Projektas Nr. TSP-174

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO R. ŠEPETOS ALMOS ADAMKIENĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio     d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 ir 2.99 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų reikalavimų patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. TS-98 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-54 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. TS-99 „Dėl Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos reorganizavimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos sąlygas (pridedama).

2. Įpareigoti Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos direktorę Vandą Vanagienę ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktorių Rimvydą Latvį iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. pateikti Savivaldybės tarybai tvirtinti Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuostatų naują redakciją.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras           

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja

 

Jurgita Trifeldienė                                                                              Dokumentas suderintas DVS