Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2023 m.                      d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Formalusis profesinis mokymas gali būti vykdomas kartu su bendrojo ugdymo programomis arba papildomas kitomis programomis, skirtomis asmens socializacijai, savirealizacijai, įsitvirtinimui darbo rinkoje, profesinei reabilitacijai. Formaliojo profesinio mokymo programos mokomoji kalba yra lietuvių kalba. Kitomis kalbomis mokyti galima šiais atvejais, kai:

1) profesinio mokymo programas moko ar kitoms profesinio mokymo veikloms vadovauja valstybių narių ar kitų valstybių mokytojai;

2) profesinio mokymo įstaigoje pagal tam tikrą profesinio mokymo programą mokosi valstybių narių ar kitų valstybių piliečiai;

3) profesinis mokymas vyksta pagal jungtines su kitų valstybių profesinio mokymo įstaigomis profesinio mokymo programas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

2.    Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Švietimo, mokslo ir sporto ministras iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia