Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės  d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu ir 16 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

 

„ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžetą (toliau – savivaldybės biudžetas):

1.1. pajamų – 195 657 726,29 Eur, lėšų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2022-12-31) – 22 684 019,20 Eur, skolintų lėšų – 11 700 600,00 Eur (1 priedas);

1.2. asignavimus pagal programas, asignavimų valdytojus ir lėšų šaltinius – 230 042 345,49 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 105 154 162,76 Eur (2, 3 priedai);

1.3. savivaldybės planuojamą metinę įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio sumą  2023 m. gruodžio 31 d. 0,00 Eur.

2. Nustatyti, kad:

2.1. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai išanalizuoja įsiskolinimų priežastis ir imasi priemonių įsiskolinimui sumažinti, o sudarydami ir tvirtindami 2023 metų išlaidų sąmatas, numato reikiamų asignavimų dalį 2023 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

2.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiami įsiskolinimai;

2.3. savivaldybės biudžeto asignavimai darbo užmokesčiui yra maksimalūs ir gali būti naudojami tik su darbo užmokesčiu susijusioms išlaidoms ir darbdavių išmokoms, kurios pervedamos ne per socialinio draudimo sistemą, finansuoti;

2.4. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai, siekdami, kad 2023 m. gruodžio 31 d. nebūtų darbo užmokesčio, įskaitant nuo jo mokamus mokesčius, įsiskolinimų (mokėtinų sumų), turi užtikrinti, kad nebūtų priimtų sprendimų padidinti darbo užmokestį darbuotojams daugiau, negu yra tam patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui;

2.5. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų, nesudaro darbų atlikimo ir paslaugų pirkimo sutarčių, kol nėra tam tikslui numatytų asignavimų atitinkamoje programoje; išlaidoms padengti pirmiausia turi naudoti asignavimus iš einamaisiais biudžetiniais metais įmokėtų į savivaldybės biudžetą pajamų, įskaitant ankstesniais metais nepanaudotus lėšų likučius ir viršplanines pajamas, išskyrus konkrečiam tikslui numatytus asignavimus, kurių negalima naudoti kitiems tikslams.“

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras