Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO
 NR. VIII-2032 2, 3, 4, 6, 9 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Akreditavimas procedūra, kurią apibrėžia ir valdo kelių rinkliavos rinkėjas ir kuri taikoma Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjui, prieš jam suteikiant teisę šią paslaugą teikti Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijoje.

2. Elektroninė kelių rinkliavos sistema – kelių rinkliavos rinkimo sistema, pagal kurią pareiga kelių naudotojui mokėti šią rinkliavą registruojama ir atliekama tik automatinio nustatymo, kad transporto priemonė yra tam tikroje vietoje, būdu, palaikant nuotolinį ryšį su transporto priemonėje montuojama įranga, arba remiantis automatiniu registracijos numerio identifikavimu.

3. Europos elektroninės kelių rinkliavos paslauga – kelių rinkliavos paslauga, kurią Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjas pagal sutartį teikia Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos gavėjui vienoje ar daugiau Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijų.

4. Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs su Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėju naudojimosi šia paslauga sutartį.

5. Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjas – subjektas, kuris pagal atskirą sutartį sudaro sąlygas Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos gavėjui naudotis šia paslauga, perveda kelių rinkliavas jų rinkėjui ir yra įregistruotas savo įsisteigimo valstybėje narėje.

6. Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorija – kelias, kelių tinklas, statinys (pavyzdžiui, tiltas ar tunelis) arba keltas, už važiavimą ar naudojimąsi kuriais rinkliavos renkamos naudojant elektroninę kelių rinkliavos sistemą.

7. Kelių naudotojas – asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai naudojasi keliais ir jų statiniais.

8. Kelių naudotojo mokestis – transporto priemonės valdytojo mokestis už naudojimąsi keliais ir jų statiniais.

9. Kelių rinkliavos kontekstiniai duomenys – atsakingojo kelių rinkliavos rinkėjo nurodyta informacija, būtina siekiant nustatyti kelių rinkliavą už transporto priemonės važiavimą per konkrečią rinkliavos teritoriją ir atlikti rinkliavos operaciją.

10. Kelių rinkliavos paslaugos teikėjas – juridinis asmuo, kuris teikia kelių rinkliavos paslaugas vienoje ar daugiau Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijų vienos ar daugiau klasių transporto priemonių valdytojams.

11. Kelių rinkliavos rinkėjas – viešasis ar privatusis subjektas, kuris renka kelių rinkliavas už transporto priemonių važiavimą Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijoje.

12. Pagrindinis kelių rinkliavos paslaugos teikėjas – kelių rinkliavos paslaugos teikėjas, kuriam nustatytos tam tikros pareigos (pavyzdžiui, pareiga pasirašyti sutartis su visais suinteresuotaisiais kelių naudotojais) arba suteiktos tam tikros teisės (pavyzdžiui, konkretus atlygis arba garantuota ilgalaikė sutartis), besiskiriančios nuo kitų paslaugos teikėjų teisių ir pareigų.

13. Paskirtasis kelių rinkliavos rinkėjas – viešasis ar privatusis subjektas, paskirtas kelių rinkliavos rinkėju būsimoje Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijoje.

14. Programos finansavimo lėšos – valstybės biudžeto pajamų dalis, fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių tikslinės lėšos, skirtos Programai finansuoti.

15. Sąveikos sudedamoji dalis – nedalomas komponentas, komponentų grupė, mazgas ar sukomplektuotas blokas, kuris yra įtrauktas arba kurį ketinama įtraukti į Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugą ir nuo kurio tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios paslaugos sąveikumas, įskaitant materialius ir nematerialius objektus, tokius kaip programinė įranga.

16. Stacionarioji Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga – tam tikrose vietose nejudamai įtvirtinta įranga (greičio matuokliai, vaizdo kameros su duomenų perdavimo įranga ir kt.), skirta Kelių eismo taisyklių pažeidimams fiksuoti.

17. Transporto priemonėje montuojama įranga – visuma aparatinės ir programinės įrangos, kuri naudojama teikiant kelių rinkliavos paslaugą duomenims rinkti, saugoti, tvarkyti ir gauti ar siųsti nuotoliniu būdu ir kuri yra sumontuota arba yra kaip atskiras prietaisas transporto priemonėje.

18. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (toliau – Kelių įstatymas), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (toliau – Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Programos finansavimo šaltinis

Programa finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 4 straipsnį.

 

4 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Kelių naudotojo mokestis

1. Transporto priemonių ar jų junginių, nurodytų šio įstatymo 2 priede, valdytojai moka kelių naudotojo mokestį už naudojimąsi magistraliniais keliais. Už naudojimąsi valstybinės reikšmės krašto, rajoniniais ar vietinės reikšmės keliais kelių naudotojo mokestis nemokamas.

2. Kelių naudotojo mokesčio dydžius, neviršydama šio įstatymo 2 priede nustatytų ribinių tarifų, šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką nustato Vyriausybė. Nustatyti mokesčio dydžiai turi būti proporcingi naudojimosi keliais trukmei. Mėnesio tarifas turi būti ne didesnis kaip 10 procentų metų tarifo, savaitės tarifas turi būti ne didesnis kaip 5 procentai metų tarifo, o dienos tarifas turi būti ne didesnis kaip 2 procentai metų tarifo.

3. Kelių naudotojo mokestis nemokamas už naudojimąsi magistraliniais keliais važiuojant:

1) Vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie šios ministerijos transporto priemonėmis ar jų junginiais, priskirtais kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;

2) savivaldybių priešgaisrinės tarnybos transporto priemonėmis ar jų junginiais;

3) specialiai neįgaliesiems vežti ir (ar) vairuoti pritaikytomis transporto priemonėmis ar jų junginiais;

4) sveikatos priežiūros įstaigų greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos automobiliais;

5) švietimo įstaigų ir (ar) savivaldybių institucijų kontroliuojamų įmonių specialiai mokiniams (vaikams) vežti pritaikytomis transporto priemonėmis (mokykliniais autobusais), taip pat užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis specialiai mokiniams (vaikams) vežti pritaikytomis transporto priemonėmis (mokykliniais autobusais);

6) transporto priemonėmis ar jų junginiais, naudojamais valstybinės reikšmės keliams prižiūrėti;

7) užsienio šalyse įregistruotomis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kai jomis vykstama likviduoti stichinių nelaimių ar eismo įvykių padarinių, kai jomis vežamos labdaros ir humanitarinės pagalbos siuntos;

8) krašto apsaugos sistemos ir užsienio valstybių ginkluotųjų pajėgų transporto priemonėmis ar jų junginiais;

9) vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais (nurodytais leidimuose) važiuojančiomis keleivinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais.

4. Lietuvos Respublikoje esančios Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijos duomenys ir Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjų duomenys registruojami Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje (toliau – EIS) ir turi būti visuomenei prieinami elektroniniu būdu, nuolat atnaujinami ir tikslūs. Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje šie duomenys EIS tvarkytojo elektroninėmis priemonėmis teikiami Europos Komisijai.

5. Registruojamus EIS Lietuvos Respublikoje esančios Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijos duomenis sudaro informacija apie:

1) atitinkamus kelių rinkliavos rinkėjus;

2) naudojamas kelių rinkliavos rinkimo technologijas;

3) kelių rinkliavos kontekstinius duomenis;

4) Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijos dokumentą;

5) Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjus, sudariusius Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos sutartis su kelių rinkliavos rinkėju, vykdančius veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

6. Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjas registruojamas EIS jeigu jis yra įsisteigęs Lietuvos Respublikoje, pateikia EIS tvarkytojui registracijos prašymą ir įrodymus, kad įvykdė šiuos reikalavimus:

1) turi EN ISO 9001 arba lygiavertį sertifikatą;

2) turi techninę įrangą ir EB deklaraciją ar sertifikatą, patvirtinantį, kad sąveikos sudedamosios dalys atitinka specifikacijas;

3) turi kompetenciją teikti elektroninės kelių rinkliavos paslaugas arba vykdyti veiklą kitose susijusiose srityse;

4) jo finansinė padėtis yra tinkama;

5) turi visuotinį rizikos valdymo planą, kurio auditas atliekamas ne rečiau nei kas dvejus metus;

6) turi gerą reputaciją.

7. Sprendimus dėl duomenų registravimo EIS priima EIS tvarkytojas. Duomenys, nurodyti šio įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 1, 4–6 punktuose tikrinami ir atnaujinami ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Į EIS įtraukiamos ir šio įstatymo 6 straipsnio 7 dalies 5 punkte numatytos audito išvados. Už Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjų, kurių duomenys įregistruoti EIS, veiksmus yra atsakingi patys Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjai.

8. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato bendruosius elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo ir su tuo susijusius reikalavimus.

9. Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo srityje:

1) vykdo paskirtojo kelių rinkliavos rinkėjo (diegiant kelių rinkliavos sistemą Lietuvos Respublikoje), kelių rinkliavos rinkėjo (įdiegus kelių rinkliavos sistemą Lietuvos Respublikoje) ir pagrindinio kelių rinkliavos paslaugos teikėjo funkcijas, įgyvendina atitinkamas teises ir pareigas (įskaitant pagrindinio kelių rinkliavos paslaugos teikėjo specifinę pareigą sudaryti sutartis su visais suinteresuotais kelių naudotojais ir specialią teisę gauti konkretų atlygį, kuris gali skirtis nuo kitų kelių rinkliavos paslaugos teikėjų atlygio, kad tai pateisinama dėl išlaidų, susijusių su specialiųjų įpareigojimų vykdymu arba kelių rinkliavos rinkėjo nustatytų fiksuotų mokesčių atskaitymu), priima su tuo susijusius teisės aktus ir sprendimus;

2) nustato registravimo procedūrą ir organizuoja duomenų, nurodytų šio įstatymo 6 straipsnio 5–7 dalyse, registravimą EIS, duomenų teikimą Europos Komisijai kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje, užtikrina duomenų prieinamumą visuomenei elektroniniu būdu nuo 2021 m. spalio 19 d., priima su tuo susijusius teisės aktus ir sprendimus;

3) iki 2021 m. spalio 18 d. priima ir viešai paskelbia elektroninės kelių rinkliavos paslaugos sutarties formą ir priima su tuo susijusius sprendimus;

4) ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki naujos arba iš esmės pakeičiamos elektroninės kelių rinkliavos sistemos veikimo pradžios priima ir viešai paskelbia, atitinkamai, išsamų sąveikos sudedamųjų dalių atitikties specifikacijoms ir tinkamumo naudoti vertinimo (akreditavimo) proceso planą arba išsamų pakartotinio vertinimo (akreditavimo) proceso planą, taip pat užtikrina bandymams skirtos aplinkos sukūrimą ir su tuo susijusių bandymų atlikimo sertifikavimo procedūras;

5) vadovaujantis Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymu ir šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, priima, vykdo ir prižiūri sąveikos sudedamųjų dalių atitikties specifikacijoms ir tinkamumo naudoti vertinimo procedūras, priima su tuo susijusius teisės aktus ir sprendimus, įskaitant sprendimus, susijusius su Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotomis įstaigomis ir notifikuotomis įstaigomis (sprendimuose išsamiai nurodant priežastis, kuriomis jie grindžiami), teikia susijusius pranešimus, atlieka kitus veiksmus ir imasi apsaugos procedūrų;

6) vykdo kitas funkcijas ir priima susijusius teisės aktus ir sprendimus, siekiant užtikrinti elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumą ir veikimą.“

 

5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Programos finansavimo lėšų naudojimas

1. Programos finansavimo lėšos naudojamos valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, tai yra:

1) keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

2) keliams, tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, gamybiniams-buitiniams kelių statiniams, pralaidoms projektuoti, projektų ekspertizėms atlikti, kelių priežiūros ir tinklo plėtros programoms rengti, mokslo tiriamiesiems darbams, susijusiems su kelių tinklo plėtra ir užtikrinimu, kad šis tinklas veiktų, vykdyti;

3) keliams, kelių statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti;

4) tiltams, viadukams, estakadoms tuneliams ir gamybiniams-buitiniams kelių statiniams apskaityti, statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), inventorizuoti ir prižiūrėti;

5) kelių tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų techninei kontrolei, kelių, tiltų, viadukų, estakadų ir tunelių specialiesiems tyrimams, laboratoriniams darbams, kelių statinių statybos techninei priežiūrai, saugos ir paskirties valstybinei priežiūrai atlikti;

6) kelio ruožų apšvietimo, eismo valdymo, reguliavimo priemonėms, kelių dangos šildymui įrengti;

7) dviračių ir pėsčiųjų takams projektuoti, įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

8) poilsio aikštelėms, maršrutinio transporto sustojimo vietoms, paviljonams, pavėsinėms, tualetams ir kitiems prie kelio esantiems techniniams įrenginiams, oro sąlygų keliuose stebėjimo, transporto eismo apskaitos ir valdymo sistemoms ir kitiems kelio statiniams plėtoti;

9) kelių informacinėms sistemoms kurti;

10) žvyrkelių asfaltavimo programoms įgyvendinti;

11) ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir įvykių padariniams keliuose likviduoti;

12) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir saugaus eismo priemonėms įgyvendinti, daliai padengti vykdant Europos Sąjungos paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus;

13) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos įgaliotos viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros funkcijoms, nurodytoms Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 12 dalyje, atlikti;

14) išlaidoms už skirtą žemę, nukeliamus ar (ir) griaunamus pastatus ir kitus statinius, želdinius ir kitas naudmenas, tiesiant, rekonstruojant, taisant (remontuojant), prižiūrint kelius, apmokėti, aplinkos apsaugos reikmėms ir apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių statyti, žemės rekultivavimo darbams vykdyti tiesiant ir taisant (remontuojant) kelius;

15) bendradarbiavimui su užsienio valstybėmis kelių tinklo plėtros ir užtikrinimo, kad šis tinklas veiktų, klausimais finansuoti;

16) teisės aktams ir normatyviniams dokumentams, susijusiems su kelių tinklo plėtra ir užtikrinimu, kad šis tinklas veiktų, rengti;

17) kelių transporto priemonių svėrimo įrangai įsigyti;

18) institucijų ir įstaigų, atsakingų už valstybinės reikšmės kelius, ir valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos išlaikymo išlaidoms apmokėti;

19) institucijų ir įstaigų, atsakingų už valstybinės reikšmės kelius, ir valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos paskoloms, skirtoms tiesioginėms funkcijoms atlikti, grąžinti ir palūkanoms mokėti;

20) mokesčiams už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones, už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, už eismo ribojimą administruoti ir jų surinkimo priežiūrai atlikti;

21) Kelių muziejui ir kelių srities istorinėms vertybėms išlaikyti, įsigyti ir eksponuoti;

22) saugaus eismo keliuose programoms ir jų priemonėms įgyvendinti (tarp jų keliuose įrengtai stacionariajai Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įrangai prižiūrėti, gaunamai informacijai apdoroti ir kitoms saugaus eismo programoms įgyvendinti, naudojant lėšas iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą);

23) viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) veiklai, susijusiai su Programos lėšų, skiriamų valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, priežiūra, užtikrinti;

24) kitoms kelių srities reikmėms finansuoti.

2. Programos finansavimo lėšos naudojamos savivaldybių ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybių įmonių valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, tai yra:

1) keliams projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

2) kelių, kelių statinių ir jų užimamos žemės teisinei registracijai būtinoms procedūroms atlikti, daiktinėms teisėms į žemę, šių teisių suvaržymams, juridiniams faktams registruoti;

3) tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, pralaidoms projektuoti, apskaityti, statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

4) apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

5) kelio juostoje esantiems paviršinio vandens nuleidimo įrenginiams ir lietaus kanalizacijai įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

6) techninėms eismo reguliavimo ir kitoms inžinerinėms saugaus eismo priemonėms projektuoti, įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

7) ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir įvykių padariniams keliuose likviduoti;

8) apšvietimui keliuose įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti);

9) kelio juostoje esančioms automobilių stovėjimo aikštelėms, viešojo transporto stotelėms ir paviljonams įrengti, statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

10) institucijų ar įstaigų, atsakingų už vietinės reikšmės viešuosius kelius, paskoloms, naudojamoms vietinės reikšmės viešiesiems keliams projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), grąžinti ir palūkanoms mokėti;

11) išlaidoms už skirtą žemę, nukeliamus ar (ir) griaunamus pastatus ir kitus statinius, želdinius ir kitas naudmenas, tiesiant, rekonstruojant, taisant (remontuojant), prižiūrint kelius, apmokėti, aplinkos apsaugos reikmėms, žemės rekultivavimo darbams vykdyti tiesiant ir taisant (remontuojant) kelius;

12) Programos finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį kontrolei, darbų kokybės kontrolės priežiūrai vietinės reikšmės kelių objektuose;

13) viešojo sektoriaus ir privačios partnerystės būdu įgyvendintų vietinės reikšmės viešųjų keliams projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), grąžinti ir palūkanoms mokėti projektų išlaidoms finansuoti;

14) išlaidoms už kelio juostoje esančio apželdinimo (daugiamečių augalų) įrengimą ir priežiūrą apmokėti;

15) darnaus judumo priemonėms (viešojo transporto infrastruktūrai; dviračių statymo infrastruktūrai; stovėjimo aikštelėms, skirtoms motorinėms transporto priemonėms arba dviračiams palikti, siekiant tęsti kelionę viešuoju transportu, įrengti, jeigu už naudojimąsi jomis neimamas atlygis; elektrinių transporto priemonių (išskyrus elektromobilius) viešosioms įkrovimo prieigoms; šaligatviams, pėsčiųjų ir (ar) dviračių takams įrengti, projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti; infrastruktūros (susisiekimui (ne rekreacijai) skirtų esamų šaligatvių, pėsčiųjų takų, pėsčiųjų viadukų ir tiltų, pėsčiųjų estakadų, pėsčiųjų perėjų (įskaitant požeminių)) žmonėms su individualiais poreikiais pritaikymui) įgyvendinti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

16) saugaus eismo priemonėms (važiuojamosios kelio dalies siaurinimui; įvažiavimų į teritorijas zonų pertvarkymui; važiuojamosios kelio dalies iškreivinimui; iškiliosioms greičio mažinimo priemonėms (greičio mažinimo kalneliams); kelio įrenginiams (saugos salelėms, sankryžoms, pėsčiųjų perėjoms); „miesto vartų“ įrengimui; želdinimui; visuomeninio transporto eismo organizavimui; kelio ženklų įrengimui; šviesoforų įrengimui; tvorų, kelio apsauginių atitvarų sistemų, signalinių stulpelių įrengimui; veidrodžių įrengimui; elektroninių įrenginių naudojimui; pėsčiųjų, dviračių takų įrenginių diegimui (tvorelėms, kalneliams ir pan.)) įgyvendinti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti.

3. Metinėje lėšų naudojimo sąmatoje šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatytoms veikloms numatoma 67 procentų Programos finansavimo lėšų. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija patvirtina ilgalaikės valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros gaires.

4. Vyriausybė nustato Programos finansavimo lėšų naudojimo tvarką. Programos finansavimo lėšų naudojimo tvarką įgyvendina valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Programos finansavimo lėšų naudojimo šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms kelių reikmėms atliekant viešuosius pirkimus priežiūrą vykdo CPVA. Šio įstatymo įgyvendinimą prižiūri Susisiekimo ministerija.

5. Programos finansavimo lėšos naudojamos pagal iki atitinkamų metų vasario 1 dienos Vyriausybės patvirtintą trimetę lėšų naudojimo sąmatą, kuri rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 8 straipsniu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos strateginiu veiklos planu. Iki einamųjų metų pabaigos valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija ir savivaldybės sutarčių antraisiais ir trečiaisiais metais atlikti rangos darbų ar suteikti paslaugų gali pasirašyti ne didesnei sumai negu 50 proc. atitinkamų metų Programos lėšų asignavimų.

6. Metinėje lėšų naudojimo sąmatoje šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nustatytoms veikloms numatoma 33 procentų Programos finansavimo lėšų, kurie paskirstomi taip:

1) Vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse Programos finansavimo lėšos paskirstomos valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių – 2 procentai.

2) Savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams – 98 procentai, iš kurių miestų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 35 procentai, kitų savivaldybių vietinės reikšmės keliams – 65 procentai. Šios lėšos savivaldybėms paskirstomos valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu pagal nuolatinių gyventojų skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis), – 50 procentų ir pagal motorizuoto eismo kelių ilgį, nurodytą savivaldybių tarybų patvirtintame kelių sąraše, kuriame taip pat nurodytas kelio numeris ir kelio pavadinimas, – 50 procentų. Nuo 2025 metų Programos finansavimo lėšos savivaldybėms paskirstomos pagal nuolatinių gyventojų skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis), – 50 procentų ir pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų kelių ilgį, – 50 procentų.

Ne mažiau kaip 58 procentai Programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams, turi būti naudojama turtui įsigyti – vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti; ne mažiau kaip 5 procentai turi būti naudojama saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose finansuoti; ne mažiau kaip 10 procentų turi būti naudojama darnaus judumo priemonėms finansuoti.

Savivaldybės institucijos Programos finansavimo lėšas paskirsto vadovaujantis savivaldybių tarybų nustatytomis ir viešai skelbiamomis vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių sudarymo tvarkomis. Vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės sudaromos ne trumpesniam nei trejų metų laikotarpiui. Sudarytos vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės turi būti viešos ir nuolat atnaujinamos.

7. Vyriausybės nustatyta tvarka Programos finansavimo lėšos taip pat naudojamos perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti:

1) neįgaliųjų ir jų nuosavybės ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų automobilių, kuriuos jie vairuoja arba kuriais jie važiuoja;

2) tarnybos reikalais vykstančių greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnybų, prokuratūros, muitinės pareigūnų, Lietuvos kariuomenėje tarnaujančių karių, valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų ir šiame punkte nurodytų institucijų ir tarnybų transporto priemonių;

3) Klaipėdos miesto savivaldybės tarnybinių transporto priemonių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių tarnybines funkcijas ir dirbančių darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje;

4) tolimojo, vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų, dviračių, autocisternų, kuriomis vežamas kuras į Kuršių neriją;

5) juridinių asmenų, turinčių Kuršių nerijoje registruotą buveinę, transporto priemonių ir darbuotojų;

6) Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų transporto priemonių ir darbuotojų, dirbančių darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje;

7) Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir jų transporto priemonių;

8) darbo reikalais vykstančių miškų urėdijos, kuriai perduotas valdyti Kuršių nerijoje esantis valstybinės miško žemės sklypas, darbuotojų ir jos transporto priemonių.“

8. Susisiekimo ministerijai suteikiama teisė skirti lėšas iš Programos finansavimo lėšų investicijų projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 89,40 iki 107,00 km rekonstravimas“, investicijų projekto „Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas“ ir investicijų projekto „Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas“ vykdymo priežiūrai ir darbams atlikti netaikant šio įstatymo 9 straipsnio 3 ir 6 dalyse nustatytų procentinių dydžių.“

 

6 straipsnis. Įstatymo 5 priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo 5 priedą 3 punktu:

3. 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/520 dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus Sąjungoje.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1, 4, 6 straipsnius ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja
2022 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1, 4 ir 6 straipsniai įsigalioja 2021 m. spalio 19 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija iki 2021 m. spalio 18 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas