrėžiami pavedimo rūšies (dalinio ar pilno įvykdymo), produkto pavadinimo (pagal pristatymo laikotarpį), kainos ir kiekio kriterijais.

2.1.7.   Pavedimai teikiami naudojantis Operatoriaus valdoma EPS. Esant EPS darbo sutrikimams – el. paštu.

2.1.8.   Pavedimus pirkti ir (ar) parduoti gali teikti visi Dalyviai. Pavedimai teikiami tik tos šalies prekybos aikštelėje (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje), su kurios perdavimo sistemos operatoriumi, Dalyvis turi sudaręs gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartį ir (ar) balansavimo sutartį. Pasirinkus dienos prieš parą produktą, pavedimas pirkti ir (ar) parduoti atvaizduojamas visose prekybos aikštelėse atsižvelgiant į sujungimo taškuose esančius laisvus pajėgumus.

2.1.9.   Biržoje galima parduoti tik tokį produkto kiekį, kurį Dalyvis yra teisėtai įsigijęs ir kuriuo gali nevaržomai disponuoti. Už šio reikalavimo tinkamą vykdymą yra atsakingas Dalyvis, prisiimdamas visas neigiamas pasekmes, kurias gali sukelti šio reikalavimo nevykdymas (įskaitant pareigą atlyginti kitiems asmenims dėl tokio pažeidimo padarytus nuostolius).

2.1.10. Išlaikant Dalyvių anonimiškumą, pateiktų pavedimų duomenys EPS yra matomi visiems Dalyviams pagal pasirinktą prekybos aikštelę iki tol, kol įvyksta sandoris, išskyrus dienos prieš parą produktą, kuris esant laisviems pajėgumams atvaizduojamas visiems Dalyviams, visose Biržos prekybos aikštelėse.

2.1.11. Prekyba vyksta Prekybos sesijos metu, nuo 10.00 val. iki 14.00 val.

2.1.12. Biržoje žiemos laiku naudojamas EET (angl.  Eastern European Time) laikas, vasaros laiku naudojamas EEST (angl. Eastern European Summer Time) laikas.

2.1.13. Prekybos produktais vieta yra virtualus prekybos taškas, kurį nustato perdavimo sistemos operatorius. Dienos prieš parą produktas atvaizduojamas visų prekybos aikštelių virtualiuose prekybos taškuose.

2.1.14. Dalyvis iš perdavimo sistemos operatoriaus privalo įsigyti pakankamus perdavimo sistemos pajėgumus įsigytam/parduotam produkto kiekiui transportuoti.

2.1.15. Perdavimo sistemos operatorius, prieš prasidedant kiekvienai prekybos sesijai iki 9.30 val., perduoda Operatoriui informaciją apie susietojo pajėgumų paskirstymo būdu paskirstytinų laisvų pajėgumų kiekį, dienos prieš parą produktams.

2.1.16. Susietojo pajėgumų paskirstymo būdu laisvus pajėgumus skirsto Operatorius prekybos sesijos metu. Informaciją apie susietojo pajėgumų paskirstymo būdu paskirstomą laisvą pajėgumų kiekį Operatorius realiu laiku skelbia per EPS.

2.1.17. Operatorius atnaujina informaciją apie susietojo pajėgumų paskirstymo būdu paskirstytus laisvus pajėgumus, kai:

2.1.17.1 bet kurioje iš prekybos aikštelių įvyksta dienos prieš parą produkto sandoris ir yra priskiriami atitinkami laisvi pajėgumai ar jų dalis;

2.1.17.2 perdavimo sistemos operatorius pateikia Operatoriui atnaujintą informaciją apie laisvų perdavimo pajėgumų kiekį įvykus avarijai, sutrikimui, gedimui ir (ar) vykdant remonto darbus, dėl ko laisvų pajėgumų sumažėja ar jų visai nelieka.

2.1.18. Operatorius, informaciją apie virtualiame prekybos taške parduotus ir (ar) nupirktus dujų kiekius bei susietojo pajėgumų paskirstymo būdu paskirstytus perdavimo pajėgumus, perdavimo sistemos operatoriui, pateikia pasibaigus kiekvienai prekybos sesijai iki 14.15 val.

 

2.2.   Dalyviai

 

2.2.1.   Dalyvio statusas gali būti suteiktas asmeniui, atitinkančiam Reglamente bei Taisyklėse nustatytus reikalavimus ir pasirašiusiam su Operatoriumi Dalyvio sutartį, kurios forma yra skelbiama viešai Operatoriaus interneto tinklalapyje.

2.2.2.   Asmuo, ketinantis tapti Dalyviu (toliau – Asmuo), privalo:

2.2.2.1.  pateikti užpildytą prašymo dėl Dalyvio statuso suteikimo (toliau Prašymas) formą, skelbiamą Operatoriaus interneto tinklalapyje;

2.2.2.2.  pateikti Valstybės įmonės Registrų centro ar kitos įgaliotos įstaigos išduotą juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą apie Asmenį (taikoma tik juridiniams asmenims), išduotą ne ankščiau kaip 90 dienų iki prašymo dėl Dalyvio statuso suteikimo pateikimo dienos;

2.2.2.3.  pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (taikoma fiziniam asmeniui);

2.2.2.4.  pateikti įkainių plano pasirinkimo formą, skelbiamą Operatoriaus interneto tinklalapyje;

2.2.2.5.  pateikti galiojančią perdavimo paslaugų sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi, kurioje būtų nustatytos balansavimo sąlygos arba balansavimo sutartį. Dalyvis gali prekiauti Biržos produktais toje prekybos aikštelėje, su kurios teritorijoje veikiančiu perdavimo sistemos operatoriumi turi sudaręs perdavimo paslaugų sutartį su balansavimo sąlygomis arba balansavimo sutartį;

2.2.2.6.  pateikti informaciją apie Dalyvio darbuotojus ar kitus įgaliotus asmenis, vykdysiančius prekybą ar atliksiančius kitus veiksmus Dalyvio vardu Biržoje, susipažinusius su Reglamentu bei prekybą gamtinėmis dujomis reglamentuojančiais teisės aktais (toliau – Atstovas);

2.2.3.   Operatorius turi teisę prašyti Asmens pateikti ir kitus papildomus dokumentus, nei numatyta Reglamento 2.2.2 papunktyje, jei tai reikalinga sprendimui dėl Dalyvio statuso suteikimo priimti.

2.2.4.   Dalyvis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti raštu Operatorių apie bet kokį Reglamento 2.2.2 papunktyje nustatytos informacijos pasikeitimą.

2.2.5.   Asmens informacija Operatoriui gali būti teikiama lietuvių arba anglų kalbomis.

2.2.6.   Gavęs Prašymą, Operatorius ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų reikalingų pateikti dokumentų gavimo dienos priima motyvuotą sprendimą dėl Dalyvio statuso suteikimo. Jeigu Operatorius atsisako suteikti Dalyvio statusą, nurodo teisinį atmetimo pagrindą. Jeigu priimamas sprendimas suteikti Dalyvio statusą, yra išsiunčiamas Dalyvio sutarties projektas.

2.2.7.   Asmuo įgyja Dalyvio statusą pasirašius Dalyvio sutartį ir Operatoriui įtraukus Asmenį į Dalyvių registrą. Operatorius privalo įtraukti Asmenį į Dalyvių registrą bei paskelbti informaciją viešai Operatoriaus interneto tinklalapyje ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Dalyvio sutarties pasirašymo dienos.

2.2.8.   Operatorius suteikia Dalyviui Identifikacinius duomenis Dalyvio statuso Asmeniui suteikimo dieną.

2.2.9.   Dalyvio statusas gali būti apribotas (apribota galimybė teikti pavedimus Biržoje) ar panaikintas (vienašališkai nutraukiama Dalyvio sutartis, nesilaikant 7.2.8 papunkčio reikalavimų) Operatoriaus sprendimu, jeigu:

2.2.9.1.  Paaiškėja, jog Dalyvis Operatoriui yra pateikęs klaidingą ar melagingą informaciją;

2.2.9.2.  Dalyvis nevykdo ar netinkamai vykdo pagal sudarytus sandorius prisiimtus įsipareigojimus prieš Operatorių;

2.2.9.3.  Dalyvis piktnaudžiauja bei manipuliuoja rinka ir (ar) vykdo kitus neteisėtus veiksmus rinkos atžvilgiu pagal taikytinus teisės aktus;

2.2.9.4.  perdavimo sistemos operatorius praneša, kad Dalyvis nevykdo su perdavimo sistemos operatoriumi sudaryta sutartimi, kurioje yra nustatytos balansavimo sąlygos, prisiimtų įsipareigojimų prieš perdavimo sistemos operatorių ir pateikia šį faktą pagrindžiančius duomenis;

2.2.9.5.  perdavimo sistemos operatorius informuoja, kad su Dalyviu yra nutraukta perdavimo paslaugų sutartis, kurioje nustatytos balansavimo sąlygos ir (ar) balansavimo sutartis;

2.2.9.6.  Dalyviui iškeliama bankroto byla arba dalyvis įgyja likviduojamos įmonės statusą;

2.2.10. Jei Operatorius priėmė sprendimą apriboti Dalyvio statusą pagal Reglamento 2.2.9 papunktį, Dalyvio statusas gali būti atnaujintas remiantis Reglamento 7.2.7 papunkčiu.

2.2.11. Jei Operatorius priėmė sprendimą panaikinti Dalyvio statusą pagal Reglamento 2.2.9 papunktį, toks Asmuo, privalo iš naujo kreiptis į Operatorių dėl Dalyvio statuso suteikimo, kaip tai numatyta Reglamento 2.2.2 papunktyje ir sumokėti pirminės registracijos įkainį.

2.2.12. Jei Dalyvio Atstovas nesilaiko Reglamento nuostatų, Operatorius, pateikus argumentuotą reikalavimą, gali pareikalauti Dalyvio pakeisti Atstovą. Už šio reikalavimo nevykdymą Dalyviui gali būti taikomos Reglamento 7.2.5 papunktyje numatytos sankcijos.

 

2.3.   Biržos prekybos produktai

 

2.3.1.   Biržoje yra prekiaujama šiais produktais, skirstomais pagal pristatymo laikotarpį:

2.3.1.1praėjusios paros;

2.3.1.2einamosios paros;

2.3.1.3.  dienos prieš parą;

2.3.1.4.  artimiausių ateities parų (konkretus parų skaičius, kuris negali būti ilgesnis nei 150 artimiausių ateities parų, nurodomas Operatoriaus tinklalapyje);

2.3.1.5.  mėnesio.

2.3.2.   Biržos operatorius turi teisę pasiūlyti ir kitus produktus nenurodytus Reglamento 2.3.1 papunktyje. Apie naują siūlomą produktą Operatorius privalo informuoti Dalyvius paskelbdamas naujo produkto aprašymą Operatoriaus interneto tinklapyje ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas prieš pradedant prekiauti naujai siūlomu produktu.

 

2.4.   Prekybos tvarkaraštis

 

2.4.1.   Prekyba Biržoje vyksta kiekvieną dieną Prekybos sesijos metu.

2.4.2.   Operatorius gali paskelbti tam tikras dienas ne prekybos Biržoje dienomis, šiomis dienomis prekyba Biržoje būtų neorganizuojama. Operatorius ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas apie tai raštu informuoja Dalyvius ir paskelbia Operatoriaus interneto tinklalapyje.

2.4.3.   Operatorius pasilieka teisę keisti prekybos sesijos laiką, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas apie tai raštu informavęs Dalyvius ir paskelbęs interneto tinklapyje.

 

2.5.   Pavedimų teikimas

 

2.5.1.   Pavedimai teikiami per EPS. Prie EPS prisijungiama per Operatoriaus interneto tinklalapį.

2.5.2.   Esant EPS sutrikimams, pavedimai gali būti teikiami el. paštu. Teikiant pavedimus el. paštu, Dalyvis privalo užpildyti pavedimo teikimo formą, skelbiamą Operatoriaus interneto tinklalapyje. Esant EPS sutrikimams Operatorius veikia Reglamento 2.7 papunktyje nustatyta tvarka.

2.5.3.   Dalyvis, kuris yra sudaręs perdavimo paslaugų sutartį su nustatytomis balansavimo sąlygomis ir (ar) balansavimo sutartį su daugiau kaip vienu perdavimo sistemos operatoriumi, prieš pateikdamas pavedimą, turi pasirinki prekybos aikštelę (Lietuvos, Latvijos arba Estijos) į kurią jis norės pateikti pavedimą.

2.5.4.   Pavedime pirkti nurodomas pageidaujamas įsigyti konkretaus pristatymo laikotarpio produktas, pavedimo kiekis bei pavedimo kaina.

2.5.5.   Pavedime parduoti nurodomas pageidaujamas parduoti konkretaus pristatymo laikotarpio produktas, pavedimo kiekis bei pavedimo kaina.

2.5.6.   Pavedimas laikomas gautu, kai jis yra įregistruojamas EPS, o Reglamento 2.5.2 papunktyje nurodytu atveju pavedimą teikiant el. paštu – gavus Operatoriaus rašytinį patvirtinimą apie pavedimo gavimą.

2.5.7.   Dalyvis, prekybos sesijos metu, tiek per EPS, tiek Reglamento 2.5.2 papunktyje nurodytu atveju pavedimą teikiant el. paštu, turi teisę koreguoti ar atšaukti pateiktą pavedimą, jeigu teiktu pavedimu dar nėra sudarytas sandoris, ar nerealizuotą pavedimo dalį.

2.5.8.   Dalyvis, tiek per EPS, tiek Reglamento 2.5.2 papunktyje nurodytų atveju pavedimą teikiant el. paštu, turi teisę atšaukti pateiktą pavedimą, jeigu teiktu pavedimu dar nėra sudarytas sandoris, ar nerealizuotą pavedimo dalį, net ir ne prekybos sesijos metu, t. y. prieš ją ar po jos.

2.5.9.   Dalyvis turi teisę teikti daugiau nei vieną skirtingų ar tų pačių kriterijų pavedimą. Pavedimai gali būti (rūšys):

2.5.9.1.  Dalinio įvykdymo, tai pavedimai, kuriuose pagrindiniu sandorių įvykdymo kriterijumi yra laikoma kaina, o pavedimas gali būti įvykdytas pilnai arba iš dalies;

2.5.9.2.  Pilno įvykdymo, tai pavedimai, kuriuose pagrindiniais sandorių įvykdymo kriterijais yra laikomi kiekis ir kaina, o pavedimas gali būti įvykdytas tik pilnai (visas arba nieko).

2.5.10. Jeigu pagal pateiktą pavedimą sandoris nėra įvykdomas arba (ir) lieka nerealizuota pavedimo dalis (galioja tik dalinio įvykdymo pavedimams), toks pavedimas lieka galioti iki atsiranda galimybė sudaryti sandorį, arba jis pakoreguojamas ar atšaukiamas Dalyvio ar Operatoriaus, 2.5.11 papunktyje numatytu atveju.

2.5.11. Jei pateiktas pavedimas nėra realizuojamas per produkto pristatymo laikotarpį, kuriam buvo teiktas pavedimas, toks pavedimas paliekamas galioti kaip pavedimas praėjusios paros produktui, o tolesnę parą toks nerealizuotas pavedimas yra automatiškai atšaukiamas.

2.5.12. Operatorius pasilieka teisę vienašališkai atšaukti Dalyvio pateiktus ir dar nerealizuotus pavedimus esant Reglamento 2.2.9 papunktyje nurodytoms aplinkybėms.

2.5.13. Pateikto pavedimo dienos prieš parą produktui, kiekio atvaizdavimas kitose nei pateiktas pavedimas prekybos aikštelėse priklauso nuo laisvų pajėgumų kiekio. Jei bendras visų pavedimų kiekis viršija laisvus pajėgumus, kitose nei pateiktas pavedimas prekybos aikštelėse bus rodomi tik geriausios kainos pavedimai, iki suminio kiekio, lygaus laisviems pajėgumams.

2.5.14. Jeigu dalinio įvykdymo pavedimui laisvų pajėgumų užtenka tik dalies pavedimo įvykdymui kitose nei pateiktas pavedimas prekybos aikštelėse, sandoris yra įvykdomas tai pavedimo daliai kiek yra laisvų pajėgumų.

2.5.15. Dienos prieš parą produktams pateikti pardavimo pavedimai yra atvaizduojami pridėjus gamtinių dujų transportavimo kainą tarp prekybos aikštelės, kurioje pateiktas pavedimas, ir kitų prekybos aikštelių, o pirkimo pavedimai atvaizduojami atėmus gamtinių dujų transportavimo kainą tarp prekybos aikštelės, kurioje pateiktas pavedimas, ir kitų prekybos aikštelių.

 

2.6.   Sandorių sudarymas

 

2.6.1.   Prekybos sesijos metu visi pavedimai pirkti ir parduoti patenka į EPS, kur sudarinėjami sandoriai, išskyrus Reglamento 2.7 papunktyje nustatytus atvejus.

2.6.2.   Sandoris įvykdomas, kai yra tenkinamos šios sąlygos:

2.6.2.1Jei pavedimas yra dalinio įvykdymo rūšies, sandorio įvykdymo kriterijus yra kaina pavedimo parduoti ir pavedimo pirkti konkretaus pristatymo laikotarpio produktai sutampa, o pavedimo parduoti kaina yra mažesnė ar lygi pavedimo pirkti kainai. Jei Dalyvio pateiktas pavedimas realizuojamas dalinai, likusi pavedimo dalis lieka galioti iki pavedimas bus pilnai įvykdytas, arba kol baigsis jo galiojimo terminas, pakoreguotas ar atšauktas.  

2.6.2.2.  Jei pavedimas yra pilno įvykdymo rūšies, sandorių įvykdymo kriterijai yra kiekis ir kaina. Pilno įvykdymo pavedimo pirkti atveju, sandoris įvykdomas, jei pavedimo parduoti kiekis yra didesnis (kai pardavimo pavedimas yra dalinio įvykdymo rūšies), arba lygus pirkimo pavedimo kiekiui ir pardavimo pavedimo kaina yra mažesnė arba lygi pirkimo pavedimo kainai. Pilno įvykdymo pavedimo parduoti atveju, sandoris įvykdomas, jei pavedimo pirkti kiekis yra didesnis (kai pirkimo pavedimas yra dalinio įvykdymo) arba lygus pavedimo parduoti kiekiui ir pavedimo pirkti kaina yra didesnė arba lygi pardavimo pavedimo kainai;

2.6.3.   Dalyvių pavedimai pirkti išdėstomi kainos mažėjimo tvarka, o pavedimai parduoti – kainos didėjimo tvarka. Prioriteto tvarka realizuojami didžiausios kainos pavedimai pirkti ir mažiausios kainos pavedimai parduoti. Jei tos pačios rūšies pavedimų kainos yra vienodos, tai prioriteto tvarka realizuojami anksčiau pateikti pavedimai.

2.6.4.   Kiekvieno sandorio Biržoje kaina nustatoma pagal anksčiau pateikto pavedimo pirkti ar parduoti kainą. Sandorio kaina lygi realizuoto pavedimo parduoti kainai, jei pavedimas parduoti buvo pateiktas anksčiau nei pavedimas pirkti, arba sandorio kaina lygi realizuoto pavedimo pirkti kainai, jei pavedimas pirkti buvo pateiktas anksčiau nei pavedimas parduoti.

2.6.5.   Sandoris negali būti įvykdomas, jei abi Sandorio šalys yra tas pats Dalyvis.

2.6.6.   Esant Reglamento 2.2.9 papunktyje numatytoms aplinkybėms, Operatorius pasilieka teisę vienašališkai ir ne teismo tvarka panaikinti Dalyvio sudarytus sandorius, apie tai informuodamas sandorio šalis bei perdavimo sistemos operatorių (tuo atveju, jei perdavimo sistemos operatoriui jau buvo pateikta panaikinamo sandorio informacija), atskiru pranešimu, prie kurio pridedamas motyvuotas Operatoriaus sprendimas. Dalyvio sudaryti sandoriai panaikinami vadovaujantis šiais principais:

2.6.6.1.  Esant 2.2.9.3–2.2.9.4 papunkčiuose numatytiems atvejams, Operatorius, vertindamas Dalyvio padaryto pažeidimo sudėtingumą, gali panaikinti visus Dalyvio sudarytus sandorius ateities laikotarpiams, kuriais Dalyvis perka ir (ar) parduoda produktus Biržoje, kurių pristatymo laikotarpis yra vėlesnis nei data, kurią buvo priimtas Operatoriaus sprendimas pritaikyti 2.2.9 papunktyje numatytas sankcijas.

2.6.6.2.  Operatorius panaikina visus Dalyvio sudarytus sandorius ateities laikotarpiams, kuriais Dalyvis perka ir (ar) parduoda produktus Biržoje, kurių pristatymo laikotarpis yra vėlesnis nei data nuo kurios perdavimo sistemos operatorius nutraukia su Dalyviu sudarytą sutartį, kurioje numatytos balansavimo sąlygos, kaip tai numatyta 2.2.9.5 papunktyje.

2.6.6.3.  Operatorius panaikina visus Dalyvio sudarytus sandorius ateities laikotarpiams, kuriais Dalyvis perka ir (ar) parduoda produktus Biržoje, kurių pristatymo laikotarpis yra vėlesnis nei data nuo kurios Dalyviui iškeliama bankroto byla arba dalyvis įgyja likviduojamos įmonės statusą, kaip tai numatyta 2.2.9.6 papunktyje.

 

2.7.   EPS sutrikimai, prekybos klaidos

 

2.7.1.   Esant EPS sutrikimams, Operatorius turi teisę sustabdyti prekybą Biržoje. Operatorius turi rasti tinkamiausią sprendimą susidariusiai situacijai išspręsti, priklausomai nuo EPS sutrikimo lygio. Visais EPS sutrikimo atvejais Operatorius el. paštu informuoja Dalyvius iš karto, kai sutrikimas buvo pastebėtas. Esant EPS sutrikimams, Operatorius gali pasiūlyti alternatyvų būdą pavedimams Biržoje teikti. Jei Operatorius nusprendžia naudoti alternatyvų būdą pavedimams teikti, Dalyvių pavedimai yra teikiami el. paštu, pateikiant užpildytą formą, skelbiamą Operatoriaus interneto tinklalapyje. Gavęs tokį Dalyvio pavedimą, Operatorius el. paštu išsiunčia nuasmenintą informaciją apie šį pavedimą visiems Dalyviams.

2.7.2.   Naudojant alternatyvų būdą pavedimams teikti, sandoriai sudaromi pagal 2.6.2–2.6.6 papunkčių nuostatas.

2.7.3.   Likvidavus EPS sutrikimus ir atstačius EPS veiklą, Operatorius apie tai informuoja Dalyvius el. paštu bei informaciniu pranešimu Operatoriaus interneto tinklalapyje.

2.7.4.   Jei dėl netinkamo EPS veikimo į Biržą buvo pateiktas klaidingas pavedimas ir jo pagrindu įvyko klaidingas sandoris, Dalyvis iki Prekybos sesijos pabaigos turi teisę kreiptis į Operatorių dėl įvykusio sandorio panaikinimo.

2.7.5.   Jei dėl netinkamo EPS veikimo ar kitų svarių priežasčių Biržoje buvo pateiktas akivaizdžiai klaidingas pavedimas ir dėl to įvykdytas klaidingas sandoris, Operatorius turi teisę tokį sandorį vienašališkai panaikinti. Apie Operatoriaus priimtą sprendimą panaikinti sandorį sandorio šalys bei perdavimo sistemos operatorius (tuo atveju, jei perdavimo sistemos operatoriui jau buvo pateikta naikinamo sandorio informacija) yra informuojami atskiru pranešimu, prie kurio pridedamas motyvuotas Operatoriaus sprendimas.

2.7.6.   Dalyviui padarius klaidą teikiant pavedimą ir įvykdžius netinkamą sandorį (dėl netinkamos kainos, kiekio ar kitų parametrų nurodymo, teikiant pavedimą), jis gali būti Operatoriaus sprendimu panaikintas tą pačią Prekybos sesijos dieną ir tik gavus Dalyvio raštišką prašymą bei Dalyvio, esančio kita sandorio šalimi, sutikimą. Rašytinis prašymas turi būti pateiktas iš karto tik pastebėjus klaidą.

2.7.7.   Operatorius neatsako ir neatlygina jokių tiesioginių ir (ar) netiesioginių nuostolių, kuriuos Dalyviai ar kiti asmenys patyrė dėl 2.7 papunktyje nurodytų aplinkybių atsiradimo, išskyrus atvejus, kai šios aplinkybės atsirado dėl Operatoriaus kaltės ar didelio nerūpestingumo.

 

2.8.   Rinkos formuotojo veikimo Biržoje principai

 

2.8.1.     Rinkos formuotojo funkcijas atlieka Biržos dalyvis, kuriam Operatoriaus kolegialaus valdymo organo sprendimu buvo suteiktas Rinkos formuotojo statusas ir kuris pagal sudarytą Rinkos formuotojo sutartį privalo reguliariai EPS teikti pirkimo ir pardavimo pavedimus Rinkos formuotojo sutartyje numatytiems Produktams, siekiant palaikyti atitinkamų Produktų likvidumą.

 

2.8.2.     Rinkos formuotojo statusas gali būti suteiktas Operatoriui individualiai įvertinus Dalyvio siekiančio įgyti Rinkos formuotojo statusą galimybes vykdyti Rinkos formuotojo funkcijas, vadovaujantis šiais kriterijais: (1) Dalyvio turimi ar valdomi žmogiškieji resursai, (2) praėjusiais bei einamaisiais kalendoriniais metais parduotas ir įsigytas gamtinių dujų kiekis, (3) finansinė Dalyvio būklė, (4) įsipareigojimų prekių ar paslaugų tiekėjams vykdymas ir kitos finansinę riziką sąlygojančios aplinkybės.

 

2.8.3.     Rinkos formuotojo teikiami pavedimai, nurodyti Reglamento 2.8.1 papunktyje, privalo atitikti reikalavimus nurodytus Rinkos formuotojo sutartyje (Produkto pirkimo ir pardavimo kiekis, pavedimų teikimo pirkti ir parduoti periodiškumas, maksimalus galimas pirkimo ir pardavimo pavedimų kainų skirtumas ir kt.) ir Reglamente.

 

2.8.4.     Už atliekamas Rinkos formuotojo funkcijas Operatorius gali pritaikyti Rinkos formuotojui atitinkamą nuolaidą Operatoriaus taikomiems įkainiams, nurodytą Rinkos formuotojo sutartyje ar kitas skatinamąsias priemones.

 

2.8.5.     Rinkos formuotojų sąrašas yra viešai skelbiamas Operatoriaus tinklapyje.

 

3.    ATSISKAITYMAS

 

3.1.   Taikomi įkainiai

 

3.1.1.   Už Operatoriaus teikiamas paslaugas organizuojant prekybą Biržoje taikomi su Komisija suderinti paslaugų įkainiai:

3.1.1.1.  Pirminės registracijos įkainis – vienkartinis įkainis, mokamas Asmeniui tapus Dalyviu;

3.1.1.2.  Metinis narystės įkainis kiekvienais metais mokamas Dalyvio fiksuotas įkainis už narystę Biržoje. Metinės narystės įkainis mokamas už kalendorinius metus (jei rinkos dalyvis tapo Dalyviu nuo kalendorinių metų pradžios, įkainis, paskaičiuotas proporcingai likusiam dienų skaičiui);

3.1.1.3.  Kintamasis prekybos įkainis – eurais už MWh (megavatvalandę) išreikštas įkainis, mokamas sandorį sudariusio Dalyvio už Biržoje įsigytą ir (ar) parduotą produkto kiekį.

3.1.2.   Jei Dalyviui yra pritaikomos 2.2.9 papunktyje numatytos sankcijos ir dalį laiko Dalyvio statusas yra apribotas ar išvis panaikintas, ar Dalyvis nusprendžia nutraukti Dalyvio sutartį, tokiu atveju Dalyvio sumokėtos lėšos už einamųjų metų metinės narystės įkainį Dalyviui nėra grąžinamos.

3.1.3.   Operatoriaus teikiamų paslaugų įkainiai ir įkainių planai skelbiami Operatoriaus interneto tinklalapyje. Dalyvis pasirenka jam taikytiną įkainių planą iš skelbiamų įkainių planų. Dalyviai per pirmus 3 (tris) mėnesius nuo Dalyvio sutarties pasirašymo datos gali pakeisti pasirinktą įkainių planą, pateikiant 3.1.5 papunktyje įvardintą prašymą. Kitais atvejais galioja 3.1.5 ir 3.1.7 papunkčiuose apibrėžtos plano keitimo nuostatos.

3.1.4.   Dalyviai, esant poreikiui, vieną kartą per ketvirtį gali keisti įkainių planą. Pasirinktas įkainių planas įsigalioja nuo tolesnio ketvirčio pradžios. Pakeitus įkainių planą anksčiau sumokėtas metinės narystės įkainis negrąžinamas.

3.1.5.   Įkainių planas ateinančiam laikotarpiui keičiamas ar pasirenkamas Dalyviui pateikus užpildytą prašymo dėl įkainių plano keitimo formą, skelbiamą viešai Operatoriaus interneto tinklalapyje. Minėtas prašymas turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 10 kalendorių dienų iki naujo ketvirčio pradžios, išskyrus 3.1.7 papunktyje numatytą atvejį.

3.1.6.   Jei Operatorius 3.1.3 papunktyje numatytu būdu skelbia tik vieną įkainių planą, jis yra pritaikomas visiems Dalyviams.

3.1.7.   Dalyviams, nepateikus prašymo dėl įkainių plano keitimo iki 3.1.5 papunkčio nuostatas nurodytos dienos, ateinantiems metams bus taikomas iki tol taikytas įkainių planas.

3.1.8.   Atsiskaitymo ir kita informacija apie kainas bei įkainius yra nurodoma eurais.

3.1.9.   Atsiskaitant už Operatoriaus suteiktas paslaugas ir įsigytus Biržoje produktus, Dalyviai atsiskaito eurais, bankiniu pavedimu į Operatoriaus išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą, arba Operatoriaus tinklapyje nurodytą banko sąskaitą, ar kitais Reglamente nurodytais būdais.

 

3.2.   Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas

 

3.2.1.   Dalyvis, norėdamas atlikti pirkimo pavedimus, ne vėliau kaip 1 (vieną) darbo dieną iki prekybos Biržoje pradžios privalo į Operatoriaus nurodytą sąskaitą sumokėti Avansą arba pateikti Užtikrinimo priemonę, kurių vertė turi būti ne mažesnė nei numatomų pavedimų kaina įskaitant PVM ir kintamą prekybos įkainį, išskyrus Reglamento 3.2.18 papunkčio atvejį.

3.2.2.   Tuo atveju, jei Operatorius Dalyviui už Biržoje parduotas gamtines dujas yra neišmokėjęs piniginės sumos, Dalyviui teikiant pavedimą pirkti, ši piniginė suma ar jos dalis Dalyvio raštišku prašymu gali būti užskaitoma kaip Dalyvio įmokėtas Avansas ar jo dalis. Nepanaudota piniginės sumos dalis yra sumokama pagal Operatoriaus pateiktą ir su Dalyviu suderintą mokėjimų įskaitymo dokumentą Reglamento 3.3.9 papunkčio nustatytais terminais.

3.2.3.   Dalyvis kaip Užtikrinimo priemonę Operatoriui gali pateikti banko garantiją.

3.2.4.   Užtikrinimo priemonė turi būti priimtina Operatoriui, pirmo pareikalavimo, besąlygiška, neatšaukiama, suteikianti pirmumo teisę į įsipareigojimo įvykdymą ir galioti iki Dalyvio įsipareigojimų pabaigos, dėl kurių yra teikiama.

3.2.5.   Dalyvio kaip Užtikrinimo priemonė pateikiama banko garantija privalo būti suteikta banko, kuris pats arba jį kontroliuojantis bankas, bankų grupė, kuriai jis priklauso, turi suteiktą ne žemesnį ilgalaikio skolinimosi užsienio valiuta reitingą nei BBB- pagal „Standards & Poors“ agentūrą, arba kitos ilgalaikio skolinimosi reitingavimo agentūros atitinkamą reitingo atitikmenį. Jei bankui ar jį kontroliuojančiam bankui, bankų grupei, kuriai jis priklauso, yra suteiktas žemesnis nei šiame papunktyje nustatytas ilgalaikio skolinimosi reitingas, tuomet laikoma, kad bankas ar jį kontroliuojantis bankas, bankų grupė, kuriai jis priklauso, neatitinka šio papunkčio reikalavimų.

3.2.6.   Banko garantijos, pateikiamos kaip Užtikrinimo priemonės, minimalus galiojimo terminas – 2 (du) mėnesiai, galiojimo terminą Dalyvis pratęsia likus ne mažiau kaip 3 (trims) savaitėms iki banko garantijos galiojimo termino pabaigos.

3.2.7.   Siekdamas užtikrinti įsipareigojimų, kylančių iš pavedimo pirkti, įvykdymą, Dalyvis vienu metu gali teikti kelias Užtikrinimo priemones. Visų pateiktų užtikrinimo priemonių vertė sumuojasi.

3.2.8.   Dalyviui įmokėjus Avansą į Operatoriaus nurodytą sąskaitą ir (ar) pateikus Užtikrinimo priemonę, Operatorius, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, suteikia Dalyviui prekybos limitą – galimybę Biržoje teikti pavedimus pirkti Avanso ir (ar) Užtikrinimo priemonės vertės lygyje atskaičius PVM.

3.2.9.   Dalyviui nepratęsus Užtikrinimo priemonės galiojimo termino, kaip tai numatyta 3.2.6 papunktyje, likus 3 (trims) savaitėms iki Užtikrinimo priemonės galiojimo dienos, Operatorius sumažina Dalyviui suteiktą prekybos limitą tos Užtikrinimo priemonės verte, atskaičius PVM.

3.2.10. Tuo atveju, kai Dalyvis įvykdo sandorius, kuriais perkami produktai, kurių pristatymo laikotarpis yra vėlesnis nei 3 (trys) savaitės prieš Dalyvio pateiktos Užtikrinimo priemonės galiojimo terminą ir Dalyvis nepratęsia Užtikrinimo priemonės galiojimo termino iki termino, kuris yra 3 (trimis) savaitėmis ilgesnis nei įsigyjamų produktų vėliausias pristatymo laikotarpis, už tokius Biržoje įsigytus produktus bei su jų įsigijimu susijusias Operatoriaus suteiktas paslaugas, Operatorius Dalyviui išrašo išankstinę sąskaitą, likus 3 (trims) savaitėms iki Užtikrinimo priemonės galiojimo datos. Šią išankstinę sąskaitą dalyvis privalo apmokėti per 9 (devynias) kalendorines dienas po jos gavimo, priešingu atveju Operatorius turi teisę kreiptis į Užtikrinimo priemonę išdavusią organizaciją dėl Dalyvio įsipareigojimų įvykdymo.

3.2.11. Dalyviui įvykdžius pirkimo sandorį ar pateikus pavedimą pirkti, jam suteiktas prekybos limitas ir (ar) papildomas prekybos limitas sumažėja įvykdytų pirkimo sandorių ir pateiktų pavedimų pirkti verte.

3.2.12. Dalyvio įmokėtas Avansas ar jo dalis yra panaudojamas PVM sąskaitos faktūros pateikimo dieną, o Užtikrinimo priemonės – Dalyviui pradelsus 2 (dvi) darbo dienas atlikti mokėjimą pagal Operatoriaus išrašytą PVM sąskaitą faktūrą už įsigytą produktą.

3.2.13. Operatoriui panaudojus Dalyvio pateiktą Užtikrinimo priemonę, Dalyviui suteiktas prekybos limitas sumažinamas panaudota Užtikrinimo priemonės verte, atskaičius PVM.

3.2.14. Atlikus atsiskaitymus už įsigytus produktus ir Operatoriaus suteiktas paslaugas, nepanaudotas Avansas ir (ar) Užtikrinimo priemonės ar jų dalis lieka galioti kitiems Dalyvio pavedimams pirkti, o Dalyvio prekybos limitas atstatomas į Dalyvio turimų Užtikrinimo priemonių ir (ar) Avanso lygį, kaip tai numatyta 3.2.8 papunktyje. Esant Dalyvio prašymui, Užtikrinimo priemonės ir (ar) Avansas grąžinamas Dalyviui.

3.2.15. Dalyvis EPS gali stebėti savo prekybos limitą ir (ar) papildomą prekybos limitą ir, teikdamas pavedimą pirkti, turi įsitikinti, kad prekybos limitas ir (ar) papildomas prekybos limitas yra pakankamas teikiamam pavedimui realizuoti.

3.2.16. EPS automatiškai sustabdo pavedimo pirkti teikimą, jeigu prekybos limito ir (ar) papildomo prekybos limito lygis yra nepakankamas. Tokiu atveju, Dalyvis gali teikti pavedimus pirkti tik įmokėjęs Avansą, pateikęs Užtikrinimo priemonę ir (ar) bankiniu pavedimu apmokėjęs Operatoriui už Biržoje įsigytą produktą pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Atlikus šiuos veiksmus, Operatorius padidina prekybos limitą kaip tai numatyta Reglamento 3.2.8 papunktyje.

3.2.17. Nutraukus Dalyvio sutartį, Operatorius per 5 darbo dienas grąžina nepanaudotą Avansą ir (ar) Užtikrinimo priemones Dalyviui, jeigu Dalyvis yra visiškai atsiskaitęs su Operatoriumi ir neturi jokių piniginių įsipareigojimų.

3.2.18. Operatorius gali suteikti papildomą prekybos limitą, kuriam Užtikrinimo priemonės ar Avanso nereikalaujama. Sprendimas dėl papildomo prekybos limito suteikimo yra priimamas Operatoriaus Valdybos sprendimu, vertinant individualiai kiekvieno Dalyvio rizikingumo lygį, remiantis tokiais kriterijais kaip dalyvio finansinė būklė, įsipareigojimų paslaugų ar prekių tiekėjams vykdymas ir kitos finansinę riziką sąlygojančios aplinkybės.

3.2.19. Papildomas prekybos limitas yra sumuojamas prie Dalyviui suteikto prekybos limito, numatyto Reglamento 3.2.8 papunktyje, bei papildomo prekybos limito verte padidina Dalyviui galimybę Biržoje teikti pavedimus pirkti.

3.2.20. Reglamento 3.2.18 papunkčio atveju Operatorius gali nustatyti kitą, netrumpesnį nei 2 (dviejų) darbo dienų, PVM sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminą negu numatyta Reglamento 3.3.8 papunktyje.

 

3.3.   Atsiskaitymo tvarka

 

3.3.1.   Dalyvis atsiskaito už Operatoriaus suteiktas paslaugas ir Biržoje įsigytus produktus pagal Operatoriaus pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

3.3.2.   Operatorius atsiskaito su Dalyviu už Dalyvio Biržoje parduotus produktus pagal Dalyvio pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

3.3.3.   Jei Dalyvis Operatoriui nenurodo kitaip, už Biržoje įsigytus produktus ir Operatoriaus suteiktas paslaugas yra atsiskaitoma šia seka:

3.3.3.1.  Užskaitant atitinkamo laikotarpio Operatoriaus mokėtinas sumas Dalyviui;

3.3.3.2.  Avansu ar jo dalimi;

3.3.3.3.  Dalyvio atliekamu bankiniu pavedimu.

3.3.4.   Kiekvieną pirmadienį Dalyvis pateikia PVM sąskaitą faktūrą Operatoriui už parduotus praėjusios savaitės pristatymo laikotarpių produktus, nurodant parduoto produkto kiekį ir kainą bei taikomus mokesčius. Dalyvis ir Operatorius atskiru rašytiniu susitarimu gali sutarti, kad PVM sąskaitas faktūras už Biržoje parduotus produktus vietoje Dalyvio įformins Operatorius.

3.3.5.   Kiekvieną pirmadienį, Operatorius pateikia PVM sąskaitą faktūrą Dalyviui už Dalyvio įsigytus praėjusios savaitės pristatymo laikotarpių produktus, nurodant įsigytą produktų kiekį ir kainą bei taikomus mokesčius, ir už Operatoriaus suteiktas paslaugas pagal kintamąjį prekybos įkainį (už įsigytą ir (ar) parduotą produktų kiekį Biržoje).

3.3.6.   Jei pirmadienis yra ne darbo diena, tai PVM sąskaitas faktūras Dalyvis ir Operatorius pateikia artimiausią darbo dieną.

3.3.7.   Operatorius pateikia Dalyviui PVM sąskaitą faktūrą pagal pirminės registracijos įkainį bei metinės narystės įkainį iškart po Dalyvio statuso suteikimo. Kitiems metams PVM sąskaita faktūra pagal metinės narystės įkainį pateikiama ne vėliau kaip iki tų metų sausio 10 d.

3.3.8.   Dalyvis Operatoriaus pateiktą PVM sąskaitą faktūrą turi apmokėti per 9 (devynias) kalendorines dienas po PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos, išskyrus Reglamento 3.3.14 papunktyje nustatytą atvejį.

3.3.9.   Operatorius Dalyvio pateiktą PVM sąskaitą faktūrą turi apmokėti per 16 (šešiolika) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos, išskyrus Reglamento 3.3.14 papunktyje nustatytą atvejį.

3.3.10. Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios šventės diena, tai mokėjimo termino pabaigos diena laikoma po jos einanti artimiausia darbo diena.

3.3.11. Jeigu Dalyvis pavėluoja sumokėti arba neatsiskaito su Operatoriumi pagal numatytus terminus, Operatorius skaičiuoja delspinigius, lygius 0,04 % nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po nustatyto apmokėjimo termino ir skaičiuojami iki įsipareigojimų Operatoriui įvykdymo.

3.3.12. Jeigu Operatorius pavėluoja sumokėti arba neatsiskaito su Dalyviu pagal numatytus terminus, Dalyvis skaičiuoja delspinigius, lygius 0,04 % nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po nustatyto apmokėjimo termino ir skaičiuojami iki įsipareigojimų Dalyviui įvykdymo.

3.3.13. Jeigu praėjusi savaitė susidaro iš dviejų skirtingų mėnesių kalendorinių dienų, išrašomos dvi PVM sąskaitos faktūros:

3.3.13.1.  pirma – už pirktus ar parduotus produktus, kurių pristatymo laikotarpis yra tos savaitės praėjusio mėnesio kalendorinės dienos, bei atitinkamai už Operatoriaus suteiktas paslaugas. Ši PVM sąskaita faktūra išrašoma paskutinės praėjusio mėnesio dienos data.

3.3.13.2.  antra – už pirktus ar parduotus produktus, kurių pristatymo laikotarpis yra tos savaitės einamojo mėnesio kalendorinės dienos, bei atitinkamai už Operatoriaus suteiktas paslaugas. Ši PVM sąskaita faktūra išrašoma einamojo mėnesio pirmo pirmadienio dienos data.

3.3.14. Jei PVM sąskaitos faktūros išrašomos pagal Reglamento 3.3.13.1 papunkčio nuostatas, mokėjimo terminas yra skaičiuojamas nuo artimiausio po PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos einančio pirmadienio datos.

3.3.15. Dalyviui ir Operatoriui pateikus atitinkamas PVM sąskaitas faktūras, Operatorius Dalyviui tą pačią dieną pateikia mokėjimų įskaitymo dokumentą, kuris nurodo Dalyvio mokėtinų ir gautinų sumų skirtumą. Jei skirtumas teigiamas – jį padengia Dalyvis, sumokėdamas atitinkamą sumą į Operatoriaus nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, jei skirtumas neigiamas – jį padengia Operatorius, sumokėdamas atitinkamą sumą į Dalyvio nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

3.3.16. Dalyvis per 3 (tris) darbo dienas nuo mokėjimų įskaitymo dokumento pateikimo informuoja Operatorių, jei turi pastabų ar patikslinimų dėl mokėjimų įskaitymo dokumento duomenų teisingumo. Dalyviui nepateikus pastabų ar patikslinimų per numatytą laiką, mokėjimų įskaitymo dokumentas laikomas tinkamu abejoms šalims.

3.3.17. Operatorius PVM sąskaitas faktūras Dalyviams ir Dalyviai PVM sąskaitas faktūras Operatoriui pristato el. paštu.

 

 

4.    ŠALIŲ TEISĖS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

 

4.1.    Dalyvis ir jo įgaliotas Atstovas privalo laikytis šio Reglamento ir teisės aktų nurodytų Reglamento 1.2.3 papunktyje, reglamentuojančių gamtinių dujų prekybą Biržoje, nuostatų, atitikties teisės aktų keliamiems reikalavimams, nepiktnaudžiauti ir (ar) nemanipuliuoti rinka.

4.2.    Jei Dalyvis įtaria kitą Dalyvį atliekant neteisėtus veiksmus ar veiksmus pažeidžiančius Reglamentą – turi nedelsiant apie tai pranešti Operatoriui.

4.3.    Dalyviui suteikti Identifikaciniai duomenys yra skirti išimtinai tik Dalyviui ir negali būti perduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims. Dalyvis yra atsakingas už Identifikacinių duomenų saugojimą ir prisiima riziką dėl bet kokių nuostolių, kuriuos patyrė dėl netinkamo Identifikacinių duomenų saugojimo, naudojimo.

4.4.    Dalyvis yra visapusiškai atsakingas už visus Dalyvio pateiktus pavedimus, įvykdytus sandorius ir kitus veiksmus Biržoje, atliktus naudojantis jam suteiktais Identifikaciniais duomenimis.

4.5.    Dalyvis per 5 darbo dienas privalo pateikti Operatoriui informaciją, reikalingą pagal Priežiūros taisykles tinkamai vykdyti prekybos gamtinėmis dujomis stebėseną (informacijos sąrašas skelbiamas Operatoriaus tinklapyje). Operatorius turi teisę paprašyti informacijos, reikalingos Dalyvio finansinei padėčiai įvertinti, jei tai reikalinga Biržos veiklai vykdyti. Visą Dalyvio pateiktą konfidencialią informaciją Operatorius saugo teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6.    Operatoriaus ir Dalyvių atsakomybės atsiradimo ir taikymo pagrindai reglamentuojami Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

4.7.    Operatorius neatsako už Dalyvio patirtus nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl Operatoriaus veiklos ar neveikimo, jei Operatoriaus veikla ar neveikimas buvo sąlygotas:

4.7.1.   Kitų Biržoje veikiančių Dalyvių neteisėto ir (ar) nepagrįsto savo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

4.7.2.   EPS veikimo sustabdymo ar gedimo, jei šie gedimai įvyko dėl ne nuo Operatoriaus priklausančių priežasčių;

4.7.3.   Netinkamai Dalyvio pateiktų ir (ar) netinkamų Dalyvio kontaktinių duomenų;

4.7.4.   Operatoriaus veiksmų, susijusių su teisės aktuose numatytų pareigų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant vykdomais rinkos tyrimais, nustatant didelę įtaką rinkoje turinčius Dalyvius, pradėtais ikiteisminiais tyrimais dėl teisės aktų pažeidimų, kompetentingų institucijų teikiamais reikalavimais atskleisti informaciją ir t. t.

4.8.    Operatorius pasilieka teisę reikalauti iš Dalyvio atlyginti Operatoriaus patirtus papildomus kaštus, susijusius su Dalyvio prašymais, jo pateiktų pavedimų ar sudarytų sandorių redagavimais, pakeitimais ar pripažinimais negaliojančiais, kai tokius prašymus Dalyvis teikia dažniau nei kartą per savaitę, nesinaudodamas veikiančia EPS, išskyrus atvejus, kai Dalyvio veiksmai nulemti EPS sutrikimų.

4.9.    Biržoje pateikęs pavedimą Dalyvis privalo užtikrinti, kad Prekybos sesijos metu Dalyvio Atstovas, pateikęs pavedimą, bus pasiekiamas ryšio priemonėmis (telefonu ar el. paštu).

4.10.  Dalyvis supranta ir pripažįsta, kad elektroninio pašto naudojimas gali būti rizikingas ir kad Operatorius negali garantuoti elektroniniu paštu siunčiamos informacijos konfidencialumo.

4.11.  Operatorius, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrindamas informacijos konfidencialumą, turi teisę pateikti su Dalyvio prekyba Biržoje susijusią informaciją ir duomenis trečiosioms šalims, jeigu tai reikalinga Biržos veiklai vykdyti (buhalterinei apskaitai vesti, sąskaitoms suformuoti ir pateikti, skolų išieškojimui vykdyti, EPS vystyti ir prižiūrėti ir t. t.) bei ataskaitoms teikti Operatoriaus veiklą kontroliuojančioms institucijoms.

 

5.    PREKYBOS BIRŽOJE PRIEŽIŪRA

 

5.1.    Operatorius vykdo kasdienę prekybos Biržoje stebėseną, atlieka nuolatinį viešai neatkleistos informacijos paskelbimo, naudojimosi viešai neatskleista informacija, naudojimosi turima įtaka rinkoje, manipuliavimo ir kitos Dalyvių elgsenos monitoringą bei vertinimą, kaip tai numato REMIT reglamentas bei Priežiūros taisyklės.

5.2.    Dalyvis, gavęs raštišką ir argumentuotą Operatoriaus reikalavimą, privalo pateikti Operatoriui informaciją, būtiną ir reikalingą Operatoriui tinkamai vykdyti prekybos produktais Biržoje stebėseną. Už Operatoriaus reikalavimų nevykdymą Dalyviui gali būti taikomos Reglamento 7.2.5 papunktyje numatytos sankcijos.

5.3.    Operatorius Komisijos nustatyta tvarka teikia jai duomenis apie vykdomos stebėsenos rezultatus.

5.4.    Veiksmai ar neveikimas, kuriais Dalyvis piktnaudžiauja rinka, laikomi pažeidimu Biržoje. Pažeidimą Biržoje užfiksavęs Operatorius, nedelsiant informuoja Komisiją ir Latvijos bei Estijos nacionalinius reguliuotojus (jei pažeidimu laikomi veiksmai atlikti atitinkamai Latvijos ir Estijos prekybos aikštelėse) apie padarytus ir (ar) numatomus piktnaudžiavimo atvejus ir imasi veiksmų, kaip tai numatyta Priežiūros taisyklėse.

 

6.    KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJOS SKELBIMAS

 

6.1.    Operatoriaus ir Dalyvio komunikacija yra vykdoma ryšio priemonėmis (EPS, el. paštu, faksu, paštu) pateiktais kontaktiniais duomenimis.

6.2.    Operatorius ir Dalyvis kontaktinius duomenis pateikia Dalyvio sutartyje, o esant kontaktinių duomenų pasikeitimams – apie pasikeitimus, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoja kitą Dalyvio sutarties šalį raštu.

6.3.    Informacija yra teikiama lietuvių ir (ar) anglų kalbomis

6.4.    Pranešimai ir kita svarbi informacija laikoma pristatyta išsiuntimo dieną, jeigu buvo išsiųsta laikantis Reglamento 6.1 papunkčio nuostatos.

6.5.    Dalyvis, kaip tai numatyta REMIT reglamente ir Priežiūros taisyklėse, privalo Operatoriaus tinklapyje, specializuotoje platformoje skelbti viešai neatskleistą informaciją.

6.6.    Dalyvio sutartyje numatytais kontaktiniais duomenimis Operatorius gali Dalyviui pateikti informaciją ir duomenis apie prekybą Biržoje bei kitą su gamtinių dujų rinka susijusią informaciją.

6.7.    Operatorius, realiu laiku, Prekybos sesijos metu EPS teikia informaciją apie prekybos sesijos rezultatus: sudarytus sandorius ir pateiktus pavedimus, neidentifikuodamas Dalyvių, bei konkretaus Dalyvio paskyroje pateikia informaciją apie jo sudarytus sandorius bei pateiktus pavedimus.

6.8.    Pasibaigus Prekybos sesijai, ne vėliau kaip iki 15 val., Operatorius savo interneto tinklalapyje paskelbia Prekybos sesijos rezultatus bei suprekiautų konkretaus pristatymo laikotarpio produktų kiekį ir vidutinę svertinę kainą.

6.9.    Dalyvis sutinka, kad Operatorius, užtikrindamas Dalyvio anonimiškumą, naudotų Biržos prekybos duomenis ir viešai juos publikuotų.

6.10. Visi Operatoriaus ir Dalyvio tarpusavio komunikavimo duomenys, informacija ar pokalbiai, pateikti naudojantis EPS ar kitomis ryšio priemonėmis, Operatoriaus gali būti įrašomi ir saugomi laikantis galiojančių teisės aktų. Esant būtinybei, šie įrašai gali būti panaudojami Biržos administravimo tikslais.

6.11. Operatorius įsipareigoja Dalyvio pateiktus duomenis ir jo veikimą Biržoje laikyti konfidencialia informacija bei imtis visų priemonių, kad ji nebūtų atskleista kitoms šalims, išskyrus Reglamente ir teisės aktuose numatytus atvejus.

 

7.    KITOS SĄLYGOS

 

7.1.    Nenugalimos jėgos aplinkybės (Force majeure)

 

7.1.1.   Operatorius ir (ar) Dalyvis nėra atsakingi dėl įsipareigojimo nevykdymo atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, apie kurių buvimą ar atsiradimą nežinojo ir (ar) negalėjo žinoti, kurių negalėjo kontroliuoti, kurių atsiradimui ir (ar) jų sukeltoms pasekmėms nebuvo galima užkirsti kelio.

7.1.2.   Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo įsipareigojimų vykdymas atidedamas iki Operatoriaus bei Dalyvio sutarto laiko arba iki laikotarpio, kuris reikalingas įvykio padariniams pašalinti.

7.1.3.   Operatorius ir Dalyvis įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną informuoti vienas kitą apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą ir dėl to negalėjimą vykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

7.1.4.   Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Dalyvis privalo Operatoriui pateikti nenugalimos jėgos aplinkybių įtakos vertinimą ir pagrįstą informaciją dėl nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradusio įvykio padarinių dydžio bei likvidavimo trukmės.

7.1.5.   Operatorius ir Dalyvis įsipareigoja dėti visas pastangas siekiant išvengti nenugalimos jėgos aplinkybių sąlygotų padarinių, o šiems atsiradus – juos likviduoti.

 

7.2.    Dokumentų pakeitimai, nutraukimai, atšaukimai

 

7.2.1.   Reglamentas gali būti keičiamas tik suderinus su Komisija. Prekybos įkainiai negali būti didesni nei suderinti su Komisija.

7.2.2.   Apie Reglamento ir (ar) kitų dokumentų pakeitimus Operatorius skelbia viešai Operatoriaus interneto tinklalapyje iš karto, po atitinkamo sprendimo priėmimo.

7.2.3.   Dalyvis nesutinkantis su Reglamento pakeitimais, turi teisę nutraukti Dalyvio sutartį, apie tai raštu informuodamas Operatorių iki pakeitimų įsigaliojimo dienos.

7.2.4.   Reglamento ir Reglamento pakeitimų įsigaliojimo terminas yra 3 (trys) darbo dienos nuo Komisijos priimto sprendimo suderinti Reglamentą ar Reglamento pakeitimus ir Reglamento ar Reglamento pakeitimų paskelbimo Operatoriaus interneto tinklapyje dienos.

7.2.5.   Už Reglamento, Dalyvio sutarties, ir (ar) teisės aktų, reglamentuojančių prekybą gamtinėmis dujomis Biržoje, nuostatų pažeidimus, Operatorius Dalyviui gali taikyti šias sankcijas:

7.2.5.1.  įspėjimą dėl Dalyvio galimybės teikti pavedimus sustabdymo ar Dalyvio statuso panaikinimo;

7.2.5.2.  apriboti Dalyvio galimybę teikti pavedimus Biržoje;

7.2.5.3.  panaikinti Dalyvio statusą, nutraukiant Dalyvio sutartį.

7.2.6.   Sustabdžius Dalyvio galimybę teikti pavedimus ar panaikinus Dalyvio statusą, visi Dalyvio teikti ir dar neįvykdyti pavedimai Biržoje yra atšaukiami.

7.2.7.   Dalyvis, kuriam pagal Reglamento 2.2.9 papunktį apribotas Dalyvio statusas ir (arba) pritaikytos Reglamento 7.2.5 papunktyje numatytos sankcijos, išskyrus 7.2.5.3 papunktį, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų privalo pateikti Operatoriui paaiškinimą ir visus reikiamus dokumentus dėl nustatytų pažeidimų. Operatorius ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateiktų dokumentų gavimo priima motyvuotą sprendimą dėl Dalyviui pritaikytų sankcijų panaikinimo. Jei priimamas sprendimas atšaukti pritaikytas sankcijas, Dalyvio apribotos teisės atnaujinamos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Jei Dalyvis per nustatytą laiką nepateikia pagrįsto, motyvuoto ir Operatorių tenkinančio paaiškinimo, – pritaikytos sankcijos lieka galioti arba Operatoriaus sprendimu pritaikomos griežtesnės sankcijos.

7.2.8.   Dalyvis ir Operatorius turi teisę nutraukti Dalyvio sutartį, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai informavęs kitą sutarties šalį. Išskyrus Reglamento 7.2.3 papunktyje numatytą atvejį, kur Dalyvio sutartis nutraukiama tolesnę darbo dieną nuo dienos, kurią buvo gautas prašymas.

 

8.    GINČŲ SPRENDIMAS

 

8.1.    Visiems tarp Operatoriaus, Asmenų ir (ar) Dalyvių susiklosčiusiems santykiams taikomas šis Reglamentas ir Lietuvos Respublikos teisė.

8.2.    Bet kokie ginčai, kylantys tarp Operatoriaus, Asmenų ir Dalyvių, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai derybų būdu – ginčas teismine tvarka yra teismingas Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismams.