Projektas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO

 

2020 m. birželio 17 d.  Nr. T1-181

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunkčiu bei atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. A3-7 „Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti“, 2020 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. A3-436 „Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti“, Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020-01-20 raštą Nr. 8D-68, 2020-06-05 raštą Nr. 8D-866, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020-01-24 raštą Nr. (15.26E)-6K-2000545, Prienų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:      

1.  Nurašyti ir likviduoti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo, sugedimo valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės administracijos valdomą turtą:

1.1. ilgalaikį turtą:

1.1.1.   tarnybinę stotį „HP-compag Pro Liant ML310“, 1 vnt., atidavimo naudoti metai 2003-07-01, pradinė įsigijimo vertė – 2 914,16 Eur, nusidėvėjimas – 2 914,16 Eur, be likutinės vertės (naudojosi Prienų rajono savivaldybės administracija);

1.1.2.   programinę įrangą „Masis 69“, 1 vnt., atidavimo naudoti metai 2003-07-01, pradinė įsigijimo vertė – 16 350,50 Eur, nusidėvėjimas – 16 350,50 Eur, be likutinės vertės (naudojosi Prienų rajono savivaldybės administracija);

1.1.3.   kompiuterį „OptiPlex GX 520“, 1 vnt. , atidavimo naudoti metai 2007-07-12, įsigijimo vertė – 1 161,15 Eur, nusidėvėjimas – 1 161,15 Eur, be likutinės vertės (naudojosi Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnija);

1.2. trumpalaikį turtą:

1.2.1.   multifunkcinį aparatą „Minolta Page Pro 1390MF“, 1 vnt., atidavimo naudoti metai 2007-07-12, įsigijimo kaina – 273,40 Eur (naudojosi Prienų rajono savivaldybės administracijos Pakuonio seniūnija);

1.2.2.   spausdintuvą „HP Laser Jet 1000W“, 10 ppm, 600x600 dpi, 1Mb, 1 vnt., atidavimo naudoti metai 2008-01-29, įsigijimo kaina – 214,90 Eur. (naudojosi Prienų rajono savivaldybės administracijos Pakuonio seniūnija).

2. Įpareigoti Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus atsakingus darbuotojus ir Jiezno bei Pakuonio seniūnijų seniūnus likviduoti sprendimo 1 punkte nurodytą turtą teisės aktų nustatyta tvarka (programinę įrangą ištrinti iš savo įstaigos kompiuterių) ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus Prienų rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras