Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

 

 

2022 m.                     d.

Nr.      

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 2 dalimi, 10 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 3 dalimi, 38 straipsnio 4 dalimi ir 56 straipsnio 12 punktu:

 

1. T v i r t i n u Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas (toliau – Programa) (pridedama).

 

2. N u s t a t a u, kad:

 

2.1. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. visi švietimo teikėjai, vykdantys priešmokyklinio ugdymo programą, įgyvendina šio įsakymo 1 punktu patvirtintoje Programoje nurodytą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą;

 

2.2. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokyklos, vykdančios ugdymą tautinių mažumų (lenkų) kalba arba mokančios tautinių mažumų (lenkų) kalbos, šio įsakymo 1 punktu patvirtintoje Programoje nurodytą Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrąją programą įgyvendina III gimnazijos klasėje, o nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. – IV gimnazijos klasėje;

 

2.3. nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. visos mokyklos, vykdančios pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, šio įsakymu 1 punktu patvirtintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įgyvendina 1, 3, 5, 7, 9 (I gimnazijos), III gimnazijos klasėse;

 

2.4. nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. visos mokyklos, vykdančios pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, šio įsakymu 1 punktu patvirtintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendina 1–10 ir I–IV gimnazijos klasėse;

 

2.5. nuo 2023 m. kovo 1 d. organizuojamas III gimnazijos klasės mokinių, kurie nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokėsi pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintoje Programoje nurodytą Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros bendrąją bendrąją programą tarpinis mokymosi pagal vidurinio ugdymo programą pasiekimų patikrinimas, kuris yra valstybinio Lenkų gimtosios kalbos ir literatūros brandos egzamino dalimi;

 

2.6. nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. organizuojami mokinių, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programas, tarpiniai mokymosi pasiekimų patikrinimai, kurie yra valstybinio brandos egzamino dalimi;

 

2.7. nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. nacionaliniai mokinių pasiekimai patikrinimai 4 ir 8 klasėse organizuojami vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis;

 

2.8. nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pagrindiniai ugdymo pasiekimų patikrinimai organizuojami vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis;

 

2.9. nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.  valstybiniai brandos egzaminai organizuojami vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis.

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios: 

 

3.1Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymą Nr. V-779 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“;

 

3.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

 

3.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. ISAK-1432 „Dėl Pagrindinio ugdymo informacinių technologijų bendrosios programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

 

3.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymą Nr. ISAK-1790 „Dėl Integruoto technologijų kurso bendrosios programos mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį ir pasirenkamųjų technologijų ir menų bendrųjų programų mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą, patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

 

3.5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

 

3.6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“;

 

3.7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. ISAK-1484 „Dėl Tikybos (katalikų) bendrosios programos patvirtinimo“;

 

3.8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

 

3.9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“;

 

3.10. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. V-1197 „Dėl brandos egzaminų programų ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

 

3.11. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. V-55 „Dėl Baltarusių, lenkų, vokiečių gimtųjų kalbų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos ir Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos patvirtinimo“

 

3.12. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. V-579 „Dėl Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

 

3.13. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr.V-390 „Dėl Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

 

3.14. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr.V-393 „Dėl Muzikologijos brandos egzamino programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

4. Šio įsakymo 3 punktas, išskyrus 3.1 papunktį, įsigalioja 2024 m. rugsėjo 1 d.

 

5. Šio įsakymo 3.1 papunktis įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

 

 


 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Jurgita Šiugždinienė

 

 

part_709b11b0e2d940689c2a5f2cbf807a3d_end

     

part_41781f8b97bf4f39998d16e19d3f95d3_end