LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ KŪRĖJŲ BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m.                  Nr. 3D-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo 4 straipsnio 5, 6 punktais ir 22 straipsniu,

t v i r t i n u Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras