Projektas Nr. XIIIP-2985 (2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO Nr. VIII-1881 2, 16 ir 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                            d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminantis vartotojas (toliau – gaminantis vartotojas) – elektros energijos vartotojas ar kitas asmuo, gaminantys elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įrenginiuose, valdomuose nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti ir turintys teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotą elektros energiją patiekti į elektros tinklus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 9 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) kurių pastatytas naujas ar rekonstruotas elektros energetikos objektas yra užbaigtas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis;“.

2. Pakeisti 16 straipsnio 9 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) kurių elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti;“.

3. Pakeisti 16 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas, jeigu asmuo numato gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginiuose tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat jeigu asmuo atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas ir numato gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose.“

4. Pakeisti 16 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Taryba, atsižvelgdama į paskirstytosios gamybos ribotą apimtį ir galimą poveikį elektros energetikos sistemos patikimumui, kai elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, išduoda leidimą gaminti elektros energiją Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse numatyta supaprastinta tvarka, jeigu asmuo pateikia prašymą, kuriame pateikiama informacija apie šio straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų išdavimą.“

5. Pakeisti 16 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

14. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, jeigu asmuo numato statyti ar įrengti elektros energijos gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat jeigu asmuo atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas arba siekia tapti gaminančiu vartotoju ir numato statyti ar įrengti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW. Asmuo, numatantis statyti ar įrengti ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginius ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat asmuo, atitinkantis šio įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas arba siekiantis tapti gaminančiu vartotoju ir numatantis statyti ar įrengti ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginius, Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka apie tai privalo informuoti tinklų operatorių.“

 

3 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

Papildyti 67 straipsnį 8 dalimi:

8. Tinklų operatorių sąnaudos, susijusios su gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, elektros įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, paskirstomos tarp gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, ir tinklų operatoriaus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 2 straipsnį ir šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

3. Iki šio įstatymo 2 straipsnio įsigaliojimo dienos asmenims, turintiems galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir numatantiems gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat asmenims, atitinkantiems šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas, leidimas gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose nereikalingas.

4. Lietuvos Respublikos energetikos ministras ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

 

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas                                                                                      Juozas Imbrasas