Projektas Nr. TSP-47

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DARBO ORGANIZAVIMO VASAROS LAIKOTARPIU

 

2019 m. kovo       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 67 straipsnio 9 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti šioms mokykloms ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms laikinai, 2019 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais, neteikti paslaugų:

1.1. Kupiškio vaikų lopšeliui-darželiui „Obelėlė“ – nuo birželio 3 d. iki rugpjūčio 30 d.;

1.2. Kupiškio vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 2 d.;

1.3. Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupei – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.;              

1.4. Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšeliui-darželiui – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

2. Įpareigoti Kupiškio mokyklos „Varpelis“ direktorių organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų iš vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ ir Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ ugdymą vasaros laikotarpiu.

3. Apie šį sprendimą paskelbti vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                              

 

 

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vedėja

 

Jurgita Trifeldienė

 

Dokumentas suderintas DVS