Projektas

 

 

vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

Dėl balansavimo paslaugų teikėjams ir už balansą atsakingoms šalims taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo derinimo

 

2018 m.                       d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, 76 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 2017 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės (OL 2017 L 312, p. 6–53), 5 straipsnio 4 dalies c punktu bei atsižvelgdama į LITGRID AB 2018 m. birželio 14 d. raštą Nr. SD-2018 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus 2018 m.    d. pažymą Nr. O5E-  „Dėl balansavimo paslaugų teikėjams ir už balansą atsakingoms šalims taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo derinimo“,
Komisija
n u t a r i a:

Patvirtinti pridedamas LITGRID AB pasiūlytas balansavimo paslaugų teikėjams ir už balansą atsakingoms šalims taikytinas nuostatas ir sąlygas su priedais:

1.  Balansavimo pirkimo−pardavimo sutarties nuostatas ir sąlygas.

2.  Disbalanso pirkimo−pardavimo sutarties nuostatas ir sąlygas.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m.           d. nutarimu Nr. O3E-

 

PATVIRTINTA

LITGRID AB valdybos

2018 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. 2.2.

(protokolo Nr. 14)

 

 

BALANSAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO−PARDAVIMO SUTARTIS NR.

 

[metai] m. [mėnuo] [diena] d.

Vilnius

 

I. SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

 

1.  Sutarties šalys

 

 

[pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti [teisinė forma], juridinio asmens kodas [kodas], registruotos buveinės adresas [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Balansavimo paslaugos teikėjas arba BPT), atstovaujama [pareigos] [vardas pavardė], [veikiančio / veikiančios] pagal [teisinis atstovavimo pagrindas],

 

LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,LT-09311 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Perdavimo sistemos operatorius arba PSO), atstovaujama [pareigos] [vardas pavardė], [veikiančio / veikiančios] pagal [teisinis atstovavimo pagrindas],

 

toliau kartu vadinamos Šalimis ir kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Balansavimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) šiomis sąlygomis:

 

2. Individualios sąlygos

 

2.1.  Elektros energijos gamybos ar vartojimo įrenginiai, kuriais teikiamos Balansavimo paslaugos:

[Objekto pavadinimas]

2.2.  Adresas susirašinėjimui ir kontaktams/Įgaliotų asmenų sąrašas

Nurodyta Sutarties priede Nr. 1

2.3. Kitos sąlygos:

 

Hidroakumuliacinių elektrinių Balansavimo pajėgumų paslaugos užtikrinimo reikalavimai

 

 

3.   Sutarties priedai

 

3.1.      Prie šios Sutarties pridedami priedai, esantys neatskiriama šios Sutarties dalimi:

 

3.1.1.   Priedas Nr. 1. Įgaliotų asmenų sąrašas.

 

 

 

4.   Šalių rekvizitai ir parašai:

 

 

 

 

 

 

LITGRID AB

Pasirašydamas šią Sutartį patvirtinu, kad su Sutarties Standartinėmis  sąlygomis esu susipažinęs, Sutarties sąlygos man yra aiškios, suprantamos ir su jomis sutinku.

 

 

[pavadinimas]

A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius

[adresas]

Juridinio asmens kodas: 302564383

Juridinio asmens kodas: [kodas]

PVM mokėtojo kodas: LT100005748413

PVM mokėtojo kodas: [kodas]

Tel.: (8 707) 02171

Tel.: [numeris]

Faksas: (8 5) 272 3986

Faksas: [numeris]

El. paštas: info@litgrid.eu

El. paštas: [adresas]

A/s: LT20 7044 0600 0723 8751

A/s: [numeris]

Bankas: AB SEB bankas

Bankas: [pavadinimas]

Banko kodas: 70440

 

 

 

Perdavimo sistemos operatoriaus vardu:

LITGRID AB

 

 

 

(Vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

Pasirašymo data:_____________

 

 

Banko kodas: [kodas]

 

 

 

Balansavimo paslaugų teikėjo vardu

 

 

 

 

(Vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

Pasirašymo data: _____________

 

 


 

 

II.        BALANSAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO
SUTARTIES STANDARTINĖS SĄLYGOS

 

1.      Sutartyje naudojamos sąvokos ir apibrėžimai

 

1.1. Šios Sutartyje vartojamos sąvokos turės šias reikšmes:

 

 

Nurodymas aktyvavimui

 

reiškia PSO privalomą nurodymą BPT;

 

 

 

Aukcionas

 

PSO organizuojamas Balansavimo pajėgumų aukcionas, kuriame nustatomas PSO perkamas iš BPT balansavimo pajėgumų kiekis ir kaina;

 

Avarinio rezervo balansavimo energijos produktas

 

 

 

BPT parduodama PSO balansavimo energija aktyvavus BPT palaikomą Balansavimo pajėgumą;

 

Pardavėjas

 

reiškia Šalį, parduodančią Balansavimo paslaugas kitai Šaliai;

 

 

 

Pirkėjas

 

reiškia Šalį, perkančią Balansavimo paslaugas iš kitos Šalies;

 

 

 

Rinkos balanso laikotarpis

reiškia kalendorinio mėnesio laikotarpį, paskirstytą valandomis, trunkantį nuo pirmos mėnesio dienos 00:00 val. iki paskutinės mėnesio dienos 24:00 val. EET laiku, per kurį vykdoma Balansavimo paslaugų apskaita;

 

 

Balansavimo paslaugos

Balansavimo energija ir Balansavimo pajėgumai kartu;

 

Balansavimo energija

energija, kurią PSO naudoja balansavimui atlikti ir kurią teikia BPT;

 

Balansavimo pajėgumai

rezervinių pajėgumų kiekis, kurį BPT sutiko atidėti ir su kuriuo susijusios Balansavimo energijos atitinkamo kiekio pasiūlymus sutiko teikti PSO. Balansavimo pajėgumai atitinka Elektros tinklų naudojimo taisyklėse apibrėžtą Antrinį avarinį aktyviosios galios rezervą;

 

 

Balansavimo paslaugų teikėjas (BPT)

Lietuvos rinkos dalyvis, turintis rezervą teikiančių modulių arba rezervą teikiančių modulių grupių ir galintis PSO teikti Balansavimo paslaugas;

 

 

Standartinis balansavimo energijos produktas

BPT perkama ir parduodama PSO Balansavimo energija laisvai galiai, kuri užtikrinama BPT elektros energijos gamybos ir vartojimo įrenginiuose, kurie nurodyti Sutarties Specialiosios dalies 2.1 punkte;

 

 

Sutartis

 

 

 

VKEKK

 

reiškia šią Balansavimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį;

 

 

 

reiškia Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją.

 

1.2. Kitos sąvokos Sutartyje naudojamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 2017 m.. lapkričio 23d. Europos Komisijos reglamente (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės (toliau – Balansavimo gairės), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Prekybos elektros energija taisyklėse, ir kituose teisės norminiuose aktuose.

 

 

2. SUTARTIES DALYKAS

 

2.1. Sutartimi Šalys susitaria dėl Šalių tarpusavio įsipareigojimų perkant ir/ar parduodant Balansavimo paslaugas (Balansavimo energiją ir/ar balansavimo pajėgumus).

2.2. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui Balansavimo paslaugas, o Pirkėjas įsipareigoja nupirkti iš Pardavėjo Balansavimo paslaugas ir už jas sumokėti. Atskirų Balansavimo energijos kiekių Pirkėju ir/ar Pardavėju laikoma bet kuri iš Šalių, PSO ar BPT, atitinkamai perkanti ir/ar parduodanti Balansavimo energiją. Balansavimo pajėgumų Pardavėju yra laikomas BPT, o Pirkėju – PSO.

2.3. Šalys įsipareigoja pirkti ir/ar parduoti Balansavimo paslaugas tik tokia apimtimi ir sąlygomis, kaip nurodyta Sutartyje.

2.4. Sutartis yra viešoji sutartis, sudaroma tarp PSO ir BPT bei užtikrinanti vienodas prekybos Balansavimo paslaugomis sąlygas ir reikalavimus visiems BPT.

2.5. PSO, vykdydamas Balansavimo gairių 18 straipsnio, 5 straipsnio 4 dalies (c) punkte, o taip pat 7 straipsnyje nurodytus reikalavimus, parengia Sutarties standartines sąlygas, teikia jas VKEKK tvirtinti, ir gavęs VKEKK patvirtinimą – viešai jas paskelbia savo tinklapyje bei informuoja raštu BPT.

2.6. Sutarties standartinės sąlygos gali būti keičiamos teisės norminiuose aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka.

 

3. SUTARTIES SUDARYMO IR TAPIMO BALANSAVIMO PASLAUGOS TEIKĖJU SĄLYGOS

 

3.1. Juridinis asmuo, norintis tapti BPT, privalo:

3.1.1.   Turėti įgaliotų institucijų išduotą nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimą  ar elektros energijos gamybos leidimą Lietuvoje;

3.1.2.   Sudaryti Disbalanso pirkimo–pardavimo sutartį su PSO ar su kita už balansą atsakinga šalimi.

3.2. Juridinis asmuo, norintis tapti BPT, taip pat turi:

3.2.1.   Turėti technines galimybes įrenginiuose keisti gamybos ar vartojimo režimus pagal šioje sutartyje nustatytus reikalavimus. Techninių galimybių patvirtinimui pagal su PSO  suderintą programą turi būti atliktas natūrinis bandymas ir pateiktas su PSO suderintas bandymų protokolas. Natūrinis bandymas turi būti atliktas ne vėliau kaip prieš 12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo datos;

3.2.2.   Jeigu BPT 12 mėnesių laikotarpyje iki Sutarties pasirašymo dienos tiekė PSO Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugą arba antrinio aktyviosios galios rezervo paslaugą, natūriniai bandymai neatliekami;

3.2.3.   Turėti technines galimybes teikti realaus laiko matavimo duomenis PSO apie Balansavimo paslaugą teikiančių įrenginių aktyviąją galią (P, MW), jei įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo. Jei Įrenginiai prijungti prie skirstomojo tinklo, tuomet realaus laiko matavimo duomenys turi būti perduodami PSO per skirstomojo tinklo operatorių.

3.3. Sutartis su juridiniu asmeniu, norinčiu tapti BPT, gali būti sudaroma tik įgyvendinus Sutarties 3.1 ir 3.2 punktų reikalavimus.

3.4. Sutartis įsigalioja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais PSO ir juridiniam asmeniui, norinčiam tapti BPT, pasirašius Sutartį.

 

4. PREKYBA BALANSAVIMO PAJĖGUMAIS

4.1. PSO nustato Balansavimo pajėgumų apimtis Lietuvoje, vadovaujantis PSO antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo apimčių nustatymo metodika ir kartą per metus organizuoja Aukcioną siekiant užsitikrinti Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugą visam kalendorinių metų laikotarpiui, vadovaujantis PSO Aukciono reglamentu, kuris paskelbiamas PSO internetinėje svetainėje likus ne mažiau 30 (trisdešimt) dienų iki Aukciono pradžios.

4.2. PSO paskelbia tikslią Aukciono datą ne vėliau kaip iki lapkričio 1d.

4.3. PSO informaciją apie skelbiamą Aukcioną pateikia PSO internetinėje svetainėje likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki Aukciono pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

4.4. Aukciono laimėtojas nustatomas vadovaujantis mažiausios suminės kainos visam Balansavimo pajėgumų kiekiui principu pagal Aukciono reglamentą.

4.5. PSO Aukciono laimėtojus, Balansavimo pajėgumų apimtis ir Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugos kainą skelbia PSO internetiniame puslapyje per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aukciono pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

4.6. PSO Aukciono laimėtojams per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aukciono pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikia Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugos užsakymą. Aukciono laimėtojas pasirašytą Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugos užsakymą PSO pateikia per 3 (tris) darbo dienas.

4.7. Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugos teikimo sustabdymas:

4.7.1.   Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugos teikimas laikomas sustabdytu, kai BPT ir (arba) jo įrenginiai, kuriais teikiamos Balansavimo pajėgumų paslaugos, neatitinka Sutarties reikalavimų;

4.7.2.   Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugos teikimo sustabdymas bus apskaitomas valandos tikslumu. Jei nėra galimybės nustatyti konkrečios sustabdymo valandos – dienos tikslumu;

4.7.3.   BPT privalo nedelsiant informuoti PSO, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti, apie Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugos teikimo sustabdymą arba numatomą sustabdymą, bei jo trukmę;

4.7.4.   jei Balansavimo pajėgumų palaikymo paslauga sustabdoma dėl priežasčių, nesusijusių su BPT tyčia ar dideliu aplaidumu, PSO suteikia BPT protingą terminą ne ilgesnį kaip 3 (trys) kalendorinės dienos pažeidimams ištaisyti ir Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugos teikimui atnaujinti;

4.7.5.   Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugos sustabdymo laikotarpiu PSO turi teisę trūkstamus Balansavimo pajėgumus įsigyti iš kito BPT (toliau – Papildomas pajėgumas). Papildomą pajėgumą PSO gali įsigyti iki numatomo Balansavimo pajėgumų paslaugos teikimo atnaujinimo;

4.7.6.   Jeigu PSO užsakyto Papildomo pajėgumo kaina yra didesnė, nei nurodyta Balansavimo paslaugų užsakyme, BPT kompensuoja kainos skirtumą tarp Balansavimo paslaugų užsakyme nurodytos Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugos kainos ir PSO įsigytos Papildomo pajėgumų kainos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos gavimo dienos;

4.7.7.   Dėl gedimų PSO įrenginiuose, BPT nekompensuoja PSO patiriamų papildomų kaštų dėl Papildomo pajėgumų įsigijimo;

4.7.8.   Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugos sustabdymo laikotarpiu, PSO nemoka BPT už Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugos teikimą.

4.8. BPT gali užtikrinti Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugą įrenginiais, kurie nebuvo nurodyti Balansavimo pajėgumų paslaugos užsakyme arba užsakyti Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugą iš įrenginių, kurie priklauso kitiems BPT. Apie įrenginių pakeitimus BPT privalo ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas informuoti PSO ir pateikti įrenginių, kuriais bus teikiama Balansavimo pajėgumų palaikymo paslauga, atitikimą Sutarties ir Aukciono reglamento reikalavimams pagrindžiančią dokumentaciją.  Balansavimo pajėgumų palaikymo paslaugos teikimas įrenginiais, kurie nebuvo nurodyti Balansavimo pajėgumų paslaugos užsakyme, gali būti vykdomas tik gavus PSO raštišką suderinimą.

4.9. BPT, kurie Balansavimo pajėgumų paslaugą teikia naudojant hidroakumuliacines elektrines, privalo užtikrinti hidroakumuliacinių elektrinių Balansavimo pajėgumų paslaugos užtikrinimo reikalavimus, kurie nustatomi Sutarties Specialiosios dalies 2.3 punkte.

 

5. PREKYBA BALANSAVIMO ENERGIJA

 

5.1. Prekyba Balansavimo energija tarp PSO ir BPT vyksta vykdant PSO privalomą Nurodymą aktyvavimui, t. y. elektros energijos vartojimo ir gamybos valandos metu PSO teikia BPT privalomus vykdyti Nurodymus aktyvavimui dėl elektros energijos gamybos ir/ar vartojimo režimo pakeitimo, jei elektros energijos vartojimo ir gamybos valandos metu būtina atlikti balansavimą nacionaliniam elektros energijos vartojimo ir gamybos balansui užtikrinti ar dėl kitų priežasčių nurodytų Sutartyje.

5.2. Prekyba Balansavimo energija vykdoma Avarinio rezervo balansavimo energijos produktu ir Standartiniu balansavimo energijos produktu.

 

6. BALANSAVIMO ENERGIJOS PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TVARKA

 

6.1. BPT kiekvienai valandai teikia PSO perkamos ir (ar) parduodamos Balansavimo elektros energijos pasiūlymus PSO nustatytu formatu ir reikalavimais. Balansavimo energijos pasiūlyme nurodoma ši informacija:

6.1.1.   Įrenginio pavadinimas;

6.1.2.   Balansavimo energijos produktas: Avarinio rezervo balansavimo energijos produktas arba Standartinis balansavimo energijos produktas;

6.1.3.   Siūlomas rezervinės galios kiekis MW (megavatai), 1MW (vieno megavato) tikslumu. Minimalus kiekis 1 MW (vienas megavatas);

6.1.4.   Aktyvuotos rezervinės galios metu pagamintos Balansavimo energijos kaina EUR (eurai) už MWh (megavatvalandę) 0,01 EUR/MWh (vieno euro cento už megavatvalandę) tikslumu. Balansavimo energijos pardavimo pasiūlymo kaina negali viršyti 5000 Eur/MWh (penkių tūkstančių eurų už megavatvalandę);

6.1.5.   Siūlomo rezervinės galios kiekio dalomumo požymis: dalinamas ar nedalinamas

6.1.6.   Siūlomo rezervinės galios priklausomumo požymis su kitu teikiamu pasiūlymu. Pvz. pasiūlymas A gali būti aktyvuotas tik aktyvavus pasiūlymą B.

6.2.      BPT Avarinio rezervo balansavimo energijos produkto pasiūlymo kaina turi būti nustatoma pagal Balansavimo pajėgumų paslaugos užsakymą.

6.3.      BPT pasiūlytas rezervinės galios kiekis turi būti aktyvuojamas per 15 (penkiolika) min. nuo Nurodyme aktyvavimui pateikto aktyvavimo pradžios laiko.

6.4.      BPT pasiūlytas ir aktyvuotas galios kiekis turi būti deaktyvuotas per 15 (penkiolika) min. nuo Nurodyme aktyvavimui pateikto aktyvavimo pabaigos laiko.

6.5.      BPT Balansavimo energijos pasiūlymus kitai dienai turi pateikti iki 16.00 val. BPT turi teisę koreguoti Standartinio balansavimo energijos produkto pasiūlymus, ne vėliau kaip likus 45 (keturiasdešimt penkioms) minutėms iki elektros energijos vartojimo ir gamybos valandos. Pateiktas Balansavimo energijos pasiūlymas po nurodyto termino negali būti koreguojamas ir yra įpareigojantis, t. y. BPT privalo besąlygiškai vykdyti gautus PSO Nurodymus aktyvavimui.

6.6.      BPT turi teisę informuoti PSO telefonu apie Standartinio balansavimo energijos produkto pasiūlymo nepasiekiamumą nurodant priežastį, bet ne vėliau kaip iki PSO Nurodymo aktyvavimui pateikimo.

 

7. BALANSAVIMO ENERGIJOS UŽSAKYMAS

 

 

7.1. PSO perka Balansavimo energiją atsižvelgiant į mažiausią Standartinio balansavimo energijos produkto pasiūlymų kainą ir parduoda Balansavimo energiją atsižvelgiant į didžiausią Standartinio Balansavimo energijos produkto pasiūlymų kainą. Jei nėra pakankamai Standartinio Balansavimo

energijos produkto pasiūlymų, tuomet PSO turi teisę pirkti Avarinio rezervo balansavimo energijos produkto pasiūlymus atsižvelgiant į mažiausią kainą. Jei yra keli Balansavimo energijos pasiūlymai su vienoda kaina, tuomet šie pasiūlymai aktyvuojami proporcingai pagal pateiktų pasiūlymų galias.

7.2. PSO gali pirkti ar parduoti Balansavimo energiją nesivadovaujant Sutarties 7.1 punkte nustatyta tvarka šiais atvejais:

7.2.1.   dėl avarijos ar avarinės situacijos elektros energetikos sistemoje likvidavimo, kai pigiausio balansavimo pasiūlymo realizavimas neužtikrina avarijos ar avarinės situacijos likvidavimo arba gali pakenkti sistemos patikimumui ir stabilumui;

7.2.2.   atstatant elektros energetikos sistemą po totalios elektros energetikos sistemos avarijos;

7.2.3.   jei Balansavimo energija perkama dėl kitų priežasčių nei Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų balanso nuokrypio kompensavimui, kaip nurodyta Sutarties 8.3 punkte;

7.2.4.   jei Balansavimo energijos pasiūlymas yra nedalinamas, o PSO reikia aktyvuoti mažesnį galios kiekį nei pateiktas pasiūlymas;

7.2.5.   jei Balansavimo energijos pasiūlymas yra priklausomas nuo kito Balansavimo pasiūlymo, kuris nėra aktyvuotas;

7.2.6.   jei Balansavimo energijos pasiūlymo aktyvavimas sukeltų tarpsisteminių jungčių perkrovas.

7.3. PSO teikiamame Nurodyme aktyvavimui BPT nustatoma:

7.3.1.   Užsakoma galia MW (megavatais);

7.3.2.   Aktyvavimo pradžios bei pabaigos laikas minučių tikslumu;

7.3.3.   Balansavimo energijos pirkimo ar pardavimo kaina eurais.

7.4. PSO ne vėliau kaip per 5 min. po Nurodymo aktyvavimui pateikimo išsiunčia BPT pagrindinę informaciją apie Nurodymą aktyvavimui (kiekis, aktyvavimo pradžios ir pabaigos laikas) elektroniniu būdu. BPT privalo patikrinti iš PSO gautą informaciją elektroniniu būdu ir nedelsiant informuoti PSO telefonu, jei ši informacija neatitinka Nurodymo aktyvavimui.

7.5. Visa su Nurodymu reguliavimui susijusi informacija fiksuojama BPT ir PSO operatyvinio personalo informacinėse sistemose ir (arba) operatyviniuose žurnaluose.

 

 

8. BALANSAVIMO ENERGIJOS KAINOS NUSTATYMAS

 

 

8.1. Perkamos ar parduodamos Standartinio Balansavimo energijos produkto Balansavimo energijos kaina nustatoma ribinės kainos principu, kaip tai reglamentuota Prekybos elektros energija taisyklėse.

8.2. PSO perkamos Avarinio rezervo balansavimo energijos produkto Balansavimo energijos kaina nustatoma pagal BPT pateiktą pasiūlymą.

8.3. Perkamos ar parduodamos Balansavimo energijos kaina nustatoma pagal BPT pateiktą pasiūlymą, kuomet PSO užsako Balansavimo energiją dėl kitų priežasčių nei Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų balanso nuokrypio kompensavimo:

8.3.1.   kai Balansavimo energija perkama ar parduodama likviduoti tarpsisteminių jungčių tinklo perkrovas;

8.3.2.   kai Balansavimo energija perkama ar parduodama kitų valstybių operatorių prašymu ar vykdant taisomąsias priemones elektros energetikos sistemos patikimumo užtikrinimui.

 

9. BALANSAVIMO PASLAUGŲ APSKAITA

 

 

9.1. PSO atlieka BPT teikiamų Balansavimo paslaugų apskaitą ir paruošia Balansavimo paslaugų aktą. Jei per Rinkos balanso laikotarpį BPT neteikė Balansavimo paslaugų, tuomet Balansavimo paslaugų aktas gali būti neruošiamas.

9.2. Balansavimo pajėgumų apskaita vykdoma pagal Balansavimo pajėgumų užsakymą ir atsižvelgiant į Balansavimo pajėgumų paslaugos teikimo sustabdymą pagal Sutarties 4.7 punktą.

9.3. Nurodymu aktyvavimui užsakytas Balansavimo elektros energijos kiekis atitinkamą valandą nustatomas kiekvienai valandai pagal formulę:

 

RegEn = P * Laikas/60

 

Kur:

RegEn – Balansavimo energija kiekis, MWh;

P – Užsakoma galia, MW;

Laikas – laikas minutėmis nuo aktyvavimo pradžios iki pabaigos.

Balansavimo elektros energijos kiekiai nustatomi 1 kWh (vienos kilovatvalandės) ir 1 min. (vienos minutės) tikslumu.

 

9.4. PSO per 30 (trisdešimt) minučių po elektros energijos vartojimo ir gamybos valandos skelbia viešai šiuos duomenis už elektros energijos vartojimo ir gamybos valandą:

9.4.1.   Balansavimo rinkos kainą;

9.4.2.   Pirktą ir parduotą Balansavimo energijos kiekį.

9.5. PSO iki kitos dienos po elektros energijos vartojimo ir gamybos dienos 9:00 val. parengia ir pateikia BPT elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną nupirktos ir parduotos Balansavimo energijos ataskaitą. BPT turi patikrinti ir patvirtinti iš PSO gautą ataskaitą ir, esant neatitikimams, informuoti PSO ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos po elektros energijos vartojimo ir gamybos dienos 11:00 val.

9.6. Pasibaigus Rinkos balanso laikotarpiui, ne vėliau kaip iki 4 (ketvirtos) darbo dienos po Rinkos balanso laikotarpio 12:00 val. PSO nustato nupirktų ir/ar parduotų Balansavimo paslaugų kiekius ir kainas, atsižvelgdamas į PSO ataskaitas apie visus Nurodymus aktyvavimui per kiekvieną atitinkamo mėnesio elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną, ir parengia bei pateikia BPT nupirktų ir/ar parduotų Balansavimo paslaugų ataskaitą, kurios pagrindu PSO parengia Balansavimo paslaugų pirkimo–pardavimo aktą.

9.7. Gavęs PSO pateiktą aktą, kaip tai nurodyta Sutarties 9.6 punkte, BPT ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo akto gavimo dienos turi teisę pateikti PSO pastabas dėl akte nurodytų nupirktų ir/ar parduotų Balansavimo paslaugų kiekių ir kainų. Šalys nedelsdamos įvertina BPT pastabas, atsižvelgdamos į PSO pateiktą ataskaitą ir aktą ar kitus susijusius duomenis ir informaciją.

9.8. Jei pasibaigus Rinkos balanso laikotarpiui per 2 (dvi) darbo dienas aktas nėra suderintas ir patvirtintas BPT arba BPT pateikė nepagrįstas pastabas aktui, tai toks aktas yra vienašališkai patvirtinamas PSO.

 

10. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

 

10.1. Atsiskaitymus už per atitinkamą Rinkos balanso laikotarpį suteiktas Balansavimo paslaugas sudaro suma, kurią turi sumokėti PSO už nupirktą Balansavimo energiją ir Balansavimo pajėgumus iš BPT, ir suma, kurią turi sumokėti BPT už nupirktą Balansavimo energiją iš PSO.

10.2. Pardavėjas ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas po Rinkos balanso laikotarpio, pagal Balansavimo paslaugų aktą išrašo ir pateikia Pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą už per pasibaigusį Rinkos balanso laikotarpį parduotas Balansavimo paslaugas. PVM sąskaita faktūra išrašoma pasibaigusio Rinkos balanso laikotarpio kalendorinio mėnesio data. Elektroninio formato PVM sąskaita faktūra pateikiama Šalių nurodytais elektroninio pašto adresais.

 

10.3. Sutarties tikslais Šalys susitaria dėl mokėjimų už nupirktas Balansavimo paslaugas įskaitymo, t. y. Šalys įskaito viena kitai mokėtinas sumas už per pasibaigusį Rinkos balanso laikotarpį nupirktą Balansavimo energiją ir Balansavimo pajėgumus ir/ar parduotą Balansavimo energiją ir Sutartyje nustatyta tvarka sumoka likusią mokėtiną sumą. Įskaitymas gali būti ribojamas tik Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

10.4. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais, bankiniu pavedimu į mokėjimo gavėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

10.5. Šalys apmoka PVM sąskaitą faktūrą, kuri nurodyta šiame skyriuje, ne vėliau kaip iki paskutinės einamojo mėnesio darbo dienos. Apmokėjimo data laikoma pinigų įskaitymo į kitos Šalies sąskaitą data.

10.6. Visi mokėjimai pagal Sutartį turi būti atlikti atitinkamoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma, įvertinus atliktą įskaitymą pagal Sutarties 10.3 punktą, nepriklausomai nuo jokių papildomų mokesčių ar įmokų, taip pat nenustatant jokių lėšų deponavimo, kreditavimo ir/ar kitokio panaudojimo suvaržymų.

 

11. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

11.1. Sutarties tikslais PSO be kita ko, bet neapsiribojant, įsipareigoja:

11.1.1. Vykdyti prekybą Balansavimo energija, vadovaudamasis Balansavimo gairių ir kitų nacionalinių teisės aktų reikalavimais, taikomais prekybai Balansavimo energija, dispečeriniam valdymui ir elektros energijos perdavimo sistemos funkcionavimui;

11.1.2. Parduoti Balansavimo energiją BPT ar nupirkti Balansavimo energiją iš BPT Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

11.1.3. Nupirkti Balansavimo pajėgumus iš BPT Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

11.1.4. Vykdyti parduotų ir/ar nupirktų Balansavimo paslaugų apskaitą.

11.2. Sutarties tikslais PSO be kita ko, bet neapsiribojant, įgyja šias teises:

11.2.1. Priimti sprendimą pirkti ir/ar parduoti Balansavimo energiją;

11.2.2. Teikti BPT privalomus Nurodymus aktyvavimui;

11.2.3. Vadovaujantis Prekybos elektros energija taisyklių ir kitų teisės norminių aktų reikalavimais, taisyti, keisti ar kitaip koreguoti prekybos Balansavimo paslaugomis sąlygas ir/ar bet kurią Sutarties nuostatą ar reikalavimą, apie tai informuojant BPT Sutarties 15 dalyje nurodyta tvarka;

11.2.4. Disponuoti kitomis teisės norminiuose aktuose ir Sutartyje nustatytomis teisėmis;

11.2.5. Teikti BPT balansavimo energijos pasiūlymus kitų valstybių perdavimo sistemų operatoriams, su kuriais yra sudaręs Balansavimo energijos pirkimo–pardavimo sutartis.

11.3. Šios Sutarties tikslais BPT be kita ko, bet neapsiribojant, įsipareigoja:

11.3.1. Teikti Balansavimo pasiūlymus, nurodytus Sutarties 4 dalyje visai disponuojamai galiai, kuri gali būti panaudojama Balansavimo paslaugoms, keičiant gamybos ar vartojimą režimą bei Balansavimo pajėgumams, kuriuos PSO užsakė Sutarties 4 dalyje nustatyta tvarka;

11.3.2. Besąlygiškai vykdyti PSO Nurodymus aktyvavimui, operatyviai priimant reikalingus technologinius sprendimus elektros energijos gamybos ar vartojimo režimui keisti;

11.3.3. Gamybos ir vartojimo režimų galios keitimą vykdyti tiksliai pagal PSO Nurodymus aktyvavimui;

11.3.4. Teikti realaus laiko informaciją PSO apie aktyviąją galią (P, MW);

11.3.5. Parduoti Balansavimo pajėgumus PSO, kurie buvo užsakyti Sutarties 4 dalyje nustatyta tvarka;

11.3.6. Parduoti Balansavimo energiją PSO ar nupirkti Balansavimo energiją iš PSO, vykdant Nurodymus aktyvavimui.

11.4. Sutarties tikslais BPT be kita ko, bet neapsiribojant, įgyja šias teises:

11.4.1. Priimti sprendimą dėl Balansavimo energijos pasiūlymo parametrų pagal Sutarties 6 dalies reikalavimus;

11.4.2. Nustatyta tvarka teikti PSO užklausas dėl Nurodymų aktyvavimui, taip pat akte nurodytų duomenų pagrįstumo.

 

12. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

 

12.1. Sudarydamas Sutartį, PSO patvirtina ir garantuoja, jog:

12.1.1. PSO teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka yra įgijęs licenciją elektros energijos perdavimo veiklai vykdyti ir kitus leidimus, atestatus ar kitus patvirtinimus, reikalingus nacionalinei balansavimo funkcijai, elektros energetikos sistemos dispečeriniam valdymui ir kitoms susijusioms funkcijoms tinkamai vykdyti;

12.1.2. PSO veikia vadovaudamasis Elektros energetikos sistemos Dispečerinio valdymo nuostatais ir kitais dispečerinio valdymo ir elektros energijos perdavimo sistemos darbo saugumo bei patikimumo reikalavimus reglamentuojančiais teisės norminiais aktais.

12.2. Sudarydamas Sutartį, BPT patvirtina ir garantuoja, jog:

12.2.1. BPT teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka yra gavęs nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licenciją ar elektros energijos gamybos leidimą Lietuvoje;

12.2.2. BPT yra sudaręs Disbalanso pirkimo–pardavimo sutartį su PSO arba kita už balansą atsakinga šalimi;

12.2.3. BPT disponuoja tinkamomis ir pakankamomis techninėmis galimybės keisti elektros energijos gamybos ir/ar vartojimo režimus Sutartyje nustatyta tvarka.

12.3. Šalys turi teisę sudaryti Sutartį ir prisiimti ja nustatomus įsipareigojimus, ir jokie papildomi leidimai ar sutikimai, jei tai nenurodyta Sutartyje, nėra reikalingi jai sudaryti ir/ar tinkamai įvykdyti.

12.4. Sutartimi Šalys prisiima galiojančius ir imperatyviai privalomus įsipareigojimus, kurie išreiškia tikrąją Šalių valią Sutarties tikslais, nustatant teisinių santykių tarp Perdavimo sistemos operatoriaus ir BPT Balansavimo paslaugų teikimo principus. Kiti Šalių tarpusavio susitarimai ar kitu pagrindu prisiimti įsipareigojimai neturi prieštarauti Sutarties nuostatoms.

12.5. Sutartimi prisiimti Šalių tarpusavio įsipareigojimai, kiek tai Šalims yra žinoma ar pagrįstai gali (ar turi) būti žinoma, nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių ir/ar teisėtų interesų;

12.6. Šalys savarankiškai visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrins savo veiklos teisėtumą, tarp jų, bet neapsiribojant, ir santykiuose su valstybės institucijomis, ir jokie Šalių teisinio statuso pokyčiai nedarys įtakos Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui;

12.7. Šalys geranoriškai bendradarbiaus, siekdamos užtikrinti tinkamą Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą laiku, visomis pagrįstomis priemonėmis mažindamos žalos ir nuostolių atsiradimo riziką Šalims ir/ar tretiesiems asmenims.

 

13. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

13.1. Šalys atsako už tinkamą Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą teisės norminiuose aktuose ir Sutartyje nustatyta apimti bei tvarka.

13.2. Šalis atsako prieš kitą Šalį už jai ir/ar tretiesiems asmenims padarytą žalą ir nuostolius dėl Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar jų netinkamo vykdymo. Šalių atsakomybė ribojama tiesioginiais nuostoliais, t. y. negautos pajamos nėra atlyginamos.

13.3. Sutartyje numatytus nuostolius kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gavusi kitos Šalies išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar kitą mokėjimo dokumentą bei nuostolius pagrindžiančius dokumentus.

13.4. Šalis, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neapmokėjusi gautų PVM sąskaitų faktūrų ar neatlikusi bet kokių kitų jai priklausančių atlikti mokėjimų, moka 0,04 % (keturias šimtąsias procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai sumokami ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, gavus atskirą kitos Šalies išrašytą mokėjimo dokumentą. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo prievolės atsiskaityti su kita Šalimi pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras ar kitus teisėtus mokėjimo dokumentus.

13.5. Šalys susitaria, kad bet kokie Šalių gauti mokėjimai vykdant sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį kitos Šalies gali būti užskaitomi tokia tvarka:

13.5.1. pirmiausiai padengiamos Šalies išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus pareiškimu kitai Šaliai;

13.5.2. antrąja eile padengiami tiesioginiai nukentėjusios Šalies patirti nuostoliai, numatyti Sutarties 13.2 punkte, kuriuos nukentėjusi Šalis pareikalavo padengti Sutarties 13.3 punkte numatyta tvarka;

13.5.3. trečiąja eile padengiamos nukentėjusios Šalies patirtos netesybos, t. y. delspinigiai, kurie nukentėjusios Šalies buvo paskaičiuoti ir pareikalauti apmokėti Sutarties 13.4 punkte numatyta tvarka;

13.5.4. ketvirtąja eile padengiamas Šalies įsiskolinimas pagal Sutartį.

13.6. Tuo atveju, jei BPT Sutartyje nustatyta tvarka neįvykdo PSO Nurodymo aktyvavimui ar jį įvykdo netinkamai, dėl ko negali būti tinkamai ir laiku įgyvendintas BPT pasiūlymas pirkti ir/ar parduoti Balansavimo energiją, BPT atitinkamai parduoda ir perka disbalanso energiją tokia apimtimi, kuria nebuvo įgyvendintas Nurodymas aktyvavimui. Disbalanso energija perkama ir parduodama Prekybos elektros energija taisyklėse ir Disbalanso pirkimo–pardavimo sutartyje, sudarytoje su PSO, nustatyta tvarka ir sąlygomis.

13.7. BPT teisės norminiuose aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka atlygina tiesioginius PSO ir/ar trečiųjų šalių nuostolius, patirtus dėl Nurodymo aktyvavimui neįvykdymo.

13.8. BPT abejonės dėl Nurodymo aktyvavimui ar dalies jame nurodytų reikalavimų pagrįstumo neatleidžia BPT nuo prievolės besąlygiškai įvykdyti Nurodymą aktyvavimui ir/ar nuo atsakomybės už jo neįvykdymą. Nurodymo aktyvavimui pagrįstumas gali būti ginčijamas tik jį tinkamai ir laiku įvykdžius.

 

14. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

 

14.1. Sutartimi nustatyta civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ir kitų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar Sutartyje numatytų aplinkybių.

14.2. Bet kuriuo atveju, Šalis neatsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą, kai tokias pasekmes pagrįstai sąlygojo kitos Šalies netinkamas veikimas ar neveikimas, įgyvendinant Sutartimi nustatytas teises ar vykdant prisiimtas pareigas.

14.3. Atsiradus Sutarties 14.1 punkte nurodytoms aplinkybėms, Šalis, kuri dėl tokių aplinkybių visiškai ar iš dalies negali vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip tą pačią dieną arba, jei tai techniškai neįmanoma, ne vėliau kaip kitą dieną, operatyvine tvarka informuoti kitą Šalį ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pateikti tokias aplinkybes patvirtinančius dokumentus.

 

15. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

15.1. Sutartis jos Šalims įsigalioja nuo Sutarties sudarymo dienos ir galioja 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių nuo jos sudarymo dienos.

15.2. Jeigu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties 15.1 punkte nurodyto termino pabaigos nė viena iš Šalių raštu nepraneša kitai Šaliai apie numatomą Sutarties nutraukimą, pakeitimą arba naujos Sutarties sudarymą, pagal Sutartį teikiamos paslaugos terminas laikomas automatiškai pratęstu kitiems 12 (dvylikai) kalendorinių mėnesių Sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties pratęsimų skaičius neribojamas.

15.3. PSO parengia Sutarties standartines sąlygas ir VKEKK jas patvirtinus pagal Balansavimo gairių 5 straipsnio 1 dalies bei 5 straipsnio 4 dalies (c) punkto reikalavimus, paskelbia savo interneto tinklalapyje. Sutarties sąlygų pakeitimui taikoma tokia pati tvarka.

15.4. Sutarties sąlygos laikomos patvirtintomis nuo VKEKK nutarimo, patvirtinančio Sutarties sąlygas, pasirašymo dienos, jeigu nutarime nenurodyta kita įsigaliojimo data.

15.5. PSO apie pasikeitusias Sutarties sąlygas turi informuoti BPT ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas po VKEKK nutarimo, patvirtinančio Sutarties sąlygas, pasirašymo dienos. Informuodamas apie pasikeitusias Sutarties sąlygas, PSO nurodo pakeistų Sutarties sąlygų įsigaliojimo datą Sutarties šalims, ne vėlesnę nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PSO pranešimo, kuriuo informuojama apie pasikeitusias Sutarties sąlygas, išsiuntimo dienos.

15.6. VKEKK pagal Balansavimo gairių reikalavimus patvirtintos Sutarties sąlygos nėra Šalių tarpusavio derybų objektu.

15.7. Jei BPT nesutinka su Sutarties sąlygų pakeitimais, jis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu informuodamas PSO ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po PSO pranešimo, nurodyto Sutarties 15.5 punkte, gavimo. Šiame punkte nurodyti pranešimai apie Sutarties nutraukimą gauti po nurodyto pateikimo termino bus laikomi negaliojančiais, nebent Šalys raštu susitartų kitaip.

15.8. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai pakeisti Sutarties vykdymui įgaliotus asmenis, nurodytus Sutarties Specialiosios dalies 2.2 punkte, apie tai pranešdama kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas.

15.9.    Sutarties galiojimas gali būti nutrauktas šiais pagrindais:

15.9.1. Rašytiniu abiejų Šalių susitarimu dėl Sutarties nutraukimo;

15.9.2. BPT vienašaliu rašytiniu pranešimu PSO, pateiktu ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos;

15.9.3. PSO vienašaliu rašytiniu pranešimu, jei BPT padaro esminį šios Sutarties pažeidimą ir per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) darbo dienos tokio pažeidimo neištaiso. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomai atvejai, kai:

15.9.3.1. jei BPT be objektyviai pateisinamų priežasčių nevykdo Sutarties sąlygų ir jam tenkančių įsipareigojimų pagal Sutartį, kai PSO dėl to yra įspėjusi BPT bent 2 (du) kartus;

15.9.3.2. BPT ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį vėluoja apmokėti už nupirktą Balansavimo energiją ar nekompensuoja PSO kainų skirtumo dėl Papildomų pajėgumų užsakymo, kaip nurodyta Sutarties 4.7.6 papunktyje;

15.9.3.3. BPT pažeidžia PSO nustatytas PSO informacinės sistemos naudojimosi taisykles ar trikdo ir kitokiu būdu neigiamai įtakoja PSO informacinių sistemų darbą;

15.9.3.4. Kiti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti atvejai.

15.10BPT padarius esminį Sutarties pažeidimą, įvardintą Sutarties 15.9.3. papunktyje nurodytuose atvejuose, ir šiam nepašalinus tokio pažeidimo (Sutarties 15.9.3.1. papunkčio atveju – nepaisant PSO įspėjimo du kartus), Sutartis vienašališkai nutrūksta nuo PSO pranešime apie Sutarties nutraukimą nurodytos dienos.

15.11.  Nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo ar Šalių susitarimo, Sutartis nustoja galioti šiais atvejais:

15.11.1. Teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka BPT netenka teisės vykdyti veiklos elektros energetikos sektoriuje;

15.11.2. Teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka PSO netekus licencijos elektros energijos perdavimo veiklai vykdyti - nuo teisę vykdyti veiklą sustabdžiusio ar panaikinusio subjekto sprendimo įsigaliojimo dienos;

15.11.3. Vienai iš Šalių tapus nemokia, paskelbus Šalies bankroto ar likvidavimo procedūrą, ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Šalis netenka teisės vykdyti ūkinę–komercinę veiklą – nuo pareiškimo dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo pateikimo teismui dienos.

15.12Šalis, sužinojusi apie Sutarties 15.11 punkte nurodytas aplinkybes, privalo nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, raštu informuoti kitą Šalį apie susidariusias aplinkybes.,

15.13Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neatleidžia Šalių nuo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo įvykdymo, įskaitant ir tinkamai įvykdyti Sutartyje nustatytus atsiskaitymo už nupirktą Balansavimo energiją įsipareigojimus ir nuo atsakomybės už jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

 

16.       KONFIDENCIALUMAS

 

16.1.    Visa informacija, susijusi su Sutartimi, ja prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, Sutarties Šalimis, jų veikla, taip pat kita su Šalių tarpusavio santykiais susijusi informacija ir duomenys, yra konfidenciali ir jokia apimtimi negali būti atskleista, perduota ar kitaip perleista jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus teisės norminiuose aktuose nustatytais atvejais ar gavus rašytinį kitos Šalies sutikimą.

16.2.    Sutarties 16.1 punkte nustatytas konfidencialumo įpareigojimas netaikomas tokiai informacijai, kuri:

16.2.1. Teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka laikoma vieša informacija apie prekybą elektros energijos rinkoje, veiklą elektros energetikos sektoriuje ir/ar elektros energetikos sistemos funkcionavimą;

16.2.2. Informacija ją gaunančiai Šaliai jau buvo žinoma pirminio pateikimo metu ir Šalis gali tai pagrįsti, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija tapo žinoma išimtinai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

16.2.3. Informacija tampa prieinama ar viešai žinoma nepažeidžiant Sutartyje nustatytų konfidencialumo įsipareigojimų;

16.2.4. Informacija privalo būti atskleista kompetentingai valstybės institucijai teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi.

16.3.    Šalis taip pat nebus laikoma pažeidusia Sutarties 16.1 punktu prisiimto konfidencialumo įsipareigojimo, jei konfidenciali informacija bus atskleista Šalies akcininkams, valdymo organų ir administracijos nariams, darbuotojams, kuriems pagal vykdomas funkcijas tokia informacija yra būtina darbo užduotims atlikti, Šalių teisiniams ir finansiniams konsultantams bei auditoriams.

16.4.    Šalis, Sutartyje numatytais atvejais perleidžianti konfidencialią informaciją tretiesiems asmenims, privalo užtikrinti (jei tai įmanoma) tokių asmenų konfidencialumo įsipareigojimus perleidžiamos informacijos atžvilgiu.

16.5.    Sutartimi Šalių prisiimtas konfidencialumo įsipareigojimas, kaip nustatyta šiame Sutarties 16 skyriuje, galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį (įskaitant visus Sutarties pratęsimus) ir 3 (trejus) metus nuo šios Sutarties galiojimo termino pabaigos ar jos nutraukimo nepasibaigus galiojimo terminui momento.

 

17.       TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

17.1.    Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių tarpusavio teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

17.2.    Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Šalių tarpusavio derybų būdu, vadovaujantis geros valios, Šalių lygiateisiškumo, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais.

17.3.    Šalims nesusitarus, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka.

 

18.       KITOS NUOSTATOS

 

18.1.    Visos pareigos, numatytos imperatyvių teisės normų, nors ir neaptartos Sutartyje, yra privalomos Šalims. Jeigu taikomi teisės norminiai aktai reikalautų papildyti ar kitaip pakeisti Sutartį, tokie pakeitimai turės atitikti Sutarties bendrajai esmei, tikslams ir pagrindiniams principams, ir negalės jiems prieštarauti tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja taikomiems teisės norminiams aktams.

18.2.    Sutarties tikslais Šalys įgyja tik tas teises ir pareigas, kurios nustatytos Sutartyje ir imperatyviomis teisės normomis.

18.3.    Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartis sudaro vientisą Šalių susitarimą jos dalyko atžvilgiu ir yra viršesnė už visus ankstesnius ir/ar dabartinius žodinius susitarimus, ankstesnius rašytinius susitarimus bei ankstesnę praktiką tarp Šalių.

18.4.    Jeigu kuri nors Sutarties sąlyga kompetentingos ginčą sprendžiančios institucijos būtų pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama, tai nedarytų negaliojančia Sutarties, išskyrus atvejus, kuriais Sutarties Šalys be tokios sąlygos nebūtų sudariusios Sutarties.

18.5.    PSO turi teisę perleisti visas savo teises ir pareigas pagal Sutartį ar atitinkamą jų dalį kitam asmeniui, su sąlyga, kad PSO teisių ir pareigų perėmėjas pilnai įsipareigos prieš BPT Sutartyje nustatyta apimtimi ir toks perleidimas nesukels BPT nuostolių ar esminio ekonominių interesų pagal Sutartį pablogėjimo bei neprieštaraus teisės norminiams aktams, reglamentuojantiems prekybos elektros energija tvarką, ir tai nebus laikoma konfidencialumo įsipareigojimo nuostatų, numatytų Sutarties 16 skyriuje, pažeidimu.

18.6.    Kitais atvejais, nei numatyta Sutarties 18.5 punkte, Šalis turi teisę perleisti Sutartimi įgytas teises ar prisiimtas pareigas tretiesiems asmenims tik gavusi kitos Šalies rašytinį sutikimą.

18.7.    Šaliai tinkamai nevykdant Sutartyje nustatytų mokėjimų įpareigojimų, nukentėjusioji Šalis turi teisę informaciją apie kaltosios Šalies įsiskolinimą skelbti viešai, kaltosios Šalies duomenis ir įsiskolinimo faktą, dydį bei trukmę įtraukiant į asmenų skolų registrus.

18.8.    Sutarties vykdymo tikslais Šalys paskiria įgaliotus asmenis, kurie nurodyti Sutarties Specialiosios dalies 2.2 punkte.

18.9.    Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

18.10.  Sutartis parengta lietuvių ir anglų kalbomis. Tuo atveju, kai dėl Sutarties nuostatų kyla prieštaravimas, Sutartis, parengta lietuvių kalba yra taikoma ir privaloma Šalims.

 

19.       PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

 

19.1.    Bet koks pranešimas, prašymas, reikalavimas, ataskaita, sąskaita ar kita informacija, kurią reikia pateikti pagal Sutartį, laikoma pateikta, jeigu įteikiama per pasiuntinį, nusiunčiama faksu, išsiunčiama paštu registruotu laišku, iš anksto apmokėjus pašto išlaidas, ar nusiunčiama elektroniniu paštu Šalių nurodytais elektroninio pašto adresais.

19.2.    Pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita informacija, pateikta ar išsiųsta Sutarties 19.1 punkte paminėtu būdu, jei Sutartyje konkrečiu atveju nenustatyta kitaip, laikoma adresato gauta: (i) jos gavimo ar perdavimo dieną, kai ji įteikiama per pasiuntinį, išsiunčiama faksu ar elektroniniu paštu, ir (ii) po 3 (trijų) dienų nuo išsiuntimo, nebent ji būtų gauta anksčiau to laiko, siunčiant paštu registruotu laišku iš anksto apmokėjus pašto išlaidas.

19.3.    Specialieji reikalavimai dėl pranešimų, informacijos ar kitų duomenų teikimo, kiek tai susiję su informacijos mainais vykdant Balansavimo paslaugų teikimą gali būti nustatomi Aukciono reglamente ar kituose PSO techniniuose ir organizaciniuose reglamentuose.

__________________

 


 

Balansavimo paslaugų

pirkimo–pardavimo sutarties

priedas Nr. 1

 

 

Įgaliotų asmenų sąrašas

 

 

 

 

Perdavimo sistemos operatoriaus įgalioti asmenys

 

[...]

 

 

Balansavimo paslaugos teikėjo įgalioti asmenys

 

 

[...]

 

 

__________________

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m.           d. nutarimu Nr. O3E-

 

PATVIRTINTA

LITGRID AB valdybos

2018 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. 2.2.

(protokolo Nr. 14)

 

 

DISBALANSO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.

 

[metai] m. [mėnuo] [diena] d.

Vilnius

 

I. SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

 

2.  Sutarties šalys

 

[pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti [teisinė forma], juridinio asmens kodas [kodas], registruotos buveinės adresas [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Už balansą atsakinga šalis arba BRP), atstovaujama [pareigos] [vardas pavardė], [veikiančio / veikiančios] pagal [teisinis atstovavimo pagrindas],

 

LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,
LT-09311 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Perdavimo sistemos operatorius arba PSO), atstovaujama [pareigos] [vardas pavardė], [veikiančio / veikiančios] pagal [teisinis atstovavimo pagrindas],

 

toliau kartu vadinamos Šalimis ir kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Disbalanso
pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) šiomis sąlygomis:

 

2. Individualios sąlygos

 

2.1.  Adresas susirašinėjimui ir kontaktams/Įgaliotų asmenų sąrašas

Nurodyta Sutarties priede Nr. 4

2.2. Kitos sąlygos:

 

BRP vykdo Ekspeditoriaus, Pagrindinės sandorio šalies veiklą

 

 

3. Sutarties priedai

 

3.1. Prie šios Sutarties pridedami priedai, esantys neatskiriama šios Sutarties dalimi:

 

3.1.1.   Priedas Nr. 1. Informacijos mainų reglamentas;

 

3.1.2.   Priedas Nr. 2. Disbalanso apskaitos taisyklės;

 

3.1.3.   Priedas Nr. 3. Disbalanso tiekėjų prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašas;

 

3.1.4.   Priedas Nr. 4. Įgaliotų asmenų sąrašas;

 

 

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

 

 

 

 

 

 

LITGRID AB

Pasirašydamas šią Sutartį patvirtinu, kad su Sutarties Standartinėmis  sąlygomis esu susipažinęs, Sutarties sąlygos man yra aiškios, suprantamos ir su jomis sutinku.

 

 

[pavadinimas]

A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius

[adresas]

Juridinio asmens kodas: 302564383

Juridinio asmens kodas: [kodas]

PVM mokėtojo kodas: LT100005748413

PVM mokėtojo kodas: [kodas]

Tel.: (8 707) 02171

Tel.: [numeris]

Faksas: (8 5) 272 3986

Faksas: [numeris]

El. paštas: info@litgrid.eu

El. paštas: [adresas]

A/s: LT20 7044 0600 0723 8751

A/s: [numeris]

Bankas: AB SEB bankas

Bankas: [pavadinimas]

Banko kodas: 70440

 

 

 

Perdavimo sistemos operatoriaus vardu:

LITGRID AB

 

 

 

(Vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

Pasirašymo data:_____________

 

 

Banko kodas: [kodas]

 

 

 

Balansavimo paslaugų teikėjo vardu

 

 

 

 

(Vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

Pasirašymo data: _____________

 

 


 

 

 

II.        DISBALANSO PIRKIMO–PARDAVIMO
SUTARTIES STANDARTINĖS SĄLYGOS

 

1.   Sutartyje naudojamos sąvokos ir apibrėžimai

 

1.1. Šios Sutartyje vartojamos sąvokos turės šias reikšmes:

 

 

Administravimo mokestis

 

BRP mokamas mokestis PSO, skirtas kompensuoti PSO veiklos sąnaudas, susijusias su prekyba Disbalansu, apskaičiuojamas vadovaujantis patvirtintu Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašu;

 

Už balansą atsakinga šalis (BRP)

 

Lietuvos rinkos dalyvis arba jo pasirinktas atstovas, atsakingas už rinkos dalyvio Disbalansą ir prekybą Disbalansu su PSO;

 

Disbalansas

 

apskaičiuotas BRP energijos kiekis, atitinkantis Už balansą atsakingai šaliai priskiriamo paskirto kiekio ir jos galutinės pozicijos skirtumą, įskaitant tai šaliai taikomą Disbalanso pataisą, per tam tikrą atsiskaitymo už Disbalansą laikotarpį;

 

 

 

Balanso grafikas

 

reiškia BRP parengtą ir PSO patvirtintą elektros energijos planinį balansą kiekvienai valandai;

 

Balanso struktūra

 

reiškia BRP priskiriamus elektros energijos gamintojus, vartotojų grupes pagal skirtingus skirstomojo tinklo operatorius, perdavimo tinklo vartotojus, tiekimo su kitomis valstybėmis ryšius pagal skirtingus tiekėjus bei nepriklausomus tiekėjus, su kuriais sudarė sutartis;

 

 

 

Ekspeditorius

 

BRP, kuris vykdo ekspeditoriaus funkciją pagal 2015 m. liepos 24 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės (toliau – Reglamentas 2015/1222);

 

 

 

Pagrindinė sandorio šalis (PSŠ)

 

BRP, kuris vykdo pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) funkciją pagal Reglamentą 2015/1222;

 

 

 

Pardavėjas

 

reiškia Šalį, parduodančią Disbalansą kitai Šaliai;

 

 

 

Paskirtasis elektros energijos rinkos operatorius (PEERO)

 

BRP, kuris vykdo paskirtojo elektros energijos rinkos operatoriaus (PEERO) funkciją pagal Reglamentą 2015/1222;

 

 

 

 

 

Pirkėjas

 

reiškia Šalį, perkančią Disbalansą iš kitos Šalies;

 

Rinkos balanso laikotarpis

 

reiškia kalendorinio mėnesio laikotarpį, paskirstytą valandomis, trunkantį nuo pirmos mėnesio dienos 00:00 val. iki paskutinės mėnesio dienos 24:00 val. EET laiku, per kurį skaičiuojamas faktiškai pagamintos ir suvartotos elektros energijos kiekis;

 

Sutartis

 

reiškia šią Disbalanso pirkimo–pardavimo sutartį;

 

VKEKK

 

reiškia Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją.

 

1.1. Kitos sąvokos Sutartyje naudojamos taip, kaip jos yra apibrėžtos 2017 m. lapkričio 23d. Europos Komisijos reglamente (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės (toliau – Balansavimo gairės), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Prekybos elektros energija taisyklėse ir kituose teisės norminiuose aktuose.

 

 

2. SUTARTIES DALYKAS

 

 

 

2.1. Sutartimi Šalys susitaria dėl Disbalanso pirkimo–pardavimo ir Šalių tarpusavio įsipareigojimų perkant ir/ar parduodant Disbalansą.

2.2. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui Disbalansą, reikalingą užtikrinant BRP balanso vykdymą, o Pirkėjas įsipareigoja nupirkti iš Pardavėjo Disbalansą ir už jį sumokėti.

2.3. Šalys įsipareigoja pirkti ir/ar parduoti Disbalansą tik tokia apimtimi ir sąlygomis, kaip nurodyta Balansavimo gairėse, nacionaliniuose teisės aktuose bei šioje Sutartyje. Sutarčiai netaikomi dvišalėms elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartims nustatyti reikalavimai, t. y. Šalys neįsipareigoja dėl jokių ilgalaikių elektros energijos pirkimų ir/ar pardavimų.

2.4. BRP įsipareigoja sumokėti PSO Administravimo mokestį šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

2.5. Sutartis yra viešoji sutartis, sudaroma tarp PSO ir BRP bei užtikrinanti vienodas prekybos Disbalansu sąlygas ir reikalavimus visiems BRP.

2.6. PSO, vykdydamas Balansavimo gairių 18 straipsnio, 5 straipsnio 4 dalies (c) punkte, o taip pat 7 straipsnyje nurodytus reikalavimus, parengia Sutarties standartines sąlygas, teikia jas VKEKK tvirtinti, ir gavęs VKEKK patvirtinimą – viešai jas paskelbia savo tinklapyje bei informuoja raštu BRP.

2.7. Sutarties standartinės sąlygos gali būti keičiamos teisės norminiuose aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka.

 

3. SUTARTIES SUDARYMO IR TAPIMO UŽ BALANSĄ ATSAKINGA ŠALIMI SĄLYGOS

 

 

 

3.1. Juridinis asmuo, norintis tapti BRP, privalo turėti įgaliotų institucijų išduotą leidimą ar licenciją veikti Lietuvos elektros energijos rinkoje

3.2. PEERO, norintis tapti BRP, privalo būti  paskirtas paskirstuoju elektros energijos rinkos operatoriumi VKEKK nutarimu, Reglamento 2015/1222 4-6 straipsniuose nurodyta tvarka:

 

3.3. Sutartis su juridiniu asmeniu, norinčiu tapti BRP, gali būti sudaroma tik įgyvendinus atitinkamai Sutarties 3.1 arba 3.2. punkto reikalavimą.

3.4. Sutartis įsigalioja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais PSO ir juridiniam asmeniui, norinčiam tapti BRP, arba PEERO, norinčiam tapti BRP, pasirašius Sutartį, o prekyba Disbalansu gali būti pradėta vykdyti tik įgyvendinus Sutarties 10 skyriaus reikalavimus dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo.

 

4. BALANSO STRUKTŪRA

 

4.1. BRP parengia ir pateikia PSO informaciją apie Balanso struktūrą vadovaudamasis Informacijos mainų reglamentu (Sutarties priedas Nr. 1).

4.2. Vienas tinklo naudotojo objektas, prijungtas prie perdavimo ar skirstomojo tinklo, per Rinkos balanso laikotarpį turi būti priskirtas tik vienam BRP. Šis reikalavimas netaikomas gamintojams iš atsinaujinančių energijos išteklių, kuriems taikoma supirkimo ir atleidimo nuo disbalanso atsakomybės skatinimo priemonė.

 

5. BALANSO GRAFIKAS

 

5.1. BRP parengia ir pateikia PSO Balanso grafiką vadovaudamasis Informacijos mainų reglamentu (Sutarties priedas Nr. 1).

5.2. BRP teisės norminiuose aktuose ir Sutartyje nustatyta apimtimi tiesiogiai atsako prieš PSO už Balanso grafiko vykdymą.

5.3. BRP nepateikus Balanso grafiko ar jį pateikus pavėluotai, PSO vienašališkai nustato ir patvirtina Balanso grafiką pagal PEERO pateiktą informaciją apie prekybos elektros energijos biržoje rezultatus, vadovaudamasis Informacijos mainų reglamentu.

 

6. DISBALANSO APSKAITA

 

6.1. PSO atlieka BRP perkamo ir/ar parduodamo Disbalanso apskaitą vadovaudamasis Disbalanso apskaitos taisyklėmis (Sutarties priedas Nr. 2).

6.2. PSO nustato BRP faktinius elektros energijos gamybos, vartojimo ir tiekimo su kitomis valstybėmis kiekius vadovaudamasis Balansavimo gairėse, Prekybos elektros energija taisyklėse, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, kituose teisės norminiuose aktuose bei šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

6.3. Disbalanso kaina nustatoma VKEKK Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

6.4. PSO patirtos veiklos sąnaudos vykdant prekybą Disbalansu kompensuojamos visų Disbalanso tiekėjų sumokant Administravimo mokestį, kuris  taikomas vadovaujantis Disbalanso apskaitos taisyklėmis.

 

7. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

 

7.1. Atsiskaitymus už per atitinkamą Rinkos balanso laikotarpį parduotą Disbalansą sudaro suma, kurią turi sumokėti PSO už nupirktą Disbalansą iš BRP, ir suma, kurią turi sumokėti BRP už nupirktą Disbalansą iš PSO ir Administravimo mokestį.

7.2. Pardavėjas ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo dienas po Rinkos balanso laikotarpio, pagal Disbalanso aktą (kurio suderinimo tvarka yra detalizuota Disbalanso apskaitos taisyklėse) išrašo ir pateikia Pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą už per pasibaigusį Rinkos balanso laikotarpį parduotą Disbalansą. PSO BRP taip pat išrašo PVM sąskaitą faktūrą apskaičiuotam Administravimo mokesčiui sumokėti. PVM sąskaitos faktūros išrašomos pasibaigusio Rinkos balanso laikotarpio kalendorinio mėnesio data. Elektroninio formato PVM sąskaita faktūra pateikiama Šalių nurodytais elektroninio pašto adresais.

7.3. Sutarties tikslais Šalys susitaria dėl mokėjimų už nupirktą Disbalansą ir Administravimo mokestį įskaitymo, t. y. Šalys įskaito viena kitai mokėtinas sumas už per pasibaigusį Rinkos balanso laikotarpį nupirktą ir/ar parduotą Disbalansą, Administravimo mokestį ir Sutartyje nustatyta tvarka sumoka likusią mokėtiną sumą. Įskaitymas gali būti ribojamas tik Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

7.4. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais, bankiniu pavedimu į mokėjimo gavėjo sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

7.5. Šalys apmoka PVM sąskaitą faktūrą, kuri nurodyta šiame skyriuje, ne vėliau kaip iki paskutinės einamojo mėnesio darbo dienos. Apmokėjimo data laikoma pinigų įskaitymo į kitos Šalies sąskaitą data.

7.6. Visi mokėjimai pagal Sutartį turi būti atlikti atitinkamoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma, nepriklausomai nuo jokių papildomų mokesčių ar įmokų, taip pat nenustatant jokių lėšų deponavimo, kreditavimo ir/ar kitokio panaudojimo suvaržymų.

 

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

8.1. Sutarties tikslais PSO be kita ko, bet neapsiribojant, įsipareigoja:

8.1.1.   Vykdyti prekybą Disbalansu vadovaudamasis Balansavimo gairių ir kitų nacionalinių teisės aktų reikalavimais, taikomais prekybai elektros energija, elektros energijos gamybos ir vartojimo balanso planavimui, vykdymui ir užtikrinimui, taip pat elektros energijos perdavimo sistemos funkcionavimui;

8.1.2.   Parduoti Disbalansą BRP ar nupirkti Disbalansą iš BRP Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

8.1.3.   Vykdyti parduotos ir/ar nupirktos Disbalanso apskaitą.

8.2.  Sutarties tikslais PSO be kita ko, bet neapsiribojant, įgyja teisę nevaržomai  pasinaudoti BRP pateiktu jo prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta Sutarties 10 skyriuje:

8.3. Šios Sutarties tikslais BRP be kita ko, bet neapsiribojant, įsipareigoja:

8.3.1.   Teisės norminiuose aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi planuoti bei užtikrinti Balanso grafiko vykdymą ir atsakyti prieš PSO už Balanso grafiko vykdymą;

8.3.2.   Savarankiškai prekiauti ir įsigyti elektros energijos kiekį, atitinkantį planuojamą BRP galutinių vartotojų poreikį ir gamintojų numatomą pagaminti elektros energijos kiekį;

8.3.3.   Teisės norminiuose aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka teikti PSO informaciją, susijusią su elektros energijos gamyba ir vartojimu ir tiekimu su kitomis valstybėmis, reikalingą gamybos ir vartojimo balansui nustatyti bei nacionalinei balansavimo funkcijai tinkamai vykdyti;

8.3.4.   Parduoti Disbalansą PSO ar nupirkti Disbalansą iš PSO vadovaujantis PSO Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

8.3.5.   Teisės norminiuose aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Administravimo mokestį;

8.3.6.   Pateikti PSO savo prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimą, kaip nurodyta Sutarties 10 skyriuje.

8.4. Sutarties tikslais BRP be kita ko, bet neapsiribojant, įgyja šias teises:

8.4.1.   Teisės norminiuose aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis vykdyti prekybą Disbalansu;

8.4.2.   Sutartyje nustatyta tvarka teikti PSO pastabas ar paklausimus dėl Disbalanso apskaitos;

8.4.3.   Gauti iš PSO informaciją apie BRP planuojamus bei faktinius vartojimo, gamybos, gamybos paskirstymo tarp atskirų gamintojų, tiekimo su kitomis valstybėmis rezultatus.

 

 

 

9. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

 

9.1. Sudarydamos Sutartį, Šalys patvirtina ir garantuoja, jog:

9.1.1.   PSO teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka yra įgijęs licenciją elektros energijos perdavimo veiklai vykdyti ir kitus leidimus, atestatus ar kitus patvirtinimus, reikalingus nacionalinei balansavimo funkcijai ir kitoms susijusioms funkcijoms tinkamai vykdyti;

9.1.2.   PSO nacionalinę balansavimo funkciją vykdo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir kitų teisės norminių aktų reikalavimais.

9.2. Sudarydamas Sutartį, BRP patvirtina ir garantuoja, jog BRP teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka yra gavęs licenciją ar leidimą, reikalingą atitinkamai veiklai elektros energetikos sektoriuje vykdyti, taip pat nustatyta tvarka įgijo visas teisės norminiuose aktuose nustatytas rinkos dalyvio teises bei pareigas.

9.3. Šalys turi teisę sudaryti  Sutartį ir prisiimti ja nustatomus įsipareigojimus, ir jokie papildomi leidimai ar sutikimai, jei tai nenurodyta Sutartyje, nėra reikalingi jai sudaryti ir/ar tinkamai įvykdyti;

9.4. Sutartimi Šalys prisiima galiojančius ir imperatyviai privalomus įsipareigojimus, kurie išreiškia tikrąją Šalių valią Sutarties tikslais, nustatant teisinių santykių tarp PSO ir BRP reguliavimo principus. Kiti Šalių tarpusavio susitarimai ar kitu pagrindu prisiimti įsipareigojimai neturi prieštarauti Sutarties nuostatoms;

9.5. Sutartimi prisiimti Šalių tarpusavio įsipareigojimai, kiek tai Šalims yra žinoma ar pagrįstai gali (ar turi) būti žinoma, nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių ir/ar teisėtų interesų;

9.6. Šalys savarankiškai visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrins savo veiklos teisėtumą, tarp jų, bet neapsiribojant, ir santykiuose su valstybės institucijomis, ir jokie Šalių teisinio statuso pokyčiai nedarys įtakos Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui;

9.7. Šalys geranoriškai bendradarbiaus, siekdamos užtikrinti tinkamą Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą laiku, visomis pagrįstomis priemonėmis mažindamos žalos ir nuostolių atsiradimo riziką Šalims ir/ar tretiesiems asmenims.

 

10.       PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

 

10.1.    Sutartimi prisiimtų prievolių įvykdymui užtikrinti, BRP:

10.1.1. Pateikia PSO neatšaukiamą, pirmo pareikalavimo banko garantiją, išduotą Lietuvoje registruoto banko, kuris pats arba bankų grupė, kuriai jis priklauso, turi ne mažesnį nei BBB- ilgalaikio skolinimosi reitingą, suteiktą „Fitch Ratings“ reitingų agentūros, arba jam analogišką reitingą, suteiktą kitos tarptautinės reitingų agentūros; ir/arba

10.1.2. Perveda į PSO nurodytą banko sąskaitą piniginį užstatą, kuris nėra naudojamas einamiesiems mokėjimams atlikti ir kuriuo užtikrinami mokėjimai tuo atveju, jei šios Sutarties galiojimo laikotarpiu BRP neatsiskaitytų su PSO už nupirktą Disbalansą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

10.2.    Sutarties galiojimo laikotarpiu minimali prievolių įvykdymo užtikrinimo prievolės (toliau – Garantija) suma - 100 000 (šimtas tūkstančių) EUR.

10.3.    Sutartyje nurodytos banko garantijos ir/arba piniginio užstato sumos, taikomos BRP, apskaičiavimas nustatytas BRP prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos apraše (Sutarties priedas Nr. 3).

10.4.    BRP nepateikus Garantijos Sutarties priede Nr. 3 nurodytomis sąlygomis, prekyba Disbalansu tarp Šalių nevykdoma, ir PSO informuoja PEERO apie rinkos dalyvio prekybos biržoje sustabdymą.

10.5.    BRP, kuris vykdo Pagrindinės sandorio šalies ar Ekspeditoriaus veiklą, kaip nurodyta Sutarties Specialiosios dalies 2.2 punkte, netaikomi šio skyriaus reikalavimai dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo.

 

 

 

 

11.       ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

11.1.    Šalys atsako už tinkamą Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą teisės norminiuose aktuose ir Sutartyje nustatyta apimtimi bei tvarka.

11.2.    Šalis atsako prieš kitą Šalį už jai ir/ar tretiesiems asmenims padarytą žalą ir nuostolius dėl Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar jų netinkamo vykdymo. Šalių atsakomybė ribojama tiesioginiais nuostoliais, t. y. negautos pajamos nėra atlyginamos.

11.3.    Sutartyje numatytus nuostolius kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gavusi kitos Šalies išrašytą sąskaitą faktūrą ar kitą mokėjimo dokumentą.

11.4.    Šalis, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neapmokėjusi gautų PVM sąskaitų faktūrų ar neatlikusi bet kokių kitų jai priklausančių atlikti mokėjimų, moka 0,04  % (keturias šimtąsias procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai sumokami ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, gavus atskirą kitos Šalies išrašytą mokėjimo dokumentą. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo prievolės atsiskaityti su kita Šalimi pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras ar kitus teisėtus mokėjimo dokumentus.

11.5.    Šalys susitaria, kad bet kokie Šalių gauti mokėjimai vykdant sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį kitos Šalies gali būti užskaitomi tokia tvarka:

11.5.1. pirmiausiai padengiamos Šalies išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus pareiškimu kitai Šaliai;

11.5.2. antrąja eile padengiami tiesiogiai nukentėjusios Šalies patirti nuostoliai, numatyti Sutarties 11.2 punkte, kuriuos nukentėjusi Šalis pareikalavo padengti Sutarties 11.3 punkte numatyta tvarka;

11.5.3. trečiąją eile padengiamos nukentėjusios Šalies patirtos netesybos, t. y. delspinigiai, kurie nukentėjusios Šalies buvo paskaičiuoti ir pareikalauti apmokėti Sutarties 11.4 punkte numatyta tvarka;

11.5.4. ketvirtąja eile padengiamas Šalies įsiskolinimas pagal Sutartį.

 

12. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

 

12.1. Sutartimi nustatyta civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ir kitų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar Sutartyje numatytų aplinkybių.

12.2. Bet kuriuo atveju, Šalis neatsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą, kai tokias pasekmes pagrįstai sąlygojo kitos Šalies netinkamas veikimas ar neveikimas, įgyvendinant Sutartimi nustatytas teises ar vykdant prisiimtas pareigas.

12.3. Atsiradus Sutarties 12.1 punkte nurodytoms aplinkybėms, Šalis, kuri dėl tokių aplinkybių visiškai ar iš dalies negali vykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip tą pačią dieną arba, jei tai techniškai neįmanoma, ne vėliau kaip kitą dieną, operatyvine tvarka informuoti kitą Šalį ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pateikti tokias aplinkybes patvirtinančius dokumentus.

 

13. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

13.1. Sutartis jos Šalims įsigalioja nuo Sutarties sudarymo dienos ir galioja 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių nuo jos sudarymo dienos.

13.2. Jeigu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties 13.1 punkte nurodyto termino pabaigos nė viena iš Šalių raštu nepraneša kitai Šaliai apie numatomą Sutarties nutraukimą, pakeitimą arba naujos Sutarties sudarymą, pagal Sutartį teikiamos paslaugos terminas laikomas automatiškai pratęstu kitiems 12 (dvylikai) kalendorinių mėnesių Sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties pratęsimų skaičius neribojamas.

13.3. PSO parengia Sutarties standartines sąlygas ir VKEKK jas patvirtinus pagal Balansavimo gairių 5 straipsnio 1 dalies bei 5 straipsnio 4 dalies (c) punkto reikalavimus, savo interneto tinklalapyje paskelbia. Sutarties sąlygų pakeitimui taikoma tokia pati tvarka.

13.4. Sutarties sąlygos laikomos patvirtintomis nuo VKEKK nutarimo, patvirtinančio Sutarties sąlygas, pasirašymo dienos, jeigu nutarime nenurodyta kita įsigaliojimo data.

13.5. PSO apie pasikeitusias Sutarties sąlygas turi informuoti BRP ne vėliau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas po VKEKK nutarimo, patvirtinančio Sutarties sąlygas, pasirašymo dienos. Informuodamas apie pasikeitusias Sutarties sąlygas, PSO nurodo pakeistų Sutarties sąlygų įsigaliojimo datą Sutarties šalims, ne vėlesnę nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PSO pranešimo, kuriuo informuojama apie pasikeitusias Sutarties sąlygas, išsiuntimo dienos.

13.6. VKEKK pagal Balansavimo gairių reikalavimus patvirtintos Sutarties sąlygos nėra Šalių tarpusavio derybų objektu.

13.7. Jei BRP nesutinka su Sutarties sąlygų ir/ar Sutarties priedų pakeitimais, jis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu informuodamas PSO ne vėliau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po PSO pranešimo, nurodyto Sutarties 13.5 punkte, gavimo. Šiame punkte nurodyti pranešimai apie Sutarties nutraukimą gauti po nurodyto pateikimo termino bus laikomi negaliojančiais, nebent Šalys raštu susitartų kitaip.

13.8. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai pakeisti Sutarties vykdymui įgaliotus asmenis, nurodytus Specialiosios dalies 2.1 punkte, apie tai pranešdama kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas.

13.9. Sutarties galiojimas gali būti nutrauktas šiais pagrindais:

13.9.1. Rašytiniu abiejų Šalių susitarimu dėl Sutarties nutraukimo;

13.9.2. BRP vienašaliu rašytiniu pranešimu PSO, pateiktu ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos;

13.9.3. PSO vienašaliu rašytiniu pranešimu, jei BRP padaro esminį šios Sutarties pažeidimą ir per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) darbo dienos, tokio pažeidimo neištaiso. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomai atvejai, kai:

13.9.3.1. jei BRP be objektyviai pateisinamų priežasčių nevykdo Sutarties sąlygų ir jam tenkančių įsipareigojimų pagal Sutartį, kai PSO dėl to yra įspėjusi BRP bent 2 (du) kartus;

13.9.3.2. BRP ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį vėluoja apmokėti už nupirktą Disbalansą ir už Administravimo mokestį;

13.9.3.3. BRP pažeidžia PSO nustatytas PSO informacinės sistemos naudojimosi taisykles ar trikdo ir kitokiu būdu neigiamai įtakoja PSO informacinių sistemų darbą ;

13.9.3.4. Kiti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti atvejai.

13.10. BRP padarius esminį sutarties pažeidimą, įvardintą Sutarties 13.9.3. punkte, ir BRP nepašalinus tokio pažeidimo (Sutarties 13.9.3.1. papunkčio atveju – nepaisant PSO įspėjimo du kartus), Sutartis vienašališkai nutrūksta nuo PSO pranešime apie Sutarties nutraukimą nurodytos dienos.

13.11. Nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo ar Šalių susitarimo, Sutartis nustoja galioti šiais atvejais:

13.11.1. Teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka BRP netenka teisės vykdyti nepriklausomo tiekėjo ar BRP veiklą arba teisė vykdyti nepriklausomo tiekėjo ar BRP veiklą yra laikinai sustabdyta – nuo teisę vykdyti veiklą sustabdžiusio ar panaikinusio subjekto sprendimo įsigaliojimo dienos;

13.11.2. BRP neįvykdo Sutarties 10 skyriuje nurodytų reikalavimų užtikrinti Sutartimi prisiimtas prievoles ar pažeidžia Disbalanso tiekėjų prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatas – pasibaigus 3 (trijų) darbo dienų terminui po dienos, kurią BRP privalėjo pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą ar padidinti pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo  sumą;

13.11.3. Teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka PSO netekus licencijos elektros energijos perdavimo veiklai vykdyti - nuo teisę vykdyti veiklą sustabdžiusio ar panaikinusio subjekto sprendimo įsigaliojimo dienos;

13.11.4. Vienai iš Šalių tapus nemokia, paskelbus Šalies bankroto ar likvidavimo procedūrą, perleidus savo teises ir pareigas trečiajam asmeniui ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių Šalis netenka teisės vykdyti ūkinę–komercinę veiklą – nuo pareiškimo dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo pateikimo teismui dienos.

13.12. Šalis, sužinojusi apie Sutarties 13.11 punkte nurodytas aplinkybes, privalo nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, raštu informuoti kitą Šalį apie susidariusias aplinkybes.

13.13. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neatleidžia Šalių nuo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo įvykdymo, įskaitant ir tinkamai įvykdyti Sutartyje nustatytus atsiskaitymo už nupirktą Disbalansą įsipareigojimus ir nuo atsakomybės už jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

 

14. KONFIDENCIALUMAS

 

14.1. Visa informacija, susijusi su Sutartimi, ja prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, Sutarties Šalimis, jų veikla, taip pat kita su Šalių tarpusavio santykiais susijusi informacija ir duomenys, yra konfidenciali ir jokia apimtimi negali būti atskleista, perduota ar kitaip perleista jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus teisės norminiuose aktuose nustatytais atvejais ar gavus rašytinį kitos Šalies sutikimą.

14.2. Sutarties 14.1 punkte nustatytas konfidencialumo įpareigojimas netaikomas tokiai informacijai, kuri:

14.2.1. Teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka laikoma vieša informacija apie prekybą elektros energijos rinkoje, veiklą elektros energetikos sektoriuje ir/ar elektros energetikos sistemos funkcionavimą;

14.2.2. Informacija ją gaunančiai Šaliai jau buvo žinoma pirminio pateikimo metu ir Šalis gali tai pagrįsti, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija tapo žinoma išimtinai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

14.2.3. Informacija tampa prieinama ar viešai žinoma nepažeidžiant Sutartyje nustatytų konfidencialumo įsipareigojimų;

14.2.4. Informacija privalo būti atskleista kompetentingai valstybės institucijai teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi.

14.3. Šalis taip pat nebus laikoma pažeidusia Sutarties 14.1 punktu prisiimto konfidencialumo įsipareigojimo, jei konfidenciali informacija bus atskleista Šalies akcininkams, valdymo organų ir administracijos nariams, darbuotojams, kuriems pagal vykdomas funkcijas tokia informacija yra būtina darbo užduotims atlikti, Šalių teisiniams ir finansiniams konsultantams bei auditoriams.

14.4. Šalis, Sutartyje numatytais atvejais perleidžianti konfidencialią informaciją tretiesiems asmenims, privalo užtikrinti (jei tai įmanoma) tokių asmenų konfidencialumo įsipareigojimus perleidžiamos informacijos atžvilgiu.

14.5. Sutartimi Šalių prisiimtas konfidencialumo įsipareigojimas, kaip nustatyta šiame Sutarties 14 skyriuje, galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį (įskaitant visus Sutarties pratęsimus) ir 3 (trejus) metus nuo šios Sutarties galiojimo termino pabaigos ar jos nutraukimo nepasibaigus galiojimo terminui momento.

 

15. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

15.1. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių tarpusavio teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Šalių tarpusavio derybų būdu, vadovaujantis geros valios, Šalių lygiateisiškumo, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais.

15.3. Šalims nesusitarus, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų nustatyta tvarka.

 

16. KITOS NUOSTATOS

 

16.1. Visos pareigos, numatytos imperatyvių teisės normų, nors ir neaptartos Sutartyje, yra privalomos Šalims. Jeigu taikomi teisės norminiai aktai reikalautų papildyti ar kitaip pakeisti Sutartį, tokie pakeitimai turės atitikti Sutarties bendrajai esmei, tikslams ir pagrindiniams principams, ir negalės jiems prieštarauti tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja taikomiems teisės norminiams aktams.

16.2. Sutarties tikslais Šalys įgyja tik tas teises ir pareigas, kurios nustatytos Sutartyje ir imperatyviomis teisės normomis.

16.3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartis sudaro vientisą Šalių susitarimą jos dalyko atžvilgiu ir yra viršesnė už visus ankstesnius ir/ar dabartinius žodinius susitarimus, ankstesnius rašytinius susitarimus bei ankstesnę praktiką tarp Šalių.

16.4. Jeigu kuri nors Sutarties sąlyga kompetentingos ginčą sprendžiančios institucijos būtų pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama, tai nedarytų negaliojančia Sutarties, išskyrus atvejus, kuriais Sutarties Šalys be tokios sąlygos nebūtų sudariusios Sutarties.

16.5. PSO turi teisę perleisti visas savo teises ir pareigas pagal Sutartį ar atitinkamą jų dalį kitam asmeniui, su sąlyga, kad PSO teisių ir pareigų perėmėjas pilnai įsipareigos prieš BRP tiekėją Sutartyje nustatyta apimtimi ir toks perleidimas nesukels BRP nuostolių ar esminio ekonominių interesų pagal Sutartį pablogėjimo bei neprieštaraus teisės norminiams aktams, reglamentuojantiems prekybos elektros energija tvarką, ir tai nebus laikoma konfidencialumo įsipareigojimo nuostatų, numatytų Sutarties 14 skyriuje, pažeidimu.

16.6. Kitais atvejais, nei numatyta Sutarties 16.5 punkte, Šalis turi teisę perleisti Sutartimi įgytas teises ar prisiimtas pareigas tretiesiems asmenims tik gavusi kitos Šalies rašytinį sutikimą.

16.7. Šaliai tinkamai nevykdant Sutartyje nustatytų mokėjimų įpareigojimų, nukentėjusioji Šalis turi teisę informaciją apie kaltosios Šalies įsiskolinimą skelbti viešai, kaltosios Šalies duomenis ir įsiskolinimo faktą, dydį bei trukmę įtraukiant į asmenų skolų registrus.

16.8. Sutarties vykdymo tikslais Šalys paskiria įgaliotus asmenis, kurie nurodyti Specialiosios dalies 2.2 punkte.

16.9. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

16.10. Sutartis parengta lietuvių ir anglų kalbomis. Tuo atveju, kai dėl Sutarties nuostatų kyla prieštaravimas, Sutartis, parengta lietuvių kalba yra taikoma ir privaloma Šalims.

 

17. PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

 

17.1. Bet koks pranešimas, prašymas, reikalavimas, ataskaita, sąskaita ar kita informacija, kurią reikia pateikti pagal Sutartį, laikoma pateikta, jeigu įteikiama per pasiuntinį, nusiunčiama faksu, išsiunčiama paštu registruotu laišku, iš anksto apmokėjus pašto išlaidas, ar nusiunčiama elektroniniu paštu Šalių nurodytais elektroninio pašto adresais.

17.2. Pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita informacija, pateikta ar išsiųsta Sutarties 17.1 punkte paminėtu būdu, jei Sutartyje konkrečiu atveju nenustatyta kitaip, laikoma adresato gauta: (i) jos gavimo ar perdavimo dieną, kai ji įteikiama per pasiuntinį, išsiunčiama faksu ar elektroniniu paštu (su atitinkamu patvirtinimu apie gavimą), ir (ii) po 3 (trijų) dienų nuo išsiuntimo, nebent ji būtų gauta anksčiau to laiko, siunčiant paštu registruotame laiške iš anksto apmokėjus pašto išlaidas.

17.3. Specialieji reikalavimai dėl pranešimų, informacijos ar kitų duomenų teikimo, kiek tai susiję su informacijos mainais vykdant prekybą Disbalansu gali būti nustatomi Informacijos mainų reglamente ar kituose PSO techniniuose ir organizaciniuose reglamentuose.

__________________

 


 

 

Disbalanso

pirkimo–pardavimo

sutarties priedas Nr.1

 

InFormacijos mainų REGLAMENTAS

 

1. Bendrosios nuostatos

 

 

Informacijos mainų reglamento (toliau – Reglamento) tikslas – nustatyti duomenų mainų tvarką tarp PSO ir BRP, teikiant, sudarant ir/arba nustatant BRP Balanso struktūrą ir Balanso grafikus ir nustatyti BRP planinius elektros energijos kiekius.

 

2. Balanso struktūros informacija

 

 

2.1. BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, ne vėliau kaip nuo Sutarties įsigaliojimo momento informuoja PSO apie Balanso struktūrą pagal PSO nustatyta formą, nurodydamas jam priskiriamus elektros energijos gamintojus, vartotojų grupes pagal skirtingus skirstomojo tinklo operatorius ir perdavimo tinklo vartotojus, tiekimo su kitomis valstybėmis ryšius pagal skirtingus tiekėjus bei nepriklausomus tiekėjus, su kuriais sudarė sutartis.

2.2. BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, savo Balanso struktūroje turintis gamintojus ir/ar vartotojus ir/ar tiekimą su kitomis valstybėmis, gali keisti Balanso struktūrą, pateikdamas pranešimą PSO ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki numatomų pakeitimų įsigaliojimo.

2.3. BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, gali keisti dvišalių sutarčių su kitais BRP, nevykdančiais Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, ir prekybos biržoje struktūrą Balanso grafike, pateikdamas pranešimą PSO ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki numatomų pakeitimų įsigaliojimo.

2.4. BRP, vykdantis Ekspeditoriaus ar PSŠ funkcijas, gali keisti prekybos biržoje dalyvių struktūrą Balanso grafike, pateikdamas pranešimą PSO ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki numatomų pakeitimų įsigaliojimo.

 

3. Balanso grafiko sudarymas

 

 

3.1. Balanso grafikas rengiamas kiekvienos elektros energijos vartojimo ir gamybos dienos, kiekvienai valandai Centriniu Europos laiku (CET).

3.2. BRP Balanso grafiką pateikia PSO nustatyta forma pagal šiame Reglamente nustatytus reikalavimus.

3.3. BRP planinis elektros energijos balansas yra nustatomas pagal šią formulę:

 

 

Kur:

– Planuojamas elektros energijos gamybos kiekis -tąją valandą;

– Planuojamas elektros energijos vartojimo kiekis -tąją valandą;

– Planuojamas importuoti elektros energijos kiekis iš kitų valstybių -tąją valandą;

– Planuojamas eksportuoti elektros energijos kiekis iš kitų valstybių -tąją valandą;

– Nupirktas elektros biržoje elektros energijos kiekis -tąją valandą;

– Parduotas elektros biržoje elektros energijos kiekis -tąją valandą;

– Nupirktas elektros energijos kiekis dvišalėmis sutartimis -tąją valandą;

– Parduotas elektros energijos kiekis dvišalėmis sutartimis -tąją valandą.

 

3.4. BRP, nevykdančio Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, rengiamame Balanso grafike kiekvienai valandai 0,001 MWh (vienos tūkstantosios megavatvalandės) tikslumu, nebent nurodyta kitaip, nurodoma:

3.4.1.   Suminis Gamybos balanso elektros energijos gamybos planas;

3.4.2.   Suminis Vartojimo balanso elektros energijos vartojimo planas;

3.4.3.   Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai tarp BRP ir PSŠ 0,1 MWh (vienos dešimtosios megavatvalandės) tikslumu;

3.4.4.   Dvišalėmis sutartimis, sudarytomis su kitais BRP, nevykdančiais Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai;

3.4.5.   Iš kitų valstybių tiekiamos į Lietuvą ir iš Lietuvos tiekiamos į kitas valstybes elektros energijos kiekiai salduoti pagal kiekvieną tiekėją;

3.4.6.   Elektros energijos gamybos grafikai 0,5 MW ir didesnės instaliuotos galios gamybos šaltiniuose, atskirai nurodant kiekvieno gamintojo (generatoriaus) rodiklius;

3.4.7.   Suminis elektros energijos gamybos grafikas mažesnės nei 0,5 MW instaliuotos galios šaltiniuose.

3.5. BRP, vykdančio PSŠ funkcijas, rengiamame Balanso grafike kiekvienai valandai 0,1 MWh (vienos dešimtosios megavatvalandės) tikslumu nurodoma:

3.5.1.   Suminis elektros biržoje pirktos ir/ar parduotos elektros energijos kiekis;

3.5.2.   Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai tarp PSŠ ir Ekspeditoriaus;

3.5.3.   Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai tarp PSŠ ir kiekvieno BRP.

3.6. BRP, vykdančio Ekspeditoriaus funkciją, rengiamame Balanso grafike kiekvienai valandai 0,1 MWh (vienos dešimtosios megavatvalandės) tikslumu nurodoma:

3.6.1.   Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai su PSŠ ar kitais Ekspeditoriais;

3.6.2.   Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai tarp Lietuvos ir kitų prekybos zonų pagal kiekvieną prekybos zoną.

 

4. Balanso grafikų teikimo būdai

 

 

4.1. BRP Balanso grafikus teikia PSO per PSO informacinę sistemą „Statera“ (toliau – Sistema) arba naudojantis žiniatinklio paslauga (angl. web service) pagal nustatytus PSO reikalavimus.

4.2. PSO Sistemos grafinė sąsaja pasiekiama per nuotolinę prieigą vadovaujantis PSO nustatytais reikalavimais.

4.3. PSO suteikia BRP įgaliotiems asmenims prisijungimus prie Sistemos.

4.4. PSO nedelsiant informuoja BRP apie Sistemos sutrikimus ir nurodo:

4.4.1.   Terminą, kada planuojama atstatyti Sistemos funkcionalumą;

4.4.2.   Informacijos teikimo terminus (jei terminai keičiami).

4.5. Gavus PSO pranešimą apie Sistemos sutrikimus, BRP Balanso grafikus teikia elektroniniu paštu.

4.6. BRP, teikiant Balanso grafiką elektroniniu paštu, PSO neatsako už informacijos negavimą, informacijos vėlavimą ar trečiųjų šalių informacijos perėmimą/falsifikavimą.

4.7. Balanso grafikas laikomas pateiktu PSO, kuomet PSO gavo Balanso grafiką Sistemoje arba (Reglamento 4.5 nurodytu atveju) elektroniniu paštu.

 

5. Dvi dienos prieš (D-2 ) Balanso grafiko planavimas

 

 

5.1. Dvi dienos prieš Balanso grafiko planavime BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, turintis savo Balanso struktūroje elektros energijos tiekimą tarp Lietuvos ir kitų valstybių, turi pateikti Reglamento 3.4.5 informaciją apie iš kitų valstybių į Lietuvą ir iš Lietuvos į kitas valstybes tiekiamus elektros energijos kiekius pagal kryptis: Rusija, Kaliningradas, Baltarusija,

5.2. BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, dvi dienos prieš Balanso grafiką turi pateikti kiekvienai valandai, ne vėliau kaip dvi dienos iki elektros energijos vartojimo ir gamybos dienos, 14:00 val. Taip pateikto dvi dienos prieš Balanso grafiko duomenys nėra vertinami Balansavimo energijos kiekiams nustatyti. BRP nepateikus dvi dienos prieš Balanso grafiko, PSO vienašališkai nustato tarpvalstybinius srautus, remdamasis kitos valstybės operatoriaus pateiktais duomenimis.

5.3. BRP, nevykdančio Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, tiekimo su kitomis valstybėmis balanso planai yra tikrinami su tos valstybės perdavimo sistemos operatoriumi. Tikrinimo metu nustačius neatitikimus tarp BRP pateiktų duomenų bei kitos valstybės operatoriaus pateiktų duomenų, PSO informuoja BRP bei kitos valstybės operatorių apie neatitikimus.

5.4. BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų ir nevykdantis elektros energijos tiekimo su kitomis valstybėmis, turi teisę pateikti dvi dienos prieš Balanso grafiką kiekvienai valandai, ne vėliau kaip dvi dienos iki elektros energijos vartojimo ir gamybos dienos, 14:00 val. Taip pateikto dvi dienos prieš Balanso grafiko duomenys nėra vertinami Balansavimo energijos kiekiams nustatyti.

 

6. BRP, nevykdančio ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, kitos paros (D-1) Balanso grafiko planavimas

 

 

6.1. BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų bei turintis savo Balanso struktūroje elektros energijos tiekimą tarp Lietuvos ir kitų valstybių pagal kryptis (Rusija, Baltarusija, Kaliningradas), turi pateikti pirminį kitos paros Balanso grafiką PSO ne vėliau kaip iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną 9:00 val., nurodydamas informaciją apie iš kitų valstybių į Lietuvą ir iš Lietuvos į kitas valstybes tiekiamus elektros energijos kiekius. BRP tiekimo su kitomis valstybėmis balanso planai yra tikrinami su tos valstybės operatoriumi. Nustačius neatitikimų tarp kitos valstybės operatoriaus ir BRP pateiktų duomenų PSO informuoja BRP apie neatitikimus. BRP neištaisius Balanso grafiko, PSO nustato energijos srautus pagal kitos valstybės operatoriaus pateiktus duomenis.

6.2. Kitos paros Balanso grafiko planavime BRP, nevykdanti Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų turi pateikti visą Reglamento 3.4 punkte nurodytą informaciją.

6.3. BRP, nevykdantis Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, galutinį kitos paros Balanso grafiką kiekvienai valandai pateikia PSO ne vėliau kaip iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną, 14:30 val.

6.4. PSO turi teisę pareikalauti BRP, nevykdančios Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, patikslinti ar kitaip pakoreguoti pateiktą Balanso grafiką, atsižvelgiant į pateiktų duomenų netikslumus:

6.4.1.   Balanso grafikas yra pateiktas nesuderintu formatu;

6.4.2.   Balanso grafikas yra nesubalansuotas. Pirktas elektros energijos kiekis elektros biržoje ir pagal dvišales sutartis minus parduotas elektros energijos kiekis elektros biržoje ir pagal dvišales sutartis nelygus planiniam elektros energijos suvartojimui minus planinei elektros energijos gamybai;

6.4.3.   Informacija pagal Reglamento 3.4.3 punktą (prekyba elektros biržoje) nesutampa su PSŠ pateiktais prekybos elektros biržoje kiekiais;

6.4.4.   Informacija pagal Reglamento 3.4.4 punktą (prekyba pagal dvišales sutartis) nesutampa su kito BRP, nevykdančio Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, pateikta dvišalių sutarčių informacija;

6.4.5.   Informacija pagal Reglamento 3.4.5 punktą (tiekimas su kitomis valstybėmis) nesutampa su tos valstybės operatoriaus pateikta informacija ar informacija pateikta pagal Reglamento 3.4.3 punktą (prekyba elektros biržoje);

6.4.6.   Informacija pagal Reglamento 3.4.6 punktą neatitinka techninių generuojančių įrenginių charakteristikų taip pat įvertinant atjungimų grafikus, kurie sudaromi vadovaujantis Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatais.

6.5. Balanso grafikas laikomas sudarytu ir galioja tik suderintas su PSO ir jo patvirtintas. PSO informuoja BRP, nevykdančia Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, apie patvirtintą kitos paros Balanso grafiką ne vėliau kaip iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną, 15:00 val.

6.6. BRP, nevykdančiai Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, nepateikus dienos prieš Balanso grafiko arba neištaisius netikslumų, nurodytų Reglamento 6.4 punkte, PSO nustato ir patvirtina Balanso grafiką ne vėliau kaip iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną, 15:30 val. šia tvarka:

6.6.1.   Jei dvišalių sutarčių informacija nesutampa su kito BRP, nevykdančios Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, pateikta dvišalių sutarčių informacija, nustatoma mažesnioji reikšmė;

6.6.2.   Jei prekybos kitos paros elektros biržoje informacija nesutampa su PSŠ pateiktais prekybos kiekiais, kitos paros Balanso grafikas nustatomas pagal informaciją gautą iš PSŠ;

6.6.3.   Kitų netikslumų atvejais, Balanso grafikas nustatomas remiantis praėjusios dienos patvirtintu kitos paros Balanso grafiku proporcingai keičiant BRP.

6.7. Kitos paros Balanso grafiko teikimo terminai nurodyti Reglamento 6.3, 6.5, 6.6 punktuose gali būti nukelti atsižvelgiant į technines kliūtis ar dėl PEERO prekybos elektros biržoje rezultatų paskelbimo vėlavimo. Tokiu atveju PSO informuoja BRP, nevykdančią Ekspeditoriaus ir PSŠ funkcijų, apie informacijos teikimo terminų nukėlimą per Sistemą ar elektroniniu paštu.

 

7. BRP, vykdančios PSŠ funkcijas, kitos paros (D-1) Balanso grafiko planavimas

 

 

7.1. BRP, vykdanti PSŠ funkcijas, turi pateikti kitos paros Balanso grafiką iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną, 14:30 val. su visa Reglamento 3.5 punkte nurodyta informacija.

7.2. PSO turi teisę pareikalauti BRP, vykdančios PSŠ funkcijas, patikslinti ar kitaip pakoreguoti pateiktą kitos paros Balanso grafiką, atsižvelgiant į pateiktų duomenų netikslumus:

7.2.1.   Balanso grafikas yra pateiktas nesuderintu formatu;

7.2.2.   Balanso grafikas yra nesubalansuotas. Elektros biržoje pirktas suminis kiekis iš kitų BRP nelygus elektros biržoje parduotam suminiam kiekiui kitiems BRP;

7.2.3.   Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai tarp PSŠ ir Ekspeditoriaus nesutampa su Ekspeditoriaus pateikta informacija.

7.3. Balanso grafikas laikomas sudarytu ir galioja tik suderintas su PSO ir jo patvirtintas. PSO informuoja PSŠ apie patvirtintą kitos paros Balanso grafiką ne vėliau kaip iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną, 15:00 val.

7.4. BRP, vykdančiai PSŠ funkcijas, nepateikus laiku kitos paros Balanso grafiko, Balanso grafikas nustatomas vadovaujantis pralaidumo skaičiavimo regiono perdavimo sistemos operatorių parengta Pakaitinių procedūrų nustatymo metodika, parengta įgyvendinant 2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, 44 straipsnį.

 

8. BRP, vykdančios Ekspeditoriaus funkcijas, kitos paros (D-1) Balanso grafiko planavimas

 

 

8.1. BRP, vykdančios Ekspeditorius funkcijas, turi pateikti kitos paros Balanso energijos grafiką iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną, 14:00 val. su visa Reglamento 3.6 punkte nurodyta informacija.

8.2. PSO turi teisę pareikalauti BRP, vykdančios Ekspeditoriaus funkcijas, patikslinti ar kitaip pakoreguoti pateiktą kitos paros Balanso grafiką, atsižvelgiant į pateiktų duomenų netikslumus:

8.2.1.   Balanso grafikas yra pateiktas nesuderintu formatu;

8.2.2.   Balanso grafikas yra nesubalansuotas. Elektros biržoje pirktas suminis elektros energijos kiekis iš PSŠ ir pirktas iš kitų prekybos zonų nelygus elektros biržoje parduotam suminiam elektros energijos kiekiui PSŠ, Ekspeditoriams ir parduotam kitoms prekybos zonoms;

8.2.3.   Elektros biržoje pirktos ir/arba parduotos elektros energijos kiekiai tarp PSŠ ir Ekspeditoriaus nesutampa su PSŠ pateikta informacija;

8.2.4.   Informacija Reglamento 3.6.2 punkte (prekyba su kitomis prekybos zonomis) nesutampa su kitų valstybių operatorių pateikta informacija.

8.3. BRP, vykdančiai Ekspeditoriaus funkcijas, neištaisius netikslumų, nurodytų Reglamento 8.2.2 ir 8.2.3 punktuose, PSO vienašališkai nustato ir patvirtina kitos paros Balanso grafiką pagal PSŠ pateiktus duomenis.

8.4. BRP, vykdančiai Ekspeditoriaus funkcijas, neištaisius klaidų, nurodytų Reglamento 8.2.4 punkte, PSO vienašališkai nustato ir patvirtina kitos paros Balanso grafiką, kuriame elektros energijos prekybos kiekiai su kitomis prekybos zonomis nustatomi pagal mažiausią reikšmę.

8.5. Kitos paros Balanso grafikas laikomas sudarytu ir galioja tik suderintas su PSO ir jo patvirtintas. PSO informuoja BRP apie patvirtintą kitos paros Balanso grafiką ne vėliau kaip iki dienos, einančios prieš atitinkamą elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną, 15:00 val.

8.6. BRP, vykdančiai Ekspeditoriaus funkcijas, nepateikus laiku kitos paros Balanso grafiko, Balanso grafikas nustatomas vadovaujantis pralaidumo skaičiavimo regiono perdavimo sistemos operatorių parengta Pakaitinių procedūrų nustatymo metodika, parengta įgyvendinant 2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, 44 straipsnį.

 

9. Einamosios paros Balanso grafiko planavimas

 

 

9.1. BRP turi teisę tikslinti einamosios paros Balanso grafiką elektros energijos vartojimo ir gamybos dienos metu ir pateikti PSO ne vėliau kaip likus 45 (keturiasdešimt penkioms) minutėms iki atitinkamos elektros energijos vartojimo ir gamybos valandos.

9.2. PSO informuoja BRP tiekėją apie patvirtintą einamosios paros Balanso grafiką ne vėliau kaip likus 40 (keturiasdešimt) minučių iki atitinkamos elektros energijos vartojimo ir gamybos valandos.

9.3. PSO turi teisę pareikalauti BRP, nevykdančiai PSŠ funkcijų, patikslinti ar kitaip pakoreguoti pateiktą Balanso grafiką, atsižvelgiant į Reglamento 6.4, 8.2 punktuose nurodytus reikalavimus.

9.4. BRP, nevykdančiai PSŠ ir Ekspeditoriaus funkcijų, nepateikus einamosios paros Balanso grafiko arba neištaisius netikslumų, nurodytų Reglamento 6.4 punkte, PSO vienašališkai nustato ir patvirtina einamosios paros Balanso grafiką ne vėliau kaip likus 40 (keturiasdešimt) minučių iki atitinkamos elektros energijos vartojimo ir gamybos valandos, remiantis paskutiniu patvirtintu BRP Balanso grafiku ir informacija gauta iš PSŠ.

9.5. BRP, vykdančiai Ekspeditoriaus funkcijas, nepateikus einamosios paros Balanso grafiko arba neištaisius netikslumų, nurodytų Reglamento 8.2.2 ir 8.2.3 punktuose, PSO vienašališkai nustato ir patvirtina einamosios paros Balanso grafiką ne vėliau kaip likus 40 (keturiasdešimt) minučių iki atitinkamos elektros energijos vartojimo ir gamybos valandos pagal PSŠ pateiktus duomenis.

9.6. BRP, vykdančiai Ekspeditoriaus funkcijas, neištaisius klaidų, nurodytų Reglamento 8.2.4 punkte, PSO vienašališkai nustato ir patvirtina einamosios paros Balanso grafiką ne vėliau kaip likus 40 (keturiasdešimt) minučių iki atitinkamos elektros energijos vartojimo ir gamybos valandos ir, kuriame elektros energijos prekybos kiekiai su kitomis prekybos zonomis nustatomi pagal mažiausią reikšmę.

 

_________________________

 

 

Disbalanso

pirkimo–pardavimo

sutarties priedas Nr.2

 

Disbalanso APSKAITOS taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Disbalanso apskaitos taisyklių (toliau - Taisyklės) tikslas – nustatyti BRP faktinių elektros energijos kiekių (toliau – Faktiniai kiekiai), Disbalanso kiekių bei Disbalanso kainos nustatymo ir apskaitos tvarką.

 

2. Faktinių kiekių ir faktinio balanso nustatymas

 

2.1. Faktiniai kiekiai nustatomi pagal Balanso struktūrą BRP priskirtus elektros energijos gamintojų, vartotojų objektus ir tiekimo su kitomis valstybėmis ryšius pagal skirtingus tiekėjus bei nepriklausomus tiekėjus.

 

 

2.2. Faktinis elektros energijos balansas nustatomas pagal šią formulę:

 

 

Kur:

– Faktinis elektros energijos balansas -tąją valandą  (vienos tūkstantosios megavatvalandės) tikslumu;

– tinklų naudotojų faktiškai į tinklą patiektas elektros energijos kiekis per -tąją valandą  (vienos tūkstantosios megavatvalandės) tikslumu;

– tinklų naudotojų faktiškai gautas iš tinklo elektros energijos kiekis per -tąją valandą  (vienos tūkstantosios megavatvalandės) tikslumu;

–faktiškai importuotas iš kitų valstybių elektros energijos kiekis per -tąją valandą  (vienos tūkstantosios megavatvalandės) tikslumu;

- faktiškai eksportuotas į kitas valstybes elektros energijos kiekis per -tąją valandą  (vienos tūkstantosios megavatvalandės) tikslumu.

2.3. BRP Balanso struktūroje priskirtų gamintojų ir vartotojų elektros energijos kiekiai FGi ir FVi nustatomi Prekybos elektros energija taisyklėse, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir kituose teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka, ir už kurių pateikimą yra atsakingas tinklų operatorius, prie kurio elektros tinklų yra prijungtas gamintojo ar vartotojo objektas.

2.4. BRP faktiškai importuotos ar eksportuotos elektros energijos kiekiai FIi ir FEi iš kitų valstybių nustatomi pagal tos valstybės operatoriaus pateiktą elektros energijos tiekimo grafiką. BRP tiekėjo faktiškai importuotos ar eksportuotos elektros energijos kiekiai su Kaliningradu nustatomi pagal BRP suprekiautus elektros energijos kiekius elektros biržoje, tačiau ne didesnius nei PSO nustatytas tarpsisteminis pralaidumas prekybai elektros biržoje su Kaliningradu.

2.5. Faktiniai importuotos ir/arba eksportuotos elektros energijos kiekiai, tarpsisteminių elektros jungčių galių ribojimo atveju, BRP, vykdantiems elektros energijos importą ir/arba eksportą, nustatomi proporcingai paskirstant ribojamą kiekį jų suprekiautam biržoje elektros energijos kiekiui (jei šalių, su kuriomis vykdoma importo/eksporto veikla, perdavimo sistemos operatoriai negarantuoja fizinio elektros energijos srauto į Lietuvą ar iš Lietuvos per tarpsistemines elektros jungtis).

2.6. Faktiniai kiekiai nustatomi pasibaigus Rinkos balanso laikotarpiui per 4 (keturias) darbo dienas. Preliminari faktinių kiekių informacija einamąjį mėnesį skaičiuojama pagal gautą informaciją iš tinklų operatorių.

 

3. Disbalanso kiekių nustatymas

 

3.1. Disbalanso kiekiai nustatomi iš faktinio elektros energijos balanso atimant elektros energijos planinį balansą, kurio nustatymo tvarka yra aprašyta Sutarties 1 priede, ir pataisa, jei BRP priskirtas rinkos dalyvis prekiavo balansavimo energija su PSO, pagal šią formulę:

 

 

Kur:

- Disbalanso kiekis -tąją valandą;

– faktinis elektros energijos balansas -tąją valandą;

– planinis elektros energijos balansas -tąją valandą;

– Balansavimo energijos pataisa, kuri -tąją valandą apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

 

Kur ir  yra BRP pristirto rinkos dalyvio pirkta arba atitinkamai parduota balansavimo energija iš PSO -tąją valandą.  

 

3.2. Disbalanso kiekis ir visi atskiri jo komponentai yra nustatomi vienos valandos intervalu ir 0,001 MWh (vienos tūkstantosios megavatvalandės) tikslumu.

3.3. Jei Disbalanso (DISi) yra teigiamas, tuomet PSO nuperka Disbalansą iš BRP.

3.4. Jei Disbalanso(DISi) yra neigimas, tuomet PSO parduoda Disbalansą BRP.

 

4. Disbalanso kainos nustatymas

 

4.1. Disbalanso kaina kiekvienai valandai nustatoma VKEKK Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

4.2. Disbalanso kaina per Rinkos balanso laikotarpį skelbiama viešai ne vėliau kaip per  (penkias) darbo dienas pasibaigus Rinkos balanso laikotarpiui.

 

5. Disbalanso apskaitos duomenys ir aktas

 

5.1. PSO atlieka BRP perkamo ir/ar parduodamo Disbalanso apskaitą ir paruošia Disbalanso aktą. Jei per Rinkos balanso laikotarpį BRP nepirko ir nepardavė Disbalanso, tuomet Disbalanso aktas gali būti neruošiamas.

5.2. PSO akte nurodo suminius Disbalanso kiekius už praėjusį Rinkos balanso laikotarpį ir galutines mokėjimo sumas kartu su Administravimo mokesčiu už pirktą ir parduotą Disbalansą per Rinkos balanso laikotarpį, kuris nustatomas VKEKK Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

5.3. PSO, pasibaigus Rinkos balanso laikotarpiui, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikia BRP Disbalanso aktą.

5.4. Šalys, pasibaigus Rinkos balansavimo laikotarpiui, ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas suderina ir patvirtina Disbalanso aktą.

5.5. BRP, gavęs Disbalanso aktą, turi teisę nesutikti su Disbalanso akte nurodytais kiekiais ir sumomis ir per 2 darbo dienas pateikti pagrįstas pastabas PSO. PSO privalo atsižvelgti į pagrįstas pastabas ir pataisyti Disbalanso apskaitą bei Disbalanso aktą.

5.6. Jei pasibaigus Rinkos balanso laikotarpiui per 7 (septynias) darbo dienas Disbalanso aktas nėra suderintas, ar BRP pateikė nepagrįstas pastabas Disbalanso aktui, tai toks Disbalanso aktas yra vienašališkai patvirtinamas PSO.

5.7. PSO užtikrina BRP prieigą prie turimų Disbalanso apskaitos duomenų kiekvienai valandai per Rinkos balanso laikotarpį, įskaitant gamybos, vartojimo ir faktinius balansus bei Disbalanso kiekius ir kainas.

 

___________________________________

 

 

 

 

Disbalanso

pirkimo–pardavimo

sutarties priedas Nr. 3

 

Už BALANSĄ atsakingos šalies Prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkOS APRAŠAS

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Už balansą atsakingos šalies prievolių įvykdymo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) tikslas – nustatyti vieningą prievolių įvykdymo, prekiaujant Disbalansu, užtikrinimo tvarką BRP.

1.2. Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės (toliau – Garantija) nurodytos Sutartyje.

 

2. Garantijos suma ir galiojimas

 

2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Garantijos suma negali būti mažesnė nei minimali Garantijos suma nurodyta Sutartyje.

2.2. Prieš sudarant Sutartį, BRP PSO deklaruoja elektros energijos vartojimo, gamybos arba tiekimo planą (MWh) per mėnesį.

2.3. BRP PSO ne vėliau kaip iki Sutarties įsigaliojimo datos pateikia Garantiją, kurios suma ne mažesnė nei suskaičiuota pagal formulę:

 

Garantijos suma (EUR) = elektros energijos planas per mėnesį (MWh) *10,

tačiau ne mažesnė kaip minimali Garantijos suma, nurodyta Sutartyje.

 

2.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu kiekvieną savaitę Garantijos suma (GarantS) perskaičiuojama pagal formulę ir suapvalinama iki tūkstančių eurų:

 

GarantS = Smoket – Sgaut + Sprogn +Skola – Ssumoketa, kur

 

Smoket - BRP mokėtina suma (su PVM) už per pasibaigusį Rinkos balanso laikotarpį nupirktą Disbalansą ir Administravimo mokestį,

Sgaut - BRP gautina suma (su PVM) už per pasibaigusį Rinkos balanso laikotarpį parduotą Disbalansą,

Sprogn – BRP prognozuojama mokėtina suma (su PVM) už Disbalansą ir Administravimo mokestį per laikotarpį nuo pasibaigusio Rinkos balanso laikotarpio iki Garantijos perskaičiavimo dienos, suskaičiuota naudojant atitinkamo mėnesio preliminarias Disbalanso kainas bei PSO žinomus faktinius arba prognozuojamus BRP vartojimo ir/ar gamybos kiekius, suskaičiuotus atsižvelgiant į vėliausios savaitės žinomus faktinius kiekius bei Balanso struktūros ir vartojimo pokyčius ir paskutinės skaičiavimo periodo savaitės mokėtiną sumą padauginus iš dviejų.

Skola – BRP pradelstas pasibaigusio Rinkos balanso laikotarpio mokėjimas,

Ssumoketa - BRP per einamąjį mėnesį sumokėta suma už per pasibaigusį Rinkos balanso laikotarpį nupirktą Disbalansą ir Administravimo mokestį.

 

2.5. Einamojo mėnesio pradžioje, iki bus suskaičiuotos pasibaigusio Rinkos balanso laikotarpio mokėtinos ir gautinos sumos, BRP prognozuojamos mokėtinos sumos (Sprogn) skaičiavimo laikotarpis apima pasibaigusį Rinkos balanso laikotarpį bei einamojo mėnesio laikotarpį iki Garantijos perskaičiavimo dienos, o Smoket ir Sgaut sumos prilyginamos nuliui.

2.6. Jei BRP galiojančios Garantijos suma yra didesnė už perskaičiuotą Garantijos sumą, BRP turi teisę prašyti PSO grąžinti piniginio užstato skirtumą arba atitinkamai sumažinti Banko garantijos dydį Tvarkos 4 punkte nustatyta tvarka.

2.7. Garantija turi galioti per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, įskaitant visus Sutarties pratęsimus, ir ne trumpiau kaip 2 (du) mėnesius po Sutarties galiojimo pabaigos datos.

 

3. Garantijos padidinimas

 

3.1. Jei BRP pateiktos Garantijos suma yra mažesnė už PSO perskaičiuotą Garantijos sumą daugiau kaip 10 proc., BRP privalo padidinti Garantijos sumą šia tvarka:

3.1.1.   PSO elektroniniu paštu informuoja BRP apie trūkstamą Garantijos sumą;

3.1.2.   Jei BRP nesutinka su reikalaujamu Garantijos padidinimu, jis nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, turi PSO elektroniniu paštu pateikti pagrįstus argumentus, įrodančius prognozės netikslumą, ir tikslesnius vartojimo duomenis Garantijos perskaičiavimui. PSO, atsižvelgdamas į pateiktus argumentus, gali perskaičiuoti Garantijos sumą ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo argumentų pateikimo elektroniniu paštu informuoti BRP apie perskaičiuotą Garantijos sumą;

3.1.3.   BRP turi padidinti pateiktos Garantijos sumą arba avansu sumokėti (apmokėti sąskaitą) trūkstamą sumą  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tvarkos 3.1.1 punkte nurodyto PSO pranešimo pateikimo dienos;

3.1.4.   BRP, padidinęs Garantijos sumą, PSO Sutartyje nurodytais kontaktinių asmenų elektroninio pašto adresais nedelsiant pateikia Garantijos padidinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 

4. Garantijos grąžinimas

 

4.1. Pasibaigus Rinkos balanso laikotarpiui ir suskaičiavus faktiškai nupirktus bei parduotus Disbalanso kiekius, BRP turi teisę, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kreiptis į PSO dėl piniginio užstato skirtumo grąžinimo arba dalinio ar viso einamojo mokėjimo užskaitymo, jei galiojanti Garantijos suma yra didesnė už perskaičiuotą Garantijos sumą arba pateikti atitinkamai sumažintą Banko garantiją.

4.2. PSO, BRP, ne vėliau kaip iki paskutinės mėnesio darbo dienos grąžina BRP prašyme nurodytą sumą pavedimu į BRP nurodytą sąskaitą arba įskaito šią sumą kaip einamąjį mokėjimą.

4.3. Dėl bet kokių priežasčių pasibaigus Sutarties galiojimui per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties galiojimo pabaigos datos, tačiau bet kuriuo atveju ne anksčiau nei BRP įvykdys visus mokėjimų įsipareigojimus, PSO BRP grąžina Banko garantiją ir/arba į BRP nurodytą banko sąskaitą perveda nepanaudotą piniginio užstato dalį.

 

5. Prievolių įgyvendinimas

 

5.1. BRP laiku nepateikus pakankamo dydžio Garantijos, PSO Sutartyje nustatyta tvarka praneša BRP tiekėjui apie Sutarties pažeidimą bei numatomą Sutarties nutraukimą.

5.2. PSO gali nereikalauti Garantijos, jei BRP pagal kitus sandorius, sudarytus su PSO, yra prisiėmęs įsipareigojimus dėl prekių pardavimo, tiekimo, paslaugų teikimo ir / ar darbų vykdymo, kai tokių įsipareigojimų vertė yra ne mažesnė nei šios tvarkos 2 dalyje nustatyta tvarka apskaičiuota Garantijos suma.

 

___________________________________

 

 

Disbalanso

pirkimo–pardavimo

sutarties priedas Nr. 4

 

 

 

Įgaliotų asmenų sąrašas

 

 

 

 

Perdavimo sistemos operatoriaus įgalioti asmenys

 

[...]

 

 

Už balansą atsakingos šalies įgalioti asmenys

[...]

 

 

__________________