ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL PRITARIMO šIAULIŲ „SANTARVĖS“ gimnazijos

2021 METų VEIKLOS ATASKAITai

 

2022 m. gegužės      d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pritarti (Nepritarti) Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras