Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 35 IR 46 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

2024 m.                                          d.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) informacija apie šio įstatymo 46 straipsnio 3 ir 11 dalyse nustatytas galimybes nepašalinti iš pirkimo procedūros tiekėjo, neatitinkančio tam tikrų jam keliamų reikalavimų;“

 

2 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 46 straipsnį nauja 7 dalimi:

7. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu viešojo pirkimo dalyvis yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Rusijos karo rėmėjų sąrašą, atsižvelgiant į tai, kad asmuo netiesiogiai prisideda prie Rusijos karinių pajėgumų veikdamas Rusijos ir (arba) Baltarusijos teritorijoje, mokėdamas mokesčius, prisidėdamas prie propagandos ar mobilizacijos kampanijų ir (arba) kitaip netiesiogiai skatindamas Rusijos karinius pajėgumus, taip keldamas grėsmę Lietuvos ir (arba) partnerių nacionaliniam saugumui, arba yra su juo susijęs fizinis arba juridinis asmuo pagal Viešosios įstaigos audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. VAS-14 „Dėl 30-ojo verslo apskaitos standarto „Susiję asmenys" tvirtinimo“.

2.   Buvusias 46 straipsnio 7-12 dalis laikyti atitinkamai 8-13 dalimis.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1.   Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. rugsėjo 1 d.

2.   Iki šio įstatymo įsigaliojimo Vyriausybė priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai