Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

EKONOMINIŲ IR KITŲ TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. IX-2160 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą Nr. IX-2160 ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

EKONOMINIŲ IR KITŲ TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IR NACIONALINIŲ RIBOJANČIŲ PRIEMONIŲ NUSTATYMO

ĮSTATYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas skirtas užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų bei Europos Sąjungos bendrosios saugumo ir užsienio politikos vykdymą, sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikai efektyviau prisidėti prie taikos ir stabilumo palaikymo pasaulyje, taip pat prie tarptautinės bendruomenės kovos su tarptautiniu terorizmu, žmogaus teisių pažeidimais, teritoriniais, etniniais ir religiniais konfliktais kitose valstybėse bei užtikrinti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesus.

2. Šis įstatymas nustato nekarinių tarptautinių sankcijų, nustatomų Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų, taip pat Europos Sąjungos, įgyvendinimo tvarką Lietuvos Respublikoje. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas apima tarptautinių sankcijų įgyvendinimo nustatymą, pakeitimą ir nutraukimą.

3. Šis įstatymas nustato nacionalines ribojančias priemones užsieniečiams, kuriems uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 133 straipsnio 4 dalyje nurodytais pagrindais, ir juridiniams asmenims, kuriuose šie užsieniečiai yra naudos gavėjai.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Subjektas, dėl kurio įgyvendinamos tarptautinės sankcijos – valstybė ar jos dalis; teritorija (specialaus statuso zona); fizinis arba juridinis asmuo; bet kokia kita organizacija ar fizinių asmenų grupė.

2. Tarptautinės sankcijos – Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų sprendimų ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytų apribojimų ir įpareigojimų visuma. Tarptautinės sankcijos gali būti ekonominės, finansinės, politinės, susisiekimo, visuomeninės, taip pat kitokius apribojimus ir įpareigojimus nustatančios sankcijos.

3. Nacionalinės ribojančios priemonės – Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyti finansinės ir ekonominės veiklos apribojimai subjektams, nurodytiems šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje.

4. Ekonominės sankcijos – civilinės, dvigubos paskirties prekių, karinės įrangos, paslaugų ir technologijų importo, eksporto, reeksporto ir tranzito, įskaitant tarpininkavimą, apribojimai; prekybos su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai; Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų ekonominės veiklos valstybėje ar teritorijoje, dėl kurios įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai; subjektų, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos arba nacionalinės ribojančios priemonės, ekonominės veiklos Lietuvos Respublikos teritorijoje apribojimai.

5. Finansinės sankcijos – subjektų, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos arba nacionalinės ribojančios priemonės, teisių valdyti, naudoti ir disponuoti pinigais, vertybiniais popieriais, daiktais, kitu turtu ir turtinėmis teisėmis apribojimai; mokėjimų apribojimai subjektams, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos arba nacionalinės ribojančios priemonės; kiti finansinės veiklos apribojimai.

6. Politinės sankcijos – oficialių vizitų apribojimai; kelionių į valstybę ar teritoriją, dėl kurios įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, ar per šią valstybę arba teritoriją apribojimai; apribojimai atvykti ar keliauti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją asmenims, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos; diplomatinių santykių apribojimai; kitos politinio ir diplomatinio poveikio priemonės.

7. Susisiekimo sankcijos – transporto (geležinkelių, kelių, vandens, oro), pašto, elektroninių ryšių ir (ar) kitokių ryšių ir susisiekimo su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai.

8. Visuomeninės sankcijos – kultūrinių, mokslo, švietimo, sporto ir kitokių visuomeninių ryšių su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai.

9. Eksportas – prekių išvežimas arba išsiuntimas iš Europos bendrijos muitų teritorijos, programinės įrangos bei technologijų perdavimas faksu, telefonu ar kitu būdu ir (ar) kitomis elektroninėmis priemonėmis į paskirties vietą už Europos bendrijos muitų teritorijos ribų; paslaugų teikimas už Europos bendrijos muitų teritorijos ribų. Žodinis technologijos perdavimas telefonu į šią sąvoką įeina tais atvejais, kai ši technologija yra aprašyta dokumente, iš kurio esminė technologijos aprašymo dalis yra perskaitoma ar apibūdinama telefonu.

10. Importas – prekių įvežimas arba atsiuntimas į Europos bendrijos muitų teritoriją, programinės įrangos bei technologijų perdavimas faksu, telefonu ar kitu būdu ir (ar) kitomis elektroninėmis priemonėmis iš už Europos bendrijos muitų teritorijos ribų; paslaugų gavimas iš už Europos bendrijos muitų teritorijos ribų. Žodinis technologijos perdavimas telefonu į šią sąvoką įeina tais atvejais, kai ši technologija yra aprašyta dokumente, iš kurio esminė technologijos aprašymo dalis yra perskaitoma ar apibūdinama telefonu.

11. Finansų įstaiga – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme.

12. Lėšų ir turto įšaldymas – laikinas nuosavybės teisių apribojimas, taikomas subjektams, kurių atžvilgiu galioja nacionalinės ribojančios priemonės.

 

3 straipsnis. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo bendrosios sąlygos

1. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimą nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytą atvejį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatoma, kokios tarptautinės sankcijos įgyvendinamos, taip pat nustatoma jų įgyvendinimo trukmė, sąlygos, galimos išimtys ir subjektai, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos. Tarptautinių sankcijų trukmė nustatoma atsižvelgiant į tarptautines sankcijas nustačiusių tarptautinių organizacijų sprendimuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose nurodytą jų trukmę. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje trukmė nenustatoma, jeigu jas nustačiusi tarptautinė organizacija ar Europos Sąjunga numato galimybę pratęsti tarptautinių sankcijų įgyvendinimą po peržiūros, kuri atliekama pasibaigus sankcijų įgyvendinimo laikotarpiui.

2. Jeigu tarptautines sankcijas nustačiusių tarptautinių organizacijų sprendimuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose nustatoma, kad tarptautinės sankcijos panaikinamos arba po peržiūros jų įgyvendinimas nepratęsiamas, tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje nutraukia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo yra nustatoma, kokius veiksmus privalo atlikti Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdydami tarptautines sankcijas, arba kokius veiksmus atlikti yra draudžiama.

4. Šio įstatymo nuostatos taikomos ir Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų veiksmams užsienio valstybių teritorijose, neatsižvelgiant į tai, ar užsienio valstybės įgyvendina tarptautines sankcijas, kurias įgyvendina Lietuvos Respublika, ar ne.

 

4 straipsnis. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo išimtys

1. Jeigu tarptautines sankcijas nustačiusių tarptautinių organizacijų sprendimuose ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktuose, išskyrus reglamentus, yra numatomos jų įgyvendinimo išimtys humanitariniais, taikos palaikymo misijų aprūpinimo tikslais ar kitais ypatingais atvejais, sankcijų išimčių įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje yra nustatomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytą atvejį.

2. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija yra atsakinga už nustatytų išimčių įgyvendinimą. Subjektai, dėl kurių yra įgyvendinamos tarptautinės sankcijos arba Lietuvos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys (išskyrus finansų įstaigas), siekdami pasinaudoti išimtimis, kreipiasi į tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą vykdančią instituciją, nurodytą šio įstatymo 13 straipsnyje, o ši institucija ar finansų įstaiga kreipiasi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją dėl išimties įgyvendinimo kiekvienu konkrečiu atveju ir įgyvendina išimtį tik gavusi jos sutikimą. Tais atvejais, kai tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros institucija yra Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, subjektai, dėl kurių yra įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, arba Lietuvos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys, siekdami pasinaudoti išimtimis, kreipiasi tiesiogiai į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO MASTAS

 

5 straipsnis. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų ir kitų tarptautinių organizacijų sprendimų dėl tarptautinių sankcijų, kurie yra privalomi pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, įgyvendinimo mastas

Tarptautinės sankcijos, nustatytos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijose ir kituose tarptautinių organizacijų sprendimuose dėl tarptautinių sankcijų, kurie yra privalomi pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, įgyvendinamos visiškai šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

6 straipsnis. Tarptautinių organizacijų rekomendacinių sprendimų dėl tarptautinių sankcijų taikymo įgyvendinimo mastas

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra Lietuvos Respublika arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, sprendimus, kuriais rekomenduojama taikyti tarptautines sankcijas tam tikriems subjektams, Lietuvos Respublika įgyvendina šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyta tvarka, jeigu šių sankcijų įgyvendinimas atitinka Lietuvos Respublikos užsienio politikos bei nacionalinio saugumo interesus ir tik tiek, kiek yra būtina pasiekti šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytus tikslus.

 

7 straipsnis. Tarptautinių organizacijų sprendimų dėl tarptautinių sankcijų taikymo įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisę

1. Tarptautinių organizacijų sprendimai dėl tarptautinių sankcijų taikymo užsienio valstybėms Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais įgyvendinami tik tiek, kiek jie nėra įgyvendinami Europos Sąjungos reglamentais, tiesiogiai taikomais Lietuvos Respublikoje, atsižvelgiant į šio įstatymo 8 straipsnio nuostatas.

2. Jei tarptautinių sankcijų įgyvendinimas, kuris yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, yra nesuderinamas su įsipareigojimais pagal Europos bendrijos steigimo sutartį, dėl šių sankcijų įgyvendinimo turi būti sprendžiama pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS VYKDANT EUROPOS SĄJUNGOS BENDRĄJĄ UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKĄ

 

8 straipsnis. Europos Sąjungos bendrosios užsienio ir saugumo politikos teisės aktų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje

1. Europos Sąjungos reglamentai dėl tarptautinių sankcijų ir jų įgyvendinimo išimčių, priimti remiantis Europos bendrijos steigimo sutartimi, yra tiesiogiai taikomi Lietuvos Respublikoje nuo jų įsigaliojimo. Prireikus Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali priimti nutarimą, kuriame būtų reikalingos reglamento įgyvendinimui Lietuvos Respublikoje nuostatos.

2. Europos Sąjungos bendrosios pozicijos, bendrieji veiksmai, sprendimai ir kiti teisės aktai dėl tarptautinių sankcijų, priimti remiantis Europos Sąjungos sutartimi arba Europos bendrijos steigimo sutartimi, yra įgyvendinami šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮGYVENDINAMŲ TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ POVEIKIS PRIEVOLĖMS IR SANDORIAMS

 

9 straipsnis. Prievolių vykdymas nustačius tarptautinių sankcijų įgyvendinimą

1. Draudžiama vykdyti veiksmus, kurių vykdymas draudžiamas Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis. Sandoriai, kurie buvo sudaryti iki nustatant tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą, turi būti nedelsiant nutraukti vienašališkai ar šalių susitarimu arba jų vykdymas sustabdytas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiui.

2. Draudžiama sudaryti sandorius, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms. Tokie sandoriai, sudaryti nustačius tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą šio įstatymo nustatyta tvarka, yra niekiniai ir negalioja.

3. Prievolių, atsiradusių iki nustatant tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą, vykdymas turi būti nedelsiant nutrauktas arba sustabdytas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiui. Draudžiama prisiimti naujas prievoles, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

4. Apribojus subjektų, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, disponavimą sąskaitomis, iš jų gali būti išskaitomos įprastinės šių sąskaitų išlaikymo išlaidos ir įskaitomos palūkanos bei mokėjimai pagal sandorius, sudarytus iki pradedant įgyvendinti tarptautines sankcijas, tik tuo atveju, kai jokiais išskaitymais ar įskaitymais negalės disponuoti subjektas, dėl kurio įgyvendinamos finansinės sankcijos.

 

10 straipsnis. Prievolių nevykdymo dėl tarptautinių sankcijų taikymo teisinės pasekmės

1. Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims už prievolių nevykdymą dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo civilinė atsakomybė netaikoma arba jie atleidžiami nuo jos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

2. Vykdant šį įstatymą patirti fizinių ir juridinių asmenų nuostoliai neatlyginami.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

NACIONALINĖS RIBOJANČIOS PRIEMONĖS

 

11 straipsnis. Nacionalinės ribojančios priemonės

1. Užsieniečiui, kuriam uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 133 straipsnio 4 dalyje nurodytais pagrindais, ir juridiniam asmeniui, kuriame toks užsienietis yra naudos gavėjas, apribojama teisė valdyti, naudoti finansų įstaigose, užsienio valstybių finansų įstaigų filialuose, įsteigtuose Lietuvos Respublikoje, jų turimas pinigines lėšas ir kitą turtą (įskaitant palūkanas) ir jais disponuoti, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį.

2. Finansų įstaigos, užsienio valstybių finansų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, įšaldo visas šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų finansų įstaigose jų turimas pinigines lėšas ir kitą turtą (įskaitant palūkanas). Lėšų ir kito turto (įskaitant palūkanas) įšaldymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

3. Finansų įstaigoms, užsienio valstybių finansų įstaigų filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje, draudžiama:

1) atlikti bet kokius mokėjimus į šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų sąskaitas finansų įstaigose ir iš jų, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį;

2) teikti bet kokias finansines paslaugas šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims.

4. Finansų įstaigoms, užsienio valstybių finansų įstaigų filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje leidžiama išskaičiuoti teisės aktų nustatytą atlyginimą finansų įstaigai už sąraše nurodytų fizinių ar juridinių asmenų sąskaitų tvarkymą.

5. Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikoje veiklą vykdantiems užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims draudžiama pirkti, parduoti, tarpininkauti perkant, parduodant Lietuvos Respublikoje registruotą kilnojamą ir nekilnojamą turtą, civilinės, dvigubos paskirties prekes, karinę įrangą, paslaugas ir technologijas šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims.

6. Šio straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalyse nustatytos priemonės taikomos tol, kol šio straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui galioja draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką.

7. Finansų įstaigos, užsienio valstybių finansų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, nėra atsakingi šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir žalą, padarytą dėl jų piniginių operacijų ar sandorių nevykdymo, jeigu finansų įstaigos, užsienio valstybių finansų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, sandorių su šio straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis nevykdė dėl šio straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nurodytų priežasčių.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ IR NACIONALINIŲ RIBOJANČIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS IR ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

12 straipsnis. Tarptautinių sankcijų ir nacionalinių ribojančių priemonių įgyvendinimo administravimas

1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija koordinuoja tarptautinių sankcijų ir nacionalinių ribojančių priemonių įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinių sankcijų ir nacionalinių ribojančių priemonių įgyvendinimo klausimais.

2. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija teikia informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą atitinkamai Jungtinėms Tautoms, kitoms tarptautinėms organizacijoms ar Europos Sąjungos institucijoms, kurių nustatytos tarptautinės sankcijos yra įgyvendinamos.

 

13 straipsnis. Tarptautinių sankcijų ir nacionalinių ribojančių priemonių įgyvendinimo priežiūros institucijos

1. Už tarptautinių sankcijų ir nacionalinių ribojančių priemonių įgyvendinimo priežiūrą pagal kompetenciją yra atsakingos šios institucijos:

1) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos bankas – už ekonominių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą;

2) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos bankas – už finansinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą;

3) Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir ministerijos, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos – už politinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą;

4) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba, Civilinės aviacijos administracija – už susisiekimo sankcijų įgyvendinimo priežiūrą;

5) Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinis turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos – už visuomeninių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Prireikus Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali paskirti ir kitas institucijas, kurios atsako už nutarime nustatytų tarptautinių sankcijų ir nacionalinių ribojančių priemonių įgyvendinimo priežiūrą.

 

14 straipsnis. Tarptautinių sankcijų ir nacionalinių ribojančių priemonių įgyvendinimo priežiūra

1. Tarptautinių sankcijų ir nacionalinių ribojančių priemonių įgyvendinimo priežiūros tvarkas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Juridiniai ir fiziniai asmenys privalo pateikti tarptautinių sankcijų ir nacionalinių ribojančių priemonių įgyvendinimo priežiūrą vykdančioms institucijoms visus priežiūrai atlikti reikalingus duomenis.

2. Institucijos, atsakingos už tarptautinių sankcijų ir nacionalinių ribojančių priemonių įgyvendinimo priežiūrą, ir finansų įstaigos teikia informaciją apie tarptautinių sankcijų ir nacionalinių ribojančių priemonių įgyvendinimą, jų pažeidimus ir nagrinėjamas bylas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

3. Už nacionalinių ribojančių priemonių įgyvendinimo priežiūrą atsakingos institucijos visą su jų įgyvendinimu susijusią informaciją teikia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui, kuris parengia metinę atskaitą ir pateikia ją Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetui ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.

4. Šiame įstatyme nurodytos informacijos pateikimas šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytoms institucijoms nelaikomas tarnybinės, pramoninės, komercinės, banko paslapties ar konfidencialios informacijos atskleidimu. Duomenys, kurie sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, institucijoms teikiami bei šiose institucijose kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖ UŽ TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ IR NACIONALINIŲ RIBOJANČIŲ PRIEMONIŲ PAŽEIDIMUS

 

15 straipsnis. Atsakomybė už įstatymo pažeidimus

Už šio įstatymo pažeidimus fiziniai ir juridiniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. “

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai                                            

Gabrielius Landsbergis

Aušrinė Armonaitė

Vitalijus Gailius

Laurynas Kasčiūnas

Monika Navickienė

Vytautas Juozapaitis

Mantas Adomėnas

Žygimantas Pavilionis (pasirašė 2018-05-07)

Rasa Juknevičienė (pasirašė 2018-05-09)

Arvydas Anušauskas (pasirašė 2018-05-09)

Dainius Kreivys (pasirašė 2018-05-09)

Andrius Kubilius (pasirašė 2018-05-09)

Audronius Ažubalis (pasirašė 2018-05-10)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (pasirašė 2018-05-10)

Rimantas Jonas Dagys (pasirašė 2018-05-10)