Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.1-VIPA-T-113 PRIEMONĖS „VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ ATNAUJINIMAS (II)“  PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

2018 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                            

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2018 m.             d. raštu

Nr.

SUDERINTA

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

2018 m.                   d. raštu

Nr.

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2018 m.              d. įsakymu Nr.

 

 

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS04.3.1-VIPA-T-113 PRIEMONĖS „VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ ATNAUJINIMAS (II)“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonėsValstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2.  Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320) (toliau – Bendrųjų nuostatų reglamentas);

2.2. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);

2.3. 2012 m. spalio 25 d.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos Nr. 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL 2012 L 315, p. 1);

2.4. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas);

2.5. Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa);

2.6. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“;

2.7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.8. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės);

2.9. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.10.  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.11Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija);

2.12.  2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1K-059 „Dėl 2014–2020 metų grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklės);

2.13.  Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su  vėlesniais pakeitimais), kurios paskelbtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – ES struktūrinių fondų svetainė), skyriuje „Dokumentai“, srityje „Projektų valdymas“, dalyje „Gairės ir rekomendacijos“ (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose ir kituose teisės aktuose.

4.  Šio Aprašo tikslais grąžinamoji subsidija suprantama taip, kaip apibrėžta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 6.7 papunktyje.

Grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo grafikas (toliau – Grafikas) suprantamas kaip įgyvendinančiosios institucijos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, pavyzdinę formą parengtas ir projekto sutartyje nurodytomis sąlygomis su galutiniu mokėjimo prašymu tvirtinamas dokumentas.

Ilgalaikė globos įstaiga suprantama kaip įstaiga, skirta gyventi neįgaliesiems, psichikos sveikatos sutrikimų turintiems asmenims ir tėvų globos netekusiems vaikams.

5.  Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) ir uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6.  Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – grąžinamoji subsidija.

7.  Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama tęstinės projektų atrankos būdu.

8.  Pagal Aprašą iš viso projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 12 896 200 (dvylikos milijonų aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių tūkstančių dviejų šimtų) eurų, iš kurių iki 12 896 200 (dvylikos milijonų aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių tūkstančių dviejų šimtų) eurų – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, iš kurių 2 896 200 (du milijonai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai) eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų rezervas.

9.  Įsipareigojimai pasirašant projektų sutartis dėl projektams įgyvendinti numatomos skirti Europos regioninės plėtros fondo lėšų dalies, kurią sudaro veiklos lėšų rezervas, gali būti prisiimami ir Aprašo 8 punkte nurodytos veiklos lėšų rezervo lėšos projektams įgyvendinti išmokamos tik tada, kai pasiekiamos veiklos peržiūros plane nustatytos visų Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ ir Europos regioninės plėtros fondo rodiklių tarpinės reikšmės.

10.     Priemonės tikslas – atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausančius šildomus ir (arba) vėsinamus viešuosius pastatus, siekiant, kad pastatai atitiktų bent minimalius energinio naudingumo reikalavimus, t. y. atitiktų ne žemesnę kaip pastato C energinio naudingumo klasę, taip, kaip nustatyta Statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau – Statybos techninis reglamentas „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“), ir tuo būdu mažinti suvartojamos energijos sąnaudas.

11.     Pagal Aprašą remiama ši veikla: valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą, kuomet dalį investicijų numatoma finansuoti pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ (toliau – 04.3.1-FM-F-105 priemonė).

12.      Pagal Aprašo 11 punkte nurodytą remiamą veiklą kvietimus teikti paraiškas projektams finansuoti numatoma paskelbti pagal Ministerijos ne rečiau kaip kas ketvirtį rengiamą Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planą, kuris skelbiamas Ministerijos svetainės skyriuje „Veiklos sritys“, srityje „Europos Sąjungos investicijos“, dalyje „2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijos“ arba ES struktūrinių fondų svetainėje. Kvietime teikti paraiškas projektams finansuoti nurodoma bendra kvietimo suma.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

13.     Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.

14.     Partneriai pagal šį Aprašą negalimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

15.     Projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

16.     Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2018 m. vasario 22 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-1 (31):

16.1.  atitiktis strateginiams dokumentams. Vertinama, ar projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo ir atitinka Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos nuostatas. Laikoma, kad numatomas vykdyti projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 11 punkto įgyvendinimo, jeigu projektu bus mažinamas energijos suvartojimas, ir, kad projektas atitinka Programos nuostatas, jei pastatas, kurį ketinama atnaujinti, dėl įgyvendinamo projekto pasieks mažiausiai C energinio naudingumo klasę;

16.2.  galutinės energijos sąnaudų atnaujinamame pastate sumažinimas ne mažiau kaip 30 procentų.  Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektu numatyta, kad atnaujinus pastatą, galutinės energijos sąnaudos bus sumažintos ne mažiau kaip 30 procentų. Galutinės energijos sąnaudų sumažėjimas (procentais) vertinamas lyginant sumines energijos sąnaudas arba bendras šildymui, vėsinimui, karštam vandeniui ruošti, suminės elektros energijos sąnaudas pagal pateikiamą energinio naudingumo sertifikatą, išduotą prieš pastato atnaujinimą su bendromis šildymui, vėsinimui, karštam vandeniui ruošti, suminėmis elektros energijos sąnaudomis, nurodytomis projektiniame energinio naudingumo sertifikate, pateiktame energijos vartojimo audito ataskaitoje, o po pastato atnaujinimo – nurodytomis energinio naudingumo sertifikate;

16.3dalinis projekto investicijų finansavimas taikant finansinę priemonę. Vertinama, ar projekto investicijų dalį siekiama finansuoti taikant 04.3.1-FM-F-105 priemonę, t. y. ar dėl konkrečiam pastatui atnaujinti reikalingų investicijų dalies finansavimo buvo kreiptasi ir gautas pritarimas iš uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę iki paraiškos įvertinimo pagal priemonę Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 pabaigos. Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projektų vertinimo metu.

17.     Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslo įgyvendinimo pagal Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame 2015 m. rugsėjo 10 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. SWD(2015)177 final, numatytą politinę sritį „Energetika“. Dokumentus galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje (http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1).

18.     Pagal šį Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

19.     Pagal Aprašą nefinansuojami ilgalaikių globos įstaigų pastatai.

20.     Pagal Aprašą nefinansuojami projektai, kuriems skirtas finansavimas pagal 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“, taip pat projektai, kuriems įgyvendinti pasirašytos paskolos sutartys su uždarąja akcine bendrove Viešųjų investicijų plėtros agentūra pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę iki Priemonės patvirtinimo dienos, t. y. iki 2018 m. vasario 8 d.

21.     Pagal Aprašą teikiamų projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos. Paraiškos pagal Aprašą gali būti teikiamos iki 2020 m. gruodžio 31 d., o išlaidos apmokamos ne vėliau nei iki 2023 m. gruodžio 31 d.

22.     Tam tikrais atvejais, dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

23.     Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

24.     Projektu turi būti siekiama visų toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

24.1 produkto stebėsenos rodiklio Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas“, kodas P.B.232;

24.2 produkto stebėsenos rodiklio „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas“, kodas P.B.234.

25.     Aprašo 24 punkte nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos rodiklių skaičiavimo aprašas, kuris paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje (skyriuje „Dokumentai“, srityje „Finansavimo skyrimas“, dalyje „Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai“). Pagal šią priemonę rodikliai bus išskaičiuojami proporcingai (pro rata) pagal 40 punkte pritaikytą finansavimo proporciją, skaičiuojant nuo viso atnaujinamo pastato, kartu su 04.3.1-FM-F-105 priemone, siektinų rodiklių.

26.     Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 22 skirsnio nuostatos.

27.     Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

27.1 pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti atlikęs (atlikimo data – ne vėlesnė kaip trys kalendoriniai metai iki paraiškos pateikimo datos) planuojamo atnaujinti pastato energijos vartojimo auditą, parengtą pagal Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 „Dėl Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika);

27.2 jeigu projekto investicijų vertė viršija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671 punkte nustatytą vertę, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs investicijų projektą su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle vienai siūlomai įgyvendinti projekto alternatyvai pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, naujausios redakcijos rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų metodika), kuri patalpinta ES struktūrinių fondų svetainėje skyriuje „Dokumentai“, srityje „Finansavimo skyrimas“, dalyje „Metodikos“. Investicijų projekte turi būti:

27.2.1.   išnagrinėta „pastato techninių charakteristikų pagerinimo“ alternatyva. Šią alternatyvą nagrinėjant, turi būti pasirenkama (-as) tokia (-s) energijos vartojimo audito ataskaitoje pateikta energijos taupymo priemonių grupė (paketas), kurią (-į) įgyvendinus pasiekiamas didžiausias ekonominis efektyvumas (nauda), t. y. vienu investuotu euru sutaupoma daugiausia energijos, išreikštos kilovatvalandėmis vienam eurui (kWh/Eur) per metus, skaičiuojant energijos sutaupymus per metus, padalijus iš investicijų dydžio. Pareiškėjas savo nuožiūra gali nagrinėti ir kitas (papildomas) alternatyvas;

27.2.2.        atlikti skaičiavimai, vadovaujantis atnaujinamo pastato energijos vartojimo audito rezultatais. Tuo atveju, jeigu paraiška teikiama šildymo sezono metu, o energetinių parametrų matavimai nebuvo atliekami, energijos vartojimo audito rezultatai turi būti patikslinti;

27.2.3.        investicijų projekto Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklės prielaidų lape nurodomi duomenų šaltiniai ir kita skaičiuoklėje naudota informacija;

27.2.4.        skaičiavimams naudojama energijos kainos reikšmė, kuri turi būti apskaičiuota pagal pareiškėjo sumokėtą paskutinių kalendorinių metų vidutinę kainą;

27.2.5.        likutinė vertė po projekto ataskaitinio laikotarpio skaičiuojama projekto investicijoms (t. y. projektu įdiegtiems Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 2 priede nurodytiems viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmams (priemonėms));

27.2.6.        nurodytos projektu įdiegtų Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 2 priede nurodytų viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmų (priemonių) palaikymo išlaidos visą projekto ataskaitinį laikotarpį ir joms reikalingas finansavimo šaltinis;

27.2.7.        taikomi tik šie socialinės-ekonominės naudos ir (ar) žalos komponentai, kurie priskiriami energetikos sričiai: pastatų energetinių charakteristikų pagerėjimas ir (ar) anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas, ir (ar) metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas, ir (ar) oro taršos sumažėjimas.

27.3.  pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti gavęs raštišką pastate prekiaujančio ar paslaugas teikiančio ūkio subjekto (nuomininko) sutikimą, kad atitikus de minimis reglamento nuostatas, jam būtų registruojama de minimis pagalba (taikoma, jeigu atnaujinamame pastate paslaugas teikia nuomininkas, kuris yra ūkio subjektas ir jam gali būti teikiama de minimis pagalba);

27.4iki paraiškos pateikimo turi būti parengta informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus: atlikto poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, atsakingos institucijos sprendimas ar atrankos išvada, ar atlikto „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymo informacija ir atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada arba rašytinis paaiškinimas, kai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir (arba) veikla nėra susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis;

27.5.  iki paraiškos pateikimo turi būti parengtas pastato naudojimo planas, kaip numatyta Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje;

27.6.  iki paraiškos pateikimo, esant daugiau nei vienam pastato savininkui ar valdytojui, turi būti parengtas visų pastato patalpų savininkų ar valdytojų rašytinis susitarimas dėl projekto vykdymo ir kito(-ų) savininko(-ų) ar valdytojo(-ų) lėšų prisidėjimo prie projekto, jo atnaujinamai pastato daliai;

27.7.  iki paraiškos pateikimo pareiškėjas, teikiantis paraišką dėl pastato, esančio Kultūros vertybių registre, turi būti gavęs Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos leidimą atlikti numatomus darbus (vidaus ar išorės šiltinimas, griovimo darbai vamzdynų keitimas, stogo keitimas ir kt.) ir (ar) darbų sąlygas.

28.     Daiktinės pareiškėjo teisės į statinį ir (ar) žemės sklypą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka. Jei statinys yra valdomas panaudos ar patikėjimo teise, pareiškėjas turi turėti savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos arba dalininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas ir įsipareigojimą perimti pareiškėjo ar projekto vykdytojo iš projekto sutarties kylančias teises ir pareigas (įsipareigojimus) arba perduoti tiesiogiai su projektu susijusį turtą kitam teisėtam turto valdytojui, perimančiam pareiškėjo ar projekto vykdytojo teises ir pareigas, jeigu, pateikus projektinį pasiūlymą, projekto įgyvendinimo metu ar poprojektiniu laikotarpiu, pasibaigtų arba nutrūktų teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėjas ar projekto vykdytojas valdo tiesiogiai su projektu susijusį turtą.

29.     Įgyvendinant projektą, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Atnaujinant pastatą, taikomi reikalavimai dėl pastato pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir normatyvinius statybos techninius dokumentus.

30.     Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.  

31.     Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo:

31.1.      įgyvendinant projekto veiklą, turi būti prisidedama prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, energetikos sektoriui keliamų tikslų įgyvendinimo (padidinti energijos vartojimo efektyvumą);

31.2.      įgyvendinant Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos energijos vartojimo efektyvumą didinančią priemonę „Atnaujinamame pastate įrengtos katilinės modernizavimas“, privaloma laikytis Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“;

31.3.      planuojant viešuosius pirkimus, rekomenduojama numatyti galimybę taikyti Aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, projektavimo paslaugoms, statybos darbams, statybinėms medžiagoms, kietosioms grindų dangoms, patalpų apšvietimui.

32.     Valstybės pagalbos reikalavimai, nustatyti šiame Apraše, nėra taikomi projektams, jeigu jiems skiriamas finansavimas neatitinka bent vieno Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatyto valstybės pagalbos kriterijaus. Įgyvendinančioji institucija pildo patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir „de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje, ir jį pateikia Ministerijai kartu su paraiškų vertinimo ataskaita.

33.     Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, gali būti teikiama kaip investicinė pagalba kultūros infrastruktūros atnaujinimui pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas, 1 straipsnio 2–5 dalyse bei Apraše nustatytus apribojimus.

34.     Pagal Aprašą gali būti teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal de minimis reglamento nuostatas (netaikoma kultūros infrastruktūros atnaujinimui, kuriam gali būti teikiama valstybės pagalba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą). De minimis pagalbos atveju paskutinio mokėjimo prašymo tikrinimo metu projektui suteikta pagalba bus diskontuojama vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis.

35.     Projektams, kurie atitinka visus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus pagalbos kriterijus, tačiau neatitinka valstybės pagalbos reikalavimų nustatytų šiame apraše, Bendrajame bendrosios išimties reglamente ir (arba) projektams, kurie neatitinka de minimis pagalbos de minimis reglamente nustatytų reikalavimų, finansavimas pagal Aprašą neteikiamas. Įgyvendinančioji institucija pildo patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir „de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje, ir jį pateikia Ministerijai kartu su paraiškų vertinimo ataskaita.

36.     Tais atvejais, kai atnaujinamame pastate paslaugas teikia nuomininkas, kuris yra ūkio subjektas ir be kurio nuomojamos pastato dalies atnaujinimo nebūtų pasiekta pastato C energinio naudingumo klasė, o atlikus pastato atnaujinimą, ūkio subjektui sumažėtų patiriamos nuomos ir (arba) komunalinių paslaugų sąnaudos, pastato valdytojas turi užtikrinti, kad ūkio subjektas dėl pastato atnaujinimo negautų jokios išskirtinės naudos, pavyzdžiui, nuomos kaina turėtų būti padidinama proporcingai sumažėjusioms komunalinių paslaugų ir (arba) nuomos sąnaudoms. Jeigu šios sąlygos įvykdyti pareiškėjui neįmanoma, pagal Aprašą pastate paslaugas teikiančiam ūkio subjektui (nuomininkui) gali būti teikiama de minimis pagalba ir ji turi atitikti de minimis reglamento nuostatas.

37.     De minimis pagalba konkrečiam de minimis pagalbos naudos gavėjui galima įgyvendinančiajai institucijai patikrinus de minimis pagalbos naudos gavėjo teisę gauti vienai įmonei, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, suteikiamą de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas su de minimis pagalbos gavėju susijusias įmones, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Įgyvendinančioji institucija kartu su paraiškų vertinimo ataskaita Ministerijai pateikia informaciją apie patikrinimo rezultatus.

38.     Projektų valstybės pagalbos atitikties Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo  107 straipsnyje valstybės pagalbos apibrėžimui, Bendrojo bendrosios išimties reglamento ir (arba) de minimis reglamento nuostatoms vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija, pildomi patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir „de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje ir Aprašo 2 priedas, ir (arba) Aprašo 3 priedas.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

39.     Projekto išlaidos turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VI skyriuje, Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, valstybės pagalbos (jai esant) ir de minimis pagalbos (jai esant) teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

40.     Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis kiekvienam pastato atnaujinimui nustatoma atskirai. Pagal Priemonę gali būti finansuojama iki 30 procentų visų pastato atnaujinimui reikalingų investicijų, kurios pagal šią Priemonę ir pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę būtų pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidomis, sumos. Bendrai visai pastato atnaujinimo investicijai nebus finansuojama daugiau nei 100 procentų išlaidų, kurios būtų pripažintos tinkamomis finansuoti susumavus pagal Priemonę ir 04.3.1-FM-F-105 priemonę.

41.     Didžiausia pagal šią Priemonę projektui galima skirti finansavimo lėšų suma:

41.1.  ne valstybės pagalbos projektams yra 3 000 000 (trys milijonai) eurų;

41.2.  Valstybės pagalbos projektams, skirtiems kultūros infrastruktūrai, didžiausia valstybės pagalbos suma nustatoma vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 8 dalies reikalavimais;

41.3de minimis pagalbos projektams didžiausia galima pagalbos suma nustatoma vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis.

42.     Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

43.     Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

44.     Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija „Projekto biudžeto formos pildymas“, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

45.     Pagal šį Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorija –  trečioji išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“, pagal kurią tinkami finansuoti Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 2 priede nurodyti viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmai (priemonės), kurių 1113 punktuose nurodytiems viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmams (priemonėms) taikomos Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 23.7 papunkčio nuostatos.

46.     Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

47.     Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą bei reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. Projekto darbų,  numatytų Aprašo 45 punkte, įkainiai nustatomi vadovaujantis naujausios redakcijos statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis arba rinkoje egzistuojančiomis darbų ar paslaugų kainomis. Pareiškėjas privalo turėti dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (projektinės sąmatos arba techniniai projektai, arba tiekėjų komerciniai pasiūlymai, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas, arba galimybių studijos ir panašiai).

48.     Pagal šį Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidos laikomos:

48.1.      išlaidos, nenustatytos šio Aprašo 45 punkte, įskaitant paraiškos parengimo išlaidas;

48.2.      išlaidos, nustatytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 34 skirsnyje;

48.3.      išlaidos, patirtos ne projekto vykdytojo valdomai pastato daliai atnaujinti;

49.     pagal šį Aprašą nėra finansuojami konkretūs Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 2 priede nurodyti viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmai (priemonės), kuriems skirta lėšų iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biu