Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS sudarymo ir pavedimo jai atlikti lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Valdymo, finansinės bei ūkinės veiklos parlamentinį tyrimą

 

2017 m.        d. Nr. XIII-

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

gavęs Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) tarybos pateiktą 2016 metų veiklos ataskaitą, LRT 2017 m. lapkričio 28 d. rašte Nr. 4RA-1222-(A1) bei 2018-01-02 rašte Nr. S6-01 pateiktus atsakymus į Seimo narių grupės klausimus;

pripažindamas, kad aukščiau nurodyti LRT atsakymai reikalauja išsamios analizės ir LRT veikla, kurios detales buvo siekiama išsiaiškinti Seimo narių paklausimuose, yra reikalinga parlamentinės kontrolės, įvertinant, kaip taikomas Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas (toliau – Įstatymas) bei kiti LRT valdymą, finansinę bei ūkinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai;

atkreipdamas dėmesį, kad net ir po pakartotinio Seimo narių grupės kreipimosi LRT, motyvuodama konfidencialumu, pateikė ne visą Seimo narių prašytą informaciją, kuri susijusi su LRT valdymu, ūkine bei finansine veikla;

pabrėždamas, kad Įstatymo 2  straipsnio 1 dalis apibrėžia Lietuvos radiją ir televiziją (LRT), kaip valstybei nuosavybės teise priklausančią viešąją įstaigą, o Įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi užtikrinamas LRT finansavimas iš biudžeto lėšų: LRT skiriamos lėšos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete nurodomos atskira eilute;

gerbdamas tarptautiniuose ir Lietuvos teisės aktuose įtvirtintus bei garantuojamus visuomeninės paskirties žiniasklaidos (angl. k. public service media) nepriklausomumo, skaidrumo ir atskaitingumo principus, kurių praktinio įgyvendinimo gerąja praktika gali būti laikytinas Didžiosios Britanijos transliuotojo BBC pavyzdys;

konstatuodamas, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 14 punkte įtvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo užduotis tvirtinti valstybės biudžetą ir prižiūrėti, kaip jis vykdomas;  

pažymėdamas, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. gruodžio 21 d. nutarime „Dėl nacionalinio transliuotojo statuso, valdymo ir teisių“ yra konstatavęs, jog nacionalinio transliuotojo kontrolė apima ne vien turto ar finansinį auditą, bet ir kitas įstatymu nustatytas kontrolės formas. Taigi, darytina išvada, - ir parlamentinę kontrolę, kurią, be kita ko, Seimas taiko vertindamas, kaip laikomasi įstatymų, Seimo nutarimų, komitetų pasiūlymų ir rekomendacijų;

pastebėdamas, kad aukščiau nurodytame Konstitucinio Teismo nutarime taip pat pažymima, jog LRT atžvilgiu vykdoma kontrolė inter alia turi užtikrinti, ar nacionalinis visuomeninis transliuotojas nepiktnaudžiauja savo ypatingu teisiniu statusu ir galimybėmis, kurias šis statusas teikia (taip pat ir radijo ir televizijos paslaugų rinkoje), ar jo veikloje nėra nukrypstama nuo konstitucinių sąžiningos konkurencijos imperatyvų, ar lėšos (ne tik valstybės biudžeto), kurios nacionaliniam visuomeniniam transliuotojui yra skiriamos jo ypatingai konstitucinei misijai vykdyti, yra panaudojamos būtent šiam tikslui;

atsižvelgdamas, jog Valstybės kontrolės vykdomi veiklos ir finansiniai auditai tik iš dalies apima minėtame Konstitucinio Teismo nutarime įvardintas kontrolės sritis;

įvertinęs  Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 2 dalies nuostatas dėl komercinių paslapčių sampratos, kai komercine (gamybine) paslaptimi nelaikoma informacija apie viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiančių subjektų paslaugų ir prekių kainas bei veiklos sąnaudas, o tai pat kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 71 straipsniu, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Laikantis Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo principo, sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo laikinąją tyrimo komisiją (toliau – Komisija) iš 12 Seimo narių, pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą turinčių teisę dirbti  ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, ir pavesti jai atlikti LRT valdymo, finansinės bei ūkinės veiklos parlamentinį tyrimą.

 

2 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Komisiją:

1) ...;

2) ...;

3) ...;

4) ...;

5) ...;

6) ...;

7) ...;

8) ...;

9) ...;

10) ...;

11) ...;

12) ... .

 

3 straipsnis.

Komisijos pirmininku paskirti ........ .

 

4 straipsnis.

Įpareigoti Komisiją įvertinti LRT tarybos pateiktą 2016 metų veiklos ataskaitą, LRT 2017 m. lapkričio 28 d. rašte Nr. 4RA-1222-(A1), 2018-01-02 rašte Nr. S6-01 pateiktus atsakymus į Seimo narių grupės klausimus bei, atliekant parlamentinį tyrimą,

1.   įvertinti, ar LRT valdymo struktūra, įdarbintų darbuotojų skaičius, darbuotojų atlyginimų dydis, pačios LRT kuriamų laidų, LRT kartu su  prodiusavimo paslaugas teikiančiomis kompanijomis ar nepriklausomais prodiuseriais bei tik prodiusavimo paslaugas teikiančių kompanijų ar nepriklausomų prodiuserių kuriamų laidų santykis įgalina racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą bei atitinka Lietuvoje esančios rinkos sąlygas;

2.   įvertinti, ar teisės aktais, inter alia, ir LRT vidiniais teisės aktais, nustatyta valdymo struktūra, apibrėžtos jos funkcijos bei kompetencijų pasidalinimas atitinka europinę nacionaliniams transliuotojams taikomą praktiką, užtikrina skaidrų LRT darbą ir sudaro tinkamas sąlygas LRT, kaip nacionalinio transliuotojo, misijai įgyvendinti;

3.   įvertinti europinę patirtį užtikrinant nacionalinių transliuotojų veiklos viešumą ir atskaitingumą bei nustatyti, kokie LRT veiklos reguliavimo pakeitimai padėtų garantuoti didesnį LRT veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei;

4.   įvertinti, ar LRT įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje apibrėžti kultūrinės, socialinės ir šviečiamosios informacijos viešojo skleidimo būdai (už užmokestį, už kitokį atlygį, nemokamai) yra LRT taikomi skaidriai, vykdant adekvačią kontrolę. Jei būtų nustatyta, jog pasirenkant informacijos skleidimo būdus stokojama skaidrumo ir (ar) kontrolės adekvatumo, išsiaiškinti dėl to atsakingus asmenis. Jei paminėta skaidrumo ir kontrolės stoka sąlygota ydingo reguliavimo, - identifikuoti teisės aktų spragas;

5.   įvertinti, ar nuo 2009 m. vasario 1 d. neatnaujintas (atsižvelgiant į viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo pasikeitimus nacionaliniu bei Europos Sąjungos lygmeniu laikotarpyje tarp 2009 – 2017 m.) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimas Nr. 1264 “Dėl radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo” nesukuria prielaidų neskaidrioms perkančiųjų organizacijų pirkimų procedūroms, ar juo nėra sudaromos sąlygos nekonkurencingam perkančiųjų organizacijų elgesiui, atsižvelgiant į su korupcija susijusias problemas, Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizėse nustatytus korupcijos rizikos veiksnius. Jei būtų nustatytos aukščiau paminėtos aplinkybės – išsiaiškinti, kodėl LRT taryba nekėlė šio klausimo ir nesikreipė į Lietuvos Respublikos Vyriausybę inicijuodama reikalingus teisės aktų pakeitimus bei nustatyti už tai atsakingus asmenis;

 

6.   nustatyti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1264 “Dėl radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo” taikymas tam tikrais atvejais nesukuria prielaidų korupcinei aplinkai atsirasti ir (ar) LRT išvengti viešųjų pirkimų procedūrų (pvz. Pirkimų vykdymo CVP IS sistemos pagalba, pirkimų procedūrų būdų pasirinkimo pagal griežtus reikalavimus nustatytus teisės aktais ir kt.), kurios nustatytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES, vykdymo;

 

7.   įvertinti, ar LRT viešųjų pirkimų procedūras, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 1264 “Dėl radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo” bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, atlieka skaidriai, nesukuriant tiekėjų konkurencijos apribojimų, o vykdomoms procedūroms stebėti naudojami savalaikiai ir visaverčiai priežiūros ir kontrolės mechanizmai;

 

8.   nustatyti, ar priežiūros institucijos bei kiti viešojo administravimo subjektai LRT atžvilgiu nėra konstatavę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų ir/arba tam tikrų, LRT organizuojamų viešųjų pirkimų, trūkumų. Taip pat įvertinti, kokių organizacinių ar kitokio pobūdžio priemonių ėmėsi LRT tais atvejais, kai trūkumai buvo nustatyti. Jei pažeidimai pašalinti nebuvo, nustatyti už tai atsakingus asmenis ir (ar) teisinio reguliavimo trūkumus;

 

9.   nustatyti, ar LRT veikia adekvatus visų vykdomų viešųjų pirkimų organizavimo, priežiūros bei vidinės kontrolės mechanizmas. Nustačius teisės aktų taikymo problemas ir (ar) kitus pirkimų organizavimo bei (arba) vidinės kontrolės trūkumus, identifikuoti, kokie asmenys už tai yra atsakingi. Jei nustatyti trūkumai yra sąlygoti ydingo reguliavimo, - identifikuoti teisės aktų spragas;

 

10. nustatyti, ar LRT iš prodiuserių ir (ar) iš prodiusavimo paslaugas teikiančių kompanijų perkamų paslaugų kainos atitinka rinkos sąlygas. Jei LRT sudaromuose sandoriuose nurodytos kainos laikytinos nepagrįstomis – kokios sandorio kainos laikytinos pagrįstomis vertinant rinkos sąlygas; 

11. nustatyti, ar LRT valdomo turto (pavyzdžiui, patalpų) nuomos ar kitokio naudojimo kainos atitinka rinkos sąlygas. Jei LRT sudaromuose sandoriuose nurodytos kainos laikytinos nepagrįstomis – kokios sandorio kainos laikytinos pagrįstomis vertinant rinkos sąlygas;

12. nustatyti, kokios priežastys lemia mažą LRT programų klausos ar regos neįgaliesiems pritaikymo (kaip to reikalauja Įstatymo 5 straipsnio 9 punktas) nuošimtį ir, įdentifikavus trūkumus, nustatyti atsakingus asmenis. Jei nustatyti trūkumai yra sąlygoti ydingo reguliavimo, - identifikuoti teisės aktų spragas.

 

5 straipsnis.

Pavesti Komisijai tyrimą atlikti bei išvadą ir parengtą nutarimo projektą pateikti Lietuvos Respublikos Seimui iki 2018 m. birželio 1 d.

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                                                             

 

 

 

Teikia

Seimo nariai

 

1.   Agnė Širinskienė

2.   Dainius Gaižauskas

3.   Jonas Jarutis

4.   Virgilijus Poderys

5.   Mindaugas Puidokas

6.   Kęstutis Mažeika

7.   Arvydas Nekrošius

8.   Guoda Burokienė

9.   Virginija Vingrienė

10. Naglis Puteikis

11. Zenonas Streikus

12. Kęstutis Bacvinka

13. Kęstutis Smirnovas

14. Aušrinė Norkienė

15. Juozas Rimkus

16. Valius Ąžuolas

17. Arūnas Gumuliauskas

18. Petras Gražulis

19. Raimundas Martinėlis

20. Ramūnas Karbauskis

21. Petras Nevulis

22. Vytautas Rastenis

23. Gintautas Kindurys

24. Algimantas Dumbrava

25. Lauras Stacevičius

26. Juozas Imbrasas

27. Kęstutis Pūkas

28. Aurelijus Veryga

29. Eugenijus Jovaiša

30. Rita Tamašunienė

31. Robertas Šarknickas

32. Česlav Olševski

33. Vanda Kravčionok

34. Andriejus Stančikas

35. Asta Kubilienė

36. Zbignev Jedinskij

37. Rimas Andrikis          

38. Vytautas Bakas

39. Petras Valiūnas

40. Rimantė Šalaševičiūtė (pasirašė 2018-01-09)