Projektas Nr. XIVP-2636(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SANDAROS

Įstatymo NR. IX-547 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX‑547 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymą Nr. IX-547 ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS SOCIALINIŲ FONDŲ BIUDŽETŲ SANDAROS

ĮSTATYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslas

1. Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų – Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF), Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo – biudžetų turinį, šių biudžetų rengimo, tvirtinimo ir vykdymo tvarką.

2. Šio įstatymo tikslas – siekiant ilgalaikės, visapusiškos socialinės Lietuvos Respublikos gyventojų gerovės, užtikrinti, kad sudarant ir vykdant valstybės socialinių fondų biudžetus būtų numatyti pakankami ištekliai Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nuostatoms įgyvendinti, kad šie ištekliai būtų įtraukiami į apskaitą ir naudojami pagal paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo priede.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Draudžiamųjų pajamų bazė – apdraustojo pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinės įmokos.

2. Garantinis fondas (toliau – GF) – Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 4 straipsnyje nurodytas valstybės socialinis fondas, kuriame kaupiamos turto ir įsipareigojimų, susijusių su šio fondo administravimo įstaigų administruojamomis įmokomis ir išmokomis, sumos ir kitos sumos, susijusios su šio fondo administravimo įstaigų atliekamomis funkcijomis, kurios joms pavestos teisės aktais, reglamentuojančiais šio fondo veiklą.

3. Ilgalaikio darbo išmokų fondas (toliau – IDIF) – Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 13 straipsnyje nurodytas valstybės socialinis fondas, kuriame kaupiamos turto ir įsipareigojimų, susijusių su šio fondo administravimo įstaigų administruojamomis įmokomis ir išmokomis, sumos ir kitos sumos, susijusios su šio fondo administravimo įstaigų atliekamomis funkcijomis, kurios joms pavestos teisės aktais, reglamentuojančiais šio fondo veiklą.

4. Socialinės įmokos apdraustųjų asmenų ir (ar) jų draudėjų, taip pat savarankiškai dirbančių asmenų mokamos įstatymų nustatyto dydžio įmokos į Valstybinio socialinio draudimo fondą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą.

5. Socialinės išmokos – Valstybinio socialinio draudimo įstatyme ir (ar) Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatyme nustatytos išmokos.

6. Valstybės socialinio fondo biudžetas – kaupimo principu rengiamas ir Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamas Valstybės socialinio fondo pajamų ir sąnaudų planas biudžetiniams metams.

7. Valstybės socialinio fondo biudžeto rezultatas – valstybės socialinio fondo biudžetinių metų pajamų ir sąnaudų skirtumas – perteklius arba deficitas.

8. Valstybės socialinio fondo įplaukos – valstybės socialinio fondo lėšos, faktiškai gautos teikiant teisės aktais pavestas šio fondo ir kitas viešąsias paslaugas.

9. Valstybės socialinio fondo išlaidos – valstybės socialinio fondo lėšos, faktiškai išmokėtos teikiant teisės aktais pavestas šio fondo ir kitas viešąsias paslaugas.

10. Valstybės socialinio fondo pajamos – kaupimo principu apskaitomos valstybės socialinio fondo, teikiant teisės aktais pavestas šio fondo ir kitas viešąsias paslaugas, gautos, gaunamos arba gausimos pajamos, neatsižvelgiant į įplaukų gavimo laiką.

11. Valstybės socialinio fondo sąnaudos – kaupimo principu apskaitomos valstybės socialinio fondo, teikiant teisės aktais pavestas šio fondo ir kitas viešąsias paslaugas, patirtos, patiriamos arba patirsimos sąnaudos, neatsižvelgiant į jų patyrimo laiką.

12. Valstybinio socialinio draudimo fondas – valstybės socialinis fondas, kuriame kaupiamos turto ir įsipareigojimų, susijusių su šio fondo administravimo įstaigų administruojamomis socialinio draudimo įmokomis ir išmokomis, sumos ir kitos sumos, susijusios su šio fondo administravimo įstaigų atliekamomis funkcijomis, kurios joms pavestos teisės aktais, reglamentuojančiais šio fondo veiklą.

13. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto struktūrinio postūmio užduotis (toliau – VSDF biudžeto struktūrinio postūmio užduotis) – Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymu tvirtinama tam tikrų kalendorinių metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto struktūrinio rezultato rodiklio postūmio, palyginti su prieš tai buvusiais kalendoriniais metais, užduotis, matuojama kaip procentas nuo bendrojo vidaus produkto to meto kainomis.

14. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto struktūrinio rezultato rodiklis (toliau – VSDF biudžeto struktūrinio rezultato rodiklis) – pagal ekonominį ciklą patikslintas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rezultato rodiklis, parodantis, koks būtų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rezultatas, jeigu faktinis bendrasis vidaus produktas būtų lygus potencialiam bendrajam vidaus produktui, kai netaikytos laikinojo poveikio priemonės – su ekonomikos cikliniais svyravimais nesusiję veiksniai, kurie paveikia Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklius tik nurodytu laikotarpiu, sumažindami (ar padidindami) Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rezultato rodiklį ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sukauptą skolą (vienkartinis poveikis) arba pagerindami (ar pablogindami) Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto būklę jo būklės ateityje sąskaita.

15. Valstybinio socialinio draudimo fondo kasos apyvartos lėšos (toliau – kasos apyvartos lėšos) – lėšos Valstybinio socialinio draudimo fondo sąskaitose, būtinos pinigų cirkuliacijai užtikrinti.

16. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai (toliau socialinio draudimo įmokų tarifai) – draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų mokamų socialinio draudimo įmokų dydžiai, nustatomi atskiroms socialinio draudimo rūšims siekiant užtikrinti pakankamą šių rūšių socialinio draudimo finansavimą. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai išreiškiami procentais nuo draudžiamųjų pajamų bazės arba socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų sumos ir tvirtinami Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymu kiekvieniems biudžetiniams metams.

17. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatyme, Valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS SOCIALINIŲ FONDŲ BIUDŽETŲ PAJAMOS IR SĄNAUDOS

 

3 straipsnis. Valstybės socialinių fondų biudžetai

1. Valstybės socialinių fondų biudžetai sudaromi biudžetiniams metams, taikant kaupimo principą, pagal kurį biudžetiniams metams priskirtinos apskaičiuotos pajamos ir su biudžetiniais metais sutampančių laikotarpių sąnaudos nurodomos pagal jų apskaičiavimo laikotarpius, neatsižvelgiant į valstybės socialinių fondų įplaukų gavimo ir valstybės socialinių fondų išlaidų patyrimo laiką.

2. Valstybės socialinių fondų biudžetų pajamų ir sąnaudų klasifikaciją pagal jų pobūdį ir paskirtį tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDF valdyba) direktorius.

3. Valstybės socialinių fondų biudžetų pajamos ir sąnaudos biudžetiniams metams planuojamos atsižvelgiant į kitiems biudžetiniams metams numatomus socialinio draudimo įmokų tarifus, socialinių išmokų dydžius, planuojamas gauti lėšas iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtą atitinkamų metų ekonominės raidos scenarijų (toliau – ekonominės raidos scenarijus), pajamų, sąnaudų ir kitų rodiklių kitimo per paskutinius 2 metus tendencijas. Valstybės socialinių fondų biudžetų planavimo metodiką tvirtina VSDF valdybos direktorius.

 

4 straipsnis. VSDF biudžeto pajamos

1. VSDF biudžeto pajamas sudaro:

1) valstybinio socialinio draudimo (toliau – socialinis draudimas) įmokos, kurias draudėjai, apdraustieji, savarankiškai dirbantys asmenys ir savanoriškai socialiniu draudimu besidraudžiantys asmenys privalo sumokėti į VSDF pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 5 ir 6 straipsnius;

2) iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių gautos lėšos, nurodytos šio straipsnio 3 dalyje;

3) delspinigiai, palūkanos ir baudos;

4) VSDF veiklos pajamos;

5) kitos teisėtai gautinos lėšos.

2. VSDF biudžeto pajamas sudarančios socialinio draudimo įmokos skirstomos pagal socialinio draudimo rūšis, nurodytas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose.

3. VSDF biudžeto pajamoms priskiriamos iš valstybės biudžeto Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais gaunamos lėšos. Lėšų VSDF biudžetui iš valstybės biudžeto skiriama atsižvelgiant ir į VSDF finansinę padėtį, kai dėl Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtų teisės aktų padidėja VSDF sąnaudos arba sumažėja jo pajamos, o atskirų socialinio draudimo rūšių įmokų tarifai nekeičiami arba keičiami nepakankamai. Sprendimą dėl šių lėšų iš valstybės biudžeto skyrimo priima Seimas, priimdamas Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ir tvirtindamas atitinkamų biudžetinių metų VSDF biudžetą.

 

5 straipsnis. VSDF biudžeto sąnaudos

1. VSDF biudžeto sąnaudas sudaro:

1) Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 15 punktuose nurodytų socialinio draudimo rūšių išmokų sąnaudos;

2) VSDF veiklos sąnaudos – VSDF administravimo įstaigų, atliekančių joms pavestas funkcijas, finansavimo sąnaudos, kurių klasifikaciją tvirtina VSDF valdybos direktorius, ilgalaikio turto nuvertėjimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, taip pat kitos VSDF veiklos sąnaudos;

3) neatgautinos ir abejotinai atgautinos sumos – VSDF valdybos direktoriaus nustatyta tvarka įvertinta neatgautinų sumų nurašymo ir abejotinai atgautinų sumų nuvertėjimo sąnaudų suma.

2. VSDF sąnaudos socialinio draudimo išmokoms, kurioms taikomos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos reglamentai dėl socialinės apsaugos, priskiriamos atitinkamos socialinio draudimo rūšies VSDF biudžeto sąnaudoms.

3. VSDF administravimo įstaigų finansavimo sąnaudoms skiriama iki 3 procentų VSDF biudžeto sąnaudų.

 

6 straipsnis. GF biudžeto pajamos

GF biudžeto pajamas sudaro:

1) darbdavių mokamos Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytos socialinės įmokos į GF;

2) delspinigiai, palūkanos ir baudos;

3) iš darbdavių gautinos lėšos GF administratoriaus reikalavimams tenkinti;

4) fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių savanoriškos socialinės įmokos;

5) iš valstybės biudžeto, kitų valstybės piniginių išteklių ir (ar) Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų pervedamos lėšos;

6) pajamos už investuotas laikinai laisvas GF lėšas;

7) kitos teisėtai gautinos lėšos.

 

7 straipsnis. GF biudžeto sąnaudos

GF biudžeto sąnaudas sudaro:

1) socialinės išmokos, skirtos Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų darbdavių darbuotojams nesumokėtoms su darbo santykiais susijusių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nurodytų pajamų, nuo kurių atskaičiuoti mokėtini mokesčiai ir pensijų kaupimo įmokos pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą, sumoms mokėti;

2) mokesčiai, nurodyti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje (išskyrus gyventojų pajamų mokestį) ir kurie skaičiuojami nuo darbuotojams priskaičiuotų pajamų, nurodytų šio straipsnio 1 punkte, mokami Garantinio fondo nuostatuose nustatyta tvarka;

3) GF administravimo sąnaudos;

4) laikinai laisvų GF lėšų investavimo sąnaudos;

5) kitos sąnaudos.

 

8 straipsnis. IDIF biudžeto pajamos

IDIF biudžeto pajamas sudaro:

1) darbdavių mokamos Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatytos socialinės įmokos į IDIF;

2) delspinigiai, palūkanos ir baudos;

3) fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių savanoriškos socialinės įmokos;

4) iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių pervedamos lėšos;

5) pajamos už investuotas laikinai laisvas IDIF lėšas;

6) kitos teisėtai gautinos lėšos.

 

9 straipsnis. IDIF biudžeto sąnaudos

IDIF biudžeto sąnaudas sudaro:

1) ilgalaikio darbo išmokos;

2) IDIF administravimo sąnaudos;

3) laikinai laisvų IDIF lėšų investavimo sąnaudos;

4) kitos sąnaudos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS SOCIALINIŲ FONDŲ BIUDŽETŲ PROJEKTŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

10 straipsnis. Valstybės socialinių fondų biudžetų projektų rengimo ir teikimo Seimui tvarka

1. Valstybės socialinių fondų biudžetų projektus kartu su Valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu, vadovaudamasi šio įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo, Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nuostatomis bei socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamomis valstybės socialinių fondų biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, atsižvelgdama į naujausią Finansų ministerijos parengtą ir paskelbtą ekonominės raidos scenarijų, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų preliminarius pagrindinius rodiklius, rengia ir su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija suderina VSDF valdyba. Kartu su Valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu parengiamas valstybės socialinių fondų biudžetų projektų aiškinamasis raštas, kitų dvejų biudžetinių metų numatomų valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių prognozė ir kita informacija.

2. Valstybės socialinių fondų biudžetų projektų aiškinamajame rašte ir kitoje informacijoje pateikiama informacija apie numatomus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 15 punktuose nurodytų atskirų socialinio draudimo rūšių rezultatus, kitų biudžetinių metų valstybės socialinių fondų įplaukas ir išlaidas, taip pat pateikiami lydimieji dokumentai ir pagrindimai.

3. VSDF biudžetas planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad atitiktų Lietuvos Respublikos Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme VSDF biudžetui nustatytą biudžeto taisyklę.

4. VSDF valdyba Valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą kartu su aiškinamuoju raštu ir kita informacija teikia svarstyti Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybai (toliau – VSDF taryba).

5. Kai VSDF taryba apsvarsto Valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, VSDF valdyba projektą kartu su VSDF tarybos išvada, aiškinamuoju raštu ir kita informacija teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, o ši teikia juos derinti Finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, o suderinusi – svarstyti Vyriausybei.

6. Vyriausybė, pritarusi Valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui, ne vėliau kaip likus 75 kalendorinėms dienoms iki einamųjų biudžetinių metų pabaigos jį kartu su aiškinamuoju raštu ir kita informacija pateikia Seimui.

 

11 straipsnis. Valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymu tvirtinami rodikliai

1. Valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymu atitinkamiems biudžetiniams metams tvirtinami:

1) valstybės socialinių fondų biudžetai (pajamos, sąnaudos, planuojamas metų rezultatas);

2) atitinkamų biudžetinių metų valstybės socialinių fondų įplaukos ir išlaidos, kasos apyvartos lėšos;

3) socialinio draudimo įmokų tarifai (draudėjų nedarbo draudimo įmokų tarifas; šalies bendrasis nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokos tarifas, nelaimingų atsitikimų darbe įmokos tarifų grupių skaičius ir šių grupių tarifai; apdraustųjų pensijų, ligos ir motinystės draudimo įmokų tarifas);

4) valstybės biudžeto lėšų, skirtų bendrajai pensijos daliai finansuoti, dydis;

5) lėšų, skiriamų individualiai pensijos daliai indeksuoti, dydis;

6) lėšų, gautinų iš valstybės biudžeto ir (ar) kitų valstybės piniginių išteklių, dydis;

7) dydis, skirtas VSDF veiklos sąnaudų kompensacijai už išmokų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, skyrimą, mokėjimą, pristatymą ir išieškojimą apskaičiuoti, išreikštas procentais nuo šioms išmokoms skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos;

8) dydis, skirtas VSDF veiklos sąnaudų kompensacijai už įmokų pervedimą ar įmokų surinkimą ir pervedimą į fondus apskaičiuoti, išreikštas procentais nuo planuojamos šių įmokų surinkimo sumos;

9) kiti rodikliai, būtini valstybės socialinių fondų biudžetams vykdyti.

2. Valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatyme taip pat numatomi šaltiniai, iš kurių, esant laikinam lėšų trūkumui, šis trūkumas bus dengiamas.

3. Valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatyme numatoma paskolų, paimtų siekiant vykdyti įsipareigojimus apdraustiesiems, palūkanas dengti iš valstybės biudžeto lėšų.

 

 

 

12 straipsnis. Valstybės socialinių fondų biudžetų tvirtinimas

1. Valstybės socialinių fondų biudžetai atitinkamiems biudžetiniams metams tvirtinami priimant Valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymą.

2. Valstybės socialinių fondų biudžetus kitiems biudžetiniams metams Seimas tvirtina ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki einamųjų biudžetinių metų pabaigos. Jeigu valstybės socialinių fondų biudžetai laiku nepatvirtinti, prasidėjus naujiems biudžetiniams metams taikomi praėjusių biudžetinių metų socialinio draudimo įmokų tarifai, o VSDF veiklos ir GF bei IDIF administravimo sąnaudos nuo naujų biudžetinių metų pradžios iki valstybinių socialinių fondų biudžetų patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusiais biudžetiniais metais atitinkamo valstybės socialinio fondo veiklos ar administravimo sąnaudoms skirtų lėšų.

3. Patvirtinus valstybės socialinių fondų biudžetus, VSDF valdyba pagal klasifikacijos straipsnius ketvirčiais paskirsto ir patvirtina valstybės socialinių fondų biudžetų pajamas ir sąnaudas, patvirtina VSDF administravimo įstaigų veiklos sąnaudų sąmatas.

 

13 straipsnis. Valstybės socialinių fondų biudžetų tikslinimas

Jeigu Seimas ar Vyriausybė priima teisės aktus, dėl kurių keičiasi valstybės socialinių fondų sąnaudos arba pajamos, ir (arba) atsiranda aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti rengiant valstybės socialinių fondų biudžetų projektus ir juos tvirtinant, valstybės socialinių fondų biudžetai tikslinami tokia pačia tvarka, kokia jie rengiami, teikiami ir tvirtinami.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS SOCIALINIŲ FONDŲ BIUDŽETŲ VYKDYMAS

 

14 straipsnis. Valstybės socialinių fondų biudžetų vykdymas

1. Už valstybės socialinių fondų biudžetų vykdymą atsakinga VSDF valdyba.

2. Jeigu, vykdant einamųjų biudžetinių metų VSDF biudžetą, VSDF sąskaitose esamų lėšų dalis, netrikdant valstybės socialinių fondų įsipareigojimų apdraustiesiems vykdymo, gali būti panaudota papildomoms valstybės socialinių fondų pajamoms tais metais gauti, šios lėšos VSDF valdybos direktoriaus nustatyta ir su VSDF taryba suderinta tvarka investuojamos VSDF direktoriaus sprendimu. GF ir IDIF laikinai laisvos lėšos investuojamos Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nustatyta tvarka.

3. Pasibaigus biudžetiniams metams, VSDF administravimo įstaigų veiklos finansavimo sąskaitose esamų lėšų likučiai, įvertinus atitinkamų metų pabaigoje susidariusius nebaigtus vykdyti įsipareigojimus, kiekvienais metais iki vasario 1 dienos pervedami į VSDF lėšų sąskaitą.

4. Pasibaigus biudžetiniams metams, nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka grąžinamos į valstybės biudžetą.

5. VSDF pinigų cirkuliacijai užtikrinti kasos apyvartos lėšų suma turi būti ne mažesnė kaip vidutinė VSDF biudžeto pusės mėnesio VSDF išlaidų suma, neįskaitant Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo veiklos išlaidų. 

 

15 straipsnis. Valstybės socialinių fondų ataskaitų rinkinių rengimas

1. Valstybės socialinių fondų ataskaitų rinkinių sudėtį, šių rinkinių rengimo, pasirašymo, teikimo, skelbimo ir audito reikalavimus nustato Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.

2. Valstybės socialinių fondų tarpinių ataskaitų rinkinius ir metinių ataskaitų rinkinį rengia VSDF valdyba.

3. VSDF valdyba valstybės socialinių fondų metinių ataskaitų rinkinį teikia svarstyti VSDF tarybai, ši pateikia dėl jo išvadą. VSDF valdyba valstybės socialinių fondų metinių ataskaitų rinkinį kartu su VSDF tarybos išvada ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 dienos teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

Lietuvos Respublikos

valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyva 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžetų sistemoms

_____________“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 2 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, socialinės apsaugos ir darbo ministras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius iki 2023 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šis įstatymas taikomas rengiant ir tvirtinant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetų projektus, taip pat vykdant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetus ir atsiskaitant už jų vykdymą. 2023 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas, 2023 metų Garantinio fondo lėšų sąmata ir 2023 metų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmata vykdomi pagal įstatymų nuostatas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

Komiteto pirmininkas                                                                                               Justas Džiugelis