Projektas Nr. TSP-37

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO REGISTRUOTI BUVEINĖS ADRESĄ

 

2021 m. vasario  d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų nuostatų patvirtinimo“,  148.3 punktu, Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro įstatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. TS-268 „Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro įstatų patvirtinimo“, 13 punktu ir 14.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2021 m. vasario 4 d. raštą Nr. 1 „Dėl leidimo įregistruoti buveinės adresą“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Leisti viešajai įstaigai Kupiškio rajono turizmo ir verslo  informacijos centrui buveinę registruoti adresu: Gedimino g. 96, Kupiškis, Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame negyvenamajame pastate, unikalus pastato Nr. 5797-5006-1011.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotoja

Gintarė Balanoškaitė-Skardžiuvienė