Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

Dėl VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ SIEKTINŲ PELNINGUMO RODIKLIŲ

2019–2021 METAMS NUSTATYMO

 

2018 m.                                d. Nr.      

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

1. Valstybės valdomų įmonių (išskyrus valstybės įmonę Valstybinių miškų urėdiją) vidutines siektinas metines nuosavo kapitalo kainas 2019–2021 metų laikotarpiu;

2. Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos siektiną vidutinį metinį konsoliduoto grynojo pelno rodiklį 2019–2021 metų laikotarpiu.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Ūkio ministras

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m.                        d. nutarimu Nr.  

 

VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ (IŠSKYRUS VALSTYBĖS ĮMONĘ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJĄ) VIDUTINĖS SIEKTINOS METINĖS NUOSAVO KAPITALO KAINOS  2019–2021 METŲ LAIKOTARPIU

 

Eil.

Nr.

Valstybės valdomos įmonės pavadinimas

Vidutinė siektina metinė nuosavo kapitalo kaina procentais

1.                  

Valstybės įmonė Mašinų bandymo stotis

13,3

2.                  

Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“

11,3

3.                  

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

9,0

4.                  

Akcinė bendrovė „Problematika“

8,7

5.                  

Akcinė bendrovė „Informacinio verslo paslaugų įmonė“

8,5

6.                  

Uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“

8,3

7.                  

Uždaroji akcinė bendrovė „Aerogeodezijos institutas“

7,9

8.                  

Akcinė bendrovė „Vilniaus metrologijos centras“

7,8

9.                  

VĮ „Kelių priežiūra“

7,6

10.                  

Uždaroji akcinė bendrovė „Geoterma“

7,2

11.                  

Uždaroji akcinė bendrovė poilsio namai „Baltija“

7,2

12.                  

Uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“

7,1

13.                  

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PROJEKTŲ EKSPERTIZĖ“

7,1

14.                  

UAB „Šilutės polderiai“

6,7

15.                  

Uždaroji akcinė bendrovė „Universiteto vaistinė“

6,7

16.                  

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

6,7

17.                  

„Lietuvos energija“, UAB

6,6

18.                  

Uždaroji akcinė bendrovė „LIETUVOS KINAS“

6,5

19.                  

Uždaroji akcinė bendrovė ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

6,5

20.                  

Akcinė bendrovė „Detonas“

6,3

21.                  

Akcinė bendrovė „SMILTYNĖS PERKĖLA“

6,2

22.                  

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-

Centras“

6,2

23.                  

Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla

6,1

24.                  

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

6,0

25.                  

UAB „Šeduvos avininkystė“

5,9

26.                  

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“

5,8

27.                  

UAB „LIETUVOS MONETŲ KALYKLA“

5,8

28.                  

Valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“

5,8

29.                  

UAB „EPSO-G“

5,7

30.                  

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

5,5

31.                  

Uždaroji akcinė bendrovė Dotnuvos eksperimentinis ūkis

5,4

32.                  

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“

5,4

33.                  

AB „Lietuvos veislininkystė“

5,3

34.                  

Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio veislininkystė“

5,3

35.                  

Valstybės įmonė „Mūsų amatai“

5,3

36.                  

UAB „Lietuvos žirgynas“

5,2

37.                  

UAB UPYTĖS EKSPERIMENTINIS ŪKIS

5,2

38.                  

AB „Kiaulių veislininkystė“

5,0

39.                  

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės veislininkystė“

5,0

40.                  

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras

5,0

41.                  

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas

4,8

42.                  

Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“

4,7

43.                  

Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras

4,5

44.                  

Valstybės įmonė „ORO NAVIGACIJA“

3,7

45.                  

Uždaroji akcinė bendrovė „TOKSIKA“

3,2

 

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m.                        d. nutarimu Nr.  

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SIEKTINAS VIDUTINIS METINIS KONSOLIDUOTO GRYNOJO PELNO RODIKLIS

2019–2021 METŲ LAIKOTARPIU

 

 

Eil.

Nr.

Valstybės valdomos įmonės pavadinimas

Vidutinis

metinis konsoliduotas grynasis pelnas

Eur

1.

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

40 500 000

 

______________