Projektas

 

Lietuvos Respublikos

gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo NR. VIII-500 3 IR STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2021 m.               d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnio 4 dalį nauju 4 punktu:

4) suderinusi su Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Krašto apsaugos ministerija), Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, tvirtina prekybos specialiosiomis tarnybinių šunų dresavimo priemonėmis taisykles ir leidimų įsigyti bei naudoti šias priemones išdavimo tvarką;“.

2. Papildyti 3 straipsnio 4 dalį nauju 5 punktu:

5) nustato išimtinius atvejus, kada leidžiama prekiauti ir disponuoti dygliuotais, elektriniais ir smaugiamaisiais antkakliais pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintas prekybos specialiosiomis tarnybinių šunų dresavimo priemonėmis taisykles;“.

3. Buvusį 3 straipsnio 4 dalies 4 punktą laikyti 6 punktu.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) gyvūnų mokymas ir dresavimas sukeliant jiems skausmą ir baimę, naudojant dirbtinai žalojančias ar skausmą, kančią sukeliančias priemones (dygliuotus, elektrinius, smaugiamuosius antkaklius, elektrines, chemines, galūnių judrumą varžančias priemones ir kitas priemones, išskyrus šunų mokymo ir dresavimo priemones, naudojamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose ir Krašto apsaugos ministerijai pavaldžiose įstaigose, kurios pagal joms priskirtas funkcijas naudoja ir ruošia tarnybai specialios paskirties tarnybinius šunis, siekdamos užtikrinti ir įgyvendinti valstybei reikalingas funkcijas bei parengti tarnybinius šunis), atliekant stresą sukeliančius veiksmus (judesiais, gestais, garso priemonėmis ir kitais būdais);“.

2. Papildyti 4 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Prekyba ir disponavimas dygliuotais, elektriniais ir smaugiamaisiais antkakliais be leidimo užtraukia administracinę atsakomybę;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia Seimo narys Linas Jonauskas