Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO TINKLO 2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m.                         d. Nr.              .
Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.1, 9.2 ir 9.15 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 6 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2018)8637, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 13 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2019/288 (OL 2019 L 53, p. 14), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1719 (OL 2018 L 291, p. 5), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2018/1077 (OL 2018 L 194, p. 44), atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir siekdamas, kad būtų efektyviai įgyvendinta Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-696 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“,

t v i r t i n u  Lietuvos kaimo tinklo 2019 metų veiksmų planą (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2019 m.                       d. įsakymu Nr.

 

 

LIETUVOS KAIMO TINKLO 2019 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

 

1. Lietuvos kaimo tinklo 2019 metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas), reglamentuojantis Lietuvos kaimo tinklo veiksmus ir veiklas, įgyvendinamas siekiant Lietuvos kaimo tinklo tikslų, nustatytų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje, patvirtintoje 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 6 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2018)8637, ir Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-696 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programa).

2. Veiksmų plane vartojami pavadinimų trumpiniai:

2.1ES – Europos Sąjunga.

2.2EIP – Europos inovacijų partnerystė.

2.3EIP-AGRI – antrasis Europos kaimo plėtros tinklas „Europos žemės ūkio našumo ir tvarumo inovacijų partnerystė“.

2.4EKPT Europos kaimo plėtros tinklas.

2.5. KPP – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa.

2.6LKT – Lietuvos kaimo tinklas.

2.7VVG – vietos veiklos grupė (-ės).

3. Veiksmų plane vartojamos sąvokos apibrėžtos KPP, Veiksmų programoje.

4. Veiksmų planas įgyvendinamas LKT narių ir LKT Sekretoriato iniciatyva.

5. Veiksmų planu yra nustatytos šios 2019 metų prioritetinės sritys:

5.1. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021–2027 metų strateginio plano rengimas;

5.2. Bendradarbiavimas su EKPT ir kitų ES valstybių narių nacionaliniais kaimo tinklais;

5.3. EIP veiklos grupės ir inovacijos;

5.4. Trumpos maisto tiekimo grandinės.

 

 

 

2

 

6. LKT komunikacijos planas, veiklos (veiklų numeriai nurodyti remiantis Veiksmų programos 1 priedu) ir įgyvendinamos priemonės:

Veik-los Nr.

Priemonė

Priemonės įgyvendinimo laikotarpis

Priemonės iniciatorius

Tikslinė grupė

Siektini rodikliai

1.

VEIKLA – KOMUNIKACIJA APIE KAIMO PLĖTRĄ

1.1.

Pagal Sekretoriato įgyvendinamą paramos projektą organizuojami įvairių tipų renginiai, skirti informuoti ir viešinti KPP.

Sausis–gruodis

Sekretoriatas ir LKT nariai

LKT nariai, galimi pareiškėjai, paramos gavėjai, socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos, plačioji visuomenė

1. Pagal Sekretoriato įgyvendinamą paramos projektą suorganizuotų renginių skaičius – ne mažiau kaip 15 vnt.

2. Pagal LKT narių įgyvendinamus paramos projektus suorganizuotų renginių skaičius – ne mažiau kaip 30 vnt.

1.2.

Pagal LKT narių įgyvendinamus paramos projektus organizuojami įvairių tipų renginiai, skirti informuoti ir viešinti KPP.

Rugsėjis–gruodis

LKT nariai

1.3.

KPP ir LKT logotipais pažymėtos viešinimo atributikos platinimas, siekiant padidinti jų žinomumą.

Balandis–gruodis

Sekretoriatas

1.4.

Prisidėjimas prie VDU ŽŪA organizuojamo renginio (forumo-konferencijos) „Regionai – bioekonomikos plėtros proveržio Lietuvoje katalizatoriai“.

Vasaris

LKT nariai

1.5.

Prisidėjimas prie renginio „Socialinio verslo forumas 2019“.

Balandis

LKT nariai

2.

VEIKLA – PROJEKTŲ PAVYZDŽIŲ PAGAL VISUS KPP PRIORITETUS RINKIMAS

2.1.

Leidinys, skirtas gerųjų pavyzdžių viešinimui, leidžiamas anglų kalba.

Spalis–gruodis

Sekretoriatas

Galimi pareiškėjai, paramos gavėjai, socialiniai partneriai, valdžios institucijos, plačioji visuomenė

1. Išleistas vienas leidinys – A4 formato, anglų kalba, ne mažiau kaip 50 psl. apimties.

2. Konkurse atrinkta ne mažiau kaip 20 geriausių projektų.

2.2.

Geriausių pagal KPP įgyvendintų projektų atrankos konkursas ir atitinkami viešinimo renginiai.

Rugpjūtis–lapkritis

Sekretoriatas

3.

VEIKLA – VVG MOKYMAS IR BENDRADARBIAVIMO TINKLE ORGANIZAVIMAS BEI TECHNINĖ PAGALBA TERITORINIAM IR TARPTAUTINIAM VVG BENDRADARBIAVIMUI

3.1.

VVG mokymai:

3.1.1

Mokymai VVG darbuotojams bei VVG valdymo organų nariams.

Rugsėjis–gruodis

Sekretoriatas

VVG

1. Įvykdyti mokymai – ne mažiau kaip 15 mokymų.

2. Atliktos visų įvykdytų mokymų dalyvių apklausos.

4.

VEIKLA – INFORMACIJOS, ŽINIŲ, TYRIMŲ REZULTATŲ IR GEROSIOS PATIRTIES APIE KAIMO PLĖTROS PROCESUS KEITIMOSI IR SKLAIDOS ORGANIZAVIMAS

4.1.

LKT veiklos koordinavimo grupė.

Gegužė

Sekretoriatas

LKT nariai

1. LKT veiklos koordinavimo grupės posėdžiai – 1 vnt.

2. Sukurtos naujos LKT laikinosios darbo grupės – 1 vnt.

3. Prisidėta organizuojant šias diskusijas – ne mažiau kaip 9 renginiai.

4.2.

LKT laikinosios darbo grupės.

Birželis–gruodis

Sekretoriatas ir LKT nariai

LKT nariai

4.3.

Diskusijos apie Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021–2027 metų strateginio plano rengimą.

Gegužė–gruodis

Sekretoriatas

Socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos

5.

VEIKLA – KEITIMASIS PROGRAMOS STEBĖSENOS IR VERTINIMO REZULTATAIS IR JŲ SKLAIDA

5.1.

Informacijos apie KPP Stebėsenos komiteto veiklą sklaida LKT interneto svetainėje.

Sausis–gruodis

Sekretoriatas

Valdžios institucijos, socialiniai partneriai, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos

Nuolatinė skiltis LKT interneto svetainėje apie KPP Stebėsenos komiteto veiklą.

6.

VEIKLA – PARAMA INOVACIJOMS IR EIP VEIKLOS GRUPIŲ ORGANIZAVIMUI, INFORMACIJOS APIE EIP SKLAIDA

6.1.

Prisidėjimas prie EIP-AGRI organizuojamo renginio (kūrybinių dirbtuvių) „Ūkio diversifikacijos galimybės žiedinėje bioekonomikoje“.

Vasaris

EIP-AGRI

EIP-AGRI, mokslininkai, valdžios institucijos, socialiniai partneriai

1. EIP-AGRI renginys – 1 vnt.

2. Visi Lietuvos EIP veiklos grupių projektai viešinami LKT interneto svetainėje.

6.2.

Informacijos apie Lietuvos EIP veiklos grupių veiklą viešinimas LKT interneto svetainėje.

Sausis–gruodis

Sekretoriatas,
EIP veiklos grupės

Galimi pareiškėjai, paramos gavėjai, EIP veiklos grupės, plačioji visuomenė

7.

VEIKLA – KONSULTANTŲ BENDRADARBIAVIMO TINKLE ORGANIZAVIMAS

7.1.

KPP aktualijas ir perspektyvas pristatantis renginys

Rugsėjis–gruodis

Sekretoriatas

Konsultantai

Įvykdytas renginys – 1 vnt.

9.

VEIKLA – DALYVAVIMAS EUROPOS KAIMO PLĖTROS TINKLO IR KITŲ ES VALSTYBIŲ NARIŲ NACIONALINIŲ KAIMO TINKLŲ VEIKLOJE

9.1.

Dalyvavimas Europos kaimo tinklų valdymo organų posėdžiuose, darbo grupėse, teminiuose renginiuose ir kitose iniciatyvose.

Vasaris–gruodis

EKPT

Sekretoriatas, EKPT, kitų ES valstybių narių nacionaliniai kaimo tinklai, kiti kaimo plėtros dalyviai

1. Dalyvavimas Europos kaimo tinklų valdymo organų posėdžiuose – ne mažiau kaip 2 posėdžiai.

2. Dalyvavimas kitų ES valstybių narių nacionalinių kaimo tinklų renginiuose – ne mažiau kaip 1 renginys.

3. Dalyvavimas „networX“ su specialiai parengtu KPP ir LKT reprezentuojančiu stendu.

4. Informacijos dėl bendrosios tinklų statistikos pateikimas – 1 vnt.

5. Informacijos dėl teminių apklausų pateikimas – pagal poreikį.

9.2.

Dalyvavimas kitų ES valstybių narių nacionalinių kaimo tinklų renginiuose.

Liepa–gruodis

Kitų ES valstybių narių nacionaliniai kaimo tinklai

9.3.

Dalyvavimas tarptautinėje parodoje-konferencijoje „networX“, skirtoje Europos kaimo plėtros tinklaveikos dešimtmečiui pažymėti.

Balandis

EKPT

9.4.

Informacijos EKPT teikimas dėl bendrosios tinklų statistikos (angl. Common Network Statistics).

Birželis

EKPT

9.5.

Informacijos EKPT teikimas dėl teminių apklausų.

Sausis–gruodis

EKPT

 

PASTABA. Prie Veiksmų plano įgyvendinimo taip pat gali prisidėti LKT nariai, kurie gali teikti paraiškas paramos projektams įgyvendinti pagal KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisykles. LKT narių vykdomos veiklos savo esme gali būti naudingos įvairioms Veiksmų programos 1 priede nurodytoms veikloms, tačiau šiuo Veiksmų planu yra laikoma, kad pagrindinė veikla, prie kurios savo įgyvendinamais projektais prisideda LKT nariai, yra veikla Nr. 1 „Komunikacija apie kaimo plėtrą“.

 

___________________________