Projektas

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. GRUODŽIO 12 D. NUTARIMO NR. 1289 „DĖL KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ PERSIKĖLIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr.1289 „Dėl karjeros valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 31 straipsnio 7 dalimi ir 32 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“

1.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 14 straipsnio 15 dalyje nurodytų diplomatų ir 16 straipsnio 1 dalyje nurodytų karjeros valstybės tarnautojų persikėlimo išlaidų apmokėjimą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, įgyvendinantis Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymą.“

2. Pakeisti Karjeros valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1289 „Dėl karjeros valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Karjeros valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja persikėlimo išlaidų apmokėjimą, kai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 14 straipsnyje (išskyrus šio straipsnio 11 dalyje nustatytą perkėlimą) nustatytais atvejais karjeros valstybės tarnautojas perkeliamas į kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietovėje, ir kelionės, turto perkėlimo išlaidų kompensavimą, kai Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 31 straipsnyje ir 32 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais vidaus tarnybos sistemos pareigūnai (toliau – pareigūnai) perkeliami į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje.

2.2. Pakeisti 3 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti tai:

3. Karjeros valstybės tarnautoją perkeliant į kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietovėje ir jį grąžinant į pareigas, eitas iki perkėlimo, apmokamos karjeros valstybės tarnautojo ir jo šeimos narių (šeimos nariais laikomi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys) patirtos Aprašo 4 punkte nurodytos išlaidos.“

2.3. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje nurodyta valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga išlaidas apmoka iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo.“

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

Vidaus reikalų ministras