Projektas

 

Lietuvos Respublikos seimas

 

statutas

dĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 52 ir 53 STRAIPSNIų PAKEITIMO

 

 

     m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. Seimo statuto 52 straipsnio 2 dalies pakeitimas.

Pakeisti statuto 52 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Laikinai negalintį eiti pareigų komiteto pirmininką pavaduoja jo pavaduotojas, o jo nesant - vyriausias pagal amžių komiteto narys.“

2 straipsnis. Seimo statuto 52 straipsnio papildymas 3 dalimi.

Papildyti statuto 52 straipsnį 3 dalimi ir ją išdėstyti taip:

3. Kol komiteto pirmininkas Seimo nepatvirtintas, jo pareigas laikinai eina komiteto pirmininko pavaduotojas, o jo nesant – vyriausias pagal amžių komiteto narys.“

3 straipsnis. Statuto 53 straipsnio 4 dalies pakeitimas.

Pakeisti statuto 53 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Komitetų posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių. Komiteto posėdžiams pirmininkauja komiteto pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas. Kol komiteto pirmininkas ir komiteto pirmininko pavaduotojas Seimo nepatvirtinti, komiteto posėdžiams pirmininkauja vyriausias pagal amžių komiteto narys.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai:                                       (Parašas)                                 

 

Antanas Matulas                                                 

Petras Čimbaras                                              

Viktorija Čmilytė-Nielsen

Virgilijus Poderys

Kazys Starkevičius                                        

Dovilė Šakalienė

Ona Valiukevičiūtė